UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Eiriolaeth (BA)

Eiriolaeth (BA)

Ymgeisio drwy UCAS

Mae cyrsiau eiriolaeth wedi’u datblygu yn YDDS i sicrhau bod gallu unigolion i weithredu’n annibynnol a gwneud eu dewisiadau rhydd eu hunain, grymuso a llais yr unigolyn a/neu gymuned yn cael eu hyrwyddo ym mhob agwedd ar gymdeithas.

Mae’r ddadl ynghylch polisi a darpariaeth gwasanaethau wedi amlygu’r angen am weithwyr proffesiynol sy’n gallu gwerthfawrogi sut y mae polisïau cymdeithasol yn cael eu hail-lunio a’u newid yn barhaus a chyfraniad at y prosesau hyn gan y rheiny sy’n dod o wahanol safleoedd gwerth a gwahanol gefndiroedd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd.

Gyda chyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae yna ofyn statudol i wrando ar lais defnyddwyr gwasanaeth drwy ddefnyddio eiriolwyr, rhai hyfforddedig a rhai nad ydynt yn hyfforddedig.

Lluniwyd y rhaglen hon i fod yn sylfaen cadarn i fyfyrwyr sy'n dymuno myned i alwedigaethau yn gweithio mewn amrywiaeth o feysydd, er enghraifft:

 • Addysgu
 • Iechyd a/neu ofal cymdeithasol
 • Lleoliadau addysgol
 • Cynrychiolwyr undebau
 • Gwasanaeth prawf
 • Sefydliadau gwirfoddol
 • Menter cymdeithasol
 • Cymorth ieuenctid
 • Addysg gymunedol
 • Gwasanaethau’r heddlu.

Graddedigion Eiriolaeth (BA)


Sbectrwm | Spectrum Advocacy West Wales  Hafal Logo  Advocacy logo - 80x80   YDCW | CPRW

 Pembrokeshire People First  gower-college-swansea-logo  Armed Forces Covenant Logo  Carmarthenshire People First Logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybr

Eiriolaeth (BA)
Cod UCAS: 6X7S
Gwnewch gais drwy UCAS

Cymdeithaseg (BA)
UCAS Code: SOC1
Gwnewch gais drwy UCAS 

Eiriolaeth (TystAU)
Cod UCAS: ADV6
Gwnewch gais drwy UCAS

TystAU Astudiaethau Cymdeithasol
Cod UCAS: SLS1
Gwnewch gais drwy UCAS


Sut i wneud cais

 • Gwneir pob cais i astudio gradd israddedig llawn amser drwy UCAS (Mae’r Athrofa yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
 • Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.
 • Cod Sefydliad UCAS: T80
 • Ewch i adran wneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: p.morgan@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Phillip Morgan


£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Dyma’r cymhwyster BA Eiriolaeth cyntaf yng Nghymru a’r DU.
 • Caiff yr holl gynnwys ei adeiladu ar y cyd ag eiriolwyr proffesiynol yng Nghymru o gasgliad eang o ymarferwyr, sy’n alinio â chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru.
 • Staff sy’n ymchwilwyr gweithredol a hefyd yn ymgysylltu â damcaniaeth ac arfer yn y sector, ochr yn ochr â gwyr a gwragedd gwadd o amrywiaeth eang o sefydliadau.
 • Darlithwyr gwadd sy’n rhan o arfer.
 • Cyfleoedd i archwilio damcaniaeth a pholisi ar waith drwy gyfleoedd i fynd ar leoliadau ac i wirfoddoli.

Fideos o'n myfyrwyr:

Harmony Institute Cynhadledd myfyrwyr 2020


Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Rhaglen tair blynedd yw’r BA Eiriolaeth. Caiff y cymhwyster ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol sy’n archwilio eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn mynd ar leoliad. Mae yna ffocws clir ar eiriolaeth ar waith.

Mae blwyddyn olaf yr astudiaethau’n ymgorffori traethawd hir gyda chysylltiadau i arfer eiriolaeth proffesiynol.

Pynciau Modylau

Byddwch yn astudio themâu fel y canlynol:

 • Sgiliau Digidol
 • Gallu i ymgyfaddasu
 • Cyfathrebu
 • Creu portffolios
 • Meddwl yn greadigol
 • Meddwl yn feirniadol
 • Gwneud cyflwyniadau
 • Datrys problemau
 • Rheolaeth prosiect
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Hunan-fyfyrio
 • Gwaith tîm a chydweithredu gyda chyd-fyfyrwyr
 • Defnyddio technegau amlgyfrwng
 • Gweithio’n annibynnol
 • Gweithio i derfynau amser

Plîs sylwch, gallai'r themâu hyn newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu. 

Asesiad

Nid oes arholiadau i’r rhaglen hon.

Mae’r asesu wedi’i seilio ar aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, adroddiadau, dyddiaduron adfyfyriol, taflenni a rhaglenni dogfen fideo: mae’r dulliau asesu hyn yn cysylltu â datblygu sgiliau cyflogadwyedd.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • Gofynnir i bob ymgeisydd ddarparu dogfen ddatgelu fanylach foddhaol oddi wrth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • 80 o bwyntiau UCAS.
 • Caiff myfyrwyr anhraddodiadol eu hystyried ar sail eu profiad a’u teilyngdod unigol.
 • Croesewir ymgeiswyr sydd â chymwysterau AB/Mynediad.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys:

 • Gweithiwr Cymorth Eiriolaeth – Plant gydag anawsterau dysgu
 • Gweithiwr Cymorth Eiriolaeth – Gofal Preswyl i Oedolion
 • Swyddog Cymorth Busnes
 • Eiriolwr Ysgol Plant
 • Eiriolwr Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Rolau sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant chwaraeon a ffilm (yn ymateb i ddigwyddiadau presennol)
 • Swyddog Cyswllt â Theuluoedd
 • Eiriolwr Gofal Iechyd GIG
 • Eiriolwr Annibynnol
 • Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol
 • Eiriolwr Gallu Meddwl Annibynnol
 • Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol
 • Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
 • Darlithydd BA Eiriolaeth (gydag astudiaethau pennach)
 • Eiriolwr Gofal Plant Awdurdod Lleol
 • Rheolwr sefydliadau Gwirfoddol y Trydydd Sector
 • Eiriolwr/Cymorth Disgyblion (Anghenion Dysgu Ychwanegol)
 • Eiriolwr Cymorth Disgyblion
 • Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth – Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Rheolwr Gwirfoddolwyr: Trydydd Sector

Gall graddedigion hefyd ddewis parhau i astudio a chwblhau cymwysterau ôl-radd ac ymchwil ôl-radd trwy fynd ymlaen i, naill ai, yr MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas, neu PhD mewn Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, sy’n caniatáu myfyrwyr i ddefnyddio arian ôl-radd.

Costau Ychwanegol
 • DBS: Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu costau gwerslyfrau hanfodol, y gallai fod arnynt eu hangen i gynhyrchu traethodau, aseiniadau a thraethodau hir i fodloni gofynion academaidd pob rhaglen astudio.
 • Hefyd, bydd costau pellach ar gyfer y canlynol, nad ydynt ar gael i’w prynu gan y Brifysgol:
  • Llyfrau
  • Dillad
  • Gwaith Maes
  • Argraffu a chopïo
  • Deunydd ysgrifennu
Cyrsiau Cysylltiedig

Astudiaethau Cymdeithasol TystAU (SLS1)
Rhaglen un flwyddyn wedi’i dylunio i ddarparu blwyddyn sylfaen ar gyfer y myfyrwyr hynny a allai fod eisiau mynd ymlaen i’r BA Eiriolaeth neu’r BA Cymdeithaseg; neu fel dyfarniad/cymhwyster annibynnol. Caiff y rhaglen hon ei thanategu gan fodylau sy’n archwilio eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol.

BA Cymdeithaseg (SOC1)
Rhaglen tair blynedd. Caiff y cymhwyster hwn ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio i eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol. Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad wrth i’r modylau ddatblygu dealltwriaeth ehangach o faterion a datrysiadau cymdeithasegol. Mae’r flwyddyn olaf o astudio yn ymgorffori traethawd hir gyda chysylltiadau i agweddau ar gymdeithaseg y mae’r myfyriwr yn dymuno edrych arnynt yn fanylach.

MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn CymdeithasMae’r MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas yn ddatblygiad cyffrous mewn ymateb i ddeddfwriaeth presennol, polisi cymdeithasol, pryderon lleol a byd-eang ynghylch ecwiti. Ystyrir bod ymwybyddiaeth o ecwiti, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ofyniad anhepgor i lawer o sefydliadau, yn ogystal â bod yn uchelgais i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

PhD/MPhil Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol

Cyswllt: Nichola Welton – n.welton@uwtsd.ac.uk

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i'n tudalennau Ysgoloriaethau a Bwrsarïau am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Cyfleoedd i astudio yn Ewrop a’r UD am semester ym mlwyddyn 2.

Llety

Ewch i’n hadran Llety Caerfyrddin neu dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.