Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol (BA)

Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol (BA)

Mae’r rhaglen rad hon yn archwilio i ystod eang o ystyriaethau moesol a gwleidyddol gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, moeseg rhyfel, natur a moeseg protest gwleidyddol, tlodi, hawliau anifeiliaid, moeseg feddygol, natur perthnasoedd cymdeithasol a natur a maint ein goblygiadau i eraill.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol (BA)
Cod UCAS: D429
Ymgeisio drwy UCAS 

Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: PSF1
Ymgeisio drwy UCAS

Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: V502
Ymgeisio drwy UCAS

Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: L600
Ymgeisio drwy UCAS

Athroniaeth gyda Seicoleg Gymhwysol (BA)
Cod UCAS: 4H62
Ymgeisio drwy UCAS

Crefydd, Athroniaeth a Moeseg (BA)
Cod UCAS: D2N4
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Ystod eang o fodylau ar bynciau perthnasol fel natur cyfiawnder cymdeithasol, neu foeseg amgylcheddol.
 2. Modylau wedi’u seilio ar arbenigedd ymchwil nodweddiadol darlithwyr mewn athroniaeth wleidyddol a moesol.
 3. Addysgu trochi arloesol mewn grwpiau bach a thiwtorialau un i un.
 4. Lle i feddwl yn annibynnol a chyfleoedd i ddilyn eich hoff cynical a diddordebau.
 5. Cyfle i gyfuno eich astudiaethau gyda modylau o bynciau eraill y Dyniaethau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen BA Astudiaethau Moesol a Gwleidyddol yn wahanol i raddau gwyddor wleidyddol am nad yw’n ymdrin â dulliau gweithio neu strwythurau sefydliadau gwleidyddol, ond yn hytrach mae’n archwilio i’r syniadau a’r damcaniaethau sy’n sail iddynt.

Mae’n tynnu ar arbenigedd mewn moeseg, athroniaeth wleidyddol, anthropoleg, hanes, seicoleg ac astudiaethau crefyddol i ddarparu dealltwriaeth feirniadol o’r materion moesegol a gwleidyddol sy’n wynebu’r byd modern.

Modylau

Gan gymryd i ystyriaeth y gall dewisiadau a gofynion myfyrwyr amrywio’n radical, yn ogystal â sicrhau gwybodaeth gron o ysgrifennu creadigol yn gyffredinol, mae’r cynllun yn cynnig modylau sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau a materion.

Ymhlith y meysydd a gwmpesir mae rhyddid a chydraddoldeb, cyfiawnder, hawliau dynol, datblygu cynaliadwy, ymyrraeth ddyngarol, moeseg amgylcheddol, gwleidyddiaeth ryngwladol, a gweithredaeth. Efallai bod opsiynau ar gael i astudio dramor.

Cynigir ystod o fodylau mewn disgyblaethau eraill ochr yn ochr â modylau eich prif bwnc. Er enghraifft, gallwch wneud modylau mewn Saesneg, Clasuron, Ysgrifennu Creadigol neu unrhyw un o bynciau eraill Y Dyniaethau, pa bynnag raglen radd y Dyniaethau y dewiswch.

Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Rhaglen a Digwyddiadau Llambed

Dyniaethau | Y Gwahaniaeth Llambed

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa
 • Y Gyfraith
 • Cyfryngau a newyddiaduraeth
 • Gwleidyddiaeth a’r Gwasanaeth Sifil
 • Y Sector Cymdeithasol
Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50.
Cyrsiau Cysylltiedig

Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: L600

Datblygu Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Byd-eang (BA)
Cod UCAS: IDG1

Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: V502

Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (BA)
Cod UCAS: 124S

Ecoleg Wleidyddol (BA)
Cod UCAS: 114D

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i’n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.