Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg Antur Awyr Agored (BA)

Addysg Antur Awyr Agored (BA)

Mae gradd Addysg Antur Awyr Agored fwyaf blaenllaw Cymru yn gyfuniad llwyddiannus o ddamcaniaeth ac arfer sy’n bodloni'r twf cynyddol mewn cyfleoedd gwaith yn y sector awyr agored.

Mae’r rhaglen wedi’i lleoli yn ein canolfan gweithgareddau, Cynefin, sydd newydd ei hailwampio ac sydd â mynediad uniongyrchol at Afon Tywi, Llwybr Arfordir Cymru, ein safle byw yn y gwyllt a gwersylla a’n trac beicio a adeiladwyd gan arbenigwyr. O’r ganolfan ffantastig hon, rydym yn archwilio’r lleoliadau awyr agored lleol gwych ar gyfer arforgampau, dringo, ceufadu dŵr gwyn, alldeithiau, beicio mynydd, padl-fyrddio ar eich traed, canŵio, nofio mewn dŵr agored ac...wel, fwy neu lai unrhyw beth y gallwch ei wneud yn yr awyr agored!

Ydych chi’n siarad Cymraeg? Os hoffech chi astudio peth o’r radd hon yn y Gymraeg, mae 40 credyd ar gael yn y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Addysg Antur Awyr Agored (BA)
Cod UCAS:  3L2N
Gwneud cais drwy UCAS

Addysg Awyr Agored(MA)
Gwneud cais i PCYDDS
 

Addysg Awyr Agored(PhD)
Gwneud cais i PCYDDS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu            Cais am Wybodaeth                      Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 • Lleoliad unigryw gyda mynediad gwych at fynyddoedd, clegyrau, arfordir, afonydd a llwybrau beicio.
 • Canolfan adnoddau annibynnol wych sydd â thrac beicio pwrpasol, mynediad at afon, ardal byw yn y gwyllt a chyfleuster addysgu
 • Cysylltiadau gwych gyda chyflogwyr, yn lleol a chenedlaethol
 • Cyfleoedd i astudio dramor yn Norwy, Canada neu America
 • Caiff nifer o ddyfarniadau gan gyrff llywodraethu eu hymgorffori yn y modylau a darperir dyfarniadau eraill am gyfraddau llawer yn llai
 • Mae gan bob modwl elfen ymarferol ac nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig!
 • Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys alldeithiau am bris eu cost.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae gan y radd Addysg Antur Awyr Agored bwyslais sylfaenol ar archwilio'r berthynas rhwng damcaniaeth gadarn ac arfer da.

Blaengar ei natur: Ar y cychwyn rhoddir i fyfyrwyr sgiliau sylfaen o fewn sgiliau academaidd a gweithgareddau ymarferol. O ganlyniad, mae’r sylfaen hon, ynghyd â chymorth parhaus yn galluogi myfyrwyr i ymgysylltu’n bositif â heriau corfforol a deallusol eu natur. Drwy hyn, bydd myfyrwyr yn datblygu'n unigolion sy'n ymwybodol yn feirniadol ac yn adfyfyriol ac yn gallu ymdrin yn rhagweithiol gyda sefyllfaoedd deinamig a heriol sy'n gyffredin mewn ystod eang o amgylcheddau gwaith presennol a rhai'r dyfodol.

Astudir y BA Addysg Antur Awyr Agored ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol iawn.  Mae’r holl staff darlithio wedi’u lleoli ar y campws ac mae’n hawdd cysylltu â nhw ar gyfer tiwtorialau i gefnogi’ch astudiaethau. Mae’r staff darlithio yn Gymrodorion o’r Academi Addysg Uwch, ac wedi’u hachredu gan y Sefydliad Dysgu Awyr Agored ac mae ganddynt Raddau Meistr neu gymwysterau Doethurol.  Yn ogystal mae gan yr holl staff Addysg Awyr Agored brofiad ymarferol helaeth ac maent yn meddu ar ystod eang o ddyfarniadau cyrff llywodraethu.

Dim ond 15 milltir i’r gorllewin o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y mae’r campws, ac mae’n agos i lwybrau beicio mynydd gwych Brechfa.  Mae rhagor o gyfleoedd i feicio i lawr y ffordd yn Afan Argoed, Glyncorrwg a Pharc Beicio Cymru.  Ar gyfer y rheini sy’n caru’r dŵr, mae gennym bartneriaeth gyda chanolfan chwaraeon padlo leol gyda mynediad rhagorol at offer a hyfforddiant hamdden a chystadleuol. 

Mae penrhyn Gŵyr a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro cyfagos yn cynnig cyfleodd heb eu hail i wneud arforgampau, syrffio, ceufadu môr a dringo clogwyni.  Ar y campws, mae myfyrwyr Addysg Antur Awyr Agored yn cael mynediad am ddim i'r pwll nofio, yr ystafell ffitrwydd a'r wal ddringo.  Mae Undeb y Myfyrwyr yn darparu pob math o glybiau chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

Pynciau Modylau
 • Antur: risg werth ei chymryd (ymarferol)
 • Addysgeg hyfforddi
 • Arweinyddiaeth alldeithiau (ymarferol)
 • Hwyluso Gweithgareddau Antur
 • O ddesgiau i guddfannau
 • Astudiaeth annibynnol (traethawd hir neu adolygiad llenyddiaeth)
 • Gwneud diogelwch yn bersonol (ymarferol)
 • Datblygu sgiliau personol (ymarferol)
 • Safbwyntiau ar addysg awyr agored
 • Datblygiad ac arfer proffesiynol
 • Seicoleg antur
 • Yr awyr agored
 • Antur yn y cwricwlwm 
Asesiad

Yn unol â'r athroniaeth sy'n tanategu'r radd, rhoddir pwyslais cryf ar ddulliau dysgu ac addysgu wrth asesu modylau. Er bod perfformiad personol o ansawdd da yn cael ei annog, nid yw’n ffocws asesiadau’r modylau ymarferol eu natur.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy gyflwyniadau unigol a grŵp. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis. Mae’r mathau o asesiad yn cynnwys: traethodau, cyflwyniadau (grŵp ac unigol), dyddlyfrau adfyfyriol a thasgau ymarferol.

 Archwiliwch Addysg Antur Awyr Agored yn YDDS Caerfyrddin

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

96 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed (21 neu hŷn) sydd â phrofiad awyr agored perthnasol.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae ein graddedigion Addysg Antur Awyr Agored yn dilyn amrywiaeth eang o yrfaoedd:

 • Cyrsiau hyfforddi athrawon (cynradd neu uwchradd)
 • Cynlluniau i raddedigion gyda sefydliadau amgylcheddol neu wasanaethau megis y fyddin, yr heddlu neu’r gwasanaeth tân 
 • Lleoliadau i raddedigion gyda chanolfannau addysg awyr agored
 • Yn llawrydd neu’n cychwyn eu busnesau eu hun
 • Mae nifer o fyfyrwyr wedi cael swyddi yn dilyn lleoliadau gwaith llwyddiannus gyda’r gwasanaeth ieuenctid  
 • Astudio ôl-raddedig ar ein gradd Meistr mewn Addysg Awyr Agored
Costau Ychwanegol

Bob blwyddyn mae trip preswyl 5 diwrnod i ganolfan yr Urdd, Glan-llyn - £100

Gwisg Gweithgarwch Awyr Agored: ‘Fflîs’ technegol o ansawdd da, crys-t a throwsus, bag sych mawr a gŵn newid - oddeutu £180  (Gorfodol ar ddechrau’r flwyddyn gyntaf yn unig)

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Erin Smith (Myfyriwr y Flwyddyn Gyntaf 2018)

“Rwyf wedi cael mwy o anturiaethau mewn tri mis yn y Drindod nag rwyf wedi’u cael weddill fy mywyd”.


Peter Savage (un o’n graddedigion) www.Savage-Adventures.com

“Tra oeddwn yn fyfyriwr ar y rhaglen Addysg Antur Awyr Agored yn y Drindod Dewi Sant sefydlais Savage Adventures. Gan fy mod yn gwybod lefel y sgiliau a’r cyfleoedd a ddarperir ar gyfer myfyrwyr yn ystod eu hamser yno, rydw i bob amser yn hyderus wrth gyflogi graddedigion y Drindod.  Mae meddu ar y gallu i arddangos sgiliau ymarferol yn angenrheidiol yn yr awyr agored ond yn aml bydd deall y rhesymau damcaniaethol sy’n sail i hynny a’r hunan adfyfyrio ar yr awyr agored yn mynd yn angof.  Er nad ni yw’r cyflogwr mwyaf yn yr ardal, ffurfiwyd Savage Adventures o gariad at yr awyr agored ac rydym yn sicrhau hyn drwy ddefnyddio gweithwyr proffesiynol sy’n ysbrydoli o raglenni’r Drindod Dewi Sant."


Damian James (un o’n graddedigion)

“Gan fy mod i wedi graddio o raglen Addysg Awyr Agored y Drindod Dewi Sant, rydw i bob amser yn hyderus wrth recriwtio graddedigion y Drindod.  Mae profiad yn dangos y bydd ganddyn nhw’r sgiliau ymarferol angenrheidiol, ond hefyd ddealltwriaeth dreiddgar o hanfodion dysgu yn yr awyr agored ac felly y gallu i adfyfyrio ar eu harfer eu hun.  Mae Cyngor Abertawe yn un o’r cyflogwyr mwyaf o weithwyr awyr agored proffesiynol yn ardal de-orllewin Cymru ac mae llawer o’i garfan wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant."


Samantha Newbury (un o’n graddedigion)

“Samantha Newbery yw f’enw i a graddiais yn ddiweddar o Gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda gradd BA mewn Addysg Antur Awyr Agored.

I mi mae cydbwysedd da yn y cwrs rhwng gwaith academaidd yn y dosbarth a phrofiadau awyr agored. Bu’r strwythur hwn yn gymorth i mi baratoi a datblygu i fod yn hyfforddwr awyr agored. 

Trwy gydol fy nhair blynedd cefais fy ysbrydoli a’m herio gan y darlithwyr gyda’u hystod eang o wybodaeth mewn agweddau academaidd a hyfforddi addysg antur awyr agored, ac maent wedi parhau i hwyluso fy natblygiad personol yn addysgwr awyr agored.

Trwy strwythur a chyflwyniad y cwrs rwyf wedi cael gwybodaeth a sgiliau sydd wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn a hyfforddi ystod o weithgareddau awyr agored a datblygu fy ngyrfa ers graddio.”


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae’r rhaglen Addysg Antur Awyr Agored wedi’i chyfoethogi gan ein partneriaeth sefydledig gyda phrifysgol De-ddwyrain Norwy sy’n cynnig cyfle rhagorol i astudio dramor am semester yn yr ail flwyddyn.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth