Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar - 2 Flynedd (BA)

Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar - 2 Flynedd (BA)

Mae’n bosibl astudio'r cwrs hwn ar gampws SA1 Abertawe, neu ar ein campws yng Nghaerfyrddin, neu ar ein campws cymunedol yng Nghaerdydd.

Mae Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (2 flynedd) wedi'i llunio ar gyfer y rheini sydd eisoes yn gweithio yn y sector addysg a gofal plant, ac mae’n caniatáu iddynt astudio’n hyblyg o gwmpas eu hymrwymiadau gwaith. Mae hon yn rhaglen radd lawn amser, arloesol sydd wedi’i chywasgu i ddwy flynedd ac wedi’i chynnwys yn rhestr Gofal Cymdeithasol Cymru o gymwysterau gofynnol i weithio o fewn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus yn cael gradd yn ogystal â thrwydded i ymarfer o fewn ystod o sefydliadau blynyddoedd cynnar. Bydd darlithoedd yn cael eu cyflwyno gyda’r hwyr ac ar ambell ddydd Sadwrn er mwyn galluogi myfyrwyr i barhau i weithio tra byddant yn cwblhau eu gradd. Yn gysylltiedig ag agwedd ymarferol y rhaglen, bydd myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o arfer a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar a fydd yn rhoi iddynt ddealltwriaeth lawn a chytbwys o’r pwnc.

Social Care Wales Logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar - 2 Flynedd (BA)
Cod UCAS: YBC2
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Ymgeisio Nawr Blog Myfyrwyr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs

 • Cymhwyster a gydnabyddir gan Ofal Cymdeithasol Cymru yn drwydded i ymarfer - gan gefnogi cyflogadwyedd a datblygiad proffesiynol.
 • Rhaglen garlam - ennill gradd BA (Anrh) gyflawn mewn 2 flynedd.
 • Rydym yn canolbwyntio ar eich datblygiad fel gweithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar a byddwn yn eich paratoi am yrfa foddhaol a chyffrous ar draws ystod o ddisgyblaethau'n cynnwys addysgu a gwaith cymdeithasol.
 • Mae astudio dwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn ganolog i’n darpariaeth.
 • Dosbarthiadau o faint bach, aseiniadau arloesol sy’n cyfoethogi sgiliau cyflogaeth a dim arholiadau.
 • Profiadau myfyrwyr - ehangu gorwelion drwy ymweliadau, siaradwyr gwadd, a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol. Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau ychwanegol i gyfoethogi’ch sgiliau a’ch gwybodaeth gan gynnwys wythnos cyflogadwyedd arbennig.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Datblygwyd y rhaglen er mwyn darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu am bob agwedd ar addysg a gofal plant ifanc.

Mae’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i gysylltu gweithgareddau ymarferol a phrofiadau yn yr amgylchedd gwaith â damcaniaethau’n gysylltiedig ag addysg a gofal plant.

Bydd y dysgu’n digwydd drwy drafodaethau grŵp, gweithdai, ymweliadau astudio yn ogystal â darlithoedd er mwyn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o bynciau perthnasol.

Mae pwyslais ar ddysgu ymarferol er mwyn cefnogi dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac arfer o fewn y blynyddoedd cynnar. Hefyd mae ymweliadau preswyl dewisol ag ardaloedd eraill o’r DU a thramor.

Bydd siaradwyr gwadd yn darparu cyfleoedd i glywed gan arbenigwyr sy’n arwain y sector ac yn cadw myfyrwyr yn gyfredol â pholisi a datblygiadau diweddar o fewn y sector blynyddoedd cynnar.

Pynciau Modylau

Addysgir y rhaglen drwy ddull addysgu bloc arloesol, gan ganiatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio'n fanwl ar un modwl ar y tro.   Rydym wedi gweld bod y dull hwn yn llwyddiannus wrth gefnogi myfyrwyr i gael gwell dealltwriaeth o gynnwys y modwl.  Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modwl ar bob lefel o’r rhaglen, a phob un wedi’i seilio ar wybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o agweddau penodol ar addysg a gofal blynyddoedd cynnar.

Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth eang o bynciau a modylau'n ymwneud ag addysg a gofal blynyddoedd cynnar, gyda ffocws ar agweddau ar blentyndod megis datblygiad cyfannol, lles, chwarae, llythrennedd, diogelu plant, dysgu yn yr awyr agored a chynhwysiant. Yn ogystal â chynnwys academaidd y rhaglen, byddwch yn gallu bodloni gofynion y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol drwy gasglu tystiolaeth o fewn eich lleoliad gwaith.

Modylau Enghreifftiol:

Modylau Lefel 4

 • Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr         
 • Datblygiad dynol
 • Yr ymarferydd proffesiynol 
 • Chwarae plant: egwyddorion ac arfer
 • Y mathemategydd ifanc: archwilio a datrys problemau
 • Amlieithrwydd, aml-feddwl

Modylau Lefel 5

 • Dulliau ymchwil ym maes addysg a gofal blynyddoedd cynnar
 • Adfyfyrio ar ddarpariaeth blynyddoedd cynnar
 • Lles, gofal a byw’n iach
 • Iaith a llythrennedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Amgylcheddau Dysgu: dan do ac allan
 • Diogelu plant yn y blynyddoedd cynnar

Modylau Lefel 6

 • Plant ag anghenion cymorth ychwanegol: cynhwysiant,  eiriolaeth a thegwch 
 • Sgiliau bywyd: cyflogadwyedd a llwybrau i’r dyfodol 
 •  Cynaliadwyedd yn y Blynyddoedd Cynnar 
 • Y Cyfnod Sylfaen a chwricwla blynyddoedd cynnar 
 • Arweinyddiaeth, gwaith tîm a systemau ansawdd 
 •  Llythrennedd digidol ac yn y cyfryngau 
Asesiad

Mae’r rhaglen yn cael ei hasesu 100% drwy waith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau.

Rydym ni wedi gweld bod defnyddio ystod amrywiol o ddulliau asesu’n cynyddu sgiliau cyflogadwyedd.

Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy’n gallu datrys problemau ac sydd ag ystod o sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy. Mae’r asesu’n rhoi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau megis y gallu i weithio mewn tîm, cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, ar yr un pryd â defnyddio ystod o ddulliau o rannu gwybodaeth yn cynnwys papurau briffio, posteri academaidd, dadleuon grŵp a thrafodaethau proffesiynol.

Hefyd ceir cyfleoedd am brofiadau gwaith ymarferol, gan gefnogi cyflogadwyedd, datblygiad proffesiynol a gyrfaoedd.

Mae astudiaeth ddwyieithog a chyfrwng Cymraeg yn ganolog i’n darpariaeth; gallwch ddewis cofrestru ar y rhaglen cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg a gallwch gyflwyno’ch aseiniadau yn y naill iaith neu’r llall.

Yr Athrofa

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae’r Blynyddoedd Cynnar yn annog a rhoi gwerth ar geisiadau gan fyfyrwyr sy’n dychwelyd at addysg gan y bydd ganddynt brofiadau a sgiliau bywyd a all cefnogi eu cais.

Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr wedi cael neu’n gweithio tuag at gymhwyster gofal plant / addysg lefel 3 perthnasol fel NNEB, CACHE, BTEC, NVQ, Safon Uwch.  Fodd bynnag, mae profiad arall hefyd yn werthfawr. Byddant hefyd yn gweithio neu’n gwirfoddoli’n rheolaidd mewn lleoliad neu weithle blynyddoedd cynnar sy’n darparu gwasanaethau i blant ifanc a theuluoedd.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Yn rhan o’r broses gwneud cais bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gwrdd â'r tiwtoriaid. Rhydd hyn gyfle i ymgeiswyr ymweld â’r campws, gwrdd â’r darlithwyr a gofyn cwestiynau am y radd. Yn ystod diwrnodau ymweld, mae darlithwyr y cwrs bob tro’n ymddiddori ym mhrofiadau’r ymgeiswyr o wirfoddoli a gweithio gyda phlant.

Cyfleoedd Gyrfa

Gyrfaoedd yn y Blynyddoedd Cynnar

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys:

 • Cymorth anghenion dysgu ychwanegol
 • Arweinydd ar ôl ysgol
 • Gwarchodwr plant
 • Rolau mewn Elusennau Plant (e.e. Barnardo’s)
 • Swyddog Cymorth Cymunedol
 • Hwylusydd Teuluoedd
 • Swyddog Cymorth Teuluoedd
 • Swyddog Rhianta
 • Cymorth Bugeiliol
 • Gweithwyr chwarae
 • Arweinwyr Ystafell
 • Rheolwyr Lleoliad
 • Gweithwyr Ieuenctid

Astudiaethau Pellach

Mae rhai o’n graddedigion yn mynd yn eu blaenau i astudiaethau pellach eraill. Mae rhai myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio ein rhaglenni MA ni megis ein MA Llythrennedd Cynnar ac MA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar.

Mae rhaglenni ôl-raddedig fel y rhain yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr uwchsgilio a dyfnhau eu dealltwriaeth o blant ifanc a’u teuluoedd. Mae astudiaethau o’r fath wedi galluogi myfyrwyr ôl-raddedig i symud ymlaen yn eu maes gwaith cyfredol ac i eraill symud i yrfaoedd newydd.

Llwybr i addysgu

Fel myfyriwr y Blynyddoedd Cynnar yn Y Drindod Dewi Sant byddwch yn sicr o gael cyfweliad ar gyfer y rhaglen TAR Cynradd ar yr amod eich bod yn bodloni’r gofynion mynediad. Wrth wneud cais am y rhaglen TAR Cynradd byddwn ni, ar y cyd ag Addysg Gychwynnol Athrawon, yn eich cynorthwyo trwy gais a phroses gyfweld ffug.

Astudiaeth Ôl-raddedig a Llwybrau Amgen

Bydd graddedigion hefyd yn gallu symud ymlaen i nifer o gyrsiau ôl-raddedig yn eu maes diddordeb, gyda gradd dda ym maes Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar yn bodloni’r gofynion mynediad ar gyfer llawer o lwybrau ôl-raddedig.

Isod, ceir ychydig esiamplau o lwybrau y mae graddedigion blaenorol wedi’u cymryd.

 • Teulu a Chymunedau
 • Nyrsio
 • Therapi Chwarae
 • Polisi a Llywodraeth
 • Ymchwil
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Therapi Lleferydd ac Iaith
Costau Ychwanegol
 • Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44.
 • Mae’n rhaid i fyfyrwyr gael cyfwerth â 700 awr o brofiad ymarferol mewn lleoedd fel lleoliadau blynyddoedd cynnar. Bydd costau teithio a chostau lluniaeth yn sgil hyn.
 • Efallai y bydd rhaid i fyfyrwyr dalu costau ychwanegol gan fod rhaid iddynt fynychu rhai darlithoedd modwl gyda dillad addas ar gyfer astudio yn yr awyr agored.
 • Mae’r Blynyddoedd Cynnar yn trefnu profiadau astudio gorfodol a gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr. Bydd y rhaglen yn talu am y costau teithio ac astudio a gyfyd yn sgil hyn. Fodd bynnag, ar gyfer rhai ymweliadau, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflenwi eu lluniaeth eu hunain.
 • Yn ogystal â hyn, mae’r Blynyddoedd Cynnar yn trefnu cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gael cymwysterau ychwanegol yn ystod rhan olaf eu rhaglen, er enghraifft Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn. Bydd y rhain yn gofyn i’r myfyrwyr dalu costau; a chaiff y gost ei phennu gan y darparwr.
 • Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr i gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd, Llundain, Sweden a Chanada. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.
Dyfyniadau Myfyrwyr

Kirsty Goff, lefel 6, a raddiodd yn 2018

“Rydw i mor falch fy mod wedi dod fan hyn, ni fuaswn i eisiau bod yn unman arall yn gwneud unrhyw gwrs arall.”

Emma Blofield, a raddiodd yn 2017

“Mae astudio’r radd wedi bod yn help enfawr i mi, nid yn unig wrth adeiladu ar fy ngwybodaeth a’m sgiliau ond hefyd drwy fy ngalluogi i gredu ynof fi fu hun. Gyda chymorth y Brifysgol, ffrindiau hen a newydd, fy nheulu cefnogol a’m hawydd personol i lwyddo, cwblheais i'r radd yn llwyddiannus gan raddio gyda gradd dosbarth cyntaf!”

Anna Latham, myfyrwraig Lefel 6, a raddiodd yn 2018

“Bu’n wythnos wych o gyfleoedd a dysgu, diolch! Rwy’n teimlo ei fod yn fraint ac anrhydedd enfawr i astudio yn YDDS, ac rwy’n credu bod y rhaglen Blynyddoedd Cynnar heb ei hail! Diolch yn fawr iawn am eich hymrwymiad anhygoel a’ch gwaith caled wrth ddarparu cwrs mor wych, gan gynnwys y gweithgareddau allgyrsiol, ac am gynnig cymaint o gefnogaeth ac anogaeth i ni fyfyrwyr”

Aimee Cousins

“Mae’r darlithwyr eu hunain yn astudio a chanddynt gariad amlwg at y pwnc. Maent yn rhoi hyder i chi! Rwyf nawr yn deall pam ein bod yn gwneud yr hyn rydym yn ei wneud – o ran theori. Er enghraifft, rydym yn gwybod y theori fathemategol a gwyddonol, tu ôl i flociau pren (Frobebel).”

Beth Nesaf: Rwyf nawr yn gweithio i ‘Action for Children’. Mae’r cwrs wedi fy helpu i wneud gwahaniaeth i blant ifanc drwy ddefnyddio mentrau Dechrau’n Deg.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau. Mae myfyrwyr sy'n dewis astudio'r cwrs hwn drwy'r Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am ysgoloriaethau'r yn ogystal.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth