Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Ian Williams

Mae Ian Williams yn Uwch Gymrawd Arloesi ar gyfer ATiC (Assistive Technologies Innovation Centre) ac yn cydweithredu ar brosiectau cysylltiedig â gofal iechyd.

Ar ôl graddio gyda BSc Dylunio Cynnyrch, ymunodd Ian â (PDC Arloesi) Canolfan Datblygu Cynnyrch ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe a gweithiodd ar ymchwil a datblygu ar gyfer BBaChau a chwmnïau rhyngwladol, gan gynnwys Belron®.

Ar ôl rheoli prosiectau Ymchwil ac Arloesi niferus yn llwyddiannus o fewn Arloesi PDC, rheolodd Ian y Ganolfan IDEAS yn rhan o Wasanaethau Masnachol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gydag 20 mlynedd o brofiad yn datblygu syniadau/cynhyrchion yn y sectorau diwydiannol a defnyddiwr, mae gan Ian brofiad ym mhob agwedd ar y broses datblygu cynhyrchion o’r camau cysyniadol i weithgynhyrchu.

Ar ôl datblygu ac adeiladu sganiwr 3D, mae ei ddiddordebau presennol yn maes technolegau gweithgynhyrchiol ychwanegol gan gynnwys argraffwyr 3D a sganwyr 3D fforddiadwy i helpu gyda chynhyrchion byw cynorthwyol ac ymchwil cynhyrchion iechyd a lles

Mae ymchwil Ian yn rhoi arloesi wrth ei graidd. Ymhlith ei ddiddordebau trosfwaol mae’r defnydd o brosesau gweithgynhyrchu ychwanegol ac offer digidol a sut y cant eu hymgorffori o fewn y llif gwaith datblygu cynhyrchion. Ymhlith y meysydd eraill o ddiddordeb mae byw â chymorth a realiti estynedig a sut y mae hyn yn helpu gyda dychmygu cysyniadau cyn mynd ymlaen i’w gweithgynhyrchu.

Mae’r gwaith ymchwil a datblygu’n cynnwys

  • Ymchwilio i feddalwedd a thechnegau Ffotogrametreg a’i ddefnydd wrth gipio’r ffurf dynol ar gyfer cynhyrchion pwrpasol.
  • Ymchwil i ddeunyddiau argraffu 3D o ddata sganiau CT ar gyfer cymhorthion hyfforddi llawfeddygol. Defnyddio technoleg argraffu 3D o’r radd flaenaf i gynhyrchu argraffiadau hyblyg i efelychu falf y galon
  • Ymchwilio i’r defnydd o argraffu 3D cost isel ar gyfer practisau deintyddol. Capiau deintyddol wedi’u hargraffu ar wahanol systemau argraffu 3D er dichonoldeb.
  • Ymchwil datblygu cynhyrchion gyrru uniongyrchol ar gyfer cadeiriau olwyn.
  • Ymchwil i ddelweddu thermal mapio efelychu gead ar ddata sgan 3D.
  • Ymchwilio i’r defnydd o argraffu 3D fel proses weithgynhyrchu ar gyfer darpariaeth trawsdermal.
  • Ymchwilio i’r defnydd o wahanol dechnegau sganio i gipio pen dynol i ddatblygu helmed eidio pwrpasol. Yn cynnwys defnyddio technolegau ychwanegol i ddatblygu mowld ar gyfer ‘lay-up’ ffibr Kevlar.
  • Ymchwil cynnyrch i ddatblygu fframau Zimmer ar gyfer cleifion â Parkinson’s i helpu eu symudedd.
  • Datblygu Cam i helpu symudedd cleifion sydd wedi dioddef strôc.
  • Ymchwilio i dueddiadau’r dyfodol ym maes gwydro modurol.

Ffôn: 01792 481000 ext 4529
E-bost: ian.williams@uwtsd.ac.uk

Trosglwyddo Gwybodaeth

Gan weithio ar brosiect a ariennir gan yr UE, sef y Sefydliad ar gyfer Dylunio Cynaliadwy yn YDDS, cymerodd Ian ran mewn gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, gweithio gyda chwmnïau ar draws ystod amrywiol o ddiwydiannau a sectorau i ddarparu digwyddiadau gweithdy, cyngor technegol a phrosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol hir dymor. Arweiniodd y gwaith at nifer o ffactorau effaith positif gan gynnwys ‘budd-dal elw’, ‘creu swyddi newydd’ a mabwysiadu prosesau newydd o fewn sefydliadau.  

Un enghraifft o brosiect YaD cydweithredol llwyddiannus yw Lumishore Ltd, arbenigwr mewn goleuo LED ar gyfer y diwydiant  Morol. Gan weithio fel Rheolwr Prosiect gyda Chyfarwyddwr Lumishore ac un swyddog technegol i sefydlu paramedrau’r prosiect YaD, cytuno ar gyfrifoldebau, graddfa amser ac amcanion, rheolodd Ian holl agweddau ar y prosiect; ei ddechrau, cynllunio, darparu’n amserol, adolygu ac adrodd.