Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) (BA)

Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) (BA)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen hon yn amodol ar ailddilysu.

Oes gennych chi uchelgais i ddechrau eich busnes eich hun neu oes gennych awch i ddatblygu menter bresennol? Mae’r llwybr Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) wedi’i lunio’n benodol ar eich cyfer chi. Mae’n cynnig sylfaen eang o sgiliau busnes wedi’u teilwra at anghenion entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes sydd ag awydd i greu gwell dyfodol drwy arweinyddiaeth busnes eithriadol.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ymateb i anghenion presennol a’r dyfodol yn y diwydiant, felly gallwch ddysgu i lywio amgylchedd gwaith sy’n cael ei aflonyddu a’i globaleiddio’n fwy a datblygu gyrfa fel entrepreneur, swyddog gweithredol uwch neu entrepreneur cymdeithasol.

Archwiliwch sgiliau sy’n hanfodol i fusnesau newydd, fel datblygu a dilysu cysyniad, arweinyddiaeth hyblyg a chodi cyfalaf.

Cynyddwch eich dealltwriaeth o sefydliadau, eu rheolaeth, yr economi a’r amgylchedd busnes, wrth i chi ennill gwybodaeth a sgiliau busnes penodol. Datblygwch agwedd bositif a beirniadol tuag at newid a menter wrth gyfoethogi ystod eang o sgiliau a phriodoleddau a fydd yn eich galluogi i ddod yn ddinesydd byd-eang effeithiol.

Wrth i chi weithio trwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu wedi’u teilwra a chynnwys fideo unigryw, cewch eich cefnogi wrth i chi ddatblygu eich craffter busnes.

Cyflwynir y rhaglen drwy Swyddfa Cymru-Ducere gan ddefnyddio arbenigedd a pherthnasedd diwydiannol Arweinwyr Byd-eang Ducere.  I gael rhagor o wybodaeth am Ducere, ewch i Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dewisiadau Llwybr

BA Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) | 3 blynedd
Cod UCAS:  DAE1
Gwnewch Gais Nawr

Dylai ymgeiswyr sy'n dymuno dechrau ym mis Medi wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr sy'n dymuno dechrau ym mis Ionawr neu Fai wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Gradd wedi’i theilwra i gyda-fynd â’ch nodau, eich uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 2. Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 3. Dysgu drwy syniadau deinamig mwy na 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobrau Nobel, Arweinwyr Byd-eang, Prif Swyddogion Gweithredol ac Arloeswyr Busnes.
 4. Datblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.
 5. Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 6. Astudio pan fydd yn gyfleus i chi gyda fideos HD, cymorth academaidd heb ei ail a dim arholiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen yn darparu sylfaen eang o sgiliau busnes wedi’u teilwra at anghenion entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes sydd ag awydd i greu gwell dyfodol drwy arweinyddiaeth busnes eithriadol, boed hynny fel entrepreneur, uwch-swyddog gweithredol neu entrepreneur cymdeithasol.

Bydd myfyrwyr yn gweithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw gan sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr Gwobrau Nobel ac academyddion blaenllaw, a chaiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Pynciau Modylau

Ar y rhaglen hon, bydd myfyrwyr yn ymdrin ar nifer o feysydd busnes.

Mae Lefel 4 (Blwyddyn 1) yn dechrau gyda hanfodion busnes, gan gyflwyno myfyrwyr i syniadau allweddol sy'n sail i feysydd fel rheoli, marchnata, cyllid, a datblygu modelau busnes.

Mae Lefel 5 (Blwyddyn 2) yn ceisio adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefel 4, gan astudio meysydd busnes ehangach, fel aflonyddwch digidol i fusnes, rheoli adnoddau dynol, ac atebolrwydd busnes.

Mae Lefel 6 (Blwyddyn 3) yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefelau 4 a 5, gan ddatblygu sgiliau busnes y byd go iawn sy'n astudio pynciau fel sut mae sefydliadau'n newid, strategaethau rheoli, a modiwlau llwybr-benodol.

Asesiad

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd â thasgau o’r“byd go iawn" sy’n dangos gallu myfyriwr i gymhwyso'i wybodaeth a’i sgiliau’n ystyrlon.

ba, busnes, entrepreneuriaeth, ar-lein, gradd, israddedig,

Dolenni Cysylltiedig

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow
 • Rob Weston
Meini Prawf Mynediad

88 pwynt UCAS ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg; neu brofiad gwaith* sylweddol ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg.

*Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd graddedigion yn datblygu galluoedd gan gynnwys: 

 • Adnabod cyfleoedd busnes mewn amrywiaeth o gyd-destunau
 • Prototeipio ystod o fodelau busnes arloesol yn gyflym
 • Dilysu potensial cysyniadau entrepreneuraidd yn effeithiol
 • Defnyddio technolegau modern i adeiladu a thyfu mentrau newydd
 • Gweithio gyda sefydliadau sefydledig i weithredu’n fwy effeithiol.

Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys: 

 • Entrepreneur
 • Intrapreneur
 • Arbenigwr Strategaeth
 • Ymgynghorydd
 • Perchennog Busnes.
Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol gyda’r cwrs hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth