Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (BA)

Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (BA)

Bydd hwn yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o’r ffordd y mae cymdeithasau a’r byd yn gweithio, trwy dri disgyblaeth athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (BA)
Cod UCAS: 124S
Gwnewch Gais drwy UCAS

Crefydd, Athroniaeth a Moeseg (BA)
Cod UCAS: D2N4
Gwnewch Gais drwy UCAS

Crefydd, Athroniaeth a Moeseg (BA)
Cod UCAS: C32B
Gwnewch Gais drwy UCAS

Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol (BA)
Cod UCAS: D429
Gwnewch Gais drwy UCAS

Astudiaethau Moesegol a Gwleidyddol gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: PSF1
Gwnewch Gais drwy UCAS

 


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

  1. Bydd y BA Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg yn rhoi ichi ddealltwriaeth sylfaenol o’r ffordd y mae cymdeithasau a’r byd yn gweithio, trwy tair disgyblaeth athroniaeth, gwleidyddiaeth ac economeg.
  2. Yn archwilio’n feirniadol i ystod o ffactorau cymdeithasol, economaidd, gwleidyddol a moesegol sy’n siapio’r 21ain Ganrif.
  3. Mae’n dod â meysydd pwnc hanfodol at ei gilydd i ddatblygu ac ymestyn eich gwybodaeth o faterion byd-eang a sut i’w datrys.
  4. Cymerwn ymagwedd trochi at ddysgu sy’n cynnig ystod amrywiol o ymagweddau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a sesiynau gweithdy.
  5. Byddwch yn mynychu dosbarthiadau bach o ran maint gyda ffocws ar drafod a gweithgareddau dysgu i annog hunan-ddatblygiad ac adfyfyrio beirniadol a ystyrir yn allweddol wrth ddatblygu medrau personol a phroffesiynol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r BA Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg (AGE) yn Y Drindod Dewi Sant yn canolbwyntio ar strwythurau gwleidyddol yn ogystal â dyfodol gwleidyddiaeth ac economeg, gyda phwyslais ar faterion amgylcheddol. Bydd y modylau gwleidyddol ac economaidd yn cael eu tanategu gan fframwaith athronyddol.

Ymchwilir i strwythurau gwleidyddol y DU, Ewrop a’r byd ar y cyd â'r fframweithiau cymdeithasol ac athronyddol o’u cwmpas. Ochr yn ochr â hyn, bydd myfyrwyr yn cael sail cadarn mewn damcaniaeth economeg. Bydd ffocws arbennig ar economeg

amgylcheddol ac economeg trawsnewid i ffynonellau ynni newydd, ac economeg dyfodol carbon isel.

Modylau

Modylau

  • Gan gymryd i ystyriaeth y gall dewisiadau a gofynion myfyrwyr amrywio’n radical, yn ogystal â sicrhau gwybodaeth gron o ysgrifennu creadigol yn gyffredinol, mae’r cynllun yn cynnig modylau sy’n cwmpasu ystod eang o bynciau a materion.
  • Mae rhai o’r meysydd astudio’n cynnwys, er enghraifft, microeconomeg a macroeconomeg, hawliau dynol, datblygu cynaliadwy, y gyfraith a gwleidyddiaeth, cyfiawnder a chydraddoldeb, ymagweddau at rym, ymyrraeth ddyngarol, moeseg amgylcheddol, trefoli, a thwf a datblygu. Efallai bod opsiynau ar gael i astudio dramor.
  • Cynigir ystod o fodylau mewn disgyblaethau eraill ochr yn ochr â modylau eich prif bwnc. Er enghraifft, gallwch wneud modylau mewn hanes, Saesneg, clasuron, ysgrifennu creadigol neu unrhyw un o bynciau eraill Y Dyniaethau, pa bynnag bwnc gradd y Dyniaethau y dewiswch.
Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd gan fyfyrwyr sy’n graddio gyda BA Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg ystod eang o sgiliau sy’n fanteisiol mewn llawer o yrfaoedd.

Er enghraifft, bydd gan fyfyrwyr well dealltwriaeth o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd ar lefel lleol a byd-eang a fydd yn fantais mewn llawer o yrfaoedd. Ar wahân i wybodaeth pwnc, bydd graddedigion hefyd yn sensitif i ddiwylliannau eraill, yn meddu ar sgiliau a meddylfryd gwerthuso a dadansoddi cryf, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Mae llwybrau gyrfaol nodedig y bydd graddedigion yn eu hystyried o fewn y sector gwleidyddol neu economaidd.

Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy

neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

  • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
  • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50.
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i'n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.