Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwneud Ffilmiau Antur (BA)

Gwneud Ffilmiau Antur (BA)

Mae’r rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, ac mae’n defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal.

Mae yna gyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd y môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o’r holl agweddau ar ein rhaglen.

Gall hyn fod ar ffurf lleoliadau gwaith, prosiectau ar gyfer cleientiaid allanol, gweithio ar brosiectau ffilm, neu ymgysylltu â’r ymarferwyr proffesiynol niferus o’r diwydiant a fydd yn cynnig eu harbenigedd yn ystod y rhaglenni. 

Lluniwyd y rhaglen hon i roi i fyfyrwyr y sgiliau arbenigol a galwedigaethol sydd eu hangen arnynt i weithio yn y maes deinamig hwn o’r diwydiannau ffilm a ffotograffiaeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dewisiadau Llwybr

Gwneud Ffilmiau Antur (BA)
Cod UCAS:  AF01
Gwneud cais trwy UCAS

Gwneud Ffilmiau Antur (CertHE)
Cod UCAS:  AF06
Gwneud cais trwy UCAS

Gwneud Ffilmiau Antur (DipHE)
Cod UCAS:  AF05
Gwneud cais trwy UCAS

Sut i wneud cais

Gwneir pob cais i astudio ar gyfer rhaglen radd israddedig amser llawn trwy UCAS.

Daw ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80

Mae’r rhaglenni ôl-raddedig yn cynnig ystod o opsiynau ar gyfer astudio, gan gynnwys gradd Meistr drwy Ymchwil a Thystysgrif Ôl-raddedig.

Gwneud Ffilmiau Antur (MRes)

Gwneud cais drwy Geisiadau Ôl-raddedig y Drindod Dewi Sant


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae ein cyrsiau arloesol mewn Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU.
 2. Mae’r rhaglenni gradd wedi’u datblygu gyda’r diwydiant i baratoi myfyrwyr at yrfa mewn gwneud ffilmiau cyfoes.
 3. Mae ein lleoliad hyfryd yng Ngorllewin Cymru yn darparu ystod eang o dirweddau, bywyd gwyllt, amgylcheddau a chwaraeon ar gyfer gwaith cynhyrchu.
 4. Mae gwaith myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau ymarferol a chreadigol sydd eu hangen i arbenigo yn eich dewis faes.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, ac mae’n defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal. Mae yna gyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd y môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Mae alldeithiau a theithiau maes yn rhan ganolog o’n graddau. Maent yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o ffilmio mewn amrywiaeth o leoliadau ac amodau, a deall gwahanol ofynion ffilmio mewn ystod o amgylcheddau. Gall yr alldeithiau hyn fod yn rhan o’ch gwaith gradd a asesir, ond rydym yn annog myfyrwyr i fynychu’r teithiau ychwanegol niferus a drefnwn yn ystod y flwyddyn, sydd yn aml yng nghwmni gwneuthurwyr ffilmiau arbenigol.

Mae gan Orllewin Cymru amrywiaeth wych o dirweddau, o glogwyni arfordirol a thraethau, i fynyddoedd, llynnoedd a dyffrynnoedd. Rydym hefyd yn mynd ar deithiau rheolaidd i stiwdios cwmnïau cynhyrchu mawr, i roi gwir gipolwg i fyfyrwyr ar sut beth yw gweithio yn y diwydiant. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i fynd ar leoliadau gwaith gyda’r cwmnïau hyn.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r sgiliau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu craidd sydd eu hangen i greu cynnwys seiliedig ar antur ar gyfer ffilm a’r cyfryngau. Bydd nifer o alldeithiau a phrosiectau, yn ogystal â dosbarthiadau ffurfiol, a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad o weithio mewn ystod o amgylcheddau a meysydd.

Gall y rhain amrywio o chwaraeon eithafol a chwaraeon moduro i ffilmio bywyd gwyllt, ffilmio tirluniau ac ar yr arfordir, a ffilmio o’r awyr.  Wrth i fyfyrwyr wneud cynnydd, gallant arbenigo mewn maes o’u dewis; erbyn y flwyddyn olaf, gall myfyrwyr weithio ar brosiect mawr unigol yn eu dewis faes, gyda mewnbwn arbenigol gan ymarferwyr blaenllaw.

Pynciau Modylau

Blwyddyn 1/ Lefel 4:

 • Sgiliau Cynhyrchu Craidd
 • Deall Techneg Ffilm
 • Cynhyrchu Ffilm
 • Cyn-gynhyrchu Ffilm
 • Alldaith Myfyrwyr 1
 • Iechyd, Diogelwch ac Asesu Risg

Blwyddyn 2/ Lefel 5:

 • Cynhyrchu Ffilm Unigol
 • Ffotograffiaeth Antur, Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd
 • Dadansoddi Ffilm
 • Alldaith Myfyrwyr 2
 • Ffilmio Dogfen: Antur, Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd
 • Gwneud Ffilmiau o’r Awyr

Blwyddyn 3/ Lefel 6:

 • Prosiect Mawr 1
 • Prosiect Mawr 2
 • Prosiect Cleient
 • Entrepreneuriaeth a Gwneud Ffilmiau

Cynnwys Amlblatfform

Asesiad

Dim arholiadau. Gwaith cwrs ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.

Cewch eich ysbrydoli... Caerfyrddin Greadigol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

120 o Bwyntiau UCAS

Cyfleoedd Gyrfa

Mae sgiliau entrepreneuraidd a galwedigaethol yn elfen greiddiol o brofiadau’r myfyrwyr, gan alluogi graddedigion i fynd i mewn i’r diwydiant yn hyderus fel gweithwyr llawrydd ac i hyrwyddo ac arddangos eu gwaith.

Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o’r holl agweddau ar ein rhaglenni. Gall hyn fod ar ffurf lleoliadau gwaith, prosiectau ar gyfer cleientiaid allanol, gweithio ar brosiectau ffilm, neu ymgysylltu â’r ymarferwyr proffesiynol niferus o’r diwydiant a fydd yn cynnig eu harbenigedd yn ystod y rhaglenni.

Costau Ychwanegol

£300-500 am yriant caled, cerdyn cof, dillad awyr agored, alldeithiau.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Lowri Bevan

“Mae fy astudiaethau yn YDDS wedi caniatáu i mi ymestyn a datblygu fy sgiliau a dysgu a gweithio o fewn y diwydiant creadigol yng Nghymru sy’n tyfu’n gyson. Mae’r cwrs yn anhygoel o ran ysbrydoli unigolion sy’n dymuno dysgu am arferion newydd yn y cyfryngau a’r hyn sydd gan y diwydiant i’w gynnig. Mae’r cymorth a’r ysgogiad y mae’r darlithwyr wedi’u rhoi i mi wedi bod yn hollol anhygoel.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth