BA Astudiaethau Crefyddol

 • Astudiaethau Crefyddol
 • Astudiaethau Crefyddol

Mae’r cynllun gradd yn trwytho myfyrwyr yng nghredoau ac arferion ystod eang o grefyddau’r byd. Bydd y cwrs yn helpu myfyrwyr i ddeall rôl crefydd yn y byd cyfoes ac yn rhoi’r cyfle iddynt astudio gwreiddiau a datblygiad traddodiadau crefyddol, yn cynnwys Iddewiaeth, Cristnogaeth, Islam, Hindŵaeth, Bwdhaeth a Sikhiaeth.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: L351
Côd sefydliad: T80

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

| Llambed Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd
E-bost Cyswllt:
c.h.williams@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r rhaglen BA yn galluogi myfyrwyr i ddod yn gyfarwydd â nodweddion traddodiadau crefyddol ac i gymharu credoau ac arferion crefyddau gwahanol, yn enwedig yng nghyd-destun byd sy’n dod i delerau â’i amrywiaeth diwylliannol a chrefyddol.

Bwriad ein gradd BA newydd mewn Astudiaethau Crefyddol yw ennyn chwilfrydedd a diddordeb yn yr amrywiaeth o ddiwylliannau crefyddol ar draws y byd ac i ddeffro ymwybyddiaeth gynyddol o blwraliaeth o fewn traddodiadau crefyddol ac o fewn cymdeithasau yn gyffredinol. Mae hyn yn rhoi gwir ddirnadaeth i fyfyrwyr o’r cyflwr dynol a’r lluosogrwydd o gredoau ac arferion crefyddol sydd yn y byd. Bydd gan fyfyrwyr gyfle i ymweld â mannau addoli a safleoedd eraill o arwyddocâd i’r astudiaeth o grefydd, ac i gael profiad ymarferol ac uniongyrchol o ddiwylliannau a chrefyddau ‘eraill’.

 • Beth yw Crefydd?
 • Cyflwyniad i Iddewiaeth a Christnogaeth
 • Traddodiadau Crefyddol Asia
 • Cyflwyniad i Islam
 • Mudiadau Crefyddol Newydd
 • Taith Astudio Ryngwladol
 • Islam yn y Gorllewin
 • Iddewon a Christnogion mewn Gwrthdaro a Deialog
 • Crefydd mewn Ffilm
 • Oes Newydd
 • Addysgu Addysg Grefyddol
 • Crefyddau Indiaidd yn y Gorllewin
 • Rhyw a Thrais: Crefydd yn y Byd Modern
 • Islam yn y Byd Cyfoes
 • Satan a’i Fyd o Dywyllwch
 • Addysgu Crefyddau’r Byd
 • Un o’r prif ddarparwyr addysg o safon ym maes astudio crefyddau
 • Staff aml-enwadol a rhyng-grefyddol
 • Teithiau maes blynyddol i safleoedd crefyddol
 • Ymweliadau addysgol rhyngwladol a chynlluniau cyfnewid myfyrwyr
 • Traddodiad hir o addysgu Astudiaethau Crefyddol
 • Arweinydd yng Nghymru ym maes adnoddau yn ymwneud ag Astudiaethau Crefyddol
 • Mae’r staff academaidd yn adnabyddus o fewn eu meysydd ymchwil
 • Dulliau addysgu a chyfleusterau modern
 • Mae’r Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd yn cael ei chydnabod am ei rhaglenni arloesol a’i defnydd ardderchog o e-adnoddau.

Defnyddia’r Ysgol ystod eang o ddulliau asesu fel bod myfyrwyr yn datblygu amryw sgiliau a fydd yn fanteisiol iddynt yn y byd proffesiynol. Yn ychwanegol at asesiadau traethawd traddodiadol, defnyddia’r Ysgol bortffolios, adolygiadau llyfrau, dadansoddiadau testunol, cyflwyniadau unigol a grŵp yn ogystal ag arholiadau. Er enghraifft, ar deithiau astudio poblogaidd yr Ysgol i safleoedd crefyddol, gall myfyrwyr gyflwyno dyddlyfr dysgu yn ymwneud â’u profiadau. Mewn modylau eraill mae’n ofynnol i fyfyrwyr weithio gyda’i gilydd mewn grwpiau, gan wneud cyflwyniadau ac archwilio’n greadigol y rhyngwyneb rhwng crefydd a’r byd cyfoes.

Mae gan yr Ysgol Swyddog Derbyn a Recriwtio penodol sy’n ymdrin â holl geisiadau UCAS, ac sy’n cysylltu â’r amrywiol Gydlynwyr Rhaglenni a threfnu ymweliadau a Dyddiau Agored. Y gofynion ar gyfer y rhaglen yw rhwng 96 a 104 o bwyntiau neu fwy, neu’r Radd Sylfaen Mynediad i AU. Fodd bynnag rydym yn awyddus i farnu pob cais ar sail teilyngdod, ac felly byddwn yn edrych hefyd ar lwybrau anhraddodiadol er yn yr achosion hyn mae’n bosibl y bydd angen cyfweliad.

Mae BA mewn Astudiaethau Crefyddol yn gymhwyster buddiol iawn o ran ymwneud â chymdeithas amlddiwylliannol, aml-ffydd. Mae galw mawr am y radd hon gan gyflogwyr sy’n dymuno i’w staff ymwneud ag amgylchedd diwylliannol amrywiol. O ganlyniad, mae nifer o’n myfyrwyr yn cael swyddi ac yn datblygu gyrfaoedd yn y gwasanaethau cymdeithasol, a’r gwasanaethau cynghori, nyrsio, heddlu, tân ac achub. Mae nifer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i ddilyn cwrs TAR mewn Addysg Grefyddol gynradd neu uwchradd. Mae myfyrwyr eraill yn ychwanegu at eu gradd BA trwy ddilyn astudiaethau ôl-raddedig sy’n cynnwys agwedd ar grefydd o blith traddodiadau mawr y byd.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cael ei chydnabod yn eang am baratoi’i myfyrwyr ar gyfer byd gwaith. Cynigia’r uned Gwasanaethau Myfyrwyr raglen fywiog o weithgareddau yn gysylltiedig â chyflogaeth, ac mae’r Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd yn rheolaidd yn ddolen gyswllt i’w myfyrwyr i weithgareddau yn gysylltiedig â chyflogaeth a gymeradwyir gan y Brifysgol.

Bob blwyddyn mae’r Drindod Dewi Sant yn agos at frig neu ar frig y rhestr o brifysgolion ym Mhrydain sydd â’r canran uchaf o fyfyrwyr graddedig mewn gwaith neu'n dilyn cymhwyster uwch.

 • Cyfle i ddatblygu prosiectau ymchwil annibynnol
 • Cyfleoedd i astudio dramor
 • Cyfleusterau llyfrgell ardderchog
 • Cyfleoedd ar gyfer diwrnodau a theithiau astudio; mae teithiau blaenorol wedi ymweld â mannau megis Israel-Palesteina, Twrci a Rhufain