BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

BA Youth and Community

Y Drindod Dewi Sant oedd y 7fed prifysgol orau yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Gwaith Cymdeithasol – ACM 2017.

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn cynnig cymhwyster proffesiynol i weithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed

Mae’r radd wedi’i thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae’r rhaglen yn cario ardystiad ETS Cymru sy’n gymhwyster a gydnabyddir gan JNC a gydnabyddir ar draws y byd.

Pam dewis YDDS?

 • Staff brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sy’n weithwyr proffesiynol gymwys yn eu maes.
 • Y Drindod Dewi Sant yw’r unig le y gallwch astudio’r radd hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Mae ffocws ymarferol a galwedigaethol yn perthyn i'r cwrs, gyda llawer o gyfleoedd i ddysgu tu hwnt i'r ddarlithfa. Mae sesiynau ‘Gweithgareddau Dysgu drwy Brofiad’ wythnosol yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr uwchsgilio. Wedi’u lleoli mewn canolfan ieuenctid lleol, mae’r sesiynau hyn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol ac i gymryd rhan mewn cyfleoedd i gael achrediad pellach lle bo’n bosibl.
 • Pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol unigol. Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael eu haddysgu mewn grwpiau bach ac amgylchedd dysgu cefnogol.
 • Cyfleoedd i astudio dramor.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: L592
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 Blynedd yn llawn amser, cyfwerth yn rhan amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol
Enw Cyswllt:
Angharad Lewis
E-bost Cyswllt:
angharad.lewis@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

ETS Logo

Official Facebook profileOfficial Twitter profileVisit our Instagram profileVisit our YouTube channel

Fideo Ieuenctid a ChymunedMae’r radd yn archwilio sut i hwyluso a chefnogi twf pobl ifanc, a'u datblygiad personol a chymdeithasol, mewn amrywiaeth o leoliadau anffurfiol a heb fod yn ffurfiol. Mae’n adlewyrchu polisi ac arfer ieuenctid cyfredol yng Nghymru a’r DU, ac mae’n berthnasol i’r sector galwedigaethol, cyflogwyr lleol a chenedlaethol a’r sector gwirfoddol.

Mae lleoliadau’n rhan annatod o’r cwrs mewn lleoliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol, a chânt eu hategu drwy asesu’n feirniadol y materion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc, fel natur cymdeithas a materion cynhwysiant cymdeithasol, cymdeithaseg a seicoleg pobl ifanc. Rhaid i fyfyrwyr gwblhau 800 awr o leoliadau gwaith maes asesedig yn ystod y rhaglen, yn ogystal â mynychu ymweliadau arsylwi i gefnogi modylau eraill..

Cynigir y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg ac yn ddwyieithog. Caiff ei gefnogi gan e-lyfrgell sy’n datblygu ac yn cynnwys yr holl gyhoeddiadau pwysig sy’n effeithio ar waith gyda phobl ifanc yng Nghymru. Yn ogystal, mae rhan o Gasgliad Llyfrgell Gwaith Ieuenctid Cymru bellach wedi’i leio yn y Brifysgol, gan roi i fyfyrwyr y cyfle i gyrchu testunau hanesyddol a dogfennau polisi allweddol, yn ogystal ag adnoddau gwaith ieuenctid allweddol eraill.

Mae gan waith ieuenctid bwrpas, gwerthoedd ac egwyddorion clir. Prif bwrpas gwaith ieuenctid yn y Deyrnas Unedig yw:

 ‘Galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n holistaidd, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, eu galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a’u lle mewn cymdeithas ac i gyrraedd eu potensial llawn’.

Mae’r datganiad hwn yn cyfeirio at ddatblygiad holistaidd pobl ifanc, gan gydnabod y gall datblygiad personol cymdeithasol ac addysgol hefyd gynnwys, er enghraifft, datblygiad corfforol, gwleidyddol ac ysbrydol (LSIS, 2012)

Ymhlith y modylau, mae:

 • Egwyddorion ac Arfer Gwaith Ieuenctid
 • Cyflwyniad i Bobl Ifanc mewn Cymdeithas
 • Pasbort i Waith Ieuenctid a Chymuned
 • Lle mae Gwaith Ieuenctid yn Digwydd
 • Gwaith maes 1
 • Iechyd a Lles Pobl Ifanc
 • Prosiect Ymchwil Cymhwysol
 • Gwaith Ieuenctid fel Adloniant
 • Sgiliau Goruchwylio a Chefnogi

Mae gan y rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned staff brwdfrydig, cefnogol a dwyieithog sy’n gymwys yn broffesiynol ym maes Gwaith Ieuenctid a Chymuned a chanddynt arbenigedd cydnabyddedig. Hefyd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r unig le y gallwch astudio’r radd hon drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Mae ffocws ymarferol a galwedigaethol yn perthyn i'r cwrs, gyda llawer o gyfleoedd i ddysgu tu hwnt i'r ddarlithfa. Mae ymweliadau maes yn rhan o’r rhaglen, lle bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i brofi gwaith ieuenctid gwledig, trefol ac amlddiwylliannol. 

Mae’r rhaglen yn rhoi pwyslais ar ddatblygiad personol a chymdeithasol unigol, ac mae’r Brifysgol yn cynnig cymorth ac arweiniad gyrfaoedd rhagorol.  Mae myfyrwyr hefyd yn elwa o gael eu haddysgu mewn grwpiau bach ac amgylchedd dysgu cefnogol. 

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor yn rhan o’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn.

Defnyddir asesu parhaus fel ffordd o asesu cynnydd. Mae’r asesiadau’n cynnwys prosiectau seiliedig ar bortffolio, traethodau, seminarau, cyflwyniad poster grŵp ac asesiadau ymarferol sy’n cynnwys cynllunio a chyflwyno sesiwn 30 munud ar fater penodol i’ch cyd-fyfyrwyr.

Bydd tiwtoriaid gwadd hefyd yn cynnal asesiadau o’r hyn mae myfyrwyr wedi’i ddysgu ar leoliadau.

Gofynion mynediad y rhaglen yw rhwng 80 a 96 pwynt a throsodd, fodd bynnag, mae mynediad i’r rhaglen yn amodol ar rinweddau unigol. Fodd bynnag, rhaid nodi, o ganlyniad i ardystiad proffesiynol y rhaglen radd, rhaid i ymgeiswyr feddu ar o leiaf 100 awr o brofiad o Waith Ieuenctid diweddar a pherthnasol.

O ganlyniad i’w huchelgeisiau wrth wneud cais am le ar y rhaglen radd, mae llawer o’n graddedigion yn dod o hyd i waith yn uniongyrchol ym maes gwaith ieuenctid a chymuned, yn y sectorau gwirfoddol ac wedi’i gynnal. Gall hyn fod ar lefel wyneb i wyneb, yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau (gan gynnwys gwaith ieuenctid mewn ysgolion, gwaith ieuenctid datgysylltiedig, gwaith ieuenctid seiliedig ar iechyd, ac ati), neu gallent ddod o hyd i waith ar lefel rheolwr.

Mae graddedigion eraill wedi cael swyddi Swyddogion Lles Addysg, neu mewn canolfannau preswyl i blant a phobl ifanc.   Mae graddedigion yn gweithio o fewn sefydliadau camddefnyddio sylweddau, prosiectau sy’n cefnogi pobl ifanc ddigartref, ac o fewn ystod eang o sefydliadau sy’n cynnwys y rheiny sy’n ffocysu ar fabwysiadu, pobl ifanc sy’n derbyn gofal, a phobl ifanc sy’n ofalwyr. Mae hyn yn dangos sut y gellir trosglwyddo’r sgiliau y mae’r graddedigion wedi’u datblygu wrth astudio ar y rhaglen radd i leoliadau eraill, ac sy’n sgiliau a groesawir o fewn timau amlddisgyblaeth.

Mae rhai graddedigion wedi cael swyddi mewn addysg gymunedol, cyfiawnder ieuenctid, asiantaethau gwirfoddol a’r Bwrdd Iechyd Lleol, ac mae eraill wedi parhau gyda’u hastudiaethau drwy fynd ymlaen i astudiaethau/ymchwil ôl-raddedig.

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn cael cymhwyster proffesiynol a ardystir gan JNC mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned a gydnabyddir ar draws y byd.

 • BA Astudiaethau Addysg Gynradd
 • Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gwaith Chwarae
 • Tystysgrif Addysg Uwch mewn Iechyd a Lles Pobl Ifanc
 • BA Astudiaethau Addysg
 • MA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr astudio dramor yn rhan o’u hastudiaethau yn yr ail flwyddyn, yn y Ffindir neu British Columbia.

Wrth astudio ar y rhaglen radd hon, mae ein myfyrwyr yn dysgu sut i dynnu ar ystod eang o adnoddau deallusol, safbwyntiau damcaniaethol a disgyblaethau academaidd i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion Gwaith Ieuenctid a’i gyd-destunau. Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth eang a chytbwys o brif nodweddion Gwaith Ieuenctid yng Nghymru a thu hwnt.