BA Marchnata Digidol

Digital marketing course

Caiff y rhaglen BA (Anrh) Marchnata Digidol ei thanategu gan elfennau craidd Rheolaeth a Marchnata Busnes ond fe’i dyluniwyd i baratoi graddedigion ar gyfer gweithio yn yr amgylchedd Marchnata Digidol.

Mae hyn yn cynnwys dysgu agweddau allweddol ar ddatblygu’r profiad, strategaeth, sianelau a chyfathrebu digidol. O ganlyniad i’w strwythur, mae’r rhaglen hon yn cynnig i fyfyrwyr ystod eang o gyfleoedd gyrfaol.

Yn ogystal, mae’r rhaglen wedi cael ei mapio yn erbyn Diploma Proffesiynol mewn Marchnata y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) gan roi’r cyfle i fyfyrwyr gael cymhwyster CIM ochr yn ochr â’u gradd.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: DM01
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes Abertawe
Enw Cyswllt:
Beth Cummings
E-bost Cyswllt:
beth.cummings@uwtsd.ac.uk
 Mae’r BA (Anrh) Rheolaeth Ddigidol newydd yn rhaglen arloesol lle mae’r addysgu wedi’i seilio ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith. Dyluniwyd y rhaglen mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr y diwydiant, gan roi mynediad i fyfyrwyr at yr wybodaeth academaidd ddiweddaraf a sgiliau diwydiannol ymarferol. Mae’r rhaglen yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, ac yn ystod hon, byddwch yn ymgymryd ag ystod o fodylau gorfodol sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau disgyblaeth, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth. Mae hyn yn caniatáu i chi, fel myfyriwr, gael dealltwriaeth dda o egwyddorion ystod o feysydd pwnc cyn arbenigo mewn marchnata digidol. Mae’r rhaglen wedi’i ddatblygu ar y cyd â chyflogwyr a’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), sef prif gorff y diwydiant, i sicrhau bod y sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol perthnasol yn cael eu datblygu ochr yn ochr â manyldeb academaidd rhaglen radd. 

Mae’r Ysgol Fusnes wedi hen sefydlu perthnasoedd gyda busnesau lleol a rhanbarthol i ddarparu rhaglen o weithgareddau allgyrsiol integredig. Mae hyn yn rhoi i’n myfyrwyr ystod o gysylltiadau, cyfleoedd a phrofiadau sy’n rhan o’r profiad dysgu, ond sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a medrau ymarferol eu hunain er mwyn gallu trosglwyddo o addysg i gyflogaeth.  

  • Y cyfle i astudio mewn Ysgol a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn y 15 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Rheolaeth
  • Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu. 
  • Y cyfle i astudio dramor.
  • Y cyfle i ymgymryd ag o leiaf dau interniaeth yn ystod y rhaglen tair blynedd
  • Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnosod ym mhob modwl
  • Profiadau byd go iawn
  • Amrywiaeth y modylau ac asesiadau dilys
  • Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Mae Ysgol Fusnes Abertawe yn ganolfan astudio swyddogol ar gyfer cymwysterau proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM).

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys, gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

88 o Bwyntiau UCAS

Mae ein graddau busnes yn rhoi i fyfyrwyr ystod eang o sgiliau y mae ystod o gyflogwyr yn chwilio amdanynt. O ganlyniad i natur hyblyg ac eang y rhaglen bydd graddedigion yn gymwys i fynd i weithio mewn ystod o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys  y sectorau dielw, cyhoeddus a phreifat.   Yn 2015/16 roedd 98% o raddedigion yr Ysgol Fusnes mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach ar ôl chwech mis.

Mae’r Ysgol Fusnes yn cynnig cymorth lleoliad pwrpasol gyda chyngor diwydiant-benodol yn cael ei gynnig gan arbenigwyr yn y ddisgyblaeth. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â lleoliadau/interniaethau fel rhan o’u rhaglen radd a/neu yn ychwanegol i’r modylau a addysgir. Mae cyfleoedd i ymuno â rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) y Sefydliad Marchnata Siartredig hefyd yn bosibl. 

Trwy gydol eich astudiaethau fe gewch gyfle i ymgysylltu ag ystod o gyrff diwydiannol. Yn amodol ar eich dewis fodwl a/neu raglen astudio, mae’n bosibl ichi gael achrediad i’r cyrff proffesiynol a ganlyn: 

Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), Cymdeithas Cyfrifyddion Ardystiedig Siartredig (ACCA).

* I'w ddilysu