Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Anthropoleg (BA)

Anthropoleg (BA)

Mae Anthropoleg yn archwilio beth mae’n ei olygu i fod yn ddynol drwy edrych ar sut mae pobl yn creu rheolau a normau, a sut maent yn defnyddio credoau a disgwyliadau i drefnu bywyd cymdeithasol.

Rhan bwysig o ymgymryd ag Anthropoleg fydd mynd allan i’r byd i weld beth mae pobl yn ei wneud. Rydym yn annog ein myfyrwyr i arfer anthropoleg, ac nid dysgu amdani’n unig.

Rydym yn credu bod bod mewn sefyllfaoedd newydd a phrofi arferion diwylliannol newydd yn cynnig ehangder a manylder penodol o ran dealltwriaeth i fyfyrwyr nad yw ar gael drwy fod mewn ystafelloedd darlithio. O’r herwydd, rydym yn annog ein myfyrwyr i gael cymaint o ddysgu ymarferol drwy brofiadau â phosibl yn ystod eu hamser gyda ni.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: L600
Gwneud cais trwy UCAS

Anthropoleg a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: ANH1
Gwneud cais trwy UCAS

Anthropoleg a Hanes (BA)
Cod UCAS: LVP1
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg ac Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: LVQ4
Gwneud cais trwy UCAS

Athroniaeth ac Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: VL56
Gwneud cais trwy UCAS

Anthropoleg a Gwareiddiad Clasurol (BA)
Cod UCAS: ANC1
Gwneud cais trwy UCAS

Anthropoleg ac Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS: VL16
Gwneud cais trwy UCAS

Anthropoleg ac Astudiaethau Crefyddol (BA)
Cod UCAS: RSA1
Gwneud cais trwy UCAS

Anthropoleg gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: ANF1
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: TL16
Gwneud cais trwy UCAS 


  Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored   Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2021/22:
£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Dosbarthiadau dynamig sy’n archwilio materion o’r byd go iawn
 • Sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy
 • Cyfle i ddatblygu prosiectau ymchwil annibynnol
 • Cyfleoedd i astudio dramor ac i wneud gwaith gwirfoddol yn Affrica
 • Addysgu arbenigol gan ddarlithwyr a thiwtoriaid sy’n weithgar ym maes ymchwil

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae anthropoleg yn ymchwilio i hanfodion yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol. Mae’n hoelio ei sylw ar y byd cyfan ac yn dod â chi wyneb yn wyneb ag amrywiaeth syfrdanol o ymddygiadau dynol yn y presennol ac o’r gorffennol.

Caiff myfyrwyr Anthropoleg yn y Drindod Dewi Sant gyfle i arsylwi ac ymwneud â chymunedau a diwylliannau drostynt eu hunain. Er enghraifft, gall myfyrwyr gyflawni Gwaith Gwirfoddol Tramor a chymryd rhan weithgar ym mhrosiectau ymchwil staff, yn y DU a thramor.

Yn wir, rydym yn un o’r ychydig sefydliadau lle darperir hyfforddiant ymarferol yn y maes ar gyfer myfyrwyr israddedig.  Cynigir cyfleoedd cyffrous i holl fyfyrwyr anthropoleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fynd dramor ar gyfer gwaith maes a rhoddir cymorth iddynt fanteisio ar y cyfleoedd hyn.

Golyga’r pwyslais hwn ar anthropoleg fel ymgysylltu ac arfer y bydd graddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn mynd i ffwrdd ag atgofion gwych o astudio am eu gradd, ond hefyd maent yn ennill set werthfawr o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn fanteisiol iddynt mewn marchnad swyddi sy’n fwyfwy cystadleuol.

Caiff myfyrwyr hefyd y cyfle i astudio dramor mewn un o blith nifer o sefydliadau mewn amryw o leoliadau, y mae pob un ohonynt yn cynnig rhaglenni gradd sy’n cymharu â’n rhaglen ninnau.  Rydym yn annog ac yn cefnogi myfyrwyr sy’n dewis cymryd yr opsiwn hwn nid yn unig am ein bod yn credu ei fod yn ychwanegiad ysgogol at yr astudio, ond hefyd ei fod yn ychwanegiad a fydd yn cyfoethogi’ch profiadau dysgu.

Mae’r opsiwn i astudio dramor ar gael yn ystod ail flwyddyn eich gradd yn unig.  Wedyn mae’n bosibl defnyddio’ch profiadau’n ddata ar gyfer eich traethawd hir yn y flwyddyn olaf - prosiect annibynnol sy’n rhoi rhyddid i chi astudio unrhyw bwnc sydd o ddiddordeb i chi.

Pynciau Modylau

Byddwch yn astudio pynciau fel:

 • Sgiliau Digidol
 • Gallu i ymgyfaddasu
 • Cyfathrebu
 • Creu portffolios
 • Meddwl yn greadigol
 • Meddwl yn feirniadol
 • Gwneud cyflwyniadau
 • Datrys problemau
 • Rheolaeth prosiect
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Hunan-fyfyrio
 • Gwaith tîm a chydweithredu gyda chyd-fyfyrwyr
 • Defnyddio technegau amlgyfrwng
 • Gweithio’n annibynnol
 • Gweithio i derfynau amser

Plîs sylwch, gall y pynciau hyn newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Rhaglen a Digwyddiadau Llambed

Dyniaethau | Y Gwahaniaeth Llambed

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys:

 • Cyfathrebu, busnes
 • Eiriolaeth ddiwylliannol a chymdeithasol
 • Ffilm a’r cyfryngau
 • Codi arian, ymgynghoriaeth ar reoli, ymchwil
 • Iechyd, bwyd a ffordd o fyw
 • Hawliau dynol, anifeiliaid a thir
 • Datblygu rhyngwladol, cymorth a sefydliadau elusennol
 • Amgueddfeydd, treftadaeth, twristiaeth
 • Cyhoeddi
 • Cysylltiadau hiliol, cymuned, gwaith cymdeithasol, y proffesiynau gofal
 • Addysgu
Costau Ychwanegol
 • Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau.  Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.
 • Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.
 • Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

 • Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol.  Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud.  Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian.  Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.
 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50
Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth