Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU)

Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd (Dip AU, Tyst AU)

Mae Iechyd a Gofal yn newid yn y cyfnod digynsail hwn. Ni fu’n bwysicach erioed o’r blaen i’r bobl iawn gael y swyddi iawn yn y sector.

Os oes gennych y brwdfrydedd a’r ysfa i fynd i faes Nyrsio, Gwyddor Parafeddyg, Bydwreigiaeth neu unrhyw faes arall o hyfforddiant iechyd ond mae angen help arnoch i gael y cymwysterau a phrofiad iawn, mae’r cwrs hwn ar eich cyfer chi.

Mae ein portffolio unigryw o raglenni wedi’u cynllunio i gynnig dysgu hyblyg ar gyfer bywydau hyblyg ac mae’n gweithio o’ch cwmpas chi a’ch ymrwymiadau gwaith a gofal. Rydym yn ffrydio’n fyw, recordio a lanlwytho pob sesiwn yn ogystal â chynnal sesiynau cymorth addysgol tu allan i’r diwrnod gwaith 9 – 5pm arferol Mae ein holl gyrsiau hefyd ar gael yn opsiynau rhan amser.

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau allanol i ddarparu cyfleoedd i chi gyrchu cymwysterau mathemateg. Rydym hefyd yn cynnig pob modwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Caiff yr holl ymgeiswyr eu cofrestru ar y rhaglen Tyst AU Nyrsio gydag opsiwn i symud ymlaen i Dip AU Nyrsio ar ôl cwblhau’n llwyddiannus

Nyrsio ac Iechyd CertHE (1 flwyddyn) ABERTAWE
Côd UCAS: 852M
Gwneud cais drwy UCAS

Nyrsio ac Iechyd CertHE (1 flwyddyn) CAERFYRDDIN
Côd UCAS: 852M
Gwneud cais drwy UCAS

Nyrsio ac Iechyd DipHE (2 flynedd) ABERTAWE
Côd UCAS: PS12
Gwneud cais drwy UCAS

Nyrsio ac Iechyd DipHE (2 flynedd) CAERFYRDDIN
Côd UCAS: PS12
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 Rheswm dros astudio Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd:

  1. Rydym yn cynnig ymagwedd dysgu cyfunol fel y gallwch weithio, gofalu am eich anwyliaid a ffitio’r brifysgol yn eich bywyd
  2. Rydym yn ymrwymo i’ch cefnogi wrth i chi ddod o hyd i’r swydd a gyrfa rydych yn eu ceisio
  3. Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu a gwneud cynnydd, yn cynnwys clybiau sgiliau astudio ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
  4. Mae gennym gysylltiadau â’r diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i gael profiad yn eich dewis faes iechyd a gofal cymdeithasol.
  5. Rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych yn barod wrth wneud eich cais

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn darparu sylfaen damcaniaethol i ymchwil ac astudiaethau nyrsio, yn ogystal â hyfforddi mewn sgiliau a thechnegau addysgol uwch. Rydym hefyd yn cynnig arfer cyfweliad a mynediad i sefydliadau a phobl allweddol presennol o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd.

Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y sector iechyd ac addysg i sicrhau bod y rhaglen hon yn barod ar gyfer y sector.

Rydym hefyd yn cynnig cymhwyster mathemateg TGAU AM DDIM yn rhan o’r cwrs. Mae pob modwl ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Fe’ch anogir i wneud cais am eich gradd iechyd dewis cyntaf wrth i chi astudio gyda ni. Os byddwch yn dewis aros gyda ni ar ôl pasio eich blwyddyn gyntaf, rhoddir i chi gynnig diamod ar gyfer ail flwyddyn unrhyw gwrs yn y portffolio iechyd. Y rhain yw:

Wrth basio’r ail flwyddyn, gallwch ychwanegu ato i radd lawn mewn unrhyw rai o’n rhaglenni BSc.

Pynciau Modylau

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio sgiliau academaidd, ymchwil iechyd, technegau cyfathrebu, prosesau cyfundrefnol ac anatomeg a ffisioleg.

Yn yr ail flwyddyn rydym yn meithrin ymagwedd fwy arbenigol ac yn edrych yn fanwl ar feysydd o nyrsio a rôl atal a hyrwyddo iechyd y cyhoedd. Byddwch hefyd yn dysgu rhagor am anatomeg a ffisioleg.

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.  Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd yn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae’r rhaglen hon ar gyfer ymgeiswyr sydd â naill ai cymhwyster lefel 2 neu 3. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r ystod o lwybrau sydd ar gael o fewn y portffolio iechyd caiff pob ymgeisydd ei ystyried ar ei rinwedd ei hun. Golyga hyn y gallwn gymryd eich profiad bywyd a gwaith yn eich swydd bresennol i ystyriaeth.

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud y canlynol yn glir yn eich datganiad personol.

  • Os oes gennych neu os oes angen cymhwyster TGAU mathemateg (neu gyffelyb) arnoch
  • Os ydych chi’n siarad Cymraeg
  • Unrhyw brofiad gwaith neu gyflogaeth cysylltiedig
  • Unrhyw brofiad o ofal neu gymorth yn y teulu
  • Y math o rôl gofal iechyd yr hoffech ei chael
Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym system cymorth cyflogaeth a phrofiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd. Rydym wedi llunio partneriaeth gydag Asiantaeth Nyrsio uchel ai pharch i ddarparu cyfleodd ar gyfer rolau â thâl a gwirfoddol o fewn iechyd a gofal. Rydym hefyd yn gweithio’n agos â byrddau iechyd lleol a phrifysgolion i sicrhau na fyddwch yn methu cyfle i gael y rôl rydych ei heisiau.

Mae gan y cwrs hwn gyfradd dilyniant addysg uwch arbennig o uchel, gyda tua 75% o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn mynd ymlaen i’w gradd dewis cyntaf.  Mae’r rhain yn cynnwys nyrsio oedolion cyffredinol, nyrsio paediatrig, gwyddor barameddygol, bydwreigiaeth a therapi galwedigaethol ar draws y DU.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

“Mae’r cwrs wedi helpu i gyrraedd fy nodau addysgol ac rwy’n gobeithio y bydd yn rhoi cyfle i mi ddod o hyd i’m lle ar fy ngradd. Mae wedi bod yn brofiad anhygoel.”

Nanteos Phillips


“Mae wedi fy helpu i gael y graddau yr oedd arna i eu hangen i ddechrau fy ngradd nyrsio. Roeddwn i wrth fy modd â chwnsela, anatomi a’r cyfle i wneud ymarfer gweithle. Os oes awydd didwyll arnoch i wireddu’r amcanion sydd wrth eich calon, bydd y cwrs hwn yn ddigon i’ch gwthio chi ymhellach.”

Sharde Dovaston


“Cwrs anhygoel gyda’r grŵp gorau o ddarlithwyr y mae pob un yn gyfeillgar, agos atoch, cefnogol a hynod ddeallus a gwybodus. Ni fyddwn i yn y sefyllfa’r ydw i ynddi ar hyn o bryd, gan ddechrau fy ngradd ym mis Medi, heb y cwrs hwn. Mwynheais bob agwedd, a’m hoff fodylau oedd y rhai ar arweinyddiaeth a threfnu, cyfathrebu a chwnsela a ffisioleg/anatomi.”

Eleise Evans


“Diolch i’m darlithwyr a’r staff. Roedd bob amser yn hawdd mynd atyn nhw ac roedden nhw’n gefnogol iawn. Rwy wedi cyfarfod â phobl arbennig a gwneud ffrindiau arbennig gydol fy amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. “

Eva Castro Jara


“Rwy wedi cael blas ar y cwrs hwn, heb os gwnaeth i mi ddeall mwy amdana i fy hun ac eraill o’n cwmpas.”

Kirsty Briscoe


“PEIDIWCH Â CHEFNU AR EICH DYHEADAU!”

Sally Gordon


“Bydd y cwrs hwn yn arwain at fwy o gyfle a gwybodaeth ynghylch eich dyfodol.”

Sophie Webb


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Gwybodaeth Pellach