Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Lleisiol (BA)

Astudiaethau Lleisiol (BA)

Wedi ei sefydlu gan y tenor byd-enwog Dennis O'Neill, bellach mae’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Caiff myfyrwyr elwa o arbenigedd meistr yn ei faes a Sefydliad Addysgol sy’n arwain y byd i’w paratoi ar gyfer cyflymder y newidiadau parhaus yn y Diwydiant Perfformio Opera.

Darpara’r Academi amgylchedd arbenigol ac unigryw i nifer fach o gantorion a chyfeilwyr ar ddechrau eu hyfforddiant ac mae’n recriwtio artistiaid ifanc o bedwar ban byd. Mae’r myfyrwyr yn gweithio gyda’r technegwyr lleisiol gorau, hyfforddwyr, arweinwyr o fri a sêr rhyngwladol o’r byd operatig i ddatblygu eu celfyddyd i’r safonau proffesiynol uchaf.

Canolfan Addysg Perfformiad Lleisiol cyffrous sy’n falch o’i chyfuniad o Staff a Hyfforddwyr Rhyngwladol, Academaidd ac yn y Diwydiant. Mae moeseg gwaith yr Academi’n seiliedig ar barch a chydweithredu. Gan fod gennym rwydweithiau â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a chysylltiadau parhaus â myfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant erbyn hyn, a’r naill a’r llall yn dychwelyd yn hyfforddwyr, teimlwn fod modd i ni gynnig hyfforddiant ac addysg sydd bob amser yn gyfredol i’r myfyrwyr sy’n ymuno â ni.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Astudiaethau Lleisiol (BA)
Cod UCAS: AV01
Gwnewch gais trwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Tiwtora fesul un am 1 awr yr wythnos mewn tiwtora llais a hyfforddiant lleisiol ar wahân
 2. Dosbarthiadau meistri gan artistiaid opera rhyngwladol ac arweinwyr o fri.
 3. Gradd garlam ddwys 2-flynedd sy’n eich galluogi i gyflawni gradd BA (Anrh) mewn 2 flynedd yn hytrach na’r 3 arferol.
 4. Wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, sef prifddinas gwlad y gân.
 5. Paratoi ar gyfer gyrfa ym myd cyflym perfformiad lleisiol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen (BA (Anrh)) Astudiaethau Lleisiol yn radd ddwys a galwedigaethol a luniwyd i’ch paratoi ar gyfer galwadau’r byd perfformio lleisiol modern. Mae Techneg Leisiol a datblygiad repertoire yn ganolog i’r rhaglen gydag astudiaeth ieithoedd, hanes y llais canu, gallu cerddorol cyffredinol, crefft llwyfan a meysydd hollbwysig yn y diwydiant sy’n eich paratoi chi i ddechrau arni’n syth ar ôl cwblhau.

Mae dysgu fesul un yn allweddol i’ch llwyddiant yn berfformiwr, a chynigir hyn ar gyfer techneg leisiol a hyfforddi repertoire am 1 awr yr wythnos.

Mae’r rhaglenni yn WIAV yn fwriadol o fach o ran nifer ac o’r herwydd, gellir llunio’r addysgu o gwmpas eich diddordebau a’ch anghenion datblygu tra byddwch yn datblygu’n berfformwyr, arweinwyr ac athrawon o safon fyd-eang. 

Pynciau Modylau

Modylau ar Lefel 4:

 • Techneg Leisiol
 • Eidaleg 1
 • Ffrangeg 1
 • Almaeneg 1
 • Hanes a Repertoire y Llais Canu
 • Gallu Cerddorol Cyffredinol

Modylau ar Lefel 5:

 • Techneg Leisiol 2
 • Eidaleg 2
 • Ffrangeg 2
 • Almaeneg 2
 • Rwsieg a Sbaeneg Sylfaenol
 • Crefft Llwyfan

Modylau ar Lefel 6:

 • Techneg Leisiol 3
 • Sgiliau Clyweliad a Rheoli Gyrfa
 • Prosiect Personol
 • Datganiad Terfynol
Asesiad

Mae’r asesu’n ymarferol ar y cyfan ac fe’i dyluniwyd i gynnig i chi wahanol gyfleoedd i gyflwyno'r hyn a ddysgwch ar draws y modylau. Gallai’r asesu fod ar ffurf perfformiadau, cyflwyniadau, traethodau, profion a phortffolios. Bydd cyfleoedd ar gyfer adborth gydol y rhaglen yn ogystal â ffug asesiadau er mwyn paratoi ar gyfer asesiadau modwl terfynol.

Bywyd Myfyrwyr

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Dennis O’Neill
 • Jane Samuel
 • Jacqueline Pischorn
 • Nuccia Focile
 • Pierre-Maurice Barlier
 • Simon Rees
 • Tanya Harrison
 • Alessandra Palidda
 • David Bebbington
Meini Prawf Mynediad

Gwahoddir yr holl ymgeiswyr i glyweliad a fydd yn cynnwys perfformiad a chyfweliad byr.

Cyfleoedd Gyrfa

Byddwch yn barod ar gyfer darpar yrfaoedd mewn perfformiad lleisiol, Opera, theatr, addysg a meysydd sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth. Byddai cwblhau’r rhaglen yn eich galluogi chi i wneud cynnydd o ran astudiaeth ac ymchwil ôl-raddedig bellach.

Costau Ychwanegol

Ni ragwelir costau ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Romanas Kudriasovas, MA Techneg Leisiol Uwch, 2015

 “Treulies i flwyddyn anhygoel yn WIAV, ac mae gen i atgofion braf dros ben o’m cyfnod i yno. A minnau’n dod o dramor, doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, ond beth ges i yn yr academi oedd athrawon a hyfforddwyr o safon ryngwladol, o dan arweiniad Dennis O’Neill, tîm staff gofalgar a grŵp o fyfyrwyr o’r un anian a oedd yn barod i’w trwytho eu hunain ym myd canu opera. Bu’n fraint fawr i mi gael astudio yn yr Academi. Nid yn unig rydw i wedi meithrin fy nhechneg wrth ganu a pherfformio, ond rydw i hefyd wedi dysgu credu ynof fi fy hun ac ymdrechu i gyrraedd y safon orau.”


Nela Saric, MA Techneg Leisiol Uwch, 2017 

 “Roedd hi’n anrhydedd enfawr cael bod yn rhan o’r rhaglen arbennig yma a ches i gyfle i dyfu’n ganwr proffesiynol. Roedd yr awyrgylch yn gadarnhaol a chynnes iawn bob tro, ac yn gymhelliant mawr. Rwy wedi  gwneud gwelliant anhygoel trwy weithio gyda’r holl athrawon llais, hyfforddwyr llais, hyfforddwyr iaith ac arweinwyr.” 


Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.