Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU )

Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU )

Os ydych chi’n un o 52% o ymgeiswyr nad ydynt wedi cael lle eich dewis cyntaf o radd bwrsari’r GIG i weithwyr iechyd proffesiynol, mae gennym yr union gwrs i chi oddi mewn i’n hamrywiaeth o Raglenni Nyrsio.

Lluniwyd ein portffolio rhaglenni unigryw i gynyddu eich cyfle’n fawr i gael lle ar eich gradd dewis cyntaf. Gwneir eich cynnig yn dibynnu ar eich nodau gyrfaoedd, cyflogaeth (a / neu) brofiad bywyd, y rôl gyfredol yn y sector, a’r cymwysterau a enillwyd. Caiff pob ymgeisydd gynnig i astudio a datblygu.

Caiff y cyrsiau eu rhedeg ar batrwm amser llawn neu ran-amser ar naill ai ein campws yn Abertawe neu Gaerfyrddin, yn ogystal â lleoliadau grŵp Y Drindod Dewi Sant*.

*yn dibynnu ar ddiddordeb myfyrwyr

Lleoliad arall: Aberystwyth (i’w gadarnhau – yn dibynnu ar niferoedd myfyrwyr)

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Caiff yr holl ymgeiswyr eu cofrestru ar y rhaglen Tyst AU Nyrsio gydag opsiwn i symud ymlaen i Dip AU Nyrsio ar ôl cwblhau’n llwyddiannus

Nyrsio ac Iechyd CertHE (1 flwyddyn) ABERTAWE
Côd UCAS: 852M
Gwneud cais drwy UCAS

Nyrsio ac Iechyd CertHE (1 flwyddyn) CAERFYRDDIN
Côd UCAS: 852M
Gwneud cais drwy UCAS

Nyrsio ac Iechyd DipHE (2 flynedd) ABERTAWE
Côd UCAS: PS12
Gwneud cais drwy UCAS

Nyrsio ac Iechyd DipHE (2 flynedd) CAERFYRDDIN
Côd UCAS: PS12
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,000 (Dramor)

5 Rheswm dros astudio Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd:

 1. Rydym yn ymrwymedig i ofal.
 2. Rydym yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu a gwneud cynnydd.
 3. Mae gennym gysylltiadau â’r diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i arbenigo yn eich dewis faes iechyd a gofal cymdeithasol.
 4. Byddwn yn eich helpu a’ch cefnogi i wireddu eich dyheadau gyrfaol.
 5. Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg a chyffrous ar gyfer y dyfodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn y sector iechyd i sicrhau bod eich rhaglen yn ateb y diben ac yn eich helpu i fynd i le’r hoffech chi fynd.  Rydym wedi partneru â gwirfoddolwyr a gweithwyr cyflogedig yn y sector i roi amrywiaeth o rolau a hyfforddiant arbenigol i chi yn y sector ar draws Cymru.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Gyntaf (Tystysgrif)

 • Datblygiad Personol ac Academaidd (DPA)
 • Cyfathrebu a Chwnsela
 • Arfer y Gweithle
 • Rheoli Sefydliadau
 • Cyflwyniad i Ffisioleg y Corff (‘Ffisioleg I’)
 • Cyflwyniad i Ymchwil Iechyd

Ail Flwyddyn (Diploma AU)

 • Gofal Arbenigol: Gweithio gyda Dementia
 • Gofal Cymunedol
 • Ffisioleg Iechyd gan gynnwys Maetheg (‘Ffisioleg II’)
 • Interniaeth yn y Diwydiant Iechyd
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Seicopatholeg ac Ymatebion Therapiwtig mewn Iechyd

Sylwer: mae’r holl deitlau modylau yn amodol ar newid yn amodol ar alw yn y sector

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.  Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd yn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Oherwydd amrywiaeth y llwybrau sydd ar gael caiff pob ymgeisydd ei ystyried yn unigol. Caiff pob ymgeisydd gynnig lle i astudio yn y portffolio iechyd.

Argymhellwn eich bod yn nodi’n glir iawn rôl eich swydd bresennol, eich nod gyrfa mewn nyrsio neu ofal iechyd, a lefel eich cymhwyster mewn mathemateg yn eich datganiad personol

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth a system profiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd. Mae hyn yn arbennig o gryf i’n myfyrwyr Nyrsio. Gallwn gynnig cyfleoedd ar draws adrannau cyflogedig a gwirfoddol.

Mae gan y cwrs hwn gyfradd arbennig o uchel o ddilyniant addysgol, a rhyw 85% o’n myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn mynd yn eu blaen i’w gradd dewis cyntaf. Mae’r rhain yn cynnwys nyrsio oedolion cyffredinol, nyrsio pediatrig, gwyddoniaeth barafeddygol, bydwreigiaeth a therapi galwedigaethol ar draws y DU.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HND, BSc)
 • Rheolaeth Iechyd (HND, BSc)
 • Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (FdSc, BSc)
 • Tystysgrif mewn Gofal
Dyfyniadau Myfyrwyr

“Mae’r cwrs wedi helpu i gyrraedd fy nodau addysgol ac rwy’n gobeithio y bydd yn rhoi cyfle i mi ddod o hyd i’m lle ar fy ngradd. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel.”

Nanteos Phillips


“Mae wedi fy helpu i gael y graddau yr oedd arna i eu hangen i ddechrau fy ngradd nyrsio. Roeddwn i wrth fy modd â chwnsela, anatomi a’r cyfle i wneud ymarfer gweithle. Os oes awydd didwyll arnoch i wireddu’r amcanion sydd wrth eich calon, bydd y cwrs hwn yn ddigon i’ch gwthio chi ymhellach.”

Sharde Dovaston


“Cwrs anhygoel gyda’r grŵp gorau o ddarlithwyr y mae pob un yn gyfeillgar, agos atoch, cefnogol a hynod ddeallus a gwybodus. Ni fyddwn i yn y sefyllfa’r ydw i ynddi ar hyn o bryd, gan ddechrau fy ngradd ym mis Medi, heb y cwrs hwn. Mwynheais bob agwedd, a’m hoff fodylau oedd y rhai ar arweinyddiaeth a threfnu, cyfathrebu a chwnsela a ffisioleg/anatomi.”

Eleise Evans


“Diolch i’m darlithwyr a’r staff. Roedd bob amser yn hawdd mynd atyn nhw ac roedden nhw’n gefnogol iawn. Rwy wedi cyfarfod â phobl arbennig a gwneud ffrindiau arbennig gydol fy amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. “

Eva Castro Jara


“Rwy wedi cael blas ar y cwrs hwn, heb os gwnaeth i mi ddeall mwy amdana i fy hun ac eraill o’n cwmpas.”

Kirsty Briscoe


“PEIDIWCH Â CHEFNU AR EICH DYHEADAU!”

Sally Gordon


“Bydd y cwrs hwn yn arwain at fwy o gyfle a gwybodaeth ynghylch eich dyfodol.”

Sophie Webb


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth