Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Storïau


Het Reidio Imogent

Mae ATiC wedi bod yn gweithio gyda Cerebra i helpu dylunio helmedau pwrpasol. Bu inni gynorthwyo Dr Ross Head a’r tîm drwy ddarparu technoleg sganio 3D i fapio maint a siâp pen Imogen i greu amddiffyniad unigryw ar gyfer ei phen.

Ganed Imogen, sy’n 7 oed, 11 mis yn gynnar gyda pharlys yr ymennydd a hydroceffali, chwyddo gormodol ar yr ymennydd sy’n golygu bod ei phen yn lletach na’r arfer. Mae Imogen yn treulio cryn dipyn o’i hamser mewn cadair olwyn, felly mae marchogaeth yn ffynhonnell llawenydd mawr iddi – ond roedd yn amhosibl dod o hyd i helmed oedd yn ei ffitio. 

Newidiodd hynny i gyd pan ddechreuodd Dr Ross Head a thîm Canolfan Arloesi Cerebra helpu. Roeddynt yn gallu defnyddio sgrinio digidol 3D i ddylunio het reidio pwrpasol i gadw Imogen yn saff yn y cyfrwy.


Harry’n taflu pêl

Mae Harry Flynn wedi byw gyda’i gi cymorth Addi ers yn 9 oed. Erbyn hyn, mae’n 11, ac mae Addi wedi bod yn help mawr yn ei fywyd yn agor drysau, codi eitemau mae Harry’n eu gollwng. Ond yn bwysicach oll, mae’n ffrind go iawn i Harry ac yn ei annog i fynd tu allan am dro.

Y cwbl mae Harry eisiau ei wneud yw chwarae gydag Addi trwy daflu pêl ond oherwydd ei anabledd, nid yw’n gallu. Felly mae Dr Ross a’r tîm o Ganolfan Arloesi Cerebra wedi camu i mewn i helpu i gyd-ddylunio ffordd i Harry daflu pêl i Addi. Gyda pheth help argraffu 3D gan ATiC.


Symposiwm Cyflymu Arloesi


Byw gyda Dementia

Ffilm newydd gan Kimberley Littlemore yn ‘e-health digital’ am fyw gyda dementia ac archwilio i hynny o safbwynt person cyntaf. 

Helpodd tîm ATiC gyda #traciollygaid symudol mewn arbrawf gyda rhieni Kimberley, y mae’r ddau ohonynt yn byw gyda dementia. 

Allwn ni gefnogi oedolion yn well i fyw yn annibynnol?

“Mae’r byd yn llawn technoleg ac adnoddau, dynol a digidol, sy’n gallu dod at ei gilydd i helpu pobl sy’n byw gyda dementia, a chefnogi’r bobl sy’n gofalu amdanyn nhw a gweithio gyda nhw. Gwell cymorth a gofal, dyna’r diben!” Dywed Kimberley,

Os oes gennych ddiddordeb mewn ein helpu i ddatblygu cyfres o ffilmiau a fydd yn helpu pobl sy’n byw gyda dementia, cysylltwch â ni:

kim@ehealthdigital.co.uk


Astudiaeth Werthuso “Multicare Plus”

Mae ATiC wedi bod yn gweithio gyda Recliners Ltd sy’n datblygu datrysiadau eistedd ar gyfer y marchnadoedd cartref a gofal iechyd. Roedd y ffocws ar gyfres presennol o gadeiriau addasol, o’r enw “Multicare Plus”.

Mae gan y cynnyrch addasadwy hwn symudiad “Tilt in Space” cynwysedig a weithredir gan y gofalwr, gan ganiatáu i’r gadair gael ei wyro am yn ôl mewn amrywiaeth o safleoedd sy’n ailddosbarthu pwysedd ac yn cynnal onglau’r corff yn y cluniau, pengliniau a phigyrnau.

Cymerodd dîm ATiC ran mewn astudiaeth dechnegol i werthuso’r sedd. Roedd hyn yn cynnwys digideiddio ac optimeiddio astudiaethau o’r gadair er mwyn lleihau’r mas wrth gynnal unplygrwydd mecanyddol. Helodd canlyniad cychwynnol yr astudiaeth i Recliners ddeall sut y gellir gwella’r gadair, a lle mae angen ymchwilio ymhellach.

O’r broses digideiddio cychwynnol mae Recliners wedi datblygu ffurfweddwr cynnyrch 3D wedi’i adeiladu’n rhan o’u gwefan a’r cyfle i ymgorffori realiti estynedig yn rhan o’u gwasanaeth cwsmeriaid.