BA Addysg Awyr Agored

  • dringwraig gwenog

Mae’r rhaglen Addysg Awyr Agored yn gyfuniad o fodylau damcaniaethol ac ymarferol a luniwyd yn benodol i ddiwallu’r cyfleoedd gyrfa cynyddol o fewn y sector awyr agored.

Yn ogystal mae nifer o’r sgiliau a ddatblygir yn rhai y gellir eu trosglwyddo i ystod ehangach o yrfaoedd y tu hwnt i addysg awyr agored, er enghraifft, y gwasanaethau mewn lifrai, gwaith ieuenctid, addysgu a’r diwydiannau gwasanaeth.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Enw Cyswllt:
Denise Leonard
E-bost Cyswllt:
denise.leonard@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg



Trwy gydol y rhaglen mae’r pwyslais ar archwilio’r berthynas rhwng damcaniaeth gadarn ac arfer da.  

Mae’r cwrs yn un sy’n datblygu fesul cam. Yn y lle cyntaf darperir sgiliau sylfaen ar gyfer y myfyrwyr o fewn gwaith academaidd a gweithgareddau ymarferol.  Yn dilyn ymlaen o hyn, mae’r sylfaen hwn ynghyd â chefnogaeth barhaus yn galluogi myfyrwyr i fynd i’r afael yn gadarnhaol â heriau o natur gorfforol a deallusol.   Y canlyniad yw bod myfyrwyr yn datblygu’n unigolion adfyfyriol gydag ymwybyddiaeth feirniadol a’r gallu i ddelio’n rhagweithiol gyda’r sefyllfaoedd dynamig a heriol sy’n gyffredin mewn ystod eang o amgylcheddau gweithio, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.     

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, astudir 10 maes pwnc i ddarparu sylfaen gadarn o wybodaeth a dealltwriaeth mewn meysydd allweddol, ynghyd â sylfaen sgiliau awyr agored personol. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys cyflwyniadau i athroniaeth a theori addysg awyr agored, astudiaethau alldeithiau, diogelwch personol a rheoli risg yn yr awyr agored, hyfforddi a hwyluso, a chyflwyniad i amgylchedd naturiol.

Yn yr ail flwyddyn astudio, caiff myfyrwyr y cyfle i ddewis o blith modylau opsiynol sy’n canolbwyntio ar feysydd megis antur y cwricwlwm, iechyd a’r awyr agored a materion amgylcheddol.  Mae myfyrwyr hefyd yn trefnu ac yn cwblhau lleoliad gwaith ac yn arwain alldaith.

Mae blwyddyn olaf y radd yn cynnwys modylau 20 credyd i gyd, gan ganiatáu i fyfyrwyr ganolbwyntio ymhellach ar faes o’u dewis, megis yr amgylchedd, y cwricwlwm, addysgeg hyfforddi neu iechyd. Daw’r radd i ben gyda’r myfyrwyr yn ysgrifennu traethawd hir neu bortffolio beirniadol yn ymwneud â’u dewis feysydd arbenigol o fewn addysg awyr agored. Penllanw’r flwyddyn olaf yw alldaith cymheiriaid a drefnir gan fyfyrwyr.

Mae elfen ymarferol i’r rhan fwyaf o’r modylau.  Felly bydd gan fyfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ymarferol megis: canŵio, caiacio, dringo, cerdded bryniau, beicio mynydd, cerdded ceunentydd, arfordira, archwilio ogofâu, gwaith cadwraeth, nofio mewn afonydd, byw yn y gwyllt, syrffio a sgramblo.

Astudir y radd BA Addysg Awyr Agored ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol iawn.   Mae’r holl staff darlithio wedi’u lleoli ar y campws ac maent ar gael yn hawdd ar gyfer tiwtorialau i gefnogi'ch astudiaethau.  Mae’r staff darlithio’n Gymrodorion yn yr Academi Addysg Uwch, wedi’u hachredu gan y Sefydliad Dysgu Awyr Agored  ac yn meddu ar raddau Meistr neu Ddoethur.   Yn ogystal mae gan yr holl staff Awyr Agored brofiad ymarferol helaeth ac ystod o ddyfarniadau gan gyrff llywodraethu.

Mae’r campws wedi’i leoli 15 milltir yn unig i’r dwyrain o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a llwybrau beicio mynydd gwych Brechfa.  Mae rhagor o lwybrau beicio heb fod ymhell i ffwrdd yn Afan Argoed.  I’r rhai sydd wrth eu bodd yn y dŵr mae gennym bartneriaeth â chanolfan chwaraeon padlo lleol lle gellir defnyddio offer cystadlu a hamdden a chael hyfforddiant.  Mae penrhyn Gŵyr gerllaw a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i arfordira, syrffio, caiacio môr a dringo clogwyni’r môr.  Ar y campws mae myfyrwyr Addysg Awyr Agored yn cael defnyddio’r pwll nofio, yr ystafelloedd iechyd a'r wal ddringo am ddim.   Mae Undeb y Myfyrwyr yn darparu dewis helaeth o glybiau chwaraeon a gweithgareddau hamdden.

  • Graham Harvey (cyfarwyddwr rhaglen)
  • Geraint Forster
  • Bill Beynon
  • Andy Williams

Tra bod myfyrwyr yn anochel yn datblygu sgiliau technegol personol, mae’r pwyslais ar ddeilliannau academaidd sy’n ymwneud mwy â sgiliau craidd megis cyfathrebu, datrys problemau, arfer adfyfyriol a threfniadaeth bersonol.  Felly mae’r rhaglen yn defnyddio ystod eang o dasgau asesu graddedig sy’n profi myfyrwyr mewn gwahanol ffyrdd. Yn y flwyddyn olaf bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn cwblhau eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o'u dewis. 

Disgwylir i’r rhai sy’n gwneud cais am y cwrs fod â diddordeb brwd mewn gweithgarwch awyr agored a pheth profiad o’r amgylchedd awyr agored. Fel arfer bydd myfyrwyr wedi cwblhau cymwysterau lefel ‘A’ neu Ddiploma Cenedlaethol BTEC mewn maes perthnasol i’r cwrs. Fodd bynnag, anogir myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad perthnasol helaeth i ymgeisio hefyd.

Mae graddedigion Addysg Awyr Agored o’r Drindod Dewi Sant yn dilyn ystod eang o lwybrau gyrfa. Mae nifer yn cael lle ar leoliadau i raddedigion gyda chanolfannau addysg awyr agored, yn mynd yn hunangyflogedig neu’n cychwyn eu busnesau eu hunain, tra bod eraill yn ymuno â chynlluniau i raddedigion gyda sefydliadau amgylcheddol neu wasanaethau megis y fyddin neu’r heddlu. 

Mae nifer o fyfyrwyr wedi cael swyddi yn dilyn lleoliadau gwaith llwyddiannus gyda’r gwasanaeth ieuenctid a chanolfannau awyr agored lleol.

Mae eraill wedi ymgymryd yn llwyddiannus ag astudiaeth ôl-raddedig ar ein gradd Meistr mewn Addysg Awyr Agored neu wedi cwblhau cyrsiau TAR, a bellach yn addysgu mewn ysgolion cynradd neu uwchradd.

Yn ychwanegol at ennill gradd, mae gan fyfyrwyr nifer o gyfleoedd i gael hyfforddiant ac achrediad trwy amrywiol gynlluniau dyfarniadau cyrff llywodraethu.  Mae’r rhain yn cynnwys: dringo dan do ac yn yr awyr agored, arwain mynydd, chwaraeon padlo, beicio mynydd, arfordira, achub bywyd, ogofa a hwylio. Mae nifer o’r cyrsiau hyn yn derbyn cymhorthdal sylweddol ac yn cael eu cefnogi gan ein rhaglenni allgyrsiol i ddatblygu sgiliau ac alldeithiau. Mae’r alldeithiau diweddar yn cynnwys: ymdeithio yn Nepal, sgiliau gaeaf yn Norwy, dringo creigiau yn Sardinia, Sbaen (El Chorro), a Groeg (Kalymynos), canŵio yn yr Alban, caiacio môr yn Ynysoedd Sili, arfordira yn Guernsey a beicio mynydd yn yr Alpau.

Cyfoethogir y rhaglen ymhellach yn sgil ein partneriaethau sefydledig gyda phrifysgolion yn Norwy a Chanada, sy’n cynnig cyfle gwych i astudio dramor am semestr yn yr ail flwyddyn.  Yn ogystal mae gennym berthynas gref iawn â’r Urdd ac rydym yn defnyddio’u canolfan addysg awyr agored yng Nglan-llyn yn Eryri yn aml.