Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Dylunio Graffig (BA)

Dylunio Graffig (BA)

Ymgeisio drwy UCAS – Llawn Amser

Trwy ddarparu addysg eang a thrylwyr mewn dylunio graffig, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddeall a chyfrannu at ein diwylliant gweledol mewn ffyrdd proffesiynol, cynaliadwy ac ystyrlon. Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar greu graddedigion sy'n ddylunwyr technegol dda ac sy’n gymdeithasol ac yn foesegol ymwybodol. Wedi'n hysgogi gan safonau’r diwydiant a'n cefnogi gan dechnolegau o'r radd flaenaf, rydym yn creu graddedigion sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy'n hynod gyflogadwy.

Trwy eich paratoi i ymateb i gyfleoedd newydd ac anghenion cyfnewidiol cymdeithas, a’r diwydiant, byddwch yn datblygu'r rhinweddau sydd eu hangen ar gyfer dyfeisgarwch, meddwl arloesol a chyfrifoldeb personol fel dylunydd graffig.
Mae cysylltiadau â busnes a diwydiant yn elfen hanfodol o'r radd hon a chânt eu cynnal a'u datblygu trwy brosiectau 'byw', lleoliadau gwaith, gweithwyr proffesiynol gwadd ac ymweliadau addysgol.

Mae ein henw da yn y diwydiant am greu graddedigion rhagorol yn golygu cyfraddau cyflogaeth uchel, ac mae ein graddedigion yn gweithio ar draws llawer o ddiwydiannau creadigol mewn stiwdios dylunio, tai cyhoeddi a gwaith llawrydd. Dyma rai enghreifftiau: Apple, Saatchi & Saatchi, Fitch, Sky Creative, Sky Sports, Amgueddfa Wyddoniaeth Prydain, Google, Nike a Lego.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dylunio Graffig (BA)
Cod UCAS: W210
Gwnewch gais trwy UCAS

Gwneir pob cais i astudio am raglen radd israddedig lawn amser trwy UCAS – mae Coleg Celf Abertawe’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80. 

Gall ymgeiswyr am gyrsiau rhan-amser wneud cais drwy'r Brifysgol.

Ewch i adran ymgeisio'r Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw lle ar Ddiwrnod Agored Gofyn am ragor o wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Donna Williams


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Mae gennym hanes cyflogaeth rhagorol ac mae ein myfyrwyr Dylunio Graffig yn ennill rhai o'r gyrfaoedd cenedlaethol a rhyngwladol mwyaf cyffrous sydd ar gael, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae hyn yn amrywio o ddechrau cwmni dylunio ar y traeth ym Mae Byron, Awstralia, i ddylunio ar gyfer Apple yn Efrog Newydd.

 2. Mae cysylltiadau â busnes a diwydiant yn elfen hanfodol o'r rhaglen a chânt eu cynnal a'u datblygu trwy brosiectau 'byw', lleoliadau gwaith, gweithwyr proffesiynol gwadd ac ymweliadau addysgol.

 3. Mae niferoedd y myfyrwyr yn gymharol fach – ein nod yw recriwtio 35-40 o fyfyrwyr y flwyddyn; grwpiau digon mawr i greu bywiogrwydd, ond sy’n ddigon bach er mwyn cael hyfforddiant unigol a sylw personol.

 4. Mae gennym gyfleusterau gwych sy’n amrywio o dechnolegau o’r radd flaenaf yn ein hystafelloedd Mac digidol, i weithdai crefft traddodiadol mewn argraffwaith, risograff a gwneud printiau.

 5. Cyfleoedd i arddangos ochr yn ochr â graddedigion gorau'r DU yn New Designers, Llundain, a dod i gysylltiad â chyflogwyr y diwydiant. Mae ein cwrs yn parhau i ennill gwobrau yn y digwyddiad arddangos hwn.

 6. Cytunodd 100% o fyfyrwyr Dylunio Graffig PCYDDS fod y cwrs yn ysgogi’r deall – Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Cymerwch olwg ar ein tudalen ffeithiau a ffigurau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r rhaglen yn rhoi addysg eang i chi mewn Dylunio Graffig a, gan fod rhywfaint o hyblygrwydd yn rhan ohoni, mae'n eich galluogi i ddilyn diddordebau unigol, boed ym meysydd graffeg gorfforaethol a hunaniaeth brand, cyhoeddi, dylunio cyffredinol ar gyfer argraffu, pecynnu neu ddylunio rhyngweithiol ar gyfer y sgrin.

Wedi'n hysgogi gan safonau’r diwydiant a'n cefnogi gan dechnolegau o'r radd flaenaf, rydym yn creu graddedigion cyflogadwy iawn. Mae cysylltiadau â busnes a diwydiant yn elfen hanfodol o'r rhaglen a chânt eu cynnal a'u datblygu trwy brosiectau 'byw', lleoliadau gwaith, gweithwyr proffesiynol gwadd ac ymweliadau addysgol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr i’r rhaglen sy’n angerddol am Ddylunio Graffig, sy’n gallu sôn am faterion dylunio cyfoes â brwdfrydedd.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd â meddwl agored a chwilfrydedd anniwall am y byd yr ydym yn byw ynddo.

Yn y cyfweliad, rydym am weld portffolio o waith sy'n dangos ymrwymiad, parodrwydd i archwilio ac arbrofi gydag ystod eang o waith. Mae gennym ddiddordeb ym mhopeth, nid Dylunio Graffig yn unig.

Yn ystod blwyddyn un, mae’r dysgu'n digwydd trwy brosiectau ymarferol yn y stiwdio. Ystyriwn deipograffeg yn gonglfaen arfer Dylunio Graffig. Yn y flwyddyn gyntaf, fe'ch cyflwynir i deipograffeg yn ei ystyr ehangaf, lluniadu a dylunio ffurfiau llythrennau, dysgu sut mae teip yn gweithredu, a sut mae testun yn cael ei drin yn ogystal â sut i gyfuno testun a delweddau.

Deallwn bwysigrwydd technolegau newydd, ac ategir yr hyfforddiant dylunio gan weithdai dwys ar gyfrifiaduron, gan ddefnyddio rhaglenni o safon diwydiant. Rydym yn rhagdybio nad oes gennych unrhyw wybodaeth flaenorol am y rhaglen, a chewch eich cyflwyno’n araf i wahanol dechnolegau trwy aseiniadau dylunio.

Er eu bod nhw’n werthfawr, ni allwch ganiatáu i gyfrifiaduron eich diffinio fel dylunydd, felly pwrpas y modylau Astudiaethau Gweledol yw hybu ymwybyddiaeth weledol a meddwl yn greadigol.

Mae blwyddyn dau yn ymwneud â dod yn ddylunydd proffesiynol. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith fod myfyrwyr yn gadael y rhaglen yn barod am swydd. Llywir y modylau ymarferol amrywiol hyn gan safonau’r diwydiant, ac mae myfyrwyr yn dysgu am gynhyrchu dylunio i safonau proffesiynol yn y cyfryngau print a digidol. Nid yw’n gyfrinach bod blwyddyn dau yn gam i fyny yn greadigol ac yn ddeallusol o flwyddyn un.

Mae'r briffiau'n hirach, yn fwy heriol ac yn gofyn am feddwl manylach. Disgwylir i chi hefyd gymryd llawer mwy o ran yn y broses ddysgu, gan ddefnyddio'ch ymchwiliadau a'ch diddordebau eich hun i wthio'r rhaglen i'r cyfeiriad yr hoffech ei ddilyn.

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar waith ymarferol, gan adeiladu portffolio cryf ac amrywiol. Mae'r prosiectau'n gyfuniad o heriau personol hunangynyrchedig a briffiau 'byw' allanol a gomisiynwyd. Mae Graffeg Symudol hefyd yn fodwl poblogaidd a hwyliog ar gyfer y flwyddyn olaf. Rydym hefyd yn annog cymryd rhan mewn cystadlaethau dylunio rhyngwladol a chenedlaethol. Cefnogir eich datblygiad gan sesiynau tiwtorial a gaiff eu trefnu’n rheolaidd.

Mae’r Prosiect Annibynnol yn cefnogi eich ymarfer ymhellach, a daw’r flwyddyn i ben ag arddangosfa grŵp, sef eich llwyfan i gyflwyno’ch hun i’r byd ehangach. Erbyn diwedd blwyddyn tri, braf yw clywed cymaint y mae’r myfyrwyr yn mwynhau eu hymchwil ar eu Prosiect Annibynnol. Cofiwch fod digon o gefnogaeth ardderchog i’n myfyrwyr Celf ar gyfer prosiectau ysgrifenedig ac ymarferol.

Mae cyfleoedd hefyd i ddangos eich gwaith yn un o'r prif sioeau graddio i fyfyrwyr yn Llundain, lle daw ein myfyrwyr o hyd i gyfleoedd cyflogaeth yn gyson.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA)

Mae'r flwyddyn gyntaf yn ymwneud yn rhannol â chael y sgiliau sylfaenol yn eu lle a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bob myfyriwr am feddalwedd perthnasol.

 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol; modwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Dylunio ar gyfer Cyhoeddi (20 credyd; gorfodol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol; modwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Teipograffeg (20 credyd; gorfodol)
 • Astudiaethau Gweledol 1 (10 credyd; gorfodol)
 • Astudiaethau Gweledol 2 (10 credyd; gorfodol)
 • Ffyrdd o Ganfod (10 credyd; gorfodol)
 • Ffyrdd o Feddwl (10 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA)

Mae'r ail flwyddyn yn ymwneud yn fras â'r pontio i ddod yn ddylunydd proffesiynol.

 • Gwneuthurwyr Newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol; modwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Gwneuthurwyr Newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol; modwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion)
 • Hunaniaeth Gorfforaethol a Brandio Creadigol (20 credyd; gorfodol)
 • Dylunio ar gyfer Profiad y Defnyddiwr (20 credyd; gorfodol)
 • Ymchwil mewn Cyd-destun (10 credyd; gorfodol)
 • Ymchwil ar Waith (10 credyd; gorfodol)
 • Ymholiad Gweledol 1 (10 credyd; gorfodol)
 • Ymholiad Gweledol 2 (10 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA)

Arweinir Lefel 6 yn rhannol gan y myfyrwyr, a thrafodir cynnwys briff y prosiect a therfynau amser ffurfiannol. Mae hyn yn creu cyfrifoldeb hunangyfeiriedig lle mae’r myfyrwyr yn creu eu portffolio terfynol.

 • Ymholiad Creadigol Uwch (20 credyd; gorfodol)
 • Portffolio Graddedig (60 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol; modwl Fframwaith Priodoleddau Graddedigion).
Asesiad

Asesir trwy waith cwrs. Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn. Asesir myfyrwyr yn ffurfiannol trwy gydol modwl a chynhelir asesiad crynodol ar ddiwedd modwl. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu drwy gydol y cwrs sy’n cynnwys, ymhlith eraill:

Tiwtorialau anffurfiol, tiwtorialau ffurfiol, beirniadaethau grŵp, cyfarfodydd un i un, arddangosfeydd a chyflwyniadau. Cefnogir yr holl asesiadau hyn gan staff, ac arweinir y myfyrwyr trwy bob proses ddysgu.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy'n dangos ymrwymiad cryf i gelf a/neu ddylunio, ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o ystod eang o gefndiroedd. Er mwyn asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, eich cyraeddiadau a’ch profiad bywyd eu hystyried, yn ogystal â'ch portffolio o waith.

Ein cynnig safonol ar gyfer cwrs gradd yw 120 pwynt tariff UCAS. Disgwyliwn i ymgeiswyr gael gradd C neu uwch mewn Saesneg Iaith (neu Gymraeg) ar lefel TGAU, ac iddynt fod wedi llwyddo mewn pedwar pwnc arall. Yn ogystal, rydym yn derbyn amrywiaeth o gymwysterau Lefel 3, gan gynnwys:

 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, ynghyd ag un TAG Safon Uwch mewn pwnc academaidd perthnasol
 • Tair TAG Safon Uwch neu gyfwerth
 • Diploma Estynedig L3 UAL mewn Celf a Dylunio.
 • Diploma Cyffredinol Cymhwysol a Diploma Estynedig L3 UAL mewn Celf a Dylunio.
 • Diploma a Diploma Estynedig L3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu.
 • Diploma Estynedig L3 UAL mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol.
 • Diploma Estynedig BTEC mewn pwnc perthnasol
 • Sgôr Bagloriaeth Ryngwladol o 32
 • Gellir ystyried cymwysterau perthnasol eraill fesul achos unigol

Mae cymwysterau’n bwysig, ond nid yw ein cynigion yn seiliedig ar ganlyniadau academaidd yn unig. Os nad oes gennych y pwyntiau UCAS gofynnol, cysylltwch â thiwtor derbyn y cwrs neu anfonwch e-bost at artanddesign@uwtsd.ac.uk. Gallwn ystyried ymgeiswyr ar sail teilyngdod unigol, gwaith eithriadol, a/neu brofiad ymarferol.

Gweler ein Canllaw Cyfweliadau am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Un o’r agweddau gwych ar Ddylunio Graffig yw'r ffaith bod y sgiliau’n drosglwyddadwy i broffesiynau eraill. Gall dylunio gynnig llawer o gyfleoedd.

Dyma restr o'r hyn y mae ein myfyrwyr yn ei wneud nawr:

 • Dylunwyr Graffig
 • Cyfarwyddwyr Celf
 • Dylunwyr Graffeg Symudol
 • Rheolwyr Argraffu
 • Dylunwyr Gwyliau
 • Dylunwyr Cynghrair Pêl-droed
 • Dylunio Teithio
 • Dylunio Gwesty
 • Dylunwyr Gwe
 • Dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr
 • Dylunio Teganau
 • Teiliwr Dylunio hyd yn oed!

Cwmnïau lle mae myfyrwyr yn gweithio:

 • Apple
 • Saatchi and Saatchi
 • Fitch
 • Sky Creative
 • Sky Sports
 • Amgueddfa Wyddoniaeth Prydain
 • Google
 • Nike
 • Lego
 • Conran Design
 • Tigerprint
 • Gwasg Prifysgol Rhydychen
 • Pêl-droed Manchester United
 • Pêl-droed Aston Villa
 • Banc Barclays
 • Waters
 • SapentNitro
 • Stag and Hare Design
 • Blue Stag Studio
 • Engima Design Solutions
 • Dirty Little Serfis
 • W12 Studios
 • Dr Organic
 • Icon
 • Pêl-droed Dinas Abertawe
 • Ontrac Agency
Costau Ychwanegol

Mae gan ein myfyrwyr fynediad at ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydym yn darparu'r deunyddiau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol i ymestyn eu hymchwiliad o’u hymarfer personol. Er enghraifft, prynu eu deunyddiau a'u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno â theithiau astudio dewisol, ac argraffu.

Mae disgwyl i fyfyrwyr ddod â'u hoffer celf a dylunio personol eu hunain gyda nhw pan fyddant yn dechrau'r cwrs.  Gallwn roi cyngor ar yr offer cywir sydd ei angen ar gyfer eich rhaglen astudio a chyfeirio at gyflenwyr priodol os byddwch yn dymuno prynu eitemau hanfodol cyn, neu yn ystod, eich astudiaethau.

Bydd pecyn celf a dylunio sylfaenol yn costio tua £100, ond mae’n bosibl y bydd gennych lawer o’r offer sydd ei angen yn barod, felly cysylltwch â ni yn gyntaf i wirio.  Er bod gennym stiwdios dylunio digidol pwrpasol helaeth (PC a MAC) i chi wneud eich gwaith cwrs, efallai y byddwch hefyd yn dymuno dod â'ch dyfeisiau digidol eich hunain gyda chi. Eto, cysylltwch â ni yn gyntaf cyn prynu unrhyw beth.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Mathew Boyle, Lego Denmarc

“Does dim amheuaeth yn fy meddwl i fod astudio yn Abertawe wedi fy helpu i gyflawni fy mhotensial llawn fel Dylunydd Graffig. Fe wnaeth y ddamcaniaeth a addysgwyd ehangu fy nealltwriaeth o ddylunio. Gwthiodd y gwaith fy nghreadigrwydd mewn ffyrdd newydd a diddorol, ac roedd y darlithwyr yn galonogol ac yn graff, gan fynd y tu hwnt i’r disgwyl i helpu pan oedd angen. Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn Dylunio Graffig, ni allaf argymell unrhyw le gwell.”


James Webb, Dylunydd yn Adidas, Nuremberg, yr Almaen

“Fyddwn i ddim lle rydw i heddiw oni bai imi ddewis astudio yng Ngholeg Celf Abertawe, PCYDDS. Rwy'n gwybod hyn oherwydd, yn wreiddiol o'r ddinas, penderfynais ehangu fy ngorwelion a throsglwyddo i brifysgol arall ar ôl cwblhau fy mlwyddyn gyntaf mewn Dylunio Graffig. Tra oeddwn yno, des i'n ymwybodol nad oedd lefel yr addysg mor uchel ag yn Abertawe, ac felly penderfynais ddychwelyd.

Fe wnaeth Coleg Celf Abertawe PCYDDS fy helpu i ddatblygu fy set sgiliau, addasu ac archwilio gwahanol feysydd dylunio, ac yn ei dro, fy helpu i gyrraedd fy mhotensial llawn.”


Gareth Winter, British Sky Broadcasting a Sky News

“Rwy’n ddyledus am fy ngyrfa gyfan i Goleg Celf Abertawe PCYDDS, maen nhw’n cynnig yr amgylchedd creadigol delfrydol i ffynnu ynddo. Roedd y gefnogaeth a’r arweiniad gan fy nhiwtoriaid yn bwrpasol i’m hanghenion, maen nhw’n trin pob person fel unigolyn.”


Christie Doyle-John-Google

“Mae'r staff wir yn poeni am eu myfyrwyr ac yn eu hannog i adnabod eu cryfderau a'u hunigoliaeth fel dylunwyr. Byddwn yn argymell y brifysgol yn fawr i ddarpar fyfyrwyr a hoffwn ddiolch iddynt am roi’r llwyfan i mi ennill gyrfa rwy’n ei mwynhau’n fawr. Rydw i ar fin dechrau rôl gyda Google ac wedi gweithio’n ddiweddar gyda Rehab Studio a House of Fraser. Un o uchafbwyntiau fy ngyrfa hyd yn hyn yw gweithio ar Vodafone TV sydd wedi ennill gwobr Red Dot TV.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i'n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cyfle i astudio am semester yn Ewrop, UDA neu Ganada. 

Llety

Yn ogystal â’n , mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys:

Map

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.