Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Ffotograffiaeth Yn Y Celfyddydau (BA)

Ffotograffiaeth Yn Y Celfyddydau (BA)

Ymgeisio drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r rhaglen Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yn eich annog i ystyried ble mae ffotograffiaeth yn eistedd o fewn arfer celfyddydol cyfoes a diwylliant gweledol. Bydd disgwyl i chi ymgymryd ag ymholiad pellgyrhaeddol gan gymryd risgiau, i bosibiliadau’r cyfrwng ffotograffig. Gyda phwyslais ar feddwl yn gysyniadol, byddwch yn archwilio cyd-destunau esthetig, moesegol a chymdeithasol y profiad dynol unigol a thorfol.

Lluniwyd y rhaglen i annog defnyddio cyfryngau amrywiol, gan ddefnyddio deunyddiau a phrosesau traddodiadol, digidol ac arbrofol, ac i ddatblygu sgiliau a fydd yn eich gwasanaethu gydol eich bywyd gweithio. Mae’n caniatáu dull hyblyg wrth wneud delweddau, o ran y deunydd pwnc a’r dechneg, lle byddwch yn archwilio ac yn herio confensiynau arfer celfyddydol ffotograffig cyfoes.

Mae gan yr adran ffotograffiaeth gysylltiadau cadarn â’r diwydiannau celfyddydol a chyfryngau masnachol, sy’n cael eu defnyddio a’u cryfhau gan gyfres reolaidd o ddarlithwyr gwadd. Mae’r sgiliau sy’n cael eu datblygu yn ystod y cwrs yn gallu cael eu trosglwyddo i lawer o yrfaoedd o fewn y diwydiannau creadigol a thra mae anghenion diwydiant bob amser yn ystyriaeth bwysig, mae ansawdd a thrylwyredd academaidd y radd o’r pwys mwyaf.

Wrth ochr ein darlithwyr a thechnegwyr arbenigol, byddwch yn gwneud cysylltiadau â’r diwydiant drwy ein rhaglen fywiog o ddarlithwyr gwadd, sy’n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr glywed, gweld a chwrdd ag ystod o bobl broffesiynol sy’n gweithio ym maes ffotograffiaeth.

Byddwch yn dysgu beth sydd ei angen i gael gyrfa lwyddiannus o fewn y celfyddydau gweledol, a gallwch ddisgwyl ymuno â’n cyn-fyfyrwyr diweddar yn y sector sy’n tyfu’n fwyaf cyflym, y diwydiannau creadigol. Mae enghreifftiau o gyflogaeth graddedigion yn amrywio rhwng perchnogion busnes hunangyflogedig, ffotograffwyr golygyddol a hysbysebu, artistiaid, curaduron a chyfarwyddwyr orielau.

Mae gan yr adran ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf Abertawe gyfleusterau gwych o’r radd flaenaf ac awyrgylch cyfeillgar iawn, gyda dosbarthiadau bach eu maint sy’n hwyluso rhyngweithio myfyrwyr/staff eithriadol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni neu dewch i’n gweld ar un o’n diwrnodau agored yn y dyfodol. Mae diwrnodau agored yn gyfle gwych i edrych o gwmpas ein stiwdios, cwrdd â’n staff a gofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Gweld Sioe Raddio’r Haf Coleg Celf Abertawe.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybr

Ffotograffiaeth Yn Y Celfyddydau (BA)
Cod UCAS: W643
Ymgeisio drwy UCAS

Sut i ymgeisio

Gwneir pob cais i astudio rhaglen radd israddedig amser llawn trwy UCAS – mae Coleg Celf Abertawe yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80.

Gall ymgeiswyr cyrsiau rhan-amser ymgeisio drwy’r Brifysgol. Gallwch ymgeisio’n uniongyrchol i’r Brifysgol drwy ddefnyddio’r botwm Ymgeisio ar frig y dudalen.

Ewch i adran Ymgeisio’r Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw lle ar Ddiwrnod Agored Gofyn am ragor o wybodaeth
E-bost Cyswllt: ryan.moule@uwtsd.ac.uk

Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 rheswm i astudio’r cwrs hwn

 1. Gosodwyd yn 1af yng Nghymru am Gynhyrchu Ffilm a Ffotograffiaeth (Tabl Cynghrair y Guardian 2022)
 2. Amser cyswllt staff i fyfyrwyr eithriadol gyda’n harbenigwyr, sy’n gweithio fel ffotograffwyr, artistiaid ac ymchwilwyr.
 3. Mewnbwn personol uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, yn cynnwys artistiaid, ffotograffwyr, curaduron a golygyddion lluniau.
 4. Cyfleoedd i ymgymryd ag interniaethau, gweithio gydag orielau rhyngwladol, amgueddfeydd a sefydliadau cymunedol.
 5. Lleoliad unigryw rhwng y ddinas a’r arfordir arobryn.

Rhowch gip ar ein tudalen sgoriau a safleoedd.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae ein rhaglen Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau wedi’i lleoli yng Nghanolfan Dinefwr ar gyfer Celf, Dylunio a’r Cyfryngau yng nghanol dinas Abertawe, ac mae’n darparu platfform cyffrous ar gyfer archwilio’r safle unigryw a hollbwysig y mae’r ddelwedd ffotograffig lonydd a symudol yn ei lenwi o fewn diwylliant cyfoes ar yr adeg gyffrous hon.

Mae’r cwrs yn eich annog i archwilio a herio confensiynau arfer celfyddydol ffotograffig cyfoes.

Ar sail ymchwil hanesyddol a beirniadol, cewch eich annog i ymgymryd ag ymholiad helaeth gan gymryd risgiau, i bosibiliadau ffotograffiaeth, gyda chreadigrwydd unigol ac uchelgais personol yn greiddiol i athroniaeth y cwrs.

Mae’r cwrs yn hunan-gyfeiriedig yn bennaf ac mae’n darparu ar gyfer ymagwedd hyblyg at wneud delweddau mewn perthynas â deunydd pwnc a thechneg.

Mae’r dull hyblyg hwn yn adlewyrchu natur esblygol arfer celfyddydol ffotograffig, gyda ffotograffwyr yn gwthio potensial y cyfrwng yn fwyfwy i gyfeiriadau annisgwyl ac arloesol.

Fe’ch anogir i archwilio syniadau a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i gyd-destunau megis celf gyfoes, cyhoeddi, hysbysebu, ffasiwn, addurno mewnol, pensaernïaeth a theithio. I’r perwyl hwn, mae’r cwrs yn eich galluogi i leoli’ch gwaith a’i fynegi’n feirniadol mewn perthynas â’ch cynulleidfa a’r cyd-destun diwylliannol ehangach.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4 (Tyst AU, Dip AU a BA)

 • Arddangosfa 1.0 (20 Credyd; Gorfodol)
 • Tystiolaethau Diflannol (20 credyd; gorfodol)
 • Arfer Celfyddydol Ffotograffig (20 credyd; gorfodol)
 • Cylchgrawn yr Artist (20 Credyd; Gorfodol)
 • Astudiaethau Gweledol 1 (10 credyd; gorfodol)
 • Astudiaethau Gweledol 2 (10 credyd; gorfodol)
 • Ffyrdd o Ganfod (10 credyd; gorfodol)
 • Ffyrdd o Feddwl (10 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Dau – Lefel 5 (Dip AU a BA)

 • Arddangosfa 2.0 (20 Credyd; Gorfodol)
 • Strategaethau Arbrofol (20 credyd; gorfodol)
 • Athroniaethau Personol (20 credyd; gorfodol)
 • Adeiladu Bydoedd (20 Credyd; Gorfodol)
 • Ymchwil mewn Cyd-destun (10 credyd; gorfodol)
 • Ymchwil ar Waith (10 credyd; gorfodol)
 • Ymholiad Gweledol 1 (10 credyd; gorfodol)
 • Ymholiad Gweledol 2 (10 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Tri – Lefel 6 (BA)

 • Ymholiad Creadigol Uwch (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Mawr (60 credyd; gorfodol).
Asesiad

Cynhelir asesiadau drwy waith cwrs - ysgrifenedig ac ymarferol. Ni fydd unrhyw arholiadau ar y cwrs hwn. Mae myfyrwyr yn cael eu hasesu’n ffurfiannol gydol modwl; mae asesu crynodol yn digwydd ar ddiwedd modwl. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu a dysgu drwy gydol y cwrs sy’n cynnwys:

Darlithoedd

Fel arfer ar ddechrau cyfnod cyswllt a drefnwyd, bydd darlithoedd yn gyffredinol yn cynnwys cyflwyniad ffurfiol sy’n rhoi gwybodaeth sy’n berthnasol i’r modwl, ynghyd ag elfennau gweledol, gyda dangosiad neu diwtorial/gweithgaredd grŵp i ddilyn.

Tiwtorialau Grŵp

Yn amodol ar faint y garfan, cynnwys y modwl a dewis y darlithwyr unigol, mae’r rhain fel arfer mewn grwpiau o ddim mwy na chwe myfyriwr ar y tro ac yn cael eu cyflwyno dros gyfnod penodol.

Tiwtorialau Unigol

Caiff tiwtorialau unigol eu trefnu, gan amlaf, ar gyfer myfyrwyr lefel 5, lefel 6, a lefel 7, ac maent yn cynnig cyfle manylach ac â mwy o ffocws i roi adborth i fyfyrwyr ac i ddatblygu syniadau. Fel arfer, trefnir y rhain mewn perthynas â modylau arfer unigol megis Prosiectau a Arweinir gan Fyfyrwyr.

Beirniadaethau

Trefnir beirniadaethau grŵp yn rheolaidd ar gyfer pob grŵp blwyddyn. Ar gyfer lefel 4, mae'r rhain yn aml yn rhan o'r asesiad ar ddiwedd prosiectau byr, ar gyfer lefelau 5, 6 a 7 fe'u trefnir at ddiben adolygiadau interim ac i roi adborth ar waith sy'n mynd rhagddo, ac maent yn cynnwys cyfranogiad myfyrwyr a beirniadaeth cymheiriaid.

Gweithdai

Cyflwynir y rhain i addysgu sgiliau penodol i fyfyrwyr, bydd maint y grŵp yn amodol ar y pwnc a maint yr ystafell a gall gynnwys gwaith prosiect. Fel arfer ni chaiff y rhain eu marcio’n ffurfiol ond gallant fod yn destun beirniadaeth grŵp, a rhoddir adborth anffurfiol.

Cyflwyniadau

Defnyddir cyflwyniadau ffurfiol gan fyfyrwyr i’w cymheiriaid a staff at ddiben ymchwil a datblygu drwodd i waith gorffenedig. Fel arfer bydd myfyrwyr yn dechrau gwneud cyflwyniadau ar lefel 4 mewn grwpiau bach i fagu hyder yn y broses.

Wedyn ceir cyflwyniadau ymchwil sy’n cael eu hasesu i gymheiriaid ar lefel 5 a Chyflwyniadau Prosiect Mawr i staff a grwpiau blwyddyn eraill ar lefel 6 a 7. Mae’r cyflwyniad yn gyfrwng delfrydol ar gyfer datblygu hyder unigolion a sgiliau trosglwyddadwy.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i gelf a/neu ddylunio, ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch portffolio o waith.

Ein cynnig safonol ar gyfer cwrs gradd yw 120 o bwyntiau tariff UCAS. Disgwyliwn i ymgeiswyr gael gradd C neu uwch mewn Saesneg Iaith (neu Gymraeg) ar lefel TGAU, ac iddynt fod wedi llwyddo mewn pedwar pwnc arall. Hefyd rydym yn derbyn ystod o gymwysterau Lefel 3 gan gynnwys:

 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, yn ogystal ag un TAG Safon Uwch mewn pwnc academaidd perthnasol
 • Diploma Estynedig L3 UAL mewn Celf a Dylunio.
 • Diploma Cyffredinol Cymhwysol a Diploma Estynedig L3 UAL mewn Celf a Dylunio.
 • Diploma a Diploma Estynedig L3 UAL mewn Ymarfer Creadigol: Celf, Dylunio a Chyfathrebu.
 • Diploma Estynedig L3 UAL mewn Cynhyrchu a Thechnoleg Cyfryngau Creadigol.
 • Tair TAG Safon Uwch neu gyfwerth
 • Diploma Estynedig BTEC mewn pwnc perthnasol
 • Sgôr Bagloriaeth Ryngwladol o 32
 • Gellir ystyried cymwysterau perthnasol eraill fesul achos unigol.

Mae cymwysterau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion yn seiliedig ar ganlyniadau academaidd yn unig.

Os nad oes gennych y pwyntiau UCAS gofynnol, cysylltwch â thiwtor derbyn y cwrs neu e-bostiwch artanddesign@uwtsd.ac.uk oherwydd gallwn ystyried cynigion i ymgeiswyr ar sail teilyngdod unigol, gwaith eithriadol, a/neu brofiad ymarferol.

Gweler ein Canllaw Cyfweliadau am ragor o wybodaeth.

Costau Ychwanegol

Mae gan ein myfyrwyr fynediad at ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydym yn darparu'r deunyddiau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol i ymestyn eu harchwiliad o’u harfer personol. Er enghraifft, prynu eu deunyddiau a’u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno mewn gwibdeithiau astudio dewisol, ac argraffu.

Mae disgwyl i fyfyrwyr ddod â’u hoffer celf a dylunio personol eu hunain gyda nhw pan fyddant yn dechrau’r cwrs. Gallwn roi cyngor ar yr offer cywir sydd ei angen ar gyfer eich rhaglen astudio a chyfeirio at gyflenwyr priodol os byddwch yn dymuno prynu eitemau hanfodol cyn, neu yn ystod, eich astudiaethau.

Bydd pecyn celf a dylunio sylfaenol yn costio tua £100 ond mae’n bosibl y bydd gennych lawer o’r offer sydd ei angen yn barod, felly cysylltwch â ni yn gyntaf. Er bod gennym stiwdios dylunio digidol pwrpasol helaeth (PC a MAC) i chi wneud eich gwaith cwrs, efallai y byddwch hefyd yn dymuno dod â'ch dyfeisiau digidol eich hunain gyda chi. Cysylltwch â ni yn gyntaf cyn i chi brynu unrhyw beth.

Yn dibynnu ar y pellter a’r hyd, gall ymweliadau astudio opsiynol amrywio o ran cost o oddeutu £10 i ymweld ag orielau ac arddangosfeydd lleol i £200+ ar gyfer teithiau tramor. Mae’r costau hyn yn cynnwys pethau megis cludiant, mynediad i leoliadau a llety ac maen nhw fel arfer ar gyfraddau gostyngol i’n myfyrwyr.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

STINE AAS NUNDAL

“Mae’r cwrs hwn a’i diwtoriaid wedi f’annog i arbrofi a dod o hyd i fy llais ffotograffig fy hun. Mae gan y brifysgol amgylchedd gwych, ac yn fy mhrofiad i, gwir ddiddordeb yn ei myfyrwyr a’u gwaith.”

NAOMI BOWEY

“Roedd y cwrs yn wych ar gyfer datblygu sgiliau ac annog gwaith o’ch pen a’ch pastwn eich hun. Gyda sgyrsiau niferus gan artistiaid gwadd a chymorth un-i-un gan ddarlithwyr, roedd Abertawe yn lle ffantastig i astudio.”

JONATHAN SZYMANSKI

“Rhoddodd y cwrs ryddid i’ch mynegi’ch hun ac i arbrofi. Uchafbwynt oedd y beirniadaethau rheolaidd lle roedd rhaid i chi ddysgu i amddiffyn, trafod ac esbonio eich gwaith. Bu hyn yn gymorth i mi fagu croen tew a barn fwy cytbwys am fy ffotograffiaeth."

LAURA CARYS THOMAS

“Os ydych chi’n meddwl am gofrestru am Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau... EWCH ATI! Yn syml f’amser i ar y cwrs hwn oedd 3 blynedd orau fy mywyd! Rydych chi’n profi rhywbeth newydd bob dydd, yn ennill llawer o sgiliau defnyddiol, ac mae’r darlithwyr yn hynod o gyfeillgar a chalonogol hefyd! Byddwch yn dysgu, yn gweld ac yn gwneud cymaint ac yn cael llawer o hwyl ar yr un pryd! Alla i ddim argymell y cwrs hwn ddigon! (Os oedd modd i mi ei wneud i gyd eto, fe fyddwn i!)."

CHARLOTTE BELL

“Rhoddodd rhannau creiddiol o’r cwrs, megis y beirniadaethau grŵp, y cyfle i ni gyflwyno gwaith a gynhyrchwyd yn ddiweddar neu syniadau i’n cymheiriaid gan groesawu mewnbwn. Bu cyfarfodydd un-i-un gyda darlithwyr yn angor i’n harferion gan ein herio ni i feddwl am ein gwaith yng nghyd-destun hanes celf ac arfer celfyddydol proffesiynol."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael ewch i’n hadran ar Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Ewch i dudalen Teithio’r Byd gyda’r Drindod Dewi Sant i ddysgu rhagor am gyfleoedd i astudio dramor.

Llety

Yn ogystal â’n , mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys:

Map

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.