Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwareiddiad Clasurol (BA)

Gwareiddiad Clasurol (BA)

Ymgeisio Nawr

Os oes gennych ddiddordeb yng Ngroeg a Rhufain yr Hen Fyd — eu hanes, eu llenyddiaeth, eu mytholeg a’u cymdeithasau — hon yw’r radd i chi.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Gwareiddiad Clasurol (BA)
Cod UCAS: Q820
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
UCAS Code: CLF1
Apply via UCAS

Gwareiddiad Clasurol ac Archaeoleg (BA)
Cod UCAS: CCA1
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol ac Ysgrifennu Creadigol (BA)
Cod UCAS: CCW1
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: CCH1
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol ac Athroniaeth (BA)
Cod UCAS: PHC1
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: CLF1
Ymgeisio drwy UCAS

Saesneg a Gwareiddiad Clasurol (BA)
Cod UCAS: CCE1
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol gyda Diwylliant yr Hen Aifft (BA)
UCAS Code: QQ84
Apply via UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth

£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Rydym yn darparu cyfle i astudio ystod eang o bynciau a themâu. Gallwch ffocysu ar fytholeg a chrefydd, llenyddiaeth a chelf, neu hanes cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd yn ôl eich dewis.
 2. Addysgir yr holl fyfyrwyr mewn grwpiau bach, gyda darlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau un-i-un a seminarau – oll mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.
 3. Caiff myfyrwyr y cyfle i fynd ar deithiau maes lleol a rhyngwladol, yn ogystal â chyfleoedd astudio dramor gyda’n partneriaid yn Bologna (yr Eidal), Tarragona (Sbaen) a Hobart and William Smith (UDA).
 4. Mae gan staff arbenigedd addysgu ac ymchwilio mewn ystod eang o feysydd o farddoniaeth Ovid a Statius i astudio rhyfela, economeg, eiconograffig hynafol ac arferion crefyddol Celtaidd-Rufeinig.
 5. Caiff y myfyrwyr y cyfle i ddewis modylau o blith holl bynciau a thestunau eraill y dyniaethau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cynllun hwn yn caniatáu ichi astudio ystod eang o fodylau yn cynnwys nid yn unig gymeriadau hanesyddol diddorol megis Pericles y gwladweinydd Athenaidd, arweinwyr milwrol fel Alecsander Fawr ac Iŵl Cesar, yn ogystal â ‘bwci bos’ fel Ymerawdwr Nemo - ond hefyd allbwn llenyddol gwych y bydoedd hyn – gwaith epig Homer, y trasiedïau, Cicero – yn ogystal ag elfennau sylfaenol ar fywyd bob dydd, fel rôl merched, crefydd, rhyfela a’r economi.

Yn y flwyddyn gyntaf, gellir astudio modylau ar ystod eang o bynciau llenyddol mytholegol a hanesyddol; yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, rydym yn cynnig modylau arbenigol ar bob agwedd ar hanes Groeg a Rhufain fel y gallwch feithrin gwybodaeth fanwl am feysydd sydd o ddiddordeb arbennig ichi.

Rydym yn falch o’r ystod eang o ddulliau asesu a ddefnyddir ar y cwrs, fel cyflwyniadau, talpiau, a chynlluniau ymchwil fel bod yr asesiad yn adlewyrchu perfformiad y myfyriwr yn ei gyfanrwydd. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr hefyd gymryd rhan yn y gymuned ymchwil ehangach ac mae croeso iddynt bob amser yn ein cyfres o seminarau ymchwil misol, sy’n croesawu siaradwyr o bedwar ban byd.

Drwy astudio Gwareiddiad Clasurol gyda ni, fe gewch addysgu a arweinir gan ymchwil a dysgu ymchwil-weithredol mewn amgylchedd sy’n caniatáu am ddefnydd llawn o’r rhithfyd ac ymagwedd bersonol hyfforddiant arbenigol.

Rydym yn cefnogi cymdeithasau Clasuron a Gwareiddiadau Hynafol gweithgar iawn a arweinir gan y myfyrwyr, ac maent wedi trefnu nosweithiau ffilm a theithiau theatr ac wedi cynhyrchu eu sioeau eu hunain. Ewch i weld eu tudalennu Facebook.

Pynciau Modylau

Yn eich astudiaethau, cewch y cyfle i archwilio ystod eang o bynciau yn yr hen fyd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mytholeg a chrefydd Roegaidd-Rufeinig
 • Arweinwyr byd allweddol megis Alecsander, Iŵl Cesar a Nero
 • Bywyd bob dydd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid
 • Llofruddiaeth, cynllwyn a thrais mewn gwleidyddiaeth Roegaidd-Rufeinig
 • Rhyfela Rhufeinig a goresgyn ardal Môr y Canoldir
Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa
 • Busnes a Masnach
 • Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
 • Y Cyfryngau a Chyhoeddi
 • Addysgu
 • Astudiaethau Pellach

Nid oes un llwybr penodol i raddedigion Hanes yr Hen Fyd. Mae myfyrwyr sy’n graddio gyda ni’n parhau i ddilyn llwybrau traddodiadol addysgu, amgueddfeydd a threftadaeth, y gwasanaeth sifil ac ymchwil - academaidd, yn y llywodraeth a’r cyfryngau.

Fodd bynnag, mae’r sgiliau cyflogadwyedd a ymgorfforir yn y graddau a gynigiwn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sicrhau bod gan ein graddedigion Gwareiddiad Clasurol y sgiliau a’r hyder i archwilio amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa.

Yn wir, mae ein myfyrwyr sydd wedi graddio wedi archwilio dewisiadau o hyfforddwyr chwaraeon awyr agored i swyddogion carchar, o’r Lluoedd Arfog i yrfaoedd mewn amgylchedd meddygol, gyda detholiad da o rai ag anian entrepreneuraidd yn cymhwyso’r hyn y maent wedi’i ddysgu i greu eu cwmnïau eu hun.

Gan fanteisio ar bopeth maent wedi’i ennill drwy astudio Gwareiddiad Clasurol gyda ni, a’i gyfuno â Gwasanaeth Gyrfaoedd penodedig, mae gan raddedigion Gwareiddiad Clasurol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yr offer i ddilyn eu diddordebau lle bynnag y byddant yn eu harwain.

Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a

theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

 • Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500
 • Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i’n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.