UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Tsieineaidd (BA)

Astudiaethau Tsieineaidd (BA)

Ymgeisio Nawr

Gan adeiladu ar sail ieithyddol gadarn mewn Tsieinëeg fodern a chlasurol, mae cwrs Llambed yn canolbwyntio ar astudio hanes, athroniaeth, crefyddau, ffilm a llenyddiaeth Tsieina, gan astudio sut mae Tsieina wedi datblygu’n hanesyddol nes creu’r wlad sy’n bod heddiw.

Mae ein modylau’n archwilio i drawsnewidiadau Tsieina o safbwynt Tsieina-ganolog yn ogystal ag o safbwynt ei rhyngweithiau maniffold gyda gwledydd a gwareiddiadau eraill.

Hon yw un o’r ychydig raglenni Astudiaethau Tsieineaidd yn y DU sy’n rhoi pwyslais ar ddiwylliant clasurol Tsieina. Cewch fanteisio ar gyfoeth y diwylliant hwn trwy astudio ei dreftadaeth destunol, archeolegol ac artistig eang.

Am ragor o wybodaeth ar Malaysian Academy of Han Studies — MHAS: (Tystysgrif Sylfaen mewn Sinoleg) cliciwch ar y Modylau isod.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Astudiaethau Tsieineaidd (BA)
Cod UCAS: 5DN2
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS: TV11
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Astudiaethau Crefyddol (BA)
Cod UCAS: TV16
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: TL16
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Saesneg (BA)
Cod UCAS: TQ13 
Gwneud cais drwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: CSH1
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Hanes (BA)
Cod UCAS: 46N3
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: TV1M
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: CHF1
Gwneud cais trwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth             

£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Ystod eang o fodylau, sy’n ffocysu ar hanes, archaeoleg, athroniaeth, crefyddau, ffilm a llenyddiaeth Tsieina.
 2. Cyfle i astudio rhan eang o hanes, o ddiwylliant Tsieineaidd hynafol i ddyrchafiad Tsieina fodern yn un o archrymoedd y byd.
 3. Cyfleoedd i ddysgu Tsieinëeg ac i astudio dramor.
 4. Ymagwedd ymarferol ac addysgu ymgolli arloesol mewn grwpiau bach a thiwtorialau un i un.
 5. Cyfle i gyfuno eich astudiaethau gyda modylau o ystod eang o bynciau eraill y Dyniaethau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Nod y BA Astudiaethau Tsieineaidd yw datblygu rhuglder mewn Mandarin ac ymgyfarwyddo myfyrwyr â hanes a diwylliant Tsieina yn eu gwahanol weddau ar draws rhychwant llawn hanes cyn-fodern a modern Tsieina. Mae modylau unigol yn archwilio hanes, cyfryngau, gwleidyddiaeth, athroniaeth a chrefyddau Tsieina, yn y gorffennol a’r presennol.

Bydd myfyrwyr anrhydedd sengl yn treulio blwyddyn yn Tsieina, ym Mhrifysgol Unedig Beijing neu un o’n sefydliadau partner eraill yn Tsieina. Mae’r opsiwn hwn hefyd yn agored i fyfyrwyr Cydanrhydedd. Caiff pob myfyriwr gyfle pellach i wneud cais am gyrsiau iaith tymor byr yn Tsieina ac am ysgoloriaethau a weinyddir gan y Ganolfan Astudiaethau Tsieineaidd ac Athrofa Confucius.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl a chanddynt, ac nac oes ganddynt wybodaeth flaenorol o Tsieinëeg (Mandarin).

Bydd ymgeiswyr sydd wedi cael cymwysterau ffurfiol mewn Mandarin fel HSK, TGAU neu Lefel A yn cael gwneud modylau iaith ar y lefel briodol. Byddwn yn cynnal prawf mynediad i bennu hyfedredd gwirioneddol myfyriwr ym meysydd siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu pan fyddant yn cychwyn y rhaglen.

Pynciau Modylau

Byddwch yn astudio pynciau fel:

 • Tsieinëeg Sylfaenol
 • Tsieinëeg Ganolradd
 • Tsieinëeg Uwch
 • Sinema a Gwleidyddiaeth Tsieina
 • Crefydd a Diwylliant Tsieina
 • Straeon Tsieina am y Goruwchnaturiol 
 • Tsieinëeg Glasurol 
 • Hanes a Gwareiddiad Tsieina Draddodiadol
 • Lleoliad un flwyddyn yn Tsieina
 • Beth yw gwareiddiad?
 • Yangsheng ac Athroniaeth y Corff Daoaidd

Plîs sylwch, gall y pynciau hyn newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu

Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Rhaglenni a Digwyddiadau Llambed

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Athro Cysylltiol Thomas Jansen
 • Dr Yanxia ZHAO
 • Ms Duo LUAN

Yn ogystal â Darlithwyr ar Ymweliad o Brifysgol Undeb Beijing

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys:

 • Cyfathrebu, busnes
 • Eiriolaeth ddiwylliannol a chymdeithasol
 • Ffilm a’r cyfryngau
 • Codi arian, ymgynghoriaeth ar reoli, ymchwil
 • Iechyd, bwyd a ffordd o fyw
 • Hawliau dynol, anifeiliaid a thir
 • Datblygu rhyngwladol, cymorth a sefydliadau elusennol
 • Amgueddfeydd, treftadaeth, twristiaeth
 • Cyhoeddi
 • Cysylltiadau hiliol, cymuned, gwaith cymdeithasol, y proffesiynau gofal
 • Addysgu
Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:
Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50
Cyrsiau Cysylltiedig

Astudiaethau Tsieineaidd (BA)
Cod UCAS: 5DN2
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS: TV11
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Astudiaethau Crefyddol (BA)
Cod UCAS: TV16
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Anthropoleg (BA)
Cod UCAS: TL16
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Saesneg (BA)
Cod UCAS: TQ13 
Gwneud cais drwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: CSH1
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Hanes (BA)
Cod UCAS: 46N3
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd ac Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: TV1M
Gwneud cais trwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: CHF1
Gwneud cais trwy UCAS

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth