BA Astudiaethau Celtaidd

Mae’r rhaglen dysgu o bell unigryw hon yn eich caniatáu i astudio amrywiaeth eang o fodylau ar agweddau ar hanes, llenyddiaeth a threftadaeth ddiwylliannol ryfeddol y rhanbarthau Celtaidd heb orfod gadael eich cartref.

Addysgir y rhaglen gan staff sy’n arbenigo ym maes Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.

Ffeithiau Allweddol

Gwobrau: Diploma AU, Tyst AU
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser Gellir hefyd astudio'r rhaglen yn rhan amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Llambed
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran y Dyniaethau
Enw Cyswllt:
Prof Jane Cartwright
E-bost Cyswllt:
j.cartwright@uwtsd.ac.uk
  CymraegMae rhai o brif arweinwyr y byd ym maes Astudiaethau Celtaidd wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu rhaglen arloesol sy’n hyfforddi myfyrwyr mewn pynciau fel y Celtiaid cynnar, y derwyddon a chrefyddau Celtaidd, hanes cymdeithasol yr ieithoedd Celtaidd, bucheddau'r seintiau Celtaidd a chyltiau’r seintiau, llenyddiaeth a chwedlau clasurol Celtaidd, rhyddiaith a llenyddiaeth Cymraeg Canol, cynrychiolaeth Llydaw a Chernyw, enwau lleoedd Cymraeg a Cheltaidd, y diwygiad yng Nghymru’r ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dylanwad mytholeg Geltaidd ar ysgrifennu cyfoes.

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol arnoch o’r ieithoedd Celtaidd ar gyfer y rhaglen hon, gan fod myfyrwyr yn astudio cyfieithiadau o destunau ac addysgir y rhaglen drwy gyfrwng y Saesneg. Fodd bynnag, gall myfyrwyr ddewis dysgu’r Gymraeg yn rhan o’r rhaglen ac mae’n bosibl i fyfyrwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg astudio eu modylau’r llwyr drwy gyfrwng y Gymraeg (gweler BA Astudiaethau Celtaidd). Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o’r nodweddion arbennig a chysyniadau ieithyddol sy’n diffinio ‘Celtaidd’ fel teulu o ieithoedd a sut y cafodd y cysyniad hwn ei ymestyn yn ddylanwadol i feysydd llenyddiaeth, archaeoleg, celf, crefydd, cerddoriaeth a hunaniaeth ddiwylliannol.

 • Cyflwyniad i’r Ieithoedd Celtaidd
 • Cyflwyniad i Lenyddiaeth Geltaidd
 • Y Celtiaid Cynnar
 • Crefyddau Celtaidd
 • Sgiliau Cymraeg 1, 2 a 3
 • Hanes Cymdeithasol yr Ieithoedd Celtaidd
 • Sancteiddrwydd ac Ysbrydolrwydd Celtaidd
 • Diwygwyr a’u Hadfywiadau
 • Gwneud Mythau’n Fodern: Mythau Celtaidd mewn Dwylo Cyfoes
 • Portreadau o Lydaw
 • Barddoniaeth Cymraeg Canol
 • Rhyddiaith Ganoloesol yng Nghymru
 • Enwau Lleoedd Cymraeg a Cheltaidd
 • Cernyw heb y Gernyweg
 • Y Derwyddon
 • Gwareiddiadau Celtaidd Hynafol
 • Deg o Feddylwyr Cymreig
 • Canu mewn Cadwyni: Damcaniaeth ar Waith
 • addysgir y rhaglen hon i chi drwy ein platfform dysgu o bell unigryw; felly gallwch ddal ati i weithio a chadw at eich ymrwymiadau teuluol wrth i chi astudio ar gyfer eich gradd;
 • addysgir y modylau gan ysgolheigion o Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd wedi cyhoeddi’n helaeth yn eu meysydd arbenigol;
 • Byddwn yn eich arwain drwy rhai o’r testunau pwysicaf a ysgrifennwyd erioed yn y Gymraeg a’r ieithoedd Celtaidd (mewn cyfieithiadau) a’ch helpu i ddarllen yn feirniadol;
 • dysgu ymhle i ddod o hyd i’r ffynonellau pwysicaf ar y Celtiaid a sut i gwestiynu'r gwahanol fersiynau o’r gorffennol a gynigir gan haneswyr, ieithyddion, llên-gwerinwyr ac archeolegwyr;
 • Dysgu sut i wahaniaethu rhwng defnydd a chamdriniaeth y term ‘Celtaidd’;
 • Dod yn greadigol a chael dealltwriaeth o fydrau caeth Cymraeg hynafol, mewn theori ac ar waith, gydag un o brif awduron Cymru;
 • ystyried y rôl y mae crefydd wedi'i chwarae yng ngoroesiad a hyfywedd rhai ieithoedd Celtaidd a sut y mae deddfwriaeth wedi cyfrannu at eu dirywiad, marwolaeth, hyfywedd neu adfywiad;
 • Manteisio ar allu dysgu Cymraeg modern o bell a mynychu ein cwrs preswyl iaith ddwys ddewisol yng nghanol Ceredigion Cymraeg;
 • archwilio’n feirniadol gysyniad ‘Cristnogaeth Geltaidd’ ac astudio rhai o’r prif ffynonellau sy’n taflu goleuni ar y seintiau Celtaidd cynnar a sancteiddrwydd canoloesol yng Nghymru ac Iwerddon;
 • Gwerthuso’r berthynas rhwng meddwl crefyddol a chymdeithas gan gyfeirio’n arbennig at ddatblygiad hunaniaeth ac ymwybyddiaeth genedlaethol.
 • Datblygu eich dealltwriaeth o gyd-destunau cymdeithasol a hanesyddol testunau Celtaidd ac o’r cysylltiadau, tebygolrwydd a gwahaniaethau rhyngddynt;
 • Datblygu sgiliau dadansoddi a dehongli llenyddiaeth yn ogystal â sgiliau paleograffigol sylfaenol;
 • Dadansoddi datblygiad gwahanol gysyniadau cysylltiedig â’r Derwydd, ffigwr canolog mewn Celtigiaeth a ddefnyddir gan fudiadau cymdeithasol a chenedlaethol, o’r cyfeiriad cyntaf ato gan yr awduron clasurol yn disgrifio cymdeithas Geltaidd gyfandirol i'r defnydd yn yr unfed ganrif ar hugain gan fudiadau Neo-Baganaidd;
 • ymgyfarwyddo â daearyddiaeth enwau lleoedd Celtaidd a gydag ystod eang o fathau o enw (gan gynnwys enwau lleoedd Cymraeg, Gwyddelig, Albanaidd a Chernyweg, yn ogystal ag enwau lleoedd Llychlynnaidd a Cheltaidd)

Caiff y rhaglen hon ei hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o'r mathau a ganlyn o asesiad: Traethodau o 1000 i 4000 o eiriau, adolygiadau llyfr/cyfnodolyn, cynlluniau traethawd, sylwebaethau, adroddiadau byr, traethodau hir 10,000 o eiriau.

Mae graddau’n bwysig, ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyriwr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Bydd graddedigion llwyddiannus yn caffael sgiliau a fydd yn arwain at ystod o swyddi posibl gan gynnwys athrawon, y diwydiant treftadaeth a thwristiaeth, llyfrgelloedd, archifau a gwasanaethau gwybodaeth, llywodraeth leol a chynulliad Cymru, y gwasanaeth sifil, gweinyddu, prawf-ddarllen, cyhoeddi, newyddiaduraeth, ffilm, teledu, cyfryngau, celfyddydau creadigol ayb.

Mae llawer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn Y Drindod Dewi Sant/CAWCS: er enghraifft yr MA mewn Astudiaethau Celtaidd neu astudiaethau MPhil a PhD. Bydd dysgu Cymraeg a dod yn ddwyieithog yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen i weithio’n hyderus fel rhan o weithlu dwyieithog yng Nghymru.

Anfonwch gopi PDF o fanyleb y rhaglen gyda gwybodaeth y cwrs.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen

Yr Athro Jane Cartwright j.cartwright@ydds.ac.uk

* I'w ddilysu