BA Cynhwysiant Cymdeithasol (Addysg Gynhwysol)

 • Cynhwysiant Cymdeithasol

Cytunodd 94% o fyfyrwyr Astudiaethau Academaidd mewn Addysg Y Drindod Dewi Sant bod y staff yn dda am esbonio pethau – ACM 2018.

Mae hwn yn llwybr dysgu hyblyg i Gynorthwywyr Dysgu sydd wedi graddio gyda Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol neu Gymorth Dysgu ac sydd â 240 o gredydau

Yn debyg i’r rhaglen 3 blynedd BA Cynhwysiant Cymdeithasol, mae’n rhaglen unigryw sy’n ymgorffori pwysigrwydd parhaol Cynhwysiant Cymdeithasol ym maes llunio polisi, ond gyda chyfeiriad penodol at addysg. 

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 flwyddyn

Ffioedd Dysgu (cartref)
£1,300 (Home/EU students) Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r BA Cynhwysiant Cymdeithasol yn ymateb i'r angen hollbwysig i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda grwpiau ac unigolion mewn lleoliadau addysgol a gweinyddol, feddu ar wybodaeth a dealltwriaeth eang am gynhwysiant cymdeithasol a’r materion y mae’n eu cyflwyno i’r gymdeithas sydd ohoni.  Gan seilio’i gorff damcaniaethol ar bolisïau cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg, ymchwilia i effaith ffactorau diwylliannol, gwleidyddol a chymdeithasol ar syniadau am fanteisio ar addysg, cyfiawnder cymdeithasol a dinasyddiaeth.

Darperir y Llwybr Dysgu Hyblyg ar ddydd Sadwrn ar Gampws Caerfyrddin neu mewn sesiynau gyda’r nos yn eich cymuned leol

Dyma’r modylau i’w hastudio

 • Archwilio’r Rhwystrau rhag Datblygu Llythrennedd
 • Meddwl yn Seicolegol am Blant
 • Gwerthoedd a Dinasyddiaeth mewn Addysg
 • Gwerthoedd yn y Gweithle
 • Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd a Chyfiawnder Cymdeithasol
 • Dysgu ar Waith 

Rhaglen Unigryw:

Mae llwybr hyblyg y BA Cynhwysiant Cymdeithasol (Addysg Gynhwysol) yn un unigryw. Trwy gysylltu damcaniaeth gymdeithasol a pholisi cymdeithasol ag ymarfer cymdeithasol mae’n rhoi sylfaen gref i’r myfyriwr graddedig fynd yn ymarferwr effeithiol a chynhwysol mewn lleoliadau addysgol.

Ffocws Cyfoes:

A dweud y gwir, mae Cynhwysiant Cymdeithasol yn bwnc llosg i wleidyddion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol; mae mynd i'r afael â phroblemau anfantais barhaus ac eithrio cymdeithasol yn uchel ar agendâu Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd. Yn ogystal, mae problem cynaliadwyedd, meddwl am yr hyn y mae angen ei wneud i gryfhau ein cymunedau a gwella’u gwytnwch yn wyneb heriau’r byd sydd ohoni yn golygu bod hon yn rhaglen gradd flaengar a chyfoes ei meddwl.

Tîm Darlithio Cryf:

Mae'r rhaglen yn elwa o ddarlithwyr sydd, yn ogystal â bod yn ymwneud ag ymchwil cymdeithasol, hefyd yn meddu ar brofiad uniongyrchol o weithio ym maes Cynhwysiant Cymdeithasol.  O ganlyniad i’r profiad gwaith hwn, a enillwyd mewn lleoliadau addysgol a gwirfoddol, gall darlithwyr adfyfyrio ar weithio gyda phobl o gefndiroedd anfanteisiol o bosibl, o safbwynt ymarferol yn ogystal â damcaniaethol.

Adfyfyrio ar Arfer Proffesiynol:

Y pwyslais ar y llwybr dysgu hwn yw annog y myfyrwyr i adfyfyrio ar y damcaniaethau a’r polisïau cymdeithasol a astudir mewn darlithoedd, mewn perthynas â’u hamgylcheddau gweithio, a chryfhau eu dealltwriaeth o’r hyn y mae angen ei wneud i wella cyfle cyfartal ym myd addysg.

Cyfleoedd i astudio modylau trwy gyfrwng y Gymraeg:

Mae llawer o alw ymhlith cyflogwyr yng Nghymru am raddedigion sy’n gallu astudio ac ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â Chynhwysiant Cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y cyfle hwn yn caniatáu i chi ddatblygu eich sgiliau iaith a gwella eich cyflogadwyedd.

Nid oes unrhyw arholiadau ar gyfer BA Cynhwysiant Cymdeithasol!  Ar gyfer rhai modylau, bydd gofyn i chi ysgrifennu’r traethawd traddodiadol. Fodd bynnag, rydym hefyd yn asesu myfyrwyr trwy amrywiol ffyrdd sydd, yn ogystal ag adlewyrchu’r gwahanol arddulliau dysgu unig, hefyd wedi’u dylunio i ennyn diddordeb a gwella sgiliau ar gyfer cyflogadwyedd.  Efallai y bydd asesiadau yn gofyn i chi fod yn rhan o waith grŵp, adfyfyrio ar leoliadau arsylwi a defnyddio technoleg. Dyma rai o’r asesiadau y gallai fod gofyn i chi eu cyflawni ar y rhaglen hon:

 • Cyflwyniadau seminar
 • Cyflwyniadau poster
 • Portffolios a phrosiectau sy’n canolbwyntio ar weithgareddau sy’n seiliedig ar waith
 • Dyddiaduron adfyfyriol
 • Pecyn Gwybodaeth 

Yn bennaf, mae hwn yn llwybr dysgu hyblyg i fyfyrwyr sydd wedi graddio gyda Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu neu Astudiaethau Cynhwysol a chanddynt 200 o bwyntiau UCAS, ond bydd pob darpar fyfyriwr yn cael cyfweliad a gwneir cynigion yn seiliedig ar brofiad a thystiolaeth o'u hymroddiad i'r maes.

Dyluniwyd y llwybr hyblyg BA Cynhwysiant Cymdeithasol (Addysg Gynhwysol) i wella arferion gweithio a chyfrannu i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus. Trwy adfyfyrio ar y damcaniaethau a’r polisïau mewn perthynas â’r gweithle, nod y llwybr hwn yw cryfhau arferion proffesiynol.

Mae’r rhaglen yn ymwneud yn gyson â sefydliadau lleol a darpar gyflogwyr.  Mae siaradwyr gwadd o sefydliadau darparu gwasanaethau yn rhoi golwg gliriach i fyfyrwyr ar ymarferion megis gweithio aml-asiantaeth. Oherwydd y cysylltiadau agos hyn â darparwyr gwasanaethau mae’r rhaglen yn gallu adlewyrchu anghenion darpar gyflogwyr trwy adolygu cynnwys y cwrs yn gyson er mwyn adlewyrchu anghenion cyflogaeth.

Caiff myfyrwyr hefyd elwa o ymweliadau â sefydliadau a phrosiectau, gan edrych ar y gweithgareddau maent yn eu cyflawni er mwyn cefnogi pobl o gefndiroedd dan anfantais, a chysylltu hyn â’r hyn a ddysgwyd yn y dosbarth am gynaliadwyedd a chynhwysiant cymdeithasol.  

Mae myfyrwyr sydd wedi graddio â BA Cynhwysiant Cymdeithasol wedi symud i amrywiaeth o broffesiynau, yn cynnwys

 • Gweithiwr Cymorth ar gyfer Disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol  
 • Swyddog Cyswllt â Theuluoedd
 • Gweithiwr Cymorth – Plant ag anawsterau dysgu
 • Gweithiwr Cymorth – Gofal Preswyl i Oedolion  
 • Swyddog Sgiliau Sylfaenol
 • Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Gweithiwr Cymorth Disgyblion
 • Cydlynydd ysgol Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd

Hefyd gall graddedigion ddewis mynd yn eu blaenau i gwblhau astudiaeth ôl-raddedig sy’n cynnwys:  

 • TAR Cynradd gyda SAC
 • TAR Uwchradd gyda SAC
 • MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas
 • MPhil/ PhD - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • MA Gwaith Ieuenctid a Chymuned