James Scannell

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i weithio yn y celfyddydau mewn amrywiaeth o rolau: actor, cyfarwyddwr, arweinydd gweithdai, chwaraewr rolau, tiwtor drama, darlithydd, ac yn ddiweddarach yn ymarferydd creadigol gyda Chyngor Celfyddydau Cymru.

Ar ôl graddio cefais glyweliad llwyddiannus gyda chwmni Shakespeare dynion yn unig a theithiais hyd a lled y DU am ddau haf yn olynol. Roedd yn brofiad anhygoel! A minnau’n actor ifanc, roedd gweithio gydag actorion proffesiynol eraill a dysgu ganddynt yn wych. Roedd gan rhai o’r actorion dros 20 mlynedd o brofiad – roedd gweld eu ffordd o weithio a’u prosesau unigol yn addysgiadol iawn. Roedd yn ffordd orfoleddus i ddechrau fy ngyrfa.

Un o uchafbwyntiau eraill fy ngyrfa ers graddio oedd cael fy enwebu ar gyfer Perfformiad Gorau gan Ddyn yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018. Profodd hyn bod gwaith caled ac ymroddiad yn dwyn ffrwyth yn y pendraw.

Mae bod yn aelod o staff ar fy liwt fy hun yn adran Celfyddydau Perfformio Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn uchafbwynt go iawn, ac mae rhywbeth arbennig iawn am weithio yno a bod nôl ym man cychwyn fy nhaith. Rwy’n cofio pa mor arbennig oedd fy mhrofiad o fod yn fyfyriwr yno, a hoffwn feddwl fy mod i’n cymell y myfyrwyr presennol cymaint ag y gwnaeth fy narlithwyr fy nghymell a fy ysbrydoli innau.

Pam wnaethoch chi ddewis Y Drindod Dewi Sant?

Yn ystod fy nghlyweliad a’m cyfweliad cefais wir y teimlad bod gan bawb ddiddordeb ynof – beth roeddwn wedi’i wneud, beth roeddwn yn ei fwynhau, pwy oeddwn i. Bu i ni siarad am theatr, y celfyddydau, chwaraeon, Abertawe, a Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru am yn agos i awr. Roeddwn yn teimlo’n hapus a gwnes fwynhau bob munud.

Roeddwn yn gwybod bod arna’i eisiau astudio yno, ac mae’r gweddill, fel y dywedir, yn hen hanes.

Roedd y cwrs ei hun yn arbennig, yn enwedig fy narlithwyr a’r ymarferwyr ar eu liwt eu hunain a gefais y pleser o weithio gyda nhw. Roedd y cyngor, cefnogaeth a chyfeiriad a gefais heb eu hail ac maent wedi fy mharatoi’n dda.

Heb air o gelwydd, mae o wedi newid fy mywyd. Gwnes ffrindiau o bob rhan o’r DU, Ewrop a Gogledd America, y mae llawer ohonynt ymhlith fy ffrindiau gorau ac agosaf. Gwnes dyfu fel person, dod yn fwy annibynnol, ac astudio pwnc roeddwn yn angerddol amdano. Carais bob munud!

Cefais wir y teimlad bod pawb yn Y Drindod Dewi Sant yn gofalu amdanaf ac eisiau’r gorau i mi. Trwy gydol fy astudiaethau fe helpodd eu cymorth a’u haddysgu fy mharatoi ar gyfer y dyfodol, a rhoddodd hyn i mi’r sgiliau a’r hyder i fod yn ymarferydd creadigol yn y ‘byd go iawn’.

Yn arbennig, buodd fy nhrydedd flwyddyn yn uchafbwynt am i mi garu bob modwl y gwnes ei astudio, pob rôl a bortreadais, a phob agwedd ar bob cynhyrchiad... bob eiliad o fywyd myfyriwr!

Yn ystod fy astudiaethau cafodd yr holl waith ymarferol ei danategu gan theori gref. Caniataodd hyn i mi greu a mireinio set sgiliau a oedd yn wybodus, cytbwys a pherthnasol i mi fel person ifanc creadigol yn mynd i mewn i ddiwydiant y celfyddydau.

Yn ogystal â staff eithriadol Y Drindod Dewi Sant, daethpwyd â nifer o ymarferwyr proffesiynol ar eu liwt eu hunain i mewn i addysgu a chyfarwyddo ar y cwrs BA Astudiaethau Theatr; roedden nhw a staff Y Drindod yn ardderchog am roi cipolwg i ni o’r diwydiant ac am gynnig cyngor sydd wedi bod yn amhrisiadwy.