Business managements events

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Mae’r BA (Anrh) Rheolaeth Busnes (Digwyddiadau a Gwyliau) yn rhaglen arloesol lle mae’r addysgu wedi’i seilio ar brosiectau busnes byw, astudiaethau achos, interniaethau a phrofiad gwaith.

Dyluniwyd y rhaglen i ddarparu ymagwedd eang at holl feysydd rheolaeth busnes gan ganiatáu i fyfyrwyr arbenigo ym maes rheolaeth digwyddiadau a gwyliau.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: BME1
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Busnes Abertawe
Enw Cyswllt:
Beth Cummings
E-bost Cyswllt:
beth.cummings@uwtsd.ac.uk
 

Ucas Icon (60x60px)Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno rhagori mewn gyrfa Busnes a Rheolaeth gyda ffocws arbennig ar y diwydiant digwyddiadau a gwyliau. Mae’r rhaglen yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, ac yn ystod hon, byddwch yn ymgymryd ag ystod o fodylau gorfodol sy’n cwmpasu nifer o ddisgyblaethau disgyblaeth, gan ddarparu dealltwriaeth eang o fusnes a rheolaeth. Mae hyn yn eich caniatáu, fel myfyriwr, i gael dealltwriaeth dda o egwyddorion ystod eang o feysydd pwnc gan hefyd rhoi’r cyfle i chi gael mewnolwg pellach i sut y caiff digwyddiadau a gwyliau eu trefnu a’u rheoli.

Mae’r rhaglen wedi’i datblygu ar y cyd â chyflogwyr i sicrhau bod y sgiliau cyflogadwyedd a phroffesiynol perthnasol yn cael eu datblygu ochr yn ochr â manyldeb academaidd rhaglen radd. Mae’r Ysgol Fusnes wedi hen sefydlu perthnasoedd gyda busnesau lleol a rhanbarthol yn ogystal â threfnwyr digwyddiadau i ddarparu rhaglen o weithgareddau allgyrsiol integredig. Mae hyn yn rhoi i’n myfyrwyr ystod o gysylltiadau, cyfleoedd a phrofiadau sy’n rhan o’r profiad dysgu, ond sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu gwybodaeth, sgiliau a medrau ymarferol eu hunain er mwyn gallu trosglwyddo o addysg i gyflogaeth.

Ymhlith y modylau, mae:

 • Rheolaeth Prosiectau a Datblygiad Proffesiynol
 • Digwyddiadau a Gwyliau mewn Cyd-destun
 • Marchnata ar Waith
 • Deallusrwydd Digidol a Dadansoddeg
 • Interniaeth Cymhwysol
 • Datblygu Arfer Broffesiynol
 • Prosiect Ymgynghoriaeth
 • Cyllid ar gyfer Busnes
 • Prosiect Digwyddiadau Byw
 • Digwyddiadau a Gwyliau Cynaliadwy
 • Y cyfle i astudio mewn Ysgol a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn y 15 prifysgol gorau yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr mewn Rheolaeth
 • Cyfraniad staff sydd â phrofiad o ddiwydiant, ac y mae eu gwybodaeth yn seiliedig ar ymchwil, at yr addysgu.
 • Y cyfle i astudio dramor.
 • Y cyfle i ymgymryd ag o leiaf dau interniaeth yn ystod y rhaglen tair blynedd
 • Sgiliau cyflogadwyedd wedi’u mewnosod ym mhob modwl 
 • Profiadau byd go iawn
 • Amrywiaeth y modylau ac asesiadau dilys 
 • Cyfle i astudio rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys, gwaith cwrs, gwaith ymarferol ac arholiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

88 o Bwyntiau UCAS

Mae ein graddau busnes yn rhoi i fyfyrwyr ystod eang o sgiliau y mae ystod o gyflogwyr yn chwilio amdanynt. O ganlyniad i natur hyblyg ac eang y rhaglen bydd graddedigion yn gymwys i fynd i weithio mewn ystod o ddiwydiannau a sectorau gan gynnwys y sectorau dielw, cyhoeddus a phreifat. Yn 2015/16 roedd 98% o raddedigion yr Ysgol Fusnes mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach ar ôl chwe mis.

Mae’r Ysgol Fusnes yn cynnig cymorth lleoliad pwrpasol gyda chyngor diwydiant-benodol yn cael ei gynnig gan arbenigwyr yn y ddisgyblaeth. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â lleoliadau/interniaethau fel rhan o’u rhaglen radd a/neu yn ychwanegol i’r modylau a addysgir.

Trwy gydol eich astudiaethau fe gewch gyfle i ymgysylltu ag ystod o gyrff diwydiannol. Yn amodol ar eich dewis fodwl a/neu rhaglen astudio, mae’n bosibl ichi gael achrediad i’r cyrff proffesiynol a ganlyn:

Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), Cymdeithas Cyfrifyddion Ardystiedig Siartredig (ACCA).

 • BA Rheolaeth Busnes (Marchnata)
 • BA Rheolaeth Busnes (Rheolaeth Adnoddau Dynol)
 • BA Rheolaeth Busnes (Cyllid)
* I'w ddilysu