Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Addysg Gorfforol (BA)

Addysg Gorfforol (BA)

Byddwch yn rhan o ddyfodol Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid gyda’r Drindod Dewi Sant

Dyluniwyd y radd hon i fyfyrwyr sydd wedi nodi addysgu Addysg Gorfforol (cynradd neu uwchradd), neu chwaraeon ieuenctid, fel llwybr gyrfaol posibl iddynt yn y dyfodol.

Yn ogystal â’r cynnwys academaidd a astudir, mae holl feysydd ymarferol profiad a nodir yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol yn cael eu cynnwys fel modylau craidd neu ddewisol.

Mae’r radd hon yn eich paratoi  ar gyfer cymhwyster ôl-raddedig mewn addysgu a gyrfa ddilynol mewn addysg. Fel arall, wedi cwblhau’r radd, mae llawer o raddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd ym maes chwaraeon ieuenctid a gweithgarwch corfforol.

 40 Credyd icon80 Creddy icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gallwch astudio 80 credyd o’r cyrsiau yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Addysg Gorfforol (BA) 
Cod UCAS:  CX69
Gwnewch gais drwy UCAS

Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol (MA)
Gwnewch gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
E-bost Cyswllt: d.blain@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dylan Blain

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn? 

 1. Gradd rhagorol gyda hanes o ddilyniant i addysgu cynradd neu uwchradd.
 2. Cwrs unigryw yng Nghymru sydd â phrofiad addysgu ymarferol gyda phlant ym mhob un o dair blynedd yr astudiaethau.
 3. Cyfleoedd i astudio dramor yn yr ail flwyddyn yng Nghaliffornia neu Ogledd Carolina.
 4. Mae holl elfennau ymarferol y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol wedi’u cynnwys.
 5. Mynediad rhad ac am ddim at yr holl gyfleusterau chwaraeon i gyfoethogi datblygiad personol a phroffesiynol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Ffocws sylfaenol y radd Addysg Gorfforol yw materion dysgu ac addysgu ac mae llawer o’r modylau’n cynnig profiadau addysgu ymarferol gyda phlant.

Caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu gosod yn llawer o’r modylau, ac mae nifer o asesiadau’n gofyn i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Mae ffocws gweithgareddau iechyd ac antur awyr agored presennol addysg gorfforol wedi'i gynrychioli'n gryf yng nghynnwys cyffredinol y radd. Y radd hon yw’r unig un o’i math yn yr ardal ac mae’n wahanol i raddau gwyddor chwaraeon neu astudiaethau chwaraeon am mai ei phrif ffocws yw rhoi i fyfyrwyr strategaethau dysgu ac addysgu cynhwysol er mwyn gallu darparu profiadau positif i bobl ifanc mewn addysg gorfforol.

Pynciau Modylau
 • Antur a Her yn y Cwricwlwm
 • Gweithgareddau Dyfrol
 • Asesu mewn Addysg Gorfforol
 • Addysgeg Hyfforddi
 • Gweithgareddau Cystadleuol
 • Gweithgareddau Creadigol
 • Addysg, Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
 • Iechyd a Lles mewn Addysg
 • Cynhwysiant mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ieuenctid
 • Astudiaeth Annibynnol (Traethawd Hir)
 • Maeth ar gyfer chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • AddGorff y Plentyn a’r Cwricwlwm
 • Safbwyntiau ar Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol
 • Dulliau Ymchwil mewn Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Lleoliad Gwaith (Yn yr ysgol – cynradd a/neu uwchradd)
Asesiad

Yn unol â'r athroniaeth sy'n tanategu'r radd, rhoddir pwyslais cryf ar ddulliau dysgu ac addysgu wrth asesu modylau.

Er bod perfformiad personol o ansawdd da yn cael ei annog, nid yw’n ffocws asesiadau’r modylau ymarferol eu natur. Yn lle hyn, caiff materion cynhwysiant, hawl a gwahaniaethu eu mewnosod yn llawer o’r asesiadau, a bydd rhaid i fyfyrwyr gynllunio a gwerthuso eu haddysgu nhw eu hunain ac eraill.

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau unigol a grŵp.

Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Ymhlith y mathau penodol o asesiad mae:

 • traethodau;
 • adroddiad labordy;
 • cyflwyniadau (grŵp ac unigol);
 • tasgau ymarferol; a,
 • arholiadau (papurau a welwyd ac na welwyd).

Caerfyrddin Iach, Cwrdd â'r Tîm a Llwyddiant Graddedigion

Healthy Carmarthen widget

Caerfyrddin Iach

Meet the Team

Cwrdd â'r Tîm

Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?


Fideo'r Cwrs

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

96 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad.

Mae croeso arbennig i fyfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn cyd-destun chwaraeon.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae myfyrwyr sy’n graddio o’r rhagle radd hon yn debygol o fynd ymlaen i gwrs TAR cynradd neu gwrs Addysg Gorfforol uwchradd neu i'r rhaglen MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol mewnol.

Ymhlith y llwybrau gyrfaol poblogaidd eraill mae:

 • Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (PESS) neu Swyddog Campau’r Ddraig;
 • Datblygu Chwaraeon;
 • Gwaith Ieuenctid;
 • Graddau uwch eraill; a,
 • Y gwasanaethau lifrai.
Costau Ychwanegol
 • Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs.
 • £30 ar gyfer gweithgaredd ymsefydlu dros nos ar gyfer holl fyfyrwyr y flwyddyn 1af.
Cyrsiau Cysylltiedig
 • Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw (BA)
 • Addysg Antur Awyr Agored (BA)
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc)
 • Therapi Chwaraeon (BSc)
 • Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol (MA)
 • Addysg Awyr Agored (MA)

 

Dyfyniadau Myfyrwyr

Chris Hall
“Drwy astudio’r BA (Anrh) Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, nid yn unig y datblygais fy ngwybodaeth a dealltwriaeth o addysg gorfforol a chwaraeon ieuenctid, ond hefyd sut i gymhwyso hyn yn ymarferol drwy’r profiadau addysgu a hyfforddi a ddarparwyd. Fe baratodd y radd fi’n berffaith ar gyfer y TAR AddGorff.”


Cara Phillips – Myfyriwr BA Addysg Gorfforol 2014
“Roedd fy ngradd wedi fy mharatoi’n rhagorol at y dasg trafod cyfweliad TAR oedd gen i. Roedd fy ngwybodaeth o’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Addysg Gorfforol a fy nealltwriaeth o bwysigrwydd gwahanol arddulliau addysgu yn fantais enfawr i mi wrth gael lle ar y TAR Addysg Gorfforol Uwchradd.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i'n adran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau am ragor o wybodaeth. Mae myfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'r cwrs drwy'r Gymraeg hefyd yn gymwys am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Gwnewch yn fawr o’r cyfle i dreulio semestr dramor mewn prifysgolion yn yr UD neu Ganada.

Mae gennym gysylltiadau cyfnewid gyda’r sefydliadau a ganlyn:

 • California State University, Fullerton
 • Prifysgol Gogledd Carolina, Greensboro
Llety

Ewch i dudalen llety Caerfyrddin neu dudalen hafan llety am ragor o wybodaeth.