Blwyddyn Academaidd ym Mywyd Myfyriwr y Flwyddyn Gyntaf

banch of students around a camp fireBA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Edrych yn ôl

Wrth i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ddod at ddiwedd eu blwyddyn academaidd gyntaf, mae tîm y rhaglen - a’r myfyrwyr - yn adfyfyrio ar y fath flwyddyn a gafwyd!  Cafodd y rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei hail-ddilysu a’i hail-gymeradwyo yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf ac mae’r rhaglen newydd wedi bod yn rhedeg am y tro cyntaf yn ystod y flwyddyn academaidd hon.   Mae’r rhaglen wedi’i chymeradwyo gan ETS Cymru ac mae’n gymhwyster a gydnabyddir gan y Cydbwyllgor Negodi (JNC) ac yn eang ar draws y byd. Mae gan y rhaglen ymdeimlad cryf o ddysgu drwy brofiadau gyda llawer o gyfleoedd i ddysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.   Gosodwyd yr ethos hwn yn ei le yn ystod yr Wythnos Gynefino, pryd treuliodd y myfyrwyr ddiwrnod yng Nghoedwig Brechfa yn dod i adnabod ei gilydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a gynlluniwyd ac a ddarparwyd gan fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn.   Wrth gwrs roedd diwrnod yn y goedwig yn galw am gyfle i adfyfyrio a gwerthuso yn eistedd o gwmpas tân agored - wedi’i gynnau’n gelfydd gan un o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf - ac yn tostio malws melys!

Dysgu y Tu Hwnt i'r Ystafell Ddarlithio

A hwythau’n ddarlithwyr profiadol ac yn weithwyr ieuenctid â chymhwyster proffesiynol, mae tîm y rhaglen yn llawn sylweddoli bod myfyrwyr yn dysgu mewn dulliau gwahanol.   Adlewyrchir hyn yn y modd y cyflwynir darlithoedd ac yn lleoliad ein dysgu ac addysgu.   Er enghraifft, mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd darlithio ar y campws ac mae’r ystafelloedd yn ei gwneud yn hwylus inni gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp, sy’n rhan bwysig o gyflwyno darlithoedd.   Bydd y darlithoedd bob amser yn rhyngweithiol ac yn gyfranogol, gan adlewyrchu nodweddion gwaith ieuenctid. Mae hyn yn hwyluso’r ffordd inni greu ymarferwyr meddylgar sydd â’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i weithio gyda phobl ifanc a chymunedau.   Eleni rydym yn treialu defnyddio prosiect ieuenctid lleol yng nghanol Caerfyrddin yn lleoliad i gyflwyno ein rhaglen ac mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn treulio'r diwrnod yno bob dydd Iau.   Mae modwl yn cael ei addysgu yno yn y bore ac yn y prynhawn ceir sesiynau ymarferol yno.   Gelwir y sesiynau ymarferol hyn yn ‘Weithgareddau Dysgu drwy Brofiadau’ ac maent yn ychwanegol i'r modylau y mae’r myfyrwyr wedi cofrestru arnynt.   

Cyfleoedd

Yn ôl gweledigaeth tîm y rhaglen, pan fydd y myfyrwyr yn graddio bydd ganddynt gymhwyster academaidd a chymhwyster proffesiynol mewn gwaith ieuenctid yn ogystal â llawer o sgiliau ychwanegol a byddant wedi bod yn rhan o brofiadau ategol sy’n ychwanegu at eu cyflogadwyedd.   Er enghraifft, yn ystod yr Wythnos Gynefino, cymerodd y myfyrwyr ran mewn hyfforddiant diogelu Haen 1 (a achredwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Benfro). Hefyd nododd y myfyrwyr yr hoffent gymryd rhan mewn hyfforddiant hunanamddiffyn a bu fodd i dîm y rhaglen drefnu hyfforddiant Trafod Pobl â Llaw yn Gadarnhaol gan Team-Teach (ardystiedig).   Mae’r myfyrwyr wedi cymryd rhan mewn gweithdai gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru ac edrychwn ymlaen at ymweld â'r Senedd ar ddiwedd y Tymor.   Mae’r myfyrwyr wedi cael cyfle i fod yn rhan o sesiynau a gyflwynir gan amrywiaeth o ymarferwyr gwaith ieuenctid, yn cynnwys cyflwyniad gan Connect Cymru i gyfleoedd a chyllid i fod yn rhan o gynlluniau cyfnewid Ewropeaidd ar gyfer gwaith ieuenctid.   Mae dau ddiwrnod pellach yng Nghoedwig Brechfa wedi’u trefnu yn gysylltiedig yn benodol ag un o’u modylau, lle bydd y myfyrwyr yn dysgu hanfodion gweithio gyda phobl ifanc yn yr awyr agored.

Ymateb Staff a Myfyrwyr

Meddai Angharad Lewis, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned, “Blwyddyn brysur a chyffrous, ac yn ddechrau gwych i’r rhaglen newydd.   Wrth lunio’r radd newydd, ein gweledigaeth fel tîm y rhaglen oedd rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i’n myfyrwyr, yn rhan o’r radd a addysgir ac yn ategol iddi, er mwyn hyrwyddo’u cyflogadwyedd ar ôl iddyn nhw raddio.   Rydym yn gweld y weledigaeth honno’n cael ei datblygu’n barod.   Edrychwn ymlaen at flaengynllunio ar gyfer ein myfyrwyr cyfredol ac ar gyfer y myfyrwyr newydd sy’n ymuno â ni ym mis Medi”. 

Mae’r myfyrwyr hefyd wedi siarad am eu profiadau ar y rhaglen hyd yn hyn...

“Roedd eleni'n flwyddyn addysgiadol a diddorol.   Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac yn agored, ac yn awyddus i rannu profiadau.   Dysgu drwy brofiadau sy’n sefyll allan i mi am ei fod yn berthnasol iawn, ein bod ni’n weithwyr ieuenctid dan hyfforddiant ac yn dysgu drwy ddulliau anffurfiol a rhai heb fod yn ffurfiol".

“Mae’r radd yn ffordd ardderchog o ddysgu, yn heriol ac yn datblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol ym myd gwaith ieuenctid, yn ogystal â datblygu twf personol”.

“Beth yw gwaith ieuenctid?  Dewch i’r Drindod i weld...”