Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr  -  Andrew Oberg

Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr

Fy enw i yw Andrew Oberg ac rwy’n astudio ar y rhaglen MA Athroniaeth Gymhwysol fel myfyriwr o bell.

Mae’n debyg y dylwn i ddechrau hwn gyda thamaid amdanaf fi fy hun. Rwy’n byw yn Tokyo, Siapan, gyda fy ngwraig a’m plentyn ac yn addysgu mewn prifysgol sydd wedi’i lleoli tuag awr i’r gogledd orllewin o’r ddinas. Yn ddiweddar penderfynais yr hoffwn ddatblygu fy addysg ymhellach am gwpl o resymau.

Yn anad dim, ers blynyddoedd rwyf wedi bod eisiau astudio athroniaeth ar lefel graddedig ond erioed wedi cael y cyfle i wneud hynny. Hefyd, er mai hyfforddi iaith yw fy maes galwedigaethol presennol, teimlais ei fod yn ddoeth ymestyn y meysydd rwy’n gymwys eu haddysgu ac felly efallai rhoi rhagor o gyfleoedd gyrfaol i’m hunan yn y dyfodol.

Rhoddodd Y Drindod Dewi Sant y cyfle i mi astudio’r maes rwy’n ei garu ac i allu gwneud hynny wrth weithio’n llawn amser. Mae’r staff gweinyddol ym mhob adran rwyf wedi bod mewn cysylltiad â nhw wedi bod yn eithriadol o gefnogol, cwrtais, a phrydlon.

Yn fyfyriwr o bell, mae’n debyg mai eich prif her fydd chi eich hun, ar ffurf dod o hyd i’r amser sydd ei angen arnoch i astudio. Yn sicr, dyma a fu’n wir yn fy achos i. Yn bersonol, y ffordd orau i mi baratoi at fy aseiniadau yw drwy astudio yn ystod fy nhaith ddyddiol ar y trên i’r gwaith, weithiau gyda’r nos, ac yn aml ar benwythnosau.

Mae hyn wedi golygu gwneud rhai aberthau personol, ond ddim gormod, a gan fy mod yn wir mwynhau’r hyn rwy’n ei astudio dydw i ddim yn teimlo bod yr aberth wedi bod yn negyddol mewn unrhyw ffordd.

Andrew Oberg