Digital marketing course

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Caiff y rhaglen BA (Anrh) Marchnata Digidol ei thanategu gan elfennau craidd Rheolaeth a Marchnata Busnes ond fe’i dyluniwyd i baratoi graddedigion ar gyfer gweithio yn yr amgylchedd Marchnata Digidol.

Mae hyn yn cynnwys dysgu agweddau allweddol ar ddatblygu’r profiad, strategaeth, sianelau a chyfathrebu digidol. O ganlyniad i’w strwythur, mae’r rhaglen hon yn cynnig i fyfyrwyr ystod eang o gyfleoedd gyrfaol.

Yn ogystal, mae’r rhaglen wedi cael ei mapio yn erbyn Diploma Proffesiynol mewn Marchnata y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) gan roi’r cyfle i fyfyrwyr gael cymhwyster CIM ochr yn ochr â’u gradd.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: DM01
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes Abertawe
E-bost Cyswllt:
beth.cummings@uwtsd.ac.uk
 

Ucas Icon (60x60px)

Siarad Cymraeg?
Speak Welsh?

40 credyd ar gael yn Gymraeg
40 credits available in WelshMae’r BA (Anrh) Rheolaeth Ddigidol newydd yn rhaglen arloesol lle mae’r addysgu wedi’i seilio ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith. Dyluniwyd y rhaglen mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr y diwydiant, gan roi mynediad i fyfyrwyr at yr wybodaeth academaidd ddiweddaraf a sgiliau diwydiannol ymarferol. Mae’r rhaglen yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, ac yn ystod hon, byddwch yn ymgymryd ag ystod o fodylau gorfodol sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau disgyblaeth, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth. Mae hyn yn caniatáu i chi, fel myfyriwr, gael dealltwriaeth dda o egwyddorion ystod o feysydd pwnc cyn arbenigo mewn marchnata digidol. Mae’r rhaglen wedi’i ddatblygu ar y cyd â chyflogwyr a’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), sef prif gorff y diwydiant, i sicrhau bod y sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol perthnasol yn cael eu datblygu ochr yn ochr â manyldeb academaidd rhaglen radd. 

Mae’r Ysgol Fusnes wedi hen sefydlu perthnasoedd gyda busnesau lleol a rhanbarthol i ddarparu rhaglen o weithgareddau allgyrsiol integredig. Mae hyn yn rhoi i’n myfyrwyr ystod o gysylltiadau, cyfleoedd a phrofiadau sy’n rhan o’r profiad dysgu, ond sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a medrau ymarferol eu hunain er mwyn gallu trosglwyddo o addysg i gyflogaeth.  

 • Y cyfle i astudio mewn Ysgol a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn y 15 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Rheolaeth
 • Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu. 
 • Y cyfle i astudio dramor.
 • Y cyfle i ymgymryd ag o leiaf dau interniaeth yn ystod y rhaglen tair blynedd
 • Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnosod ym mhob modwl
 • Profiadau byd go iawn
 • Amrywiaeth y modylau ac asesiadau dilys
 • Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Mae Ysgol Fusnes Abertawe yn ganolfan astudio swyddogol ar gyfer cymwysterau proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM).
 • Dr Gareth Hughes
 • Christopher Thomas
 • Ian Jackson

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys, gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

88 o Bwyntiau UCAS

Mae ein graddau busnes yn rhoi i fyfyrwyr ystod eang o sgiliau y mae ystod o gyflogwyr yn chwilio amdanynt. O ganlyniad i natur hyblyg ac eang y rhaglen bydd graddedigion yn gymwys i fynd i weithio mewn ystod o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys  y sectorau dielw, cyhoeddus a phreifat.   Yn 2015/16 roedd 98% o raddedigion yr Ysgol Fusnes mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach ar ôl chwech mis.

Mae’r Ysgol Fusnes yn cynnig cymorth lleoliad pwrpasol gyda chyngor diwydiant-benodol yn cael ei gynnig gan arbenigwyr yn y ddisgyblaeth. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â lleoliadau/interniaethau fel rhan o’u rhaglen radd a/neu yn ychwanegol i’r modylau a addysgir. Mae cyfleoedd i ymuno â rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) y Sefydliad Marchnata Siartredig hefyd yn bosibl. 

Trwy gydol eich astudiaethau fe gewch gyfle i ymgysylltu ag ystod o gyrff diwydiannol. Yn amodol ar eich dewis fodwl a/neu raglen astudio, mae’n bosibl ichi gael achrediad i’r cyrff proffesiynol a ganlyn: 

Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), Cymdeithas Cyfrifyddion Ardystiedig Siartredig (ACCA).

* I'w ddilysu