Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr  -  Suzanne Beyer

Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr

Fy enw yw Susanne Beyer ac rwy’n byw ger Braunschweig yn yr Almaen. Ar ôl cwblhau BA mewn Anthropoleg a Chymraeg y llynedd, ar hyn o bryd rwy’n astudio am A mewn Astudiaethau Celtaidd; – eto drwy ddysgu o bell. Dyma’r unig ffordd i mi astudio ar hyn o bryd oherwydd bod gen i dri o blant. Rydym yn byw mewn ardal wledig ac mae’r brifysgol agosaf yn ffocysu ar bynciau technegol. Darllenwch ragor am stori Susanne yn ei geiriau ei hun yn y Gymraeg yma...

Susanne Beyer yw f’enw ac rwy’n byw yn ymyl Braunchweig yn yr Almaen. Ar ôl cwblhau gradd BA mewn Anthropoleg a Chymraeg y llynedd rwyf yn dilyn cwrs MA mewn Astudiaethau Celtaidd nawr – drwy ddysgu o bell eto. Dyma'r unig ffordd imi gael astudio ar hyn o bryd achos bod gennyf dri o blant. Rydym yn byw yn wledig ac mae'r brifysgol agosaf yn canolbwyntio ar bynciau technegol. Nid yw astudio o bell mor boblogaidd yn yr Almaen. Er bod gennym “Fernuniversität“ (Prifysgol Astudio o Bell) yn Hagen ni ellir ond astudio nifer cyfyngedig iawn o bynciau yno.

Roeddwn i unwaith wedi dechrau astudio yng Nghymru, ryw ugain mlynedd yn ôl, ond heb orffen y cwrs ar y pryd oherwydd afiechyd a phroblemau teuluol. Rhoddodd y cyrsiau ar lein y cyfle imi barhau gyda'm hastudiaethau.

Rwyf yn mwynhau'r cwrs MA yn fawr iawn er ei fod, yn ddigon naturiol, yn golygu llawer o waith darllen ac ysgrifennu. Weithiau mae'r gwaith yn mynd yn drech na fi, er enghraifft ar adegau pan fydd un o'r plant yn sâl a minnau yn gorfod gorffen traethawd. Ond yn gyffredinol rwyf yn ymdopi yn dda ac rwyf yn fodlon iawn ar fy marciau.  Mae'r sgriptiau a'r deunydd dysgu yn ardderchog, mae'r staff i gyd yn garedig iawn ac yn barod i helpu bob tro, ac mae cyfathrebu â'r tiwtoriaid yn rhwydd drwy negeseuon e-bost.  Credaf nad yw profiad astudio mor bersonol ar gael yn yr Almaen – mae astudio mewn coleg bach yn fantais fawr yn fy marn innau.

Fel arfer byddaf yn astudio yn y bore pan fydd y plant yn yr ysgol - neu gyda'r nos. Tan yn ddiweddar iawn roedd astudio yn brofiad eithaf unig imi, ond y llynedd deuthum i adnabod myfyrwraig arall o'r cyfandir sydd yn dilyn yr un cwrs â fi ac mae hynny wedi ychwanegu llawer at yr hwyl! Imi mae astudio o bell hefyd yn golygu benthyg llyfrau o bell gan nad oes llyfrgell agos sydd yn arbenigo mewn llenyddiaeth Geltaidd. Gall hynny fod yn broblem. Tra bod y rhan fwyaf o'r llyfrau yn cyrraedd mewn pryd mae'n rhaid aros yn hir am eraill. Ond weithiau nid yw llyfrau arbennig ar gael o gwbl fel y bydd yn rhaid imi wneud hebddynt.

Yn y dyfodol hoffwn symud yn ôl i Gymru a gweithio gyda'r iaith Gymraeg – efallai ym maes cynllunio ieithyddol, gyda'r cyfryngau neu fewn addysg uwch / e-addysg / addysg i oedolion. Efallai bydd cyfle i wneud gradd PhD hefyd. Yn y gorffennol gweithiais fel newyddiadurwraig, fel tiwtor mewn coleg meddygaeth amgen a therapydd homeopathig.

Susanne Beyer