Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Archaeoleg Yr Aifft, Aegeaidd a’r Dwyrain Agos (BA)

Archaeoleg Yr Aifft, Aegeaidd a’r Dwyrain Agos (BA)

Yn fyfyriwr ar y radd hon, cewch gyfle i arbenigo yn archaeoleg Aifft yr Hen Fyd, Dwyrain Môr y Canoldir a Dwyrain Agos yr Hen Fyd drwy fynd i’r afael ag ystod eang o wahanol olion, safleoedd a thystiolaeth archeolegol. Mae astudiaethau achos yn amrywio o’r 4ydd mileniwm CC i ddiwedd yr hen fyd â ffocws penodol ar yr Oes Efydd.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Archaeoleg Yr Aifft, Aegeaidd a’r Dwyrain Agos (BA)
Cod UCAS:  AE01
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg (BA)
Cod UCAS:  V400
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg a Hanes (BA)
Cod UCAS:  VV14
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg ac Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS:  VV41
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg gydag Astudiaethau Addysg (BA)
Cod UCAS:  V401
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS:  ARF1
Gwneud cais trwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol ac Archaeoleg (BA)
Cod UCAS:  CCA1
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg gyda Diwylliant Eifftaidd Hynafol (BA)
Cod UCAS:  09C3
Gwneud cais trwy UCAS

Archaeoleg ac Anthropoleg (BA)
Cod UCAS:  LVQ4
Gwneud cais trwy UCAS

Hanes Hynafol a Chanoloesol (BA)
Cod UCAS:  V115
Gwneud cais trwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Dosbarthiadau bach gyda dysgu rhyngweithiol
 • Cyfle i lunio’ch cynllun gradd eich hun
 • Hyfforddiant mewn dulliau ymchwil
 • Defnyddio adnoddau archifdai ac amgueddfeydd lleol
 • Ymweliadau astudio â pharciau cenedlaethol, canolfannau treftadaeth lleol, amgueddfeydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, orielau
 • Teithiau maes lleol a rhyngwladol, yn ogystal â chyfleoedd astudio dramor gyda’n partneriaid yn Bologna (yr Eidal), Tarragona (Sbaen) a Hobart a William Smith (UDA).
 • Dulliau addysgu arloesol

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r BA Archaeoleg yr Aifft, yr Aegeaidd a’r Dwyrain Agos yn caniatáu i fyfyrwyr eu trochi eu hun mewn amrywiaeth o bynciau’n cwmpasu gwahanol agweddau ar ddiwylliant Aifft yr hen fyd, Môr Aegeaidd yr hen fyd ac Archaeoleg y Dwyrain Agos. Mae’r astudiaethau achos yn cwmpasu cyfnod sy’n amrywio o’r 4ydd mileniwm CC i ddiwedd yr hen fyd, ond mae’r ffocws yn bennaf ar yr Oes Efydd yn ogystal â dechrau’r Oes Haearn. Rhoddir sylw i berthnasedd cyfoes yr astudiaethau hyn mewn trafodaethau ar agweddau ar dreftadaeth a derbyniad.

Mae’r rhaglen hon yn dod ag arbenigedd a chryfderau ymchwil staff at ei gilydd i gynnig i fyfyrwyr ddealltwriaeth eang iawn ond penodol, ac â sail fethodolegol, o nifer o safbwyntiau sy’n berthnasol i’r disgyblaethau a’r meysydd hyn. Rhoddir ffocws ar astudiaethau diwylliant materol, ymchwil i gredoau angladdol yr hen fyd a rheoli’r meirw, crefyddau’r hen fyd a thirweddau cysegredig ac anthropoleg y gorffennol fel y’i cymhwysir i Aifft yr hen fyd ac ardal Môr y Canoldir yn ei hystyr ehangaf. Hefyd bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â’r gorffennol drwy destunau a dysgu hieroglyffau. Mae teithiau maes a’r cyfle am hyfforddiant mewn technegau cloddio hefyd yn rhan o’r rhaglen hon.

Pynciau Modylau

Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i arbenigo yn archaeoleg Aifft yr Hen Fyd a Dwyrain Agos yr Hen Fyd, gyda ffocws arbennig ar y cyfnod o’r Oes Efydd i’r Ymerodraeth Rufeinig, gan gyfeirio at ystod o wahanol olion, safleoedd a thystiolaeth archeolegol.

Asesiad

Mae dulliau asesu’r cwrs yn defnyddio ystod o ffurfiau a dulliau gwahanol sy’n cynnwys amrywiaeth o fformatau ysgrifenedig, o draethodau (o 1,500 o eiriau hyd at 3,500 o eiriau), adolygiadau llyfrau, arolygon llenyddiaeth, dadansoddiadau byr 1,000 o eiriau, dyddlyfrau adfyfyrio, dadansoddi dogfennau, arddangosfeydd ac arddangosiadau, adolygiadau o erthyglau a chyflwyniadau llafar mewn grwpiau ac yn unigol, at brofion a welir ac nas gwelir ymlaen llaw.

Yn ogystal ag asesiadau crynodol, mae’r rhaglen hefyd yn ymgymryd ag ystod o asesiadau ffurfiannol a allai gynnwys un neu ragor o’r canlynol: gwaith a asesir gan gymheiriaid, cyflwyniadau grŵp, dyddlyfrau, chwilio’r rhyngrwyd, dadansoddi dogfennau, ac ymarferion llyfryddol.

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn tanysgrifio i amrywiaeth o gronfeydd data a rhwydweithiau gyrfaoedd er mwyn sicrhau eich bod yn elwa ar gael mynediad at y wybodaeth ddiweddaraf. Gall y tîm Gyrfaoedd eich helpu i ddynodi a chynllunio’ch gyrfa drwy gyplysu’ch diddordebau a’ch cwrs astudio â swyddi perthnasol. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnwys cymorth gydag ysgrifennu ceisiadau a CVs, technegau cyfweliad, Cynllunio Datblygiad Proffesiynol (CDP), yn ogystal â chyngor gyrfaoedd cyffredinol i unigolion a grwpiau. 

Yn benodol, mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd am waith yn y meysydd canlynol: 

 • Gweinyddu
 • Busnes a Masnach
 • Busnes a Masnach
 • Astudiaethau Pellach
 • Sector treftadaeth a rheoli treftadaeth
 • Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
 • Llywodraeth leol
 • Archaeoleg llywodraeth leol
 • Y Cyfryngau a Chyhoeddi
 • Amgueddfeydd ac archifau
 • Cyhoeddi ar-lein
 • Addysgu
 • Addysgu ac addysg
 • Tywyswyr teithiau
 • Twristiaeth a rheolaeth twristiaeth
 • Gwaith gwirfoddol
Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:
Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50
Cyrsiau Cysylltiedig

BA Ancient History

Cod UCAS: V110

BA Archaeology 
Cod UCAS: V400

BA Classical Civilisation
Cod UCAS: Q820

BA History
Cod UCAS: V100

BA Medieval Studies
Cod UCAS: V130

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth