Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned (BA, TystAU)

Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned (BA, TystAU)

Os ydych chi’n dwlu ar theatr a drama ac rydych am gael gyrfa yn y maes hwnnw, Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned yn y Drindod Dewi Sant yw’r cwrs i chi!

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dewisiadau Llwybr

Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned (TystAU)
1 flwyddyn yn Llawn Amser
Cod UCAS: DEW6
Gwneud cais drwy UCAS

Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned (BA Anrh)
3 blynedd yn llawn amser 
Cod UCAS: DEW1
Gwneud cais drwy UCAS

Sut i wneud cais
Gwneir pob cais i astudio gradd israddedig lawn amser drwy UCAS 

Daw ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80

Ewch i adran wneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
E-bost Cyswllt: J.Pugh@uwtsd.ac.uk
Ffioedd Dysgu 2021/22:
£9,000
£13,500

Rhesymau dros astudio’r cwrs hwn

 • Dysgu sut i gynnal gweithdai drama
 • Cynyddu sgiliau drama a theatr
 • Gweithio gyda gwneuthurwyr theatr
 • Llunio a mynd ar daith gyda chynyrchiadau a gweithdai, creu a rhedeg eich prosiectau drama’ch hun
 • Gweithio mewn ysgolion, iechyd a lles a’r celfyddydau cymunedol
 • Mae Drama Gymhwysol â ffocws ar yrfa ac mae wedi’i lleoli yn ne Cymru gyda’i thraethau syfrdanol a sîn fywiog y celfyddydau!

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Pam dewis BA Drama Gymhwysol yn y Drindod Dewi Sant?

 • Dosbarthiadau bach
 • Darlithwyr medrus a phrofiadol
 • Cysylltiadau cryf â’r diwydiant yng Nghymru a’r DU
 • Gweithio mewn lleoliadau theatr annhraddodiadol
 • Ffocws cryf ar eich gyrfa
 • Prosiectau’r flwyddyn olaf yn cael eu teilwra i’ch diddordebau a’ch sgiliau
 • Cyfle i astudio dramor

BLWYDDYN 1 - Herio - byddwch yn datblygu’ch sgiliau perfformio drwy chwarae, y llais a’r corff a’r celfyddydau digidol. Bydd cyflwyniad i Ddrama Gymhwysol yn eich herio i ystyried gallu drama i newid bywydau wrth i chi gymryd rhan a datblygu eich gweithdai eich hun ar gyfer Theatr y Gorthrymedig

BLWYDDYN 2 - Archwilio - Byddwch yn dysgu sgiliau hwyluso tra byddwch yn archwilio drama mewn lleoliadau gwahanol, megis ysgolion ac iechyd a lles.   Byddwch yn ffurfio cwmni i ddyfeisio’ch perfformiad a mynd ag ef ar daith i gynulleidfa a dargedwyd y tu allan i’r Brifysgol

BLWYDDYN 3 - Creu - Rydych yn cael cyfle i weithio gyda sefydliadau’r celfyddydau, grwpiau theatr ac ysgolion.   Byddwch yn wir yn dechrau canolbwyntio ar eich sgiliau a’ch diddordebau’ch hun wrth i chi ddatblygu’ch prosiectau a’ch perfformiadau er mwyn mynd â nhw allan i’r gymuned   
Bob blwyddyn byddwch yn mynd i sioeau a digwyddiadau, yn cael cyfle i weithio gyda gwneuthurwyr theatr gwadd ac ymarferwyr cymhwysol.   Rydym yn eich annog i feithrin eich rhwydweithiau proffesiynol drwy gymryd swyddi gwirfoddol a chyfleoedd am brofiad gwaith drwy ein cysylltiadau a phartneriaethau niferus yn ne Cymru a thu hwnt.

Pynciau Modylau

Lefel 4

 • Cyflwyniad i Ddrama Gymhwysol
 • Byrfyfyrio a Dyfeisio
 • Symudiad
 • Ymarfer Perfformio
 • Dysgu yn yr oes ddigidol
 • Heriau cyfoes 

Lefel 5

 • Drama a Theatr mewn Addysg
 • Drama Iechyd a Llesiant
 • Prosiect Perfformio Cyfranogol
 • Gwneuthurwyr Newid: creu Creadigrwydd a Gwerth
 • Gwneuthurwyr Newid: Adeiladu’ch brand personol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy

Lefel 6

 • Prosiect Terfynol
 • Yr Ymarferydd Uwch
 • Arfer Cymhwysol ar Waith
 • Modwl Astudio Annibynnol Rhyngwladol (dewisol)
 • Prosiect Annibynnol
Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau gwahanol - ond nid drwy arholiadau...!

Rydym yn gwybod mai’r ffordd orau i asesu pynciau ymarferol yw drwy wneud gwaith ymarferol a dyna a wnewch chi.  Byddwch hefyd yn dysgu am arsylwi ar brosiectau, yn cyflwyno arholiadau vivas llafar, yn rhoi cyflwyniadau manwl ac yn ysgrifennu aseiniadau adfyfyriol megis traethodau a phortffolios.  Mae’r rhain i gyd yn ddulliau asesu sy’n caniatáu i chi dyfu a datblygu’ch arfer cyfathrebu ar yr un pryd â datblygu cryfderau academaidd allweddol, a rhannu’ch gweledigaeth o’r celfyddydau creadigol a pherfformio.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Caerfyrddin Creadigol, Graddedigion a Chysylltiadau Diwydiant

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i gelf a/neu ddylunio ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch portffolio o waith.

Ein cynnig safonol ar gyfer y cwrs hwn yw 80 o bwyntiau UCAS. Rydym yn disgwyl bod gan ymgeiswyr radd C neu’n uwch mewn Iaith Saesneg (neu Gymraeg) ar lefel TGAU, ynghyd â graddau llwyddo mewn pedwar pwnc arall.  Hefyd rydym yn derbyn ystod o gymwysterau Lefel 3 gan gynnwys:

 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, ynghyd ag un TAG Safon Uwch mewn pwnc academaidd perthnasol
 • Tair TAG Safon Uwch neu gyfwerth
 • BTEC Diploma Estynedig mewn pwnc perthnasol, gyda graddau Teilyngdod o leiaf
 • Sgôr y Fagloriaeth Ryngwladol o 32
 • Gellir ystyried cymwysterau perthnasol eraill fesul unigolyn

Er bod cymwysterau’n bwysig, nid yw ein cynigion yn seiliedig yn unig ar ganlyniadau academaidd. Os nad yw’r pwyntiau UCAS gofynnol gennych, cysylltwch â thiwtor derbyn y cwrs neu anfonwch e-bost i artanddesign@pcydds.ac.uk oherwydd gallwn ystyried gwneud cynigion i ymgeiswyr ar sail teilyngdod unigol, gwaith eithriadol, a/neu brofiad ymarferol.

Gweler ein Canllaw Cyfweliadau i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o leoliadau arbenigol, mae’r rhain yn cynnwys:

 • drama mewn addysg
 • theatr mewn addysg
 • theatr fforwm
 • theatr yn y carchar
 • theatr atgofion
 • theatr gyfranogol
 • theatr ar gyfer datblygiad
 • drama ar gyfer iechyd a lles
 • adrodd straeon hunangofiannol
 • cymwysiadau drama therapiwtig
 • theatr gymunedol, theatr ieuenctid  a phlant

Mae graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i wneud addysg ôl-raddedig yn y canlynol:

 • hyfforddiant athrawon (PGCE a PCET)
 • rheoli’r celfyddydau
 • therapi drama
Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydym yn darparu’r defnyddiau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol wrth ymestyn eu hymchwil i’w harfer personol. Er enghraifft, prynu eu defnyddiau a’u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno mewn teithiau astudio dewisol, ac argraffu. 

Disgwylir i fyfyrwyr ddod â’u hoffer celf a dylunio personol eu hunain gyda nhw wrth ddechrau ar y cwrs.  Gallwn roi cyngor ar yr offer cywir sydd eu hangen ar gyfer eich cwrs astudio a’ch cyfeirio chi at gyflenwyr priodol i brynu eitemau hanfodol cyn neu yn ystod eich astudiaethau.  

Bydd ‘pecyn offer celf a dylunio’ sylfaenol yn costio tua £100 ond mae’n bosibl y bydd gennych lawer o’r offer sydd eu hangen yn barod, felly cysylltwch â ni yn gyntaf.  Hefyd, er bod gennym stiwdios dylunio digidol pwrpasol helaeth (Cyfrifiadur Personol a MAC) i chi gyflawni eich gwaith cwrs, efallai yr hoffech ddod â’ch dyfeisiau digidol eich hun, felly eto cysylltwch â ni'n gyntaf cyn prynu unrhyw beth.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Hannah, un o’r Graddedigion

“Rwy’n cofio pan ddes i am gyfweliad yn y Drindod Dewi Sant a rhywun yn dweud wrthyf erbyn diwedd y tair blynedd y byddwn i allan yno’n cychwyn ac yn cynnal fy mhrosiectau fy hun, a doeddwn i ddim yn credu y byddwn i’n gallu - ond wedyn digwyddodd go iawn! Rwy’n argymell BA Drama Gymhwysol yn fawr iawn i bobl sy’n dwlu ar berfformio ond sydd eisiau ei ddefnyddio mewn ffordd sydd o fudd uniongyrchol i bobl yn hytrach na dim ond ar gyfer adloniant.”


Vicki, un o’r Graddedigion

“Des i o hyd i’r cwrs Drama Gymhwysol yn y Drindod Dewi Sant a sylweddoli bod hyn yn berffaith.   Roedd y cyfle gen i ddysgu sut i weithio gyda phobl gan ddefnyddio fy sgiliau yn y celfyddydau perfformio.   Roedd Drama wedi rhoi hyder i mi dros y blynyddoedd ac nawr roeddwn i’n gallu dysgu sut i drosglwyddo hynny i bobl eraill.   Un o’r pethau gwych am y Drindod Dewi Sant yw ei bod fel cymuned ynddi’i hun.   Mae hi mor gyfeillgar ac mae pawb yn ‘nabod ei gilydd, ac mae Abertawe yn lle gwych i fyw ac astudio.”


Lucy, un o’r Graddedigion

“Dechrau’r radd yn y Celfyddydau Perfformio yn y Drindod Dewi Sant. Yn llythrennol roedd yn un o’r penderfyniadau gorau a wnes i erioed. Yn ystod fy nhair blynedd yno astudiais berfformio ymarferol a marchnata’r celfyddydau.  Yn ystod fy nhrydedd flwyddyn, roeddwn i’n ffodus i gael fy newis i berfformio yng nghynhyrchiad Simon Harris The Elsinore Project (gyda Volcano Theatre) a hefyd ces i leoliad gwaith yn adran farchnata Canolfan Celfyddydau Taliesin.

Roedd y gefnogaeth a gynigiwyd yn y Drindod Dewi Sant yn ardderchog.  Roedd y cwrs yn gyfeillgar iawn ac roedd amser gan y  darlithwyr ar ein cyfer ni bob amser- ac roedden nhw’n cydymdeimlo’n fawr â’r rheini oedd ag ymrwymiadau ychwanegol.  Ces i gynifer o brofiadau gwych gan weithio gydag ymarferwyr ffantastig.  Er mai perfformio oedd yn mynd â’m bryd, roedd y darlithwyr hefyd wedi f’annog i feithrin sgiliau ychwanegol mewn marchnata’r celfyddydau a’r celfyddydau cymunedol.  Cynigion nhw gymorth i mi ac un arall o’r graddedigion gychwyn cwmni theatr.

Ers graddio rwy’n gweithio yn y Drindod Dewi Sant nawr yn gofalu am fenter y Swigen Greadigol ac yn rheoli nifer o brosiectau ymgysylltu â’r gymuned.  Rwyf hefyd yn gweithio mewn asiantaeth adfywio greadigol o’r enw Urban Foundry fel Rheolwr Prosiectau a Marchnata.  Rhoddodd y cwrs yr hyder, y sgiliau newydd a’r cysylltiadau i mi wneud newidiadau enfawr yn fy mywyd.  Hefyd gwnes i ffrindiau gwych ac rwy’n dal i fod mewn cysylltiad â nhw heddiw”.


Olivia, un o’r Graddedigion

“Mae BA Drama Gymhwysol gymaint yn fwy na chwrs yn y celfyddydau perfformio.   Pan ddechreuais i fyddwn i byth wedi credu’r effaith y byddai’n cael ar fy mywyd, rwy’n teimlo fy mod i wir wedi newid, wedi tyfu a datblygu gymaint fel person - mewn ffyrdd na fyddwn i byth wedi credu eu bod yn bosibl pan ddechreuais i yn y Drindod Dewi Sant.”


Gemma, un o’r Graddedigion

“Mae Drama Gymhwysol yn wahanol i gyrsiau eraill am ei fod e mor ymarferol - rydych chi’n dysgu wrth wneud, a oedd yn golygu i mi fy mod i’n teimlo’n fwy parod a chyflogadwy.” 

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Erasmus 
Yn ystod eich amser gyda ni, cewch chi gyfle i astudio dramor gyda rhaglenni cyfnewid Erasmus sydd ar waith ar hyn o bryd gyda phrifysgolion yn Norwy, Barcelona a Sweden.

Astudio Dramor 
Gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cyfle i astudio am semester yn UDA a Chanada.

I gael rhagor o wybodaeth

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth