Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Hysbysebu Creadigol (MDes, BA)

Hysbysebu Creadigol (BA)

Mae ein cwrs cyffrous a chreadigol, Hysbysebu Creadigol, yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn cofleidio’r cyfleoedd anhygoel a gynigir gan y technolegau a’r datblygiadau arloesol newydd.

Rydym yn cefnogi esblygiad myfyrwyr trwy ysbrydoli syniadau creadigol, cyfoes i ddatrys problemau cyfathrebu’r dyfodol. Er enghraifft, mae ein myfyrwyr wedi ennill pedair gwobr ryngwladol Gwaed Newydd D&AD yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Rydyn ni’n mentora ein myfyrwyr i fod yn chwaraewyr tîm sy’n cael eu gyrru gan syniadau sy’n niwtral o ran y cyfryngau gyda golwg strategol 360 gradd. Trwy astudio gyda ni, byddwch yn meithrin llawer o sgiliau ym maes creu’r sgiliau perthnasol sy’n cyrraedd calonnau a meddyliau’r cynulleidfaoedd.

Byddwch yn archwilio syniadau trwy lu o dechnegau creadigol o ffotograffiaeth i ffilm, o ddylunio graffig i ysgrifennu copi, o Ddeallusrwydd Artiffisial i Realiti Estynedig, o’r tarfu i’r profiadol, o flogiau i’r cyfryngau cymdeithasol i enwi rhai enghreifftiau yn unig.

Mae ein myfyrwyr yn elwa o feintiau dosbarth llai na llawer o brifysgolion. Mae hyn yn caniatáu llawer mwy o amser cyswllt ac yn creu amgylchedd deinamig lle gallwch chi ddatblygu’n hyderus eich sgiliau creadigol wrth gael cymorth llawn gan eich darlithwyr.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Hysbysebu Creadigol (BA)
Cod UCAS: CAV1
Gwnewch gais trwy UCAS

Sut i wneud cais

Gwneir yr holl geisiadau i astudio rhaglen gradd israddedig trwy UCAS – mae Coleg Celf Abertawe yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Mae pob un o’n cyrsiau yn dod o dan y cod sefydliadol T80

Ewch i adran ymgeisio’r Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 • Meintiau dosbarth mewn amgylchedd creadigol  cynhwysol, amrywiol a chefnogol.
 • Amser cyswllt helaeth a mynediad i ddarlithoedd cyrsiau.
 • Dull cyfoes ac arloesol i’ch helpu chi i greu ymgyrchoedd hysbysebu a brandiau’r dyfodol.
 • Er enghraifft, mae ein myfyrwyr wedi ennill pedair gwobr ryngwladol Gwaed Newydd D&AD yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.
 • Cymorth academaidd a gofal bugeiliol o ansawdd rhagorol.

Bwriwch olwg ar ein tudalennau sgoriau a safleoedd yma.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Athroniaeth y cwrs BA (Anrh) a MDes Hysbysebu a Dylunio Brand yw darparu amgylchedd dysgu blaengar, diogel sy’n seiliedig ar syniadau lle gall ein myfyrwyr ragori a mynd yn arbenigwyr ar ddatrys problemau cyfathrebu’r dyfodol.

Golyga hyn ddyfeisio a chreu ymgyrchoedd hysbysebu integredig, nodweddion brand effeithiol, ffilmiau gwefan, hysbysebion teledu, ymgyrchoedd print, negeseuon brand profiadol, ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd hysbysebu ar-lein, hysbysebu guerrilla, hysbysebu amgylchynol, post uniongyrchol, dylunio gwefannau, hysbysebu radio ac unrhyw beth arall, fwy neu lai, y gall ein myfyrwyr ei ddychmygu! 

Mae Astudio Hysbysebu a Dylunio Brand yng Ngholeg Celf Abertawe yn rhoi’r fantais i chi o ddysgu mewn dosbarthiadau o feintiau bach lle byddwch yn elwa o gyswllt helaeth â darlithwyr y cwrs. Gan mai ni yw ysgol gelf hynaf Cymru, mae gennym hefyd ddewis llawn o gyfleusterau traddodiadol a hynod fodern a fydd yn rhoi cyfle i’ch syniadau creadigol dyfu a ffynnu.

Cewch chi eich addysgu gan ymarferwyr sydd â phrofiad o’r diwydiant, cewch chi elwa o weithio ar brosiectau byw a chael cysylltiad ag arbenigwyr yn y diwydiant. Mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr wedi mynd yn eu blaen i weithio i asiantaethau a brandiau uchel eu bri megis Abbott Mead Vickers BBDO, Saatchi and Saatchi, TBWA, 180 Kingsday, Tesco, Dyson a Brand Attic.

Rydyn ni’n trefnu teithiau dewisol bob blwyddyn i fyfyrwyr sy’n astudio oddi mewn i Ysgol y Celfyddydau Graffig a Digidol ac yn ddiweddar ymwelom ni â dinasoedd mor amrywiol ag Efrog Newydd a Budapest.

Mae’r cwrs yn ymfalchïo ei fod yn meithrin doniau creadigol i’r safonau uchaf ac mae wedi dathlu hyn trwy ennill pedair gwobr ryngwladol ryfeddol Gwaed Newydd D&AD yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i ddod yn ymarferwr creadigol sydd â’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant hysbysebu a brandio’r dyfodol. Byddwch yn dysgu’r sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich helpu i sefydlu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol mewn rolau megis cyfarwyddwr celf, ysgrifennydd copi, dylunydd digidol, dylunydd graffig, rheolwr y cyfryngau cymdeithasol, swyddog gweithredol marchnata, rheolwr digwyddiadau a chysylltiadau cyhoeddus.
 
Er mwyn i chi ddysgu’r sgiliau hyn, mae’r addysgu’n arloesol, yn rhagweithiol, yn hwyl ac yn heriol. Sefydlir ystod amrywiol o dasgau i’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau creadigol dargyfeiriol a chydgyfeiriol.
 
Mae’r hyfforddiant yn amlweddog ac ar ffurf darlithoedd, prosiectau tîm, briffiau byw, cyflwyniadau, saffarïau ymchwil ac ymchwiliadau addysgol yn y DU a thramor.

Pynciau Modylau

Modylau Lefel 4 (Blwyddyn 1)

 • Teipograffeg (ABD)
 • Ysgrifennu copi
 • Amgylchedd Hysbysebu 
 • Cyfathrebu Graffig 
 • Astudiaethau Gweledol 1
 • Astudiaethau Gweledol 2
 • Ffyrdd o Feddwl
 • Ffyrdd o Ganfod

Yn y flwyddyn gyntaf, rydyn ni'n eich helpu chi i ddatblygu seiliau eich sgiliau creadigol, technegol a dadansoddol. Mae Teipograffeg, Ysgrifennu Copi, Cyfathrebu Graffig ac Amgylchedd Hysbysebu’n weithdai a darlithoedd a fydd yn eich helpu chi i wneud yn fawr o’r camau cyntaf hynny at ddatblygu eich dull creadigol penodol eich hun. Mae dosbarthiadau Astudiaethau Gweledol a Thechnegol yn cynnwys gweithdai ynghylch rhaglenni dylunio Adobe Creative Suite.

Rydyn ni hefyd yn cynnwys strategaethau marchnata a hysbysebu i sicrhau nad yw eich syniadau'n unig yn eithriadol ond hefyd yn effeithiol.

Bydd Modylau mewn Arferion Cyd-destunol yn eich helpu chi i ddeall theori celf a dylunio, a’ch helpu i ddatblygu eich gwaith creadigol eich hun mewn cyd-destun hanesyddol ac athronyddol lletach.

Modylau Lefel 5 (Blwyddyn 2)

 • Profiad Brand
 • Hysbysebu Digidol
 • Hysbysebu Integredig
 • Cynaliadwyedd, Menter ac Entrepreneuriaeth
 • Ymchwiliad Gweledol 1
 • Ymchwiliad Gweledol 2
 • Ymchwil Creadigol
 • Arferion Ymchwil

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn parhau i ddatblygu eich dealltwriaeth o theori dylunio ym modylau Arferion Cyd-destunol. Bydd y Modwl Profiad Brand yn caniatáu i chi archwilio brandio o ran y strategaeth ddylunio a chyfathrebu. Bydd hyn yn eich helpu i wireddu eich cysyniadau ar ffurf diriaethol. Caiff dulliau hysbysebu trwy’r cyfryngau digidol a chymdeithasol eu cyflwyno, ac archwilir technolegau newydd trwy Ymholiad Gweledol.

Mewn Cynaliadwyedd, Menter ac Entrepreneuriaeth bydd modd i chi gael profiad o sefydlu menter busnes o’ch dewis chi mewn tîm gyda disgyblaethau eraill. Byddwch hefyd yn archwilio arfer cynaliadwy a moesegol yn rhan o’r broses ddylunio. Mae Hysbysebu Integredig yn rhoi cyfle i chi archwilio llwyfannau hysbysebu anhraddodiadol yn rhan o ymgyrch hysbysebu 360 gradd.

Mae Astudiaethau Gweledol a Thechnegol yn cynorthwyo ac yn sail i hyn i gyd i’ch helpu chi i ddatblygu eich creadigrwydd trwy arbrofi sain a gweledol. Yn yr ail flwyddyn, byddwn yn cyflwyno rhagor o gleientiaid a gweithwyr proffesiynol i bennu’r heriau a rhoi’r manylion diweddaraf i chi am dueddiadau presennol y diwydiant.

Modylau Lefel 6 (Blwyddyn 3)

 • Portffolio Graddio
 • Ymholiad Creadigol Uwch
 • Marchnata a Hunan-hyrwyddo
 • Traethawd Hir

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn dechrau ar brosiectau hunangyfeiriol a fydd yn cloi gyda’ch sioe raddio diwedd blwyddyn derfynol. Hwn fydd eich cyfle gorau i archwilio a datblygu eich sgiliau creadigol. Cewch chi arddangos eich meysydd diddordeb a dangos eich dull unigryw o ddatrys problemau a chreu cynnwys.

Mae negodi’n allweddol, nid yn unig gyda’r staff ond hefyd gyda’ch cleientiaid chi eich hun, ond rydym hefyd yn disgwyl i chi arwain trwy fod yn wreiddiol a pherthnasol. Mae’r prosiectau Personol ac Allanol hyn (a yrrir gan gleientiaid) yn rhan fawr o’ch trydedd flwyddyn. Ar y lefel astudio hon, mae llawer o’n myfyrwyr yn gwneud interniaethau.

Rydym hefyd yn disgwyl i’n myfyrwyr gymryd rhan yng nghystadleuaeth flynyddol myfyrwyr Gwaed Newydd D&AD. Caiff myfyrwyr ddewis briff ar gyfer brand pwysig a chymryd rhan yn y gystadleuaeth ryngwladol. Mae gennym hanes ardderchog yn y gystadleuaeth ac mae ein myfyrwyr llwyddiannus wedi cael clod yn y diwydiant ar gyfer eu cyflawniadau.

Yn y drydedd flwyddyn, cewch hi hefyd gyflwyno a chymryd risgiau i’ch meddwl cysyniadol gyda modwl Ymholiad Creadigol Uwch. Yn ystod y semester gyntaf, byddwch chi hefyd yn datblygu ac yn cyflwyno traethawd hir o'ch dewis, ysgrifenedig gyda goruchwylio a chymorth darlithydd cwrs.

Modylau Lefel 7 Modylau (Blwyddyn 4 - MDes yn unig)

 • Yr Arbrawf Meddwl
 • Meddwl Beirniadol Uwch Arfer Proffesiynol Uwch (opsiwn A)
 • Arfer Proffesiynol Uwch (opsiwn B)
 • Prif Brosiect

Dyluniwyd y bedwaredd flwyddyn i ddatblygu ymhellach a gwella arfer unigol a hwyluso’r gwaith o greu mentrau a/neu waith cydweithredol oddi mewn i ddiwydiannau hysbysebu a dylunio brand.

Asesiad

Cynhelir asesiadau drwy waith cwrs, ysgrifenedig ac ymarferol. Nid oes arholiadau ar y cwrs hwn. Caiff myfyrwyr eu hasesu’n ffurfiannol gydol modwl a chynhelir asesiad crynodol ar ddiwedd modwl cyn diwedd y semester. Dyma rai o'r dulliau addysgu a dysgu a ddefnyddir gydol y cwrs:

Tiwtorialau Anffurfiol 

Cynhelir y tiwtorialau'n rheolaidd ac ar draws pob lefel astudio. Ym Mlwyddyn 1, mae pob myfyriwr yn gweld ac yn trafod eu gwaith ag aelod o’r staff, ac yn yr un modd ym Mlwyddyn 2. Tuedda myfyrwyr trydedd a phedwaredd flwyddyn i weithio’n fwy annibynnol ond byddant yn elwa o diwtorialau wythnosol ar yr amserlen. Rydym yn sicrhau y caiff pob myfyriwr ym Mlwyddyn 3 diwtorial gydag o leiaf un aelod o’r staff academaidd bob wythnos.  Rydyn ni’n falch o’r ffaith fod modd i’r myfyrwyr weld y staff mor rheolaidd ag y gallai fod gofyn, felly mae cyfle i drefnu tiwtorialau ychwanegol yn ôl yr angen.

Vivas

Cynhelir y rhain deirgwaith yn eich trydedd flwyddyn astudio, gydag o leiaf dau aelod o’r staff. Yn ystod y sesiynau, bydd gofyn i chi gyflwyno eich datblygiad ymarferol a chysyniadol, bwriadau ar gyfer y dyfodol a’r canlyniadau posibl y gallech fod yn eu hystyried neu’n gweithio tuag atyn nhw.  Darpara’r viva gyfle i bwysleisio gwendidau a chryfderau, ac i fonitro cynnydd. Darperir adborth ysgrifenedig wedyn i’ch helpu i gydnabod meysydd i’w gwella a meysydd posibl i ymchwilio iddynt ymhellach.

Beirniadaethau grŵp

Fe’u cynhelir yn rheolaidd, ar draws pob lefel yn ystod y sesiynau darlith. Maen nhw’n gyfle rhagorol i fyfyrwyr rannu a chyfnewid syniadau â’u cyd-fyfyrwyr mewn dull strwythuredig, yn ogystal â derbyn mewnbwn defnyddiol gan staff. Roedd y sesiynau'n helpu i feithrin hyder wrth sefydlu eich ‘llais creadigol’ eich hun.

Cyflwyniadau Anffurfiol a Ffurfiol

Mae natur cyflwyniadau yn  amrywio yn ôl y lefel: ym Mlwyddyn 1 cyflwynir cyflwyniadau anffurfiol yn y semester cyntaf er mwyn helpu myfyrwyr i feithrin hyder wrth siarad am eu gwaith wrth gyfoedion a’r staff. Mae hefyd yn rhan, fel arfer, o’r broses asesu ar ddiwedd pob prosiect. Disgwylir i fyfyrwyr Blwyddyn 2 roi cyflwyniadau mwy ffurfiol yn rhan o bob modwl. Ym Mlwyddyn 3, mae cyflwyniad ffurfiol a sesiwn Holi ac Ateb yn rhan o asesiad terfynol eich gwaith Portffolio Graddio.

Arddangos gwaith

Ar ddiwedd y drydedd flwyddyn astudio, mae gofyn i bob myfyriwr gymryd rhan mewn arddangosfa o’u gwaith gerbron y cyhoedd. Cynhelir hyn mewn lleoliad yn Abertawe ac fe’i trefnir gan y grŵp blwyddyn. Mae’r cwrs hefyd yn derbyn myfyrwyr i arddangos yn nigwyddiad Gwaed Newydd D&AD yn Shoreditch, Llundain bob blwyddyn. Darpara hyn gyfle cenedlaethol a byd-eang i fyfyrwyr arddangos eu gwaith gan fod rhai o’r asiantaethau uchaf eu parch yn y DU a’r tu hwnt yn ymweld â’r digwyddiad ac yn ei gefnogi.  Mae hefyd gyfleoedd pellach gydol y flwyddyn i grwpiau blwyddyn arddangos gwaith prosiect trwy arddangosiadau penodol.

Ein Cyfleusterau, Graddedigion a Chysylltiadau â Diwydiant

Bywyd Myfyrwyr ac Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ni ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. Rydyn ni’n trefnu cyfweliadau i’r holl ymgeiswyr ac yn ystyried  eich sgiliau, cyflawniadau a’ch profiad bywyd yn ogystal â phortffolio gwaith.

Ein cynnig safonol ar gyfer cwrs gradd yw 120 o bwyntiau UCAS. Rydym yn disgwyl bod gan ymgeiswyr radd C neu’n uwch mewn Iaith Saesneg (neu Gymraeg) ar lefel TGAU, ynghyd â graddau llwyddo mewn pedwar pwnc arall.  Rydym yn derbyn amrywiaeth o gymwysterau Lefel 3 gan gynnwys:

 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, ynghyd ag un TAG Safon Uwch mewn pwnc academaidd perthnasol
 • Tair TAG Safon Uwch neu gyfwerth
 • BTEC Diploma Estynedig mewn pwnc perthnasol, gyda graddau Clod o leiaf
 • Sgôr Bagloriaeth Ryngwladol o 32
 • Gellir ystyried cymwysterau perthnasol eraill fesul unigolyn

Mae cymwysterau’n bwysig, fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Os nad yw’r pwyntiau UCAS gofynnol gennych, cysylltwch â thiwtor derbyniadau’r cwrs neu anfonwch e-bost i artanddesign@pcydds.ac.uk gan y gallwn ni wneud cynigion i ymgeiswyr ar sail gwaith eithriadol,  a/neu brofiad ymarferol.

Gweler Canllaw Cyfweliadau i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Ar ôl astudio’r cwrs hwn, mae’r cyfleoedd i raddedigion yn gyffrous ac yn amrywiol. Gall myfyrwyr edrych ymlaen at yrfaoedd creadigol dros ben yn y meysydd hyn:

 • Gweithwyr Creadigol Asiantaethau
 • Cyfarwyddwyr Celf
 • Ysgrifenwyr Copi
 • Dylunwyr Digidol
 • Crewyr Cynnwys ar y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Rheolwyr y Cyfryngau Cymdeithasol
 • Dylunwyr Graffig
 • Rheolwyr Digwyddiadau
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Rheolwyr Marchnata

Yn ogystal â dysgu am y busnes hysbysebu a dylunio brand, byddwch hefyd yn dysgu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn rhoi mantais gystadleuol i chi ym mha lwybr gyrfa bynnag y dewiswch ei ddilyn, megis:

 • Ysgrifennu Creadigol
 • Meddalwedd Adobe CC
 • Rheoli amser
 • Sgiliau cynllunio
 • Sgiliau ymchwil
 • Sgiliau trefnu
 • Sgiliau dadansoddi
 • Sgiliau cyflwyno
 • Sgiliau negodi
 • Sgiliau cyfweld
 • Darbwyllo
 • Gwerthu

Mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio i rai o’r asiantaethau cyfathrebu a brandiau uchaf eu parch yn y DU a thramor, megis:

 • Abbott Mead Vickers BBDO
 • Saatchi & Saatchi
 • MBA
 • RAPP
 • Dyson
 • TBWA Manceinion
 • 180 Kingsday
 • The Creative Engagement Group
 • ASOS
 • F&F Clothing (Tesco)
 • The Financial Times
 • Brand Attic
 • Veeqo

Mae rhai myfyrwyr hefyd wedi dilyn cyrsiau ôl-raddedig mewn marchnata ac addysgu.

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd, yn y rhan fwyaf o achosion, yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydyn ni’n darparu’r deunyddiau sylfaenol y mae ar fyfyrwyr eu hangen i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol wrth ymestyn eu hymchwil i’w harfer personol. Er enghraifft, prynu eu deunyddiau a’u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno mewn gwibdeithiau astudio dewisol, ac argraffu. 

Disgwylir i fyfyrwyr ddod â’u hoffer celf a dylunio personol eu hunain gyda nhw wrth ddechrau ar y cwrs.  Gallwn roi cyngor ar yr offer cywir sydd eu hangen ar gyfer eich cwrs astudio a’ch cyfeirio chi at gyflenwyr priodol i brynu eitemau hanfodol cyn neu yn ystod eich astudiaethau.  

Bydd cit ‘celf a dylunio’ sylfaenol yn costio £100 ond efallai fod gennych eisoes lawer o’r offer sydd eu hangen, felly holwch ni yn gyntaf. Hefyd, er bod gennym stiwdios dylunio digidol penodol helaeth (Cyfrifiadur Personol a MAC) i chi gyflawni eich gwaith cwrs, efallai yr hoffech ddod â’ch dyfeisiau digidol eich hun ac argymhellwn eich bod yn ein holi ni'n gyntaf cyn prynu unrhyw beth. 

Yn dibynnu at y pellter a’r hyd, gall teithiau astudio amrywio o ran cost o oddeutu £10 i ymweld ag orielau ac arddangosfeydd lleol i £200+ ar gyfer teithiau tramor – mae’r costau hyn yn cynnwys pethau megis cludiant, mynediad i leoliadau a llety ac fel arfer ar brisiau gostyngedig i’n myfyrwyr.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Celf a Dylunio Sylfaen
 • BA (Anrh) Dylunio Graffig
 • BA (Anrh) Darlunio
 • MA Cyfathrebu Gweledol
 • MA Hysbysebu
Dyfyniadau Myfyrwyr

Dal Almeida a Mike Hughes

“Roedd y cwrs yn llawer o sbri. Fe wnaethom ni gyfarfod â chydweithwyr a ddaeth wedyn yn ffrindiau oes. Rhoddodd y sgiliau yr oedd eu heisiau arnom ni i gael ein traed ar ris cyntaf ysgol ein gyrfa. Mae hysbysebu’n faes cystadleuol. Efallai y byddwch yn cystadlu yn erbyn timau eraill ar gyfer briffiau neu asiantaethau eraill ar gyfer cleientiaid. Cyflwynodd y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand yng Ngholeg Celf Abertawe ni i hynny, gyda chystadleuaeth gref ymhlith myfyrwyr ar friffiau byw.” 

Dave Griffiths

“Roedd y cwrs yn lle naturiol i greu a dysgu, heb fod yn gyfyngedig i rai pobl, roedd croeso i bawb. Roedd y cyfleusterau’n grêt, llwyddes i ddefnyddio’r stiwdio ffotograffiaeth a gweithio gyda myfyrwyr eraill i weithredu fy syniadau, sy’n ffordd dda o weithio. Ni alla i ddiolch yn ddigon i rai o’r staff am ddeall fy ngweledigaeth ar gyfer rhai prosiectau, derbyn fy mhrosesau, a’m gwthio i gael y radd orau a allwn.“

Sophie Edwards

“Nid dysgu sgiliau gyrfa yn unig a wnes i yn y brifysgol. Dysges i sut i weithio’n gydweithredol yn aelod o dîm. Dysges i sut y gallwch chi weithio’n galed ond dal i gael hwyl wrth wneud, felly gwnes i ambell ffrind arbennig ac rwy’n eu gweld nhw o hyd heddiw.”

Ross Weaver

“Roedd y cwrs yn wahanol iawn i unrhyw addysg flaenorol yr oeddwn i wedi ei chael. Roedd yn gyffrous iawn gwybod mai chi sy’n penderfynu sut y byddwch chi’n tyfu ac yn gwneud cynnydd. Mae’n golygu creu problemau a’u datrys, dysgu sgiliau newydd sy’n datgloi cyfleoedd newydd a chreu llwybr newydd at yrfa sy’n gweddu i chi. Roedd y tiwtoriaid yn hanfodol i’r broses ac i’m rhoi i ar ben ffordd gyda’u gwybodaeth helaeth yn y maes hwn.”

Hannah Barnes

“Does dim dwywaith na ches i fwy o hyder yn fy ngwaith i trwy astudio ar y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand a dysges i bwysigrwydd cymryd risgiau. Ces i lawer o gyngor ond, yn bwysicach, cymorth go iawn gan fy nhiwtoriaid a rhoddodd hyn y rhyddid creadigol i mi archwilio’r pethau a oedd o ddiddordeb i mi.”

Amy Jones

“Ar ôl graddio yn ystod yr haf llynedd, des i’n hunangyflogedig a gweithio’n ddylunydd graffig ar y cyd â’m swydd ran-amser. Defnyddies i'r sgiliau a ddysges i yn y brifysgol i farchnata fy ngwaith a’m gwasanaethau ar-lein trwy fy ngwefan a’m presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Rwy newydd ddechrau swydd amser llawn gydag asiantaeth yn Abertawe.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Cynigia Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant ddau ddyfarniad academaidd:  

 • Ysgoloriaeth 1853 Coleg Celf Abertawe
 • Bwrsari Sylfaen Tyst AU

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Erasmus 
Yn ystod eich amser gyda ni, cewch chi gyfle i astudio dramor gyda rhaglenni cyfnewid Erasmus sydd ar waith ar hyn o bryd gyda phrifysgolion yn Norwy, Barcelona a Sweden.

Astudio Dramor 
Gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cyfle i astudio semester yn UDA a Chanada.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: cliciwch yma