Busnes Rhyngwladol (BA)

 • Busnes Rhyngwladol

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno cael gyrfa ym maes rheolaeth busnes rhyngwladol er mwyn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ei hangen i reoli’n effeithiol yng ngweithle amlddiwylliannol cystadleuol y byd sydd ohoni.

Mae’r rhaglen amlddisgyblaethol yn datblygu dros tair blynedd, gan ddechrau ym mlwyddyn un gyda sylfeini arfer busnes da ac yna’n arbenigo yn y maes rhyngwladol ym mlynyddoedd dau a thri. Mae’r cwrs yn dilyn ymagwedd at ddysgu gan fyfyrwyr sy’n seiliedig ar gymwyseddau, ac yn darparu sylfaen yn nisgyblaethau hanfodol rheolaeth busnes rhyngwladol effeithiol ac ymwybyddiaeth rhyngddiwylliannol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N121
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd
Dyddiad Dechrau: Medi

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Andrew Thomas
E-bost Cyswllt:
andrew.williams@sm.pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r rhaglen wedi’i hanelu at fyfyrwyr cartref, o’r DU, Ewrop a myfyrwyr rhyngwladol o amrywiaeth o gefndiroedd academaidd a galwedigaethol. Mae ar gael fel rhaglen tair blynedd llawn amser neu fel cwrs blwyddyn ‘atodol’ i fyfyrwyr sy’n trosglwyddo o raglenni eraill.

Mae’r cwrs yn ymgorffori egwyddorion cyflogadwyedd a datblygiad gyrfa myfyrwyr trwy roi cysyniadau academaidd a damcaniaethau perthnasol ar waith yn ymarferol yn y gweithle rhyngwladol. Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol. Mae’r sgiliau a ddatblygir i sicrhau llwyddiant academaidd yn cyfateb yn union i’r rhai sydd yn ofynnol gan gyflogwyr rhyngwladol ac i astudio ar lefelau uwch. Mae hyblygrwydd y rhaglen yn caniatáu cyfleoedd i fyfyrwyr arbenigo neu i barhau â’u hastudiaethau cyffredinol er mwyn cadw’u hopsiynau yn agored yn dibynnu ar y tueddiadau yn y farchnad swyddi.

Mae’r cwrs yn dilyn dull modwlar ac mae’n ofynnol i fyfyrwyr astudio modylau cyfwerth â 120 o gredydau y flwyddyn gydag amrywiaeth o opsiynau craidd a dewisol ar wahanol gamau datblygiad y myfyrwyr.

Mae Blwyddyn 1 yn darparu sylfaen generig i’r disgyblaethau allweddol busnes a rheolaeth a datblygu sgiliau personol. Mae un elfen yn cynnwys prosiect ymgysylltu â’r gymuned a luniwyd i gael y myfyrwyr i gyfarwyddo â chymhwyso cysyniadau allweddol mewn lleoliad gwaith ymarferol. Mae pob modwl yn orfodol.

Mae Blwyddyn 2 yn adeiladu ar yr uchod ac yn datblygu gwybodaeth am y maes busnes rhyngwladol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau megis cyllid, marchnata ac AD.

Mae Blwyddyn 3 yn datblygu hyn ymhellach trwy ddadansoddi pellach a chymhwyso ymarferol gan astudio strategaeth, ffactorau diwylliannol, a materion arweinyddiaeth a rheolaeth mewn cyd-destun byd-eang. Ceir cyfle hefyd i ddewis o blith amrywiol opsiynau sy’n ategu’r modylau craidd. Bydd myfyrwyr hefyd yn cwblhau prosiect ymgynghori sefydliadol estynedig ar thema ryngwladol berthnasol a drafodwyd. Bydd y prosiect hwn yn darparu cyngor ymarferol i sefydliad ynglŷn â sut i wella yn y maes rhyngwladol.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain. Mae’r cyfle i astudio busnes a rheolaeth ar waith yn brofiad deallusol gwerthfawr sydd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa yn y dyfodol.

Lluniwyd y rhaglen gyda phwyslais ar ddysgu seiliedig ar waith er mwyn datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd yn barod ar gyfer gyrfa mewn busnes rhyngwladol. Bydd y strategaethau dysgu arloesol yn alwedigaethol eu naws er mwyn creu myfyrwyr arbennig â ffocws lleol a rhyngwladol ac â’r priodoleddau sy’n ofynnol gan gyflogwyr. Mae persbectif rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol iawn a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi eich profiad fel myfyriwr.

Cymeradwywyd yn arbennig sgiliau rheoli TGCh, cyfathrebu â chymheiriaid a sefydliadau allanol, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, rhesymu moesegol, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth. Mae cynnydd myfyrwyr trwy’r rhaglen yn sicrhau eu bod yn dod yn fwyfwy hunanhyderus ac yn gallu rheoli eu dysgu eu hunain. Bydd graddedigion wedi datblygu hunanhyder a’r gallu i weithio mewn amgylcheddau amrywiol a chyfathrebu ar ystod eang o lefelau. Mae cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd a sefydliadau eraill wrth gyflwyno’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio gyda rhwydweithiau allanol ac i weld perthnasedd eu hastudiaethau.

 • Mike Davies
 • Sandra Dettmer
 • Richard Dunstan
 • Will Fleming
 • Ian Jackson
 • Glen Jenkins
 • Owen Lewis
 • Samantha Morgan
 • Boyd Patrick
 • Vic Saunders
 • Ainger Scanlon
 • Huw Thomas
 • Chris Thomas
 • David Trenberth
 • Andrew Williams
 • Jayne Williams

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaeth maes, portffolios datblygiad, arholiadau, adolygiadau, a blogiau. Lluniwyd asesiadau i ganolbwyntio ar y sgiliau cyflogadwyedd sy’n ofynnol gan y diwydiant. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau galwedigaethol eu ffocws hefyd yn ceisio cefnogi meddwl beirniadol a datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, gwaith tîm, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Mae’r radd yn croesawu’r rheini sydd wedi astudio meysydd pynciol eraill cyn cael eu derbyn yn ogystal â’r ymgeiswyr hynny sydd wedi astudio’r pwnc hwn yn y gorffennol. Caiff ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith, ond heb lawer o gymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen yn dilyn asesiad o’u gallu. Yn enwedig, mae’r rhaglen yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi cael dyfarniadau lefel A ac Edexel ynghyd ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Sylwer hefyd nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i ystod lawn eich sgiliau, eich profiad a’ch cyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Mae’r farchnad swyddi rhyngwladol yn gynyddol gystadleuol ac mae ein graddedigion yn ymadael gyda gwybodaeth sylweddol o’r pwnc a sgiliau perthnasol i fodloni gofynion cyflogwyr. Mae’r gyrfaoedd posibl yn amrywiol iawn gan gynnwys ymuno â’r gyrfaoedd rheoli (yn aml gan gael eich esgusodi o rai gofynion), rhaglenni rheolwyr dan hyfforddiant mewn sefydliadau ariannol, gwasanaethau neu sefydliadau gweithgynhyrchu, rheoli mewn sefydliadau sector cyhoeddus a 3ydd sector, hunangyflogaeth, addysg athrawon neu astudiaeth bellach ar lefel meistr neu PhD.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA gydag arbenigedd mewn busnes rhyngwladol i’r rhai sydd yn dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach. Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol. Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr, y posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen. Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DU, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Lluniwyd elfen alwedigaethol gref y rhaglen i gyfoethogi sgiliau myfyrwyr ym maes busnes a rheolaeth yn y farchnad fyd-eang. Mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth ddamcaniaethol a chymhwysiad i achosion yn y byd go iawn. Gwneir hyn o fewn strategaeth addysgu pob modwl a hefyd wrth ryngweithio’n uniongyrchol â phartneriaethau allanol y Brifysgol, yn cynnwys sefydliadau cyflogwyr, cymdeithasau proffesiynol, partneriaid rhyngwladol a gweithgareddau entrepreneuraidd deilliedig. Yn benodol mae gan raddedigion y radd rheolaeth busnes sgiliau dadansoddi, ymchwil, technoleg gwybodaeth, rhyngbersonol, cyfathrebu trawsddiwylliannol ac empathig.

Cymeradwywyd yn arbennig sgiliau rheoli TGCh, cyfathrebu â chymheiriaid a sefydliadau allanol, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, rhesymu moesegol, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth. Mae cynnydd myfyrwyr trwy’r rhaglen yn sicrhau eu bod yn dod yn fwyfwy hunanhyderus ac yn gallu rheoli eu dysgu eu hunain.

Bydd graddedigion wedi datblygu hunanhyder a’r gallu i weithio mewn amgylcheddau amrywiol a chyfathrebu ar ystod eang o lefelau. Mae myfyrwyr tramor sy’n ymuno â’r rhaglen hefyd yn elwa o’r cyfle i ddatblygu a chyfoethogi eu gwybodaeth o’r iaith Saesneg yn sgil ei phwysigrwydd fel prif iaith gydnabyddedig y byd busnes rhyngwladol.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.