Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Cymdeithaseg (BA)

Cymdeithaseg (BA)

Mae ein cyrsiau Cymdeithaseg yn ymateb i’r angen hanfodol am ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda grwpiau, ac unigolion, sydd mewn perygl o gael eu heithrio, mewn ystod o leoliadau, e.e. addysg, iechyd a gofal cymdeithasol, cyfiawnder troseddol, llesiant, cyflogaeth, allgau, amrywiaeth ac anabledd.

Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth fanwl a dealltwriaeth o allgau, anfantais, grym, a chyfryngiad o fewn cymdeithas gyfoes yr oes sydd ohoni.

Mae’r radd hon yn ffocysu ar ddamcaniaeth gymdeithasegol, ond hefyd yn tynnu ar bolisi cymdeithasol a seicoleg gymdeithasol i archwilio effaith allgau ac anfantais.

Bydd materion fel diwylliant, gwleidyddiaeth, cyfryngau, iechyd a gofal cymdeithasol, lles, ac ystod o ffactorau cymdeithasol yn cael eu harchwilio, gan gynnwys syniadau am fathau o anabledd, amrywiaeth cenedl, cynrychiolaethau cymdeithasol yn y wasg, cyfiawnder troseddol, cynaliadwyedd, grym a rheolaeth, gwaith aml-asiantaeth, rôl gofal cymdeithasol a lles, cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol. 

Sbectrwm | Spectrum Advocacy West Wales  Hafal Logo Advocacy logo - 80x80  YDCW | CPRW Pembrokeshire People First gower-college-swansea-logo

 

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cymdeithaseg (BA) 
Cod UCAS: SOC1 
Gwnewch gais drwy UCAS

Cymdeithaseg (DipHE) 
Cod UCAS: SOC5 
Gwnewch gais drwy UCAS 

Astudiaethau Cymdeithasol (CertHE) 
Cod UCAS: SLS1 
Gwnewch gais drwy UCAS 

Eiriolaeth (BA) 
Cod UCAS: 6X7S 
Gwnewch gais drwy UCAS

Eiriolaeth (CertHE) 
Cod UCAS: ADV6 
Gwnewch gais drwy UCAS

Eiriolaeth (DipHE) 
Cod UCAS: ITH5 
Gwnewch gais drwy UCAS

Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol (PhD/MPhil)
Cyswllt: Dr Caroline Lohmann-Hancock c.lohmann-hancock@uwtsd.ac.uk

Sut i wneud cais


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: p.morgan@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Phillip Morgan

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam astudio’r cwrs hwn?

 1. Mae’r graddau hyn yn ffocysu ar Gymdeithaseg ar waith er mwyn darparu ecwiti a chydraddoldeb yn y gymdeithas.
 2. Cyfleoedd i fynd ar leoliadau gwaith gyda chleientiaid mewn amgylchiadau bywyd go iawn.
 3. Staff sy’n ymchwilwyr gweithredol sydd hefyd yn ymgysylltu â damcaniaeth ac arfer yn y sector, ochr yn ochr â siaradwyr gwadd o ystod eang o sefydliadau.
 4. Opsiynau modylau ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc.
 5. Cyfleoedd i archwilio damcaniaeth ac arfer ar waith drwy leoliad a chyfleoedd i wirfoddoli.

Fideos o'n myfyrwyr:

Harmony Institute Cynhadledd myfyrwyr 2020


Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Caiff y rhaglen tair blynedd hon ei thanategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol, sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio cymdeithaseg, eiriolaeth, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad, wrth i’r modylau ddatblygu dealltwriaeth eang o faterion a datrysiadau cymdeithasegol.

Mae blwyddyn olaf yr astudiaethau’n ymgorffori traethawd hir gyda chysylltiadau i agweddau ar Gymdeithaseg y mae’r myfyriwr yn dymuno eu dilyn mewn mwy o fanylder.

Pynciau Modylau

Byddwch yn astudio pynciau fel:

 • Sgiliau Digidol
 • Gallu i ymgyfaddasu
 • Cyfathrebu
 • Creu portffolios
 • Meddwl yn greadigol
 • Meddwl yn feirniadol
 • Gwneud cyflwyniadau
 • Datrys problemau
 • Rheolaeth prosiect
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Hunan-fyfyrio
 • Gwaith tîm a chydweithredu gyda chyd-fyfyrwyr
 • Defnyddio technegau amlgyfrwng
 • Gweithio’n annibynnol
 • Gweithio i derfynau amser

Plîs sylwch, gall y pynciau hyn newid neu gylchdroi o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Dim arholiadau yn y rhaglen hon.

Mae’r asesiad ar ffurf aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, adroddiadau, dyddiaduron adfyfyriol, taflenni a fideos dogfen. Mae’r dulliau asesu hyn yn cysylltu â datblygiad sgiliau cyflogadwyedd.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen ddatgelu manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • 80 o Bwyntiau UCAS.
 • Bydd myfyrwyr annhraddodiadol yn cael eu hystyried yn ôl eu profiad ac ar eu rhinweddau unigol.
 • Croesewir ymgeiswyr sydd â chymwysterau AB/ Mynediad
Cyfleoedd Gyrfa
 • Eiriolwr
 • Cymunedau yn Gyntaf
 • Y Sector Cyfiawnder Troseddol
 • Swyddog Addysg
 • Rolau sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant chwaraeon a ffilm (yn ymateb i ddigwyddiadau presennol)
 • Teuluoedd yn Gyntaf
 • Darlithydd AU/AB
 • Awdurdod Lleol
  Rheolaeth a Gofal
 • Awdurdod Iechyd Lleol
  Rheolaeth a Gofal
 • Y Cyfryngau
 • Nyrsio a Nyrsio Iechyd Meddwl (Angen astudio ymhellach)
 • Yr Heddlu
 • Swyddog Prawf (Angen astudio ymhellach)
 • Rheolaeth Prosiect
 • Rheolwr Prosiect
 • Ymchwil
 • Cynorthwyydd Ymchwil
 • Gwaith gofal cymdeithasol
 • Gweithiwr Cymdeithasol (Angen astudio ymhellach)
 • Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr
 • Cefnogi Grwpiau Agored i niwed
 • Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

Gall graddedigion hefyd ddewis dal ati i astudio a chwblhau cymwysterau ôl-radd ac ymchwil ôl-radd drwy fynd ymlaen i naill ai’r, MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas neu PhD mewn Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol sy’n caniatáu myfyrwyr i ddefnyddio cyllid i ôl-raddedigion

Costau Ychwanegol
 • Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen ddatgelu manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu cost gwerslyfrau hanfodol, ac am gynhyrchu traethodau, aseiniadau a thraethodau hir sydd eu hangen i fodloni gofynion academaidd pob rhaglen astudio.
 • Bydd hefyd costau pellach ar gyfer y canlynol, nad ydynt ar gael i’w prynu gan y Brifysgol:
  • Llyfrau
  • Dillad
  • Gwaith maes
  • Argraffu a chopïo
  • Deunydd ysgrifennu
Cyrsiau Cysylltiedig

Astudiaethau Cymdeithasol (TystAU) (SLS1)Rhaglen un flwyddyn sydd wedi’i llunio i ddarparu blwyddyn sylfaen ar gyfer y myfyrwyr hynny a allai fod yn dymuno symud ymlaen i naill ai’r BA Cymdeithaseg neu’r radd BA Eiriolaeth; neu fel dyfarniad/cymhwyster ymadael unigryw. Caiff y rhaglen hon ei thanategu gan fodylau sy’n archwilio cymdeithaseg, eiriolaeth, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol.

Eiriolaeth (BA) (6X7S)
Rhaglen tair blynedd. Caiff y cymhwyster hwn ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol, sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol. Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad. Fe fydd ffocws clir ar eiriolaeth ar waith. Mae blwyddyn olaf yr astudiaethau’n ymgorffori traethawd hir gyda chysylltiadau i arfer Eiriolaeth broffesiynol a diddordebau’r myfyriwr ei hun.

Eiriolaeth (DipAU) (ADV2)
Rhaglen dwy flynedd. Caiff y cymhwyster hwn ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol, sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol. Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad. Fe fydd ffocws clir ar eiriolaeth ar waith.

Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas (MA)Mae’r MA mewn Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas yn ddatblygiad cyffrous mewn ymateb i ddeddfwriaeth gyfredol, polisi cymdeithasol, pryderon lleol a byd-eang ynghylch ecwiti. Ystyrir bod ymwybyddiaeth o ecwiti, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn un o ofynion annatod llawer o sefydliadau, yn ogystal ag uchelgais ar gyfer cymdeithas yn gyffredinol.

Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol (PhD/MPhil)
Cyswllt: Dr Caroline Lohmann-Hancock c.lohmann-hancock@uwtsd.ac.uk

Dyfyniadau Myfyrwyr

Peter Davies

Mae Peter Davies yn adfyfyrio ar ei daith academaidd o radd sylfaen ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i ddyfarniad o ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

‘Yn 2004, dechreuais fy ngradd sylfaen i gynorthwywyr addysgu, gan raddio wedi tair blynedd.  Wedyn gwnes i flwyddyn bellach i uwchraddio’r radd i lefel anrhydedd, gan raddio ag anrhydedd dosbarth cyntaf. Wedyn cwblheais dystysgrif addysg i raddedigion flwyddyn o hyd mewn addysg gynradd.  Ddwy flynedd wedyn dychwelais i’r Drindod Dewi Sant i wneud gradd Meistr mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gymdeithas ac ynghanol y cwrs hwnnw cwblheais dystysgrif ôl-raddedig mewn twristiaeth dreftadaeth hefyd.  Ar ôl graddio gyda rhagoriaeth, gwnes gais am ysgoloriaethau ymchwil PhD ym Mhrifysgol Caerdydd gan gael fy nerbyn ar raglen ymchwil o’r enw ‘The social significance of artistic representations of former coal and steel communities’ yr wyf bellach wedi’i chwblhau’n llwyddiannus.  Roedd yr ymchwil yn cynnwys gweithio gyda grwpiau i lunio portreadau megis barddoniaeth a ffotograffau i wrthweithio lluniadau ystrydebol o gymunedau ôl-ddiwydiannol.

‘Mae’n ymddangos yn broffesiwn enfawr ond mae’n gwestiwn o gymryd un cam ar y tro a byddaf bob amser yn ddiolchgar am gymorth ac anogaeth staff y Drindod Dewi Sant a oedd â ffydd ynof i o’r cychwyn cyntaf . Gwnaethon nhw i mi sylweddoli bod unrhyw beth yn bosibl os rhowch eich bryd arni.  Diolch.’ 

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Y cyfle i astudio yn Ewrop a’r DU am semester ym mlwyddyn 2.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth