BA Rheolaeth Chwaraeon

Mae’r rhaglen hon yn eich paratoi am yrfa yn y diwydiannau chwaraeon a hamdden. Mae darpariaeth chwaraeon a hamdden yn prysur ddatblygu i fod yn un o’r prif sectorau diwydiant ledled y byd ac mae’n amlwg yn y rhan fwyaf o wledydd, o lefelau cymunedol i chwaraeon elit a phroffesiynol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N871
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Jacqui Jones
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegFfocws cyffredinol y llwybr hwn yw darparu rhaglen hyblyg o astudiaeth sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu gwybodaeth eang o faterion a chysyniadau rheoli chwaraeon yng nghyd-destun y diwydiant chwaraeon ehangach. Yn ogystal mae’n canolbwyntio ar gynhyrchu graddedigion sydd â’r sgiliau a’r doniau perthnasol i’w galluogi i wneud cyfraniad effeithiol yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant chwaraeon, iechyd a ffitrwydd.

Bydd y rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol ym maes rheoli chwaraeon a hamdden. Datblygir sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar ddechrau gyrfa trwy astudio caffael sgiliau, prosesau hyfforddi a chyfarwyddo, gan gyflwyno damcaniaethau a materion allweddol sy’n effeithio ar y diwydiannau chwaraeon a hamdden. Bydd y rhaglen yn datblygu fesul cam gan adeiladu ar fodylau sylfaen a bydd y myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth reoli trwy fodylau cymhwysol a modylau gwaith maes yn ymwneud â rheolaeth o safbwynt chwaraeon.  

Blwyddyn 1

Darperir cyflwyniad i faterion allweddol a chyfle i ddatblygu sgiliau hanfodol ar gyfer y diwydiannau chwaraeon a hamdden, ar y cyd ag astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliad allanol i weld y theori ar waith.

 • Hyfforddi Chwaraeon, Ffitrwydd ac Ymarfer Corff
 • Cyflwyniad i Ddigwyddiadau Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Ymgysylltu â’r Gymuned
 • Hanfodion Marchnata
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol

Blwyddyn 2

Yn greiddiol i’r rhan hon o’r rhaglen mae interniaeth a asesir sy’n sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad o fewn amgylchedd penodol yn y diwydiant.

Mae’r modylau’n ymwneud â datblygu sgiliau rheoli ac arwain ar gyfer amgylcheddau a chyfleusterau chwaraeon penodol.  Mae’r rhaglen yn caniatáu nifer o ddewisiadau i’r myfyrwyr rheolaeth chwaraeon yn seiliedig ar eu llwybr gyrfa arfaethedig

 • Hyfforddiant Chwaraeon Uwch
 • Rheolaeth Iechyd a Ffitrwydd
 • Rheolaeth Cyfleusterau Chwaraeon
 • Rheoli Digwyddiadau Hamdden, Sefydliadau Twristiaeth a Chwaraeon
 • Cyflogadwyedd / Gwasanaethau Gwesteion ar gyfer Digwyddiadau Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Interniaeth – (Dysgu Seiliedig ar Waith)

Blwyddyn 3

Datblygir themâu materion cyfoes a damcaniaethau o fewn y diwydiant chwaraeon yn cynnwys strategaeth, arweinyddiaeth a rheolaeth, gyda’r cyfle i ddewis modylau dewisol. Bydd cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau rheoli trwy ddysgu seiliedig ar brosiectau a hefyd i astudio naill ai traethawd hir ar bwnc rheolaeth chwaraeon neu brosiect ymgynghoriaeth sefydliadol lle byddant yn cymryd arnynt rôl yr ymgynghorydd rheoli gan ddatblygu cyngor ar gyfer sefydliad.

 • Datblygu a Chynllunio Chwaraeon
 • Rheolaeth Chwaraeon Strategol
 • Rheolaeth Digwyddiadau Chwaraeon

Dewis 1 o blith

 • Lleoliad rhyngosod
 • Rheolaeth Atyniadau Hamdden
 • Marchnadoedd Arbenigol

Hefyd Dewis 1 o blith

 • Traethawd Hir NEU
 • Prosiect Ymchwil i’r Diwydiant  

Mae ymagwedd gyfeillgar y Brifysgol yn caniatáu adnabod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Mae’r rhaglen hon yn cynnig profiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fod yn weithredol wrth reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i ddatblygu’u hunain.

Mae’r cyfle i astudio rheolaeth chwaraeon ar waith yn brofiad deallusol gwerthfawr sydd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa yn y dyfodol.  Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, yn rhai pynciol a chymdeithasol, yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr ymhellach.

 • Andrew Thomas

Nod y strategaeth asesu fydd cefnogi datblygiad cytbwys o gymwyseddau a gwybodaeth allweddol i’r diwydiant. Bydd yr asesiadau hefyd yn ceisio cefnogi datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth. Bydd y strategaethau yn cynnwys cydbwysedd o aseiniadau, astudiaethau gwaith maes, asesiadau ymarferol a lle hynny’n briodol, arholiadau.

Dau TAG Lefel A (12 Uned) neu gyfwerth neu

Diploma Cenedlaethol BTEC (Dyfarniad 18 Uned) gyda phroffil Teilyngdod/ Llwyddo neu

Tystysgrif Genedlaethol BTEC gyda phroffil Teilyngdod

Ystyrir Bagloriaeth Cymru

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Gall y rhaglen hon ymfalchïo mewn cyfradd gyflogadwyedd uchel ar gyfer myfyrwyr sydd mewn swydd cyn pen chwe mis ar ôl graddio, yn cynnwys;

 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol
 • Sefydliadau Chwaraeon Cenedlaethol
 • Rheolaeth Chwaraeon/Cyfleusterau Hamdden
 • Atyniadau Hamdden
 • Rheolaeth Iechyd a Ffitrwydd
 • Cyfryngau Chwaraeon
 • Diwydiannau cysylltiedig eraill (gwasanaethau cyhoeddus)

Mae nifer sylweddol o raddedigion hefyd yn mynd yn eu blaen i astudiaethau ôl-raddedig.

Mae cyfleoedd i weithio tuag at gymwysterau technegol penodol ym maes hyfforddi chwaraeon a ffitrwydd (dewisol). Os yw’r Brifysgol mewn sefyllfa i wneud hynny, mae’n darparu cymhorthdal sylweddol ar gyfer y tystysgrifau technegol hyn ond mae’n bosibl y bydd rhai costau ychwanegol ar ben y ffioedd myfyrwyr safonol.

Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol.Mae’r sgiliau a ddatblygir i sicrhau llwyddiant academaidd yn cyfateb yn union i’r rhai sydd eu hangen gan gyflogwyr ac i astudio ar lefelau uwch.Mae hyblygrwydd y rhaglen yn caniatáu cyfleoedd i fyfyrwyr arbenigo neu i barhau â’u hastudiaethau cyffredinol er mwyn cadw’u hopsiynau yn agored yn dibynnu ar y tueddiadau yn y farchnad swyddi.Mae cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd a sefydliadau eraill wrth gyflwyno’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio gyda rhwydweithiau allanol ac i weld perthnasedd eu hastudiaethau.