Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Busnes (Cyllid) (BA)

Rheolaeth Busnes (Cyllid) (BA)

Mae’r BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Cyllid) yn rhaglen arloesol lle mae’r addysgu wedi’i seilio ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith.

Lluniwyd y rhaglen i ddarparu ymagwedd eang at holl feysydd rheolaeth busnes gan ganiatáu i fyfyrwyr arbenigo ym maes cyllid. 

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am Foddhad Myfyrwyr ag Ansawdd yr Addysgu mewn Astudiaethau Busnes. 
Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am ein sgoriau a’n safleoedd.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Busnes (Cyllid) (BA)
Cod UCAS: BMF1
Gwnewch Gais Drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu.
 2. Y cyfle i astudio dramor. 
 3. Y cyfle i ymgymryd ag o leiaf dwy interniaeth yn ystod y rhaglen dair blynedd.
 4. Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnblannu ym mhob modwl.
 5. Amrywiaeth y modylau ac asesiadau dilys.
 6. Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno rhagori mewn gyrfa Busnes a Rheolaeth gyda ffocws arbennig ar gyllid. Mae’r rhaglen yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, ac yn ystod hon, byddwch yn ymgymryd ag ystod o fodylau gorfodol sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau busnes, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth. Mae hyn yn caniatáu i chi, fel myfyriwr, gael dealltwriaeth dda o egwyddorion ystod eang o feysydd pwnc gan roi’r cyfle hefyd i chi gael mewnolwg pellach i agweddau ariannol ar reolaeth busnes.

Mae’r rhaglen wedi’i datblygu ar y cyd â chyflogwyr a Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig, sef prif gorff y diwydiant, i sicrhau bod y sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol perthnasol yn cael eu datblygu ochr yn ochr â thrylwyredd academaidd rhaglen radd.

Mae’r Ysgol Fusnes wedi hen sefydlu perthnasoedd gyda busnesau lleol a rhanbarthol i ddarparu rhaglen o weithgareddau allgyrsiol integredig. Mae hyn yn rhoi i’n myfyrwyr ystod o gysylltiadau, cyfleoedd a phrofiadau sy’n rhan o’r profiad dysgu, ond sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u medrusrwydd ymarferol eu hunain er mwyn gallu trosglwyddo i fyd gwaith.

Pynciau Modylau

Modylau

 • Rheoli Prosiectau a Datblygiad Proffesiynol
 • Cyflwyniad i’r Gweithle Digidol
 • Marchnata ar Waith
 • Deallusrwydd Digidol a Dadansoddeg
 • Interniaeth Gymhwysol
 • Datblygu Arfer Proffesiynol
 • Prosiect Ymgynghoriaeth
 • Cyllid ar gyfer Busnes
 • Rheolaeth Perfformiad Ariannol
Asesiad

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd â thasgau dilys o’r “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso ei wybodaeth a’i sgiliau’n ystyrlon

Swansea Business Campus

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

88 o Bwyntiau UCAS.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol.  Sylwer hefyd nad yw ein cynigion wedi’u seilio ar eich cyraeddiadau academaidd yn unig; byddwn yn cymryd i ystyriaeth eich ystod lawn o sgiliau, profiad a chyflawniadau wrth ystyried eich cais.

Mae’r radd yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi astudio busnes gynt, fel cam nesaf naturiol ymlaen. Bydd y rheiny sydd wedi astudio pynciau eraill yn trosglwyddo’n dda. Gall y rheiny sydd â phrofiad gwaith, ond fawr ddim cymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen. Perchir dyfarniadau Lefel A ac Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, UE a chyrff rhyngwladol.

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae ein graddau busnes yn rhoi i fyfyrwyr ystod eang o sgiliau y mae amrywiaeth o gyflogwyr yn chwilio amdanynt. O ganlyniad i natur hyblyg ac eang y rhaglen bydd graddedigion yn gymwys i fynd i weithio mewn ystod o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys y sectorau dielw, cyhoeddus a phreifat. Yn 2015/16 roedd 98% o raddedigion yr Ysgol Fusnes mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach ar ôl chwe mis.

Mae’r Ysgol Fusnes yn cynnig cymorth pwrpasol i fyfyrwyr ynghylch lleoliadau, a chynigir cyngor sy’n benodol i’r diwydiant gan arbenigwyr yn y ddisgyblaeth. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â lleoliadau/interniaethau fel rhan o’u rhaglen radd a/neu yn ychwanegol i’r modylau a addysgir.

Costau Ychwanegol

Costau ychwanegol i’w talu gan y myfyriwr

Fel sefydliad, ymdrechwn yn barhaus i gyfoethogi profiadau myfyrwyr ac o ganlyniad, mae’n bosibl y daw costau ychwanegol i ran y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo modd, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, gyda’r gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Costau teithiau maes a lleoliadau

Bydd teithiau maes ar gael i fyfyrwyr, sydd yn ddewisol. Darperir gwybodaeth am gostau ar gyfer teithiau yn y DU ac yn rhyngwladol ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. 

Bydd gan fyfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliadau tramor gostau teithio, byw ac efallai costau llety i’w talu. Bydd y swm yn amodol ar y lleoliad a chyflwr presennol y bunt. Bydd costau fisa ychwanegol yn daladwy yn achos myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliadau yn UDA.

Yn achos teithiau maes disgwylir i fyfyrwyr dalu bedair wythnos ymlaen llaw. Yn achos lleoliadau tramor disgwylir iddynt dalu’r costau teithio a chostau fisa dri mis ymlaen llaw.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth