UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) (BA)

Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) (BA)

Ymgeisio Nawr

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) ar-lein yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ragori fel rheolwyr strategol a gweithredol yn yr amgylchedd busnes modern.

Cyflwynir y rhaglen drwy Swyddfa Cymru-Ducere gan ddefnyddio arbenigedd a pherthnasedd diwydiannol Arweinwyr Byd-eang Ducere.  I gael rhagor o wybodaeth am Ducere, ewch i Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

BA Busnes Cymhwysol (Rheolaeth) | 3 blynedd
Cod UCAS:  DAB1
Gwnewch Gais Nawr

Dylai ymgeiswyr sy'n dymuno dechrau ym mis Medi wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr sy'n dymuno dechrau ym mis Ionawr neu Fai wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: study@ducere.ac.uk

£8,900
£9,000

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Gradd wedi’i theilwra i gyda-fynd â’ch nodau, eich uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 2. Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 3. Dysgu drwy syniadau deinamig mwy na 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobrau Nobel, Arweinwyr Byd-eang, Prif Swyddogion Gweithredol ac Arloeswyr Busnes.
 4. Datblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.
 5. Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 6. Astudio pan fydd yn gyfleus i chi gyda fideos HD, cymorth academaidd heb ei ail a dim arholiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn dod i ddeall egwyddorion clasurol rheolaeth a’u perthnasedd i gyd-destun yr oes sydd ohoni, ond hefyd byddant yn gwerthuso’r heriau a’r cyfleoedd sydd wedi codi mewn amgylchedd busnes sydd wedi’i globaleiddio a’i ddigideiddio’n helaeth, ac felly sy’n amrywiol iawn.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu setiau sgiliau entrepreneuraidd a fydd yn cynorthwyo wrth reoli’n effeithiol yn yr economi ddigidol sy’n symud yn gyflym, yn ogystal â meithrin gallu entepreneuraidd o fewn sefydliadau sefydledig.

Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn rhoi i fyfyrwyr y gallu i lunio a gweithredu fframweithiau a strategaethau rheoli sy’n gweddu i’r senarios busnes unigryw y maent yn eu cael eu hunain ynddynt, waeth i ba sefydliad y maent yn gweithio.

Bydd myfyrwyr yn gweithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw gan sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr Gwobrau Nobel ac academyddion blaenllaw, a chaiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Pynciau Modylau

Ar y rhaglen hon, bydd myfyrwyr yn ymdrin ar nifer o feysydd busnes.

Mae Lefel 4 (Blwyddyn 1) yn dechrau gyda hanfodion busnes, gan gyflwyno myfyrwyr i syniadau allweddol sy'n sail i feysydd fel rheoli, marchnata, cyllid, a datblygu modelau busnes.

Mae Lefel 5 (Blwyddyn 2) yn ceisio adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefel 4, gan astudio meysydd busnes ehangach, fel aflonyddwch digidol i fusnes, rheoli adnoddau dynol, ac atebolrwydd busnes.

Mae Lefel 6 (Blwyddyn 3) yn adeiladu ar y wybodaeth a gafwyd ar Lefelau 4 a 5, gan ddatblygu sgiliau busnes y byd go iawn sy'n astudio pynciau fel sut mae sefydliadau'n newid, strategaethau rheoli, a modiwlau llwybr-benodol.

Asesiad

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd â thasgau o’r“byd go iawn" sy’n dangos gallu myfyriwr i gymhwyso'i wybodaeth a’i sgiliau’n ystyrlon.

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow
 • Rob Weston
Meini Prawf Mynediad

Meini Prawf Mynediad

88 pwynt UCAS ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg; neu brofiad gwaith* sylweddol ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg.

*Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Cyfleoedd Gyrfa

Cyfleoedd Gyrfaol

Bydd graddedigion yn datblygu galluoedd gan gynnwys:

 • Adnabod cyfleoedd i wella busnes
 • Llunio strategaethau i greu timau amrywiol o gefndiroedd amrywiol
 • Defnyddio technolegau modern i gynyddu effeithiolrwydd sefydliadau i’r eithaf
 • Trwy ddata mawr a gwasanaethau data modern eraill, adnabod tueddiadau a fydd yn debygol o effeithio ar sefydliadau

Gweithredu dulliau a setiau sgiliau entrepreneuraidd o fewn sefydliadau sefydledig i helpu cwmnïau gyda’u hymdrechion arloesi. Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Rheolwr Prosiectau
 • Arbenigwr Strategaeth
 • Rheolwr Gweithrediadau
 • Perchennog Busnes
Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol gyda’r cwrs hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau