Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Dawns (BA)

Dawns (BA)

Creu rhagoriaeth mewn artistiaid ac ymarferwyr dawns y dyfodol.

Mae’r rhaglen BA Dawns yn seiliedig ar arfer ac fe’i dyluniwyd i baratoi myfyrwyr at yrfaoedd fel artistiaid dawn y dyfodol ac fe’i cyflwynir gan rai o brif artistiaid ac ymarferwyr dawns cyfoes Cymru.

Mae’r rhaglen yn ffocysu ar dri phrif cainc: techneg a pherfformiad; coreograffi; ac iechyd a lles dawns.

Bydd myfyrwyr yn caffael ystod o sgiliau arbenigol a phrofiad ymarferol ym mhob faes, yn ogystal â chael gwybodaeth gyfoes berthnasol o arfer ddawns gynhwysol.

Caiff pob sgil ymarferol ei danategu gan y damcaniaethau ac ymagweddau cysyniadol perthnasol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dawns (BA)

Cod UCAS: W502
Gwnewch gais drwy UCAS


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CADW LLE AR DDIWRNOD BLASU CAIS AM WYBODAETH GWNEWCH GAIS NAWR
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Cyflwynir gan artistiaid ac ymarferwyr proffesiynol o bwys.
 • Cewch hyfforddiant dawns cyfoes trylwyr ar y lefel uchaf.
 • Dosbarthiadau bach
 • Ffocws ar ymagweddau rhyngwladol at berfformio, hyfforddi a choreograffi.
 • Nifer o gyfleoedd i berfformio bob blwyddyn.
 • Datblygu arfer coreograffig unigol trwy fentora a hyfforddiant pwrpasol.
 • Caffael dealltwriaeth a gwybodaeth waith o gyswllt y corff rhwng ffitrwydd, diet a lles.
 • Gweithio ar y cyd â’r adran chwaraeon i wneud yn fawr o hyfforddiant a pherfformio, trwy gynlluniau hyfforddi pwrpasol chyngor ar faeth.
 • Dewis ffocysu ar berfformio, coreograffi, iechyd a lles neu arfer gynhwysol, yn y flwyddyn olaf.
 • Gweithio mewn amgylchedd dysgu heriol ond cefnogol sy’n dathlu llwyddiant myfyrwyr a’u hannog i fod yn rhagorol yn eu dewis faes dawns.
 • Cydweithio a datblygu cysylltiadau gwerthfawr gyda gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant.
 • Bod yn barod am yrfa am oes fel artist dawns.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae blwyddyn gyntaf y rhaglen BA Dawns yn canolbwyntio ar adeiladu sylfeini mewn technegau cyfoes a datblygu sgiliau ar draws ystod o mewn nifer o arferion rhyngwladol cyfoes.

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o gyd-destunau sy’n cynnwys perfformio, coreograffi, repertoire ac arweinyddiaeth. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael profiad ymarferol mewn arfer dawns gynhwysol gyfredol, yn ogystal â datblygu eu hymchwil eu hunain i ddawns a lles seicolegol.

Bydd myfyrwyr y flwyddyn olaf yn cael eu cefnogi i feithrin eu harbenigedd fel perfformwyr a choreograffwyr, a/neu ddatblygu eu harfer eu hunain at iechyd a lles dawns ac arferion cynhwysol.

Ochr yn ochr â chyfleoedd perfformio sylweddol mewn cynyrchiadau ar raddfa lawn, gyda choreograffwyr gwadd, caiff myfyrwyr eu monitro’n agos yn eu maes astudio arbenigol mewn un o’r tri faes. Trwy gydol y cwrs, anogir myfyrwyr i lunio cysylltiadau cydweithredol gyda’r diwydiannau dawns i gynorthwyo gyda’u datblygiad o astudiaethau i waith.

Pynciau Modylau

Modylau Lefel 4:

 • Cyflwyniad i Dechnegau Cyfoes
 • Ffit i Berfformio
 • Dawns mewn Cyd-destun
 • Archwilio Arddulliau Dawns
 • Cyflwyniad i Goreograffi
 • Arfer Dawns Diogel

Modylau Lefel 5:

 • Techneg Dawns mewn Perfformiad
 • Dawns a Lles Seicolegol
 • Repertoire mewn Cyd-destun
 • Arfer Dawns Cynhwysol
 • Coreograffi ac Arfer Greadigol
 • Arweinyddiaeth yn y Celfyddydau Perfformio

Modylau Lefel 6:

 • Celfyddydau Rhyngddisgyblaethol
 • Prosiect Mawr
 • Prosiect Annibynnol
 • Arfer Broffesiynol
Asesiad

Perfformiadau/ digwyddiadau

Mae myfyrwyr yn cael cyfle yn rheolaidd i gymryd rhan mewn perfformiadau/ digwyddiadau trwy gydol eu gradd, lle gwelwn eu sgiliau a’u gwybodaeth yn cynyddu ac yn cael eu cymhwyso.

Tiwtorialau rheolaidd

Rydym yn cynnal tiwtorialau ffurfiol ac anffurfiol trwy gydol y radd lle mae pob myfyriwr yn trafod ei waith gyda’r tiwtor modwl neu’r Cyfarwyddwr Rhaglen. Rydym yn edrych ar ddatblygiad ymarferol, twf cysyniadol a bwriadon ar gyfer y dyfodol.

Cyflwyniadau

Fel arfer, cynhelir cyflwyniadau ar ddiwedd modwl, arddangosfa neu berfformiad, er mwyn mesur perfformiad myfyriwr yn erbyn meini prawf asesu.

Gweithlyfrau proses

Ar lefel 4 a 5, bydd myfyrwyr yn cofnodi eu proses a gwaith ymarferol mewn gweithlyfr sy’n dangos eu dysgu a’u llwybr unigol.

Asesiadau ysgrifenedig (traethodau/astudiaethau bach) Dros y dair blynedd, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflwyni ystod o asesiadau ysgrifenedig ar ffurf traethodau a/neu astudiaethau bach. Bydd y rhain yn rhoi cyd-destun i waith ymarferol ac yn dangos lefel ymchwil a dealltwriaeth cysyniadol a dadansoddi myfyrwyr.

Cewch eich ysbrydoli... Caerfyrddin Greadigol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Cewch eich gwahodd i glyweliad drwy ddosbarth techneg, ac ar ôl bydd rhaid i chi gyflwyno unawd ddawns fer, 90 eiliad, wedi’i goreograffio gennych chi, a mynychu cyfweliad gyda Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Gofynion y rhaglen yw o leiaf 64 pwynt UCAS.

Fodd bynnag, rydym yn awyddus i farnu pob cais yn ôl eu haeddiant, ac felly mae mynediad wedi’i seilio ar rinweddau unigolion.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd ac astudiaethau pellach, gan gynnwys: 

 • Dawnswyr/Perfformwyr
 • Athrawon yn cynnwys ymarferwyr dawns cynhwysol
 • Coreograffwyr
 • Ymarferwyr iechyd a lles – ffitrwydd a hyfforddiant personol, hyfforddwyr Pilates
 • Dawns mewn Addysg
 • Therapi Symud
 • Gweithiwr dawns gymunedol

Llwybrau dilyniant academaidd a awgrymir:

 • MSc Gwyddor Dawns
 • MA Coreograffi a/neu Berfformio
Costau Ychwanegol

Mae Pas Dawns Dewisol (cost i’w gadarnhau – tua £50) yn caniatáu mynediad i bob sioe ar gampws a hyn a hyn o deithiau theatr yn ystod y flwyddyn. Telir ar ddechrau’r flwyddyn.

Dillad hyfforddi:

(Enghreifftiau)

 • Dillad isaf lliw croen (gan gynnwys cynhalydd dawns i ddynion)
 • Trowsus loncian
 • Legins
 • Leotardau
 • Esgidiau (Esgidiau ymarfer corff, esgidiau ballet meddal)
 • Siorts
 • Sannau
 • Teits
 • Crysau T
 • Fests

Eitemau amrywiol:

 • Llyfr nodiadau
 • Beiros
 • Potel ddŵr
 • Mat Yoga
Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Luke Ames, BA Dawns

Mae Luke yn fyfyrwyr presennol ar y cwrs BA Dawns. Ers dechrau ei daith dawns yn 10 oed gyda chynllun DanceEast CAT, mae e wedi cael y pleser o weithio gyda chwmnïau a choreograffwyr, fel Matthew Bourne’s New Adventures, Alexander Whitley a Tamsin Fitzgerald o 2faced Dance. Ar ôl ei amser yn y brifysgol, mae’n gobeithio y daw yn athro cymwysedig ar lefel Coleg, i ddenu rhagor o fyfyrwyr i fyd dawns.

“Rydym yn astudio amrywiaeth o bethau yn y flwyddyn gyntaf – techneg, coreograffi, iechyd a lles, cyd-destun, archwilio arddulliau dawns...gan ein helpu i ddatblygu ein sgiliau at y dyfodol. Rydym hefyd wedi cael llawer o gyfleoedd mewn gweithdai – gwnaethom un gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru – ac rydym wedi cael llawer o gyfleoedd i gydweithio gydag artistiaid eraill yn y diwydiant.

“Pan oeddwn yn mynd i glyweliadau mewn Prifysgolion, teimlais mai’r cwrs hwn oedd yn orau gweddu’r hyn yr hoffwn ei wneud yn y dyfodol.

“Hefyd, ffeindiais yn gyffredinol bod gan YDDS awyrgylch llawer mwy cyfeillgar a chartrefol na phrifysgolion eraill. Rwy’n hoffi pa mor fach ydyw, sy’n rhoi mwy o amser un i un i chi gyda’r darlithwyr. Mae darlithwyr yn rhoi’r amser i chi fel unigolyn – nid dim ond enw ydych chi mewn dosbarth.”

Cerys Worsfold, BA Dawns

 “Fy hoff fodwl oedd iechyd a lles. I mi, roedd yn haws o lawer ysgrifennu yn fy ngweithlyfr proses am ei fod yn seiliedig ar wersi, gan fy mod yn dysgu’n well drwy gael fy addysgu gan rywun.

 “Roeddwn yn gallu gwneud nodiadau wrth fynd ymlaen fel fy mod yn gwybod yn union am ba bwyntiau roedd rhaid i mi siarad ac ymchwilio iddynt ymhellach. Yn y modwl iechyd a lles y cefais fy marc uchaf ac rwy’n meddwl yn bendant bod hyn am ei fod yn fodwl a addysgir.

“Roedd y gefnogaeth gan y darlithwyr ac ymarferwyr eraill yn wych. Mae cymaint o gyfleoedd gwahanol ar gael ar y cwrs. Roeddwn yn caru helpu gyda’r myfyrwyr celfyddydau perfformio a choreograffio darn ar gyfer eu sioe ar ddiwedd y drydedd flwyddyn. Roeddwn yn gwbl gyfforddus ac roedd yn bleser gweithio gyda nhw. Hefyd, mae yna lawer o gyfleoedd i weithio gyda gwahanol gwmnïau, boed hynny o fewn meini prawf y cwrs neu beidio. Mae’n wych cymryd rhan yn y rhain am eu bod yn datblygu cymaint o sgiliau.

“Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau’r cwrs a gweld beth a ddaw yn yr ail flwyddyn!”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Cofleidiwch y cyfle i dreulio semester dramor mewn prifysgolion yn Unol Daleithiau America neu Ganada. Mae gennym gysylltiadau cyfnewid gyda’r sefydliadau a ganlyn:

 • California State University, Fullerton
 • California State University, Long Beach
 • Prifysgol New Mexico, Alberquerque
 • University of North Carolina, Greensboro
 • Douglas College Vancouver
Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety.