• Profiadau Addysgu Ymarferol drwy gydol y Cwrs
 • Amgylcheddau Dysgu Cefnogol Dros Ben
 • Ystod o Feysydd Gweithgarwch Ymarferol wedi’u Cwmpasu
 • Wedi'i gefnogi gan y Technolegau Diweddaraf

Dyluniwyd y radd hon i fyfyrwyr sydd wedi nodi addysgu Addysg Gorfforol (cynradd neu uwchradd), neu chwaraeon ieuenctid, fel llwybr gyrfaol posibl iddynt yn y dyfodol. 

Mae holl feysydd ymarferol profiad a nodir yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol yn cael eu cynnwys fel modylau craidd neu ddewisol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: CX69
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Enw Cyswllt:
Dylan Blain
E-bost Cyswllt:
d.blain@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Roedd fy ngradd wedi fy mharatoi’n rhagorol at y dasg trafod cyfweliad TAR oedd gen i. Roedd fy ngwybodaeth o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol a fy nealltwriaeth o bwysigrwydd gwahanol arddulliau addysgu yn fantais enfawr i mi wrth gael lle ar y TAR Addysg Gorfforol Uwchradd.

  Cara PhillipsBA Addysg Gorfforol 2014


Mae gan y radd Addysg Gorfforol ffocws sylfaenol ar faterion dysgu ac addysgu ac mae llawer o’r modylau’n cynnwys profiadau addysgu ‘ymarferol’ gyda phlant. Caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu cynnwys yn llawer o’r modylau, ac mae nifer o asesiadau’n gofyn i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Mae ffocws presennol gweithgareddau iechyd ac antur awyr agored, sef addysg gorfforol, wedi'i gynrychioli'n gryf yng nghynnwys cyffredinol y radd. Y radd hon yw’r unig un o’i math yn yr ardal ac mae’n wahanol i raddau gwyddor chwaraeon neu astudiaethau chwaraeon am mai ei phrif ffocws yw rhoi i fyfyrwyr strategaethau dysgu ac addysgu cynhwysol er mwyn gallu darparu profiadau positif o addysg gorfforol i bobl ifanc.

 • AddGorff y Plentyn a’r Cwricwlwm
 • Gweithgareddau Cystadleuol
 • Gweithgareddau Creadigol
 • Gweithgareddau Dyfrol
 • Antur a Her yn y Cwricwlwm
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Iechyd a Lles mewn Addysg
 • Lleoliad Gwaith (Ysgol-seiliedig – cynradd ac/neu uwchradd)
 • Dulliau Ymchwil mewn Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Cynhwysiant mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid
 • Asesu mewn Addysg Gorfforol
 • Safbwyntiau ar Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol
 • Addysg, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
 • Addysgeg Hyfforddi
 • Astudiaeth Annibynnol (Traethawd Hir)

Mae’r BA Addysg Gorfforol yn rhaglen radd unigryw yn yr ardal a chanddi addysgu (cynradd neu uwchradd) yn brif ffocws.

Mae yna ddiffyg cydnabyddedig o athrawon ysgol gynradd a chanddynt arbenigedd a hyder wrth gyflwyno addysg gorfforol o ansawdd. Cydnabyddir hefyd nad yw graddau Gwyddor Chwaraeon nac Astudiaethau Chwaraeon yn paratoi myfyrwyr mewn ffordd ddigonol at addysgu addysg gorfforol ac ni fydd gan fyfyrwyr ddigon o brofiad, os o gwbl, o weithio gyda phlant.

Bydd y radd hon yn darparu profiad ymarferol o addysgu addysg gorfforol, gyda phlant wrth ei graidd. Mae holl feysydd profiad ymarferol y Cwricwlwm Cenedlaethol wedi’u cynnwys yn y radd.

 • Ceredig Emanuel - Tiwtor(iaid) Derbyn 
 • Nalda Wainwright
 • Dylan Blain
 • Karin Thomas
 • Debra Makin
 • Dave Gardner
 • Peter Herbert
 • Geraint Forster
 • Alison Connaughton
 • Conway Davies

Yn unol â'r athroniaeth sy'n tanategu'r radd, rhoddir pwyslais cryf ar ddulliau dysgu ac addysgu wrth asesu modylau. Er bod perfformiad personol o ansawdd da yn cael ei annog, nid yw’n ffocws asesiadau’r modylau ymarferol eu natur. Yn lle hyn, caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu mewnosod yn llawer o’r asesiadau, a bydd rhaid i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau unigol a grŵp. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis. Mae’r mathau o asesiad yn cynnwys: traethodau, adroddiadau labordy, cyflwyniadau (grŵp ac unigol), tasgau ymarferol, arholiadau (papurau a welwyd ac na welwyd).

72 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad. Mae croeso arbennig i fyfyrwyr aeddfed a chanddynt brofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn cyd-destun chwaraeon.

Mae myfyrwyr sy’n graddio o’r radd yn debygol o fynd ymlaen i’r cwrs TAR cynradd neu Addysg Gorfforol uwchradd neu i'r rhaglen MA Addysg Gorfforol mewnol.Ymhlith y llwybrau gyrfa poblogaidd eraill mae Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (PESS) neu swyddogion Campau’r Ddraig, Datblygu Chwaraeon, Gwaith Ieuenctid, graddau uwch eraill, a’r gwasanaethau mewn lifrau.

Bydd gan fyfyrwyr y cyfle i ymgymryd ag ystod o ddyfarniadau hyfforddi Llywodraethu Cenedlaethol, a chyfleoedd hyfforddi eraill, i gefnog eu huchelgeisiau gyrfaol.

 • BA Chwaraeon ac Iechyd
 • BSc Iechyd, maeth a Ffordd o Fyw
 • BA Addysg Awyr Agored
 • BSc Hyfforddiant Personol
 • BSc Therapi Chwaraeon

Mae gan fyfyrwyr yr ail flwyddyn gyfle i astudio dramor yn California State University, Gogledd Carolina, UDA.