Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)

Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)

Gan ganolbwyntio ar bobl ifanc, ac o safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, mae’r rhaglen BA Gwaith gyda Phobl Ifanc yn bwrw golwg manwl ar ystod eang o heriau cyfredol a chyfoes y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.  Yn aml ystyrir bod y newid i fod yn oedolyn yn gymhleth ac yn heriol i lawer o bobl ifanc, a gall rhai o’r heriau sy’n wynebu pobl ifanc gynnwys:

 • Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Llinellau Cyffuriau
 • Trawma
 • Hawliau Plant
 • Iechyd a Llesiant

Mae’r rhaglen radd newydd gyffrous hon yn un o gyfres o raglenni yn y Drindod Dewi Sant sy’n ymwneud â phobl ifanc ac mae’n archwilio’r heriau hyn, gan gydnabod sut mae’r cyfnod hwn o newid ym mywyd person ifanc hefyd yn bennod gyffrous o ddatblygu, ac o gyfleoedd newydd sy’n gallu ehangu eu gorwelion.

Gwneir cysylltiadau rhwng theori, polisi ac arfer mewn modd cymhwysol er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth, yn ogystal ag archwilio ffyrdd o gefnogi pobl ifanc drwy fodwl lleoliadau yn eu hail flwyddyn

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)
Cod UCAS: WYP1
Gwnewch gais drwy UCAS

Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA) gyda Blwyddyn Sylfaen
Cod UCAS: WYPF
Gwnewch gais drwy UCAS

Mae’r rhaglen Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA) hefyd ar gael fel rhaglen 4 blynedd sy’n cynnwys Blwyddyn Sylfaen.  Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Arfer Gwaith Ieuenctid, a bydd hefyd yn rhoi’r hyder, y wybodaeth, y brwdfrydedd a’r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr i symud ymlaen i’r BA Gwaith gyda Phobl Ifanc.  


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Datblygu’ch sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio gyda phobl ifanc drwy ymgysylltu â darlithwyr brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sydd â chymwysterau proffesiynol yn y maes gydag arbenigedd cydnabyddedig.
 • Dewis o ystod o wasanaethau ehangach i bobl ifanc wrth wneud eich lleoliad arsylwi
 • Archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau
 • Paratoi am gyfleodd gwaith megis cyfiawnder ieuenctid, iechyd a llesiant, datblygu cymunedol, menter gymdeithasol a’r heddlu
 • Cyfle i astudio yn y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y radd BA (Anrh) Gwaith gyda Phobl Ifanc yn galluogi myfyrwyr i weithio gyda phobl ifanc, cymunedau a theuluoedd, ac i ddeall sut i fodloni anghenion pobl ifanc yn y 21ain ganrif.  Trwy safbwynt y gwyddorau cymdeithasol, bydd y rhaglen yn archwilio arfer gyda phobl ifanc a’u cymunedau mewn modd cymhwysol, gydag ymrwymiad eglur i gyfiawnder cymdeithasol ac arfer gwrth-ormesol. 

Mae’r cwrs yn cyflwyno myfyrwyr i ffyrdd o weithio gyda phobl ifanc ar nifer o broblemau sy’n gyfredol iawn yn y gymdeithas sydd ohoni, megis Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, Digartrefedd, Camddefnyddio Sylweddau, Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, Tlodi a Gordewdra ymhlith pobl ifanc, ac mae’n archwilio’r rhain mewn modd cymhwysol, gan dynnu ar ymchwil cyfredol ac arfer gorau er mwyn paratoi graddedigion i fod yn effeithiol ac adfyfyriol iawn yn eu dewis feysydd.  Mae’r rhaglen yn cyd-fynd yn gyflawn ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i “ddatblygu a chryfhau darpariaeth benodol wedi’i hanelu at gefnogi a gwella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n fwy agored i niwed neu sydd ar y cyrion” (LlC, 2019, t.13).

Sylwer nad yw’r radd BA Gwaith gyda Phobl Ifanc yn cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid.  Ar ôl cwblhau’r rhaglen BA Gwaith gyda Phobl Ifanc, gall graddedigion gofrestru ar y Diploma Ôl-raddedig Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) sy’n cynnig cymhwyster mewn Gwaith Ieuenctid a gydnabyddir gan JNC.  Fodd bynnag, os hoffai myfyrwyr astudio gradd Israddedig sy’n cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid, y cwrs **BA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) fydd y dewis iawn i chi.

**Yn amodol ar ddilysu a chymeradwyo gan ETS Cymru

 

Pynciau Modylau

Lefel 3 (Blwyddyn Sylfaen yn unig)

 • Sgiliau Goroesi Academaidd
 • Cyflwyniad i Arfer Gwaith Ieuenctid
 • Cyflwyniad i Fywyd Prifysgol: ffynnu fel myfyriwr

Lefel 4

 • Sgiliau Astudio Academaidd i Fyfyrwyr
 • Arfer Proffesiynol: Egwyddorion a Chyd-destunau Gwaith gyda Phobl Ifanc
 • Deall Blaenlencyndod
 • Sgiliau Cwnsela, Ymwybyddiaeth Ofalgar ac Arfer Therapiwtig
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 1: Eiriolaeth, Grymuso, Cyfranogi a Hawliau
 • Gweithio gyda Phobl Ifanc, Teuluoedd a Chymunedau

Lefel 5

 • Ymchwil Cymdeithasol ar gyfer Arfer Proffesiynol
 • Goruchwylio, Arwain a Rheoli i Weithwyr Proffesiynol
 • Does neb yn rhy fach i wneud gwahaniaeth: Gweithio gyda phobl ifanc i greu awyrgylch o newid
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 2:
 • Iechyd Meddwl, Llesiant a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
 • Arfer â Ffocws

Lefel 6

 • Traethawd Hir
 • Sgiliau bywyd: cyflogadwyedd a llwybrau i’r dyfodol
 • Pobl Ifanc mewn Ffocws
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 3: Trawma, Camfanteisio a Phlentyndod Gwenwynig
 • Llesiant a Gwytnwch Pobl Ifanc
Asesiad

Lluniwyd asesiadau i adlewyrchu gofynion y maes gwaith gyda phobl ifanc, a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eang yn y myfyrwyr.    Nid oes unrhyw arholiadau

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad
 • Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu dogfen datgeliad manylach foddhaol ar gyfer y Gweithlu Plant ac Oedolion gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Gofynion mynediad y rhaglen yw rhwng 80 a 96 pwynt a throsodd, fodd bynnag, mae mynediad i’r rhaglen yn amodol ar deilyngdod yr unigolyn.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae ystod o gyfleoedd o ran gyrfa a chyflogadwyedd i raddedigion y radd hon o fewn maes sy’n ehangu’n gyflym.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cymorth Ieuenctid ym mhrosiectau Awdurdodau Lleol yn ogystal ag o fewn sefydliadau gwirfoddol a sefydliadau elusennol;
 • Gwaith gyda sefydliadau sy’n canolbwyntio ar broblemau penodol gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, digartrefedd ymhlith pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr;
 • Cyfiawnder Ieuenctid;
 • Mentor Cymheiriaid Pobl Ifanc;
 • Gweithiwr Cymorth Person Ifanc;
 • Eiriolwr dros Bobl Ifanc;
 • Ymgysylltu â’r Gymuned;
 • Cymorth i Deuluoedd ar gyfer pobl ifanc ag anableddau;
 • Gall graddedigion hefyd ymgymryd ag astudiaethau pellach ôl-raddedig, gan gynnwys **Diploma Ôl-raddedig/**MA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS) yn y Drindod Dewi Sant sy’n cynnig cymhwyster proffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid, er mwyn galluogi graddedigion i gael eu cyflogi’n Weithwyr Ieuenctid mewn ystod o leoliadau.

**Yn amodol ar ddilysu a chymeradwyo gan ETS

Costau Ychwanegol

Gorfodol: 
Costau DBS.

Costau Angenrheidiol:
Costau teithio i ac o leoliadau (un lleoliad yn yr ail flwyddyn).

Dewisol:
Bydd myfyrwyr sy’n penderfynu manteisio ar y cyfle i astudio dramor am un semester ar Lefel 5 yn gorfod talu costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â hyn.  Gall gweithgarwch preswyl posibl ar Lefel 6 gynnwys costau ychwanegol

Cyrsiau Cysylltiedig
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) (Ardystiad ETS)
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (BA) gyda Blwyddyn Sylfaen (Ardystiad ETS)
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Dip ôl-raddedig) (Ardystiad ETS)
 • **Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (MA)(Ardystiad ETS)

*yn amodol ar ddilysu
**Yn amodol ar ddilysu a chymeradwyo gan ETS Cymru

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor yn rhan o’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn, yn y Ffindir neu Columbia Brydeinig.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

advocacy course banner

Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwaith gyda Phobl Ifanc (BA)

Eiriolaeth (BA)

Mae cyrsiau eiriolaeth wedi’u datblygu yn YDDS i sicrhau bod gallu unigolion i weithredu’n annibynnol a gwneud eu dewisiadau rhydd eu hunain, grymuso a llais yr unigolyn a/neu gymuned yn cael eu hyrwyddo ym mhob agwedd ar gymdeithas.

Mae’r ddadl ynghylch polisi a darpariaeth gwasanaethau wedi amlygu’r angen am weithwyr proffesiynol sy’n gallu gwerthfawrogi sut y mae polisïau cymdeithasol yn cael eu hail-lunio a’u newid yn barhaus a chyfraniad at y prosesau hyn gan y rheiny sy’n dod o wahanol safleoedd gwerth a gwahanol gefndiroedd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd.

Gyda chyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae yna ofyn statudol i wrando ar lais defnyddwyr gwasanaeth drwy ddefnyddio eiriolwyr, rhai hyfforddedig a rhai nad ydynt yn hyfforddedig.

Lluniwyd y rhaglen hon i fod yn sylfaen cadarn i fyfyrwyr sy'n dymuno myned i alwedigaethau yn gweithio mewn amrywiaeth o feysydd, er enghraifft:

 • Addysgu
 • Iechyd a/neu ofal cymdeithasol
 • Lleoliadau addysgol
 • Cynrychiolwyr undebau
 • Gwasanaeth prawf
 • Sefydliadau gwirfoddol
 • Menter cymdeithasol
 • Cymorth ieuenctid
 • Addysg gymunedol
 • Gwasanaethau’r heddlu.

Graddedigion Eiriolaeth (BA)


Sbectrwm | Spectrum Advocacy West Wales  Hafal Logo Advocacy logo - 80x80  YDCW | CPRW

 Pembrokeshire People First gower-college-swansea-logo Armed Forces Covenant Logo Carmarthenshire People First Logo

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybr

Eiriolaeth (BA)
Cod UCAS: 6X7S
Gwnewch gais drwy UCAS

Eiriolaeth (DipAU)
Cod UCAS: ADV2

TystAU Astudiaethau Cymdeithasol
Cod UCAS: SLS1
Gwnewch gais drwy UCAS


Sut i wneud cais


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn?

 • Dyma’r cymhwyster BA Eiriolaeth cyntaf yng Nghymru a’r DU.
 • Caiff yr holl gynnwys ei adeiladu ar y cyd ag eiriolwyr proffesiynol yng Nghymru o gasgliad eang o ymarferwyr, sy’n alinio â chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru.
 • Staff sy’n ymchwilwyr gweithredol a hefyd yn ymgysylltu â damcaniaeth ac arfer yn y sector, ochr yn ochr â gwyr a gwragedd gwadd o amrywiaeth eang o sefydliadau.
 • Darlithwyr gwadd sy’n rhan o arfer.
 • Cyfleoedd i archwilio damcaniaeth a pholisi ar waith drwy gyfleoedd i fynd ar leoliadau ac i wirfoddoli.

Fideos o'n myfyrwyr:

Harmony Institute Cynhadledd myfyrwyr 2020


Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Rhaglen tair blynedd yw’r BA Eiriolaeth. Caiff y cymhwyster ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol sy’n archwilio eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn mynd ar leoliad. Mae yna ffocws clir ar eiriolaeth ar waith.

Mae blwyddyn olaf yr astudiaethau’n ymgorffori traethawd hir gyda chysylltiadau i arfer eiriolaeth proffesiynol.

Pynciau Modylau

Mae modylau nodweddiadol yn cynnwys:

TystAU Astudiaethau Cymdeithasol:

 • Sgiliau Astudio Academaidd
 • Gwasanaethau Eiriolaeth yn yr 21ain Ganrif
 • Cyfryngiad a Grymuso: Rhoi Llais i Unigolyn
 • Deall Cymdeithas: Cyflwyniad i Ddamcaniaeth Gymdeithasegol
 • Polisi ar Waith a Gwaith Amlasiantaeth
 • Pwy ydym ni? Diwylliant a Hunaniaeth

DipAU Eiriolaeth:

 • Eiriolaeth: Effaith a Mynediad at Eiriolaeth
 • Lleoliad: Dulliau, Damcaniaeth a Pholisi ar Waith
 • Gwaith, Tlodi a Lles yn y Byd Modern
 • Anabledd, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Cyflogadwyedd

BA Eiriolaeth:

 • Arfer Proffesiynol mewn Eiriolaeth
 • Eiriolaeth: Cynnal Annibyniaeth mewn Darpariaeth Eiriolaeth
 • Perthnasoedd, Cyfathrebu a Theuluoedd mewn Cymdeithas Gyfoes
 • Entrepreneuriaeth
 • Traethawd Hir
Asesiad

Nid oes arholiadau i’r rhaglen hon.

Mae’r asesu wedi’i seilio ar aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, adroddiadau, dyddiaduron adfyfyriol, taflenni a rhaglenni dogfen fideo: mae’r dulliau asesu hyn yn cysylltu â datblygu sgiliau cyflogadwyedd.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad
 • Gofynnir i bob ymgeisydd ddarparu dogfen ddatgelu fanylach foddhaol oddi wrth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • 80 o bwyntiau UCAS.
 • Caiff myfyrwyr anhraddodiadol eu hystyried ar sail eu profiad a’u teilyngdod unigol.
 • Croesewir ymgeiswyr sydd â chymwysterau AB/Mynediad.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys:

 • Gweithiwr Cymorth Eiriolaeth – Plant gydag anawsterau dysgu
 • Gweithiwr Cymorth Eiriolaeth – Gofal Preswyl i Oedolion
 • Swyddog Cymorth Busnes
 • Eiriolwr Ysgol Plant
 • Eiriolwr Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Rolau sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant chwaraeon a ffilm (yn ymateb i ddigwyddiadau presennol)
 • Swyddog Cyswllt â Theuluoedd
 • Eiriolwr Gofal Iechyd GIG
 • Eiriolwr Annibynnol
 • Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol
 • Eiriolwr Gallu Meddwl Annibynnol
 • Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol
 • Eiriolwr Proffesiynol Annibynnol
 • Darlithydd BA Eiriolaeth (gydag astudiaethau pennach)
 • Eiriolwr Gofal Plant Awdurdod Lleol
 • Rheolwr sefydliadau Gwirfoddol y Trydydd Sector
 • Eiriolwr/Cymorth Disgyblion (Anghenion Dysgu Ychwanegol)
 • Eiriolwr Cymorth Disgyblion
 • Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth – Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Rheolwr Gwirfoddolwyr: Trydydd Sector

Gall graddedigion hefyd ddewis parhau i astudio a chwblhau cymwysterau ôl-radd ac ymchwil ôl-radd trwy fynd ymlaen i, naill ai, yr MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas, neu PhD mewn Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, sy’n caniatáu myfyrwyr i ddefnyddio arian ôl-radd.

Costau Ychwanegol
 • DBS: Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
 • Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu costau gwerslyfrau hanfodol, y gallai fod arnynt eu hangen i gynhyrchu traethodau, aseiniadau a thraethodau hir i fodloni gofynion academaidd pob rhaglen astudio.
 • Hefyd, bydd costau pellach ar gyfer y canlynol, nad ydynt ar gael i’w prynu gan y Brifysgol:
  • Llyfrau
  • Dillad
  • Gwaith Maes
  • Argraffu a chopïo
  • Deunydd ysgrifennu
Cyrsiau Cysylltiedig

DipAU Eiriolaeth (ADV2)

Rhaglen dwy flynedd. Caiff y cymhwyster hwn ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio i eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol. Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad. Fe fydd ffocws clir ar eiriolaeth ar waith.

TystAU Astudiaethau Cymdeithasol (SLS1)

Rhaglen un flwyddyn wedi’i dylunio i ddarparu blwyddyn sylfaen ar gyfer y myfyrwyr hynny a allai fod eisiau mynd ymlaen i’r BA Eiriolaeth neu’r BA Cymdeithaseg; neu fel dyfarniad/cymhwyster annibynnol. Caiff y rhaglen hon ei thanategu gan fodylau sy’n archwilio eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol.

BA Cymdeithaseg (SOC1)

Rhaglen tair blynedd. Caiff y cymhwyster hwn ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio i eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol. Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad wrth i’r modylau ddatblygu dealltwriaeth ehangach o faterion a datrysiadau cymdeithasegol. Mae’r flwyddyn olaf o astudio yn ymgorffori traethawd hir gyda chysylltiadau i agweddau ar gymdeithaseg y mae’r myfyriwr yn dymuno edrych arnynt yn fanylach.

DipAU Cymdeithaseg (SOC5)

Rhaglen dwy flynedd. Caiff y cymhwyster hwn ei danategu gan flwyddyn sylfaen gychwynnol sy’n cynnwys modylau sy’n archwilio i eiriolaeth, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol ac astudiaethau cymdeithasol. Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliad wrth i’r modylau ddatblygu dealltwriaeth ehangach o faterion a datrysiadau cymdeithasegol.

MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas

Mae’r MA Ecwiti ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas yn ddatblygiad cyffrous mewn ymateb i ddeddfwriaeth presennol, polisi cymdeithasol, pryderon lleol a byd-eang ynghylch ecwiti. Ystyrir bod ymwybyddiaeth o ecwiti, cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ofyniad anhepgor i lawer o sefydliadau, yn ogystal â bod yn uchelgais i gymdeithas yn ei chyfanrwydd.

PhD/MPhil Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol

Cyswllt: Nichola Welton – n.welton@uwtsd.ac.uk

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i'n tudalennau Ysgoloriaethau a Bwrsarïau am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Cyfleoedd i astudio yn Ewrop a’r UD am semester ym mlwyddyn 2.

Llety

Ewch i’n hadran Llety Caerfyrddin neu dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.