BA Rheolaeth Digwyddiadau

Mae’r rhaglen gyffrous hon yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiant Rheoli Digwyddiadau, diwydiant sy’n ehangu’n gyflym.   Mae gan y rhaglen ffocws generig er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ennill gwybodaeth fanwl am sectorau Rheoli Cynadleddau, Gwyliau (Festivals) a Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon ar lefel leol, ranbarthol a rhyngwladol. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N820
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd neu 4 blynedd gyda Lleoliad Rhyngosod

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau academaidd a’r sgiliau grymuso ar gyfer y diwydiant sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus iawn ym maes rhyngwladol Rheolaeth Digwyddiadau.  Ar hyd y cwrs bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a'u gwybodaeth am y diwydiant gyda theithiau astudiaethau maes cyffrous yn y DG a thramor, interniaethau a lleoliadau’n seiliedig ar ddigwyddiadau, ynghyd ag ystod o ddarlithoedd a thiwtorialau cefnogol, cyflwyniadau gan y diwydiant a gweithgareddau'n gysylltiedig â digwyddiadau.  

Bydd yr astudiaethau academaidd yn rhoi ystyriaeth gyffredinol i’r cysylltiadau â digwyddiadau, hamdden, twristiaeth a chwaraeon ar yr un pryd â datblygu dealltwriaeth fanwl am faterion o fewn y sector rheoli digwyddiadau. Bydd datblygu sgiliau craidd yn sail i'r dysgu, gan ganolbwyntio ar sgiliau rheoli ac arwain, cynllunio a threfnu digwyddiadau yn ogystal â lletygarwch a sgiliau gwasanaethau gwesteion o’r radd flaenaf, sydd oll yn ganolog i’r diwydiant Rheoli Digwyddiadau.  

Blwyddyn 1/Lefel 4

Bydd y flwyddyn hon yn rhoi gwybodaeth sylfaenol ynghylch Rheolaeth Digwyddiadau ichi a’i chyd-berthynas â hamdden, twristiaeth a chwaraeon.  Cyflwynir myfyrwyr i faterion allweddol a’r sgiliau sylfaenol hanfodol ar gyfer y diwydiant digwyddiadau. Ategir hyn gan astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata, yn ogystal ag ennill sgiliau iaith a diwylliant sydd oll yn hanfodol o fewn y sector diwydiant hwn.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymgysylltu gweithredol â'r gymuned gyda lleoliad neu sefydliad rheoli digwyddiadau, er mwyn datblygu eich sgiliau yn y diwydiant ymhellach a chymhwyso theori mewn cyd-destun ymarferol.

Blwyddyn 2

Mae interniaeth gymhwysol yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad yn y diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy yn y sector digwyddiadau. Wrth baratoi ar gyfer hyn, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant digwyddiadau. Caiff myfyrwyr hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am letygarwch a rheoli bwyd a diodydd, sydd bellach yn ganolog i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau ac yn ofyniad hanfodol ar gyfer darpar reolwyr.

Mae lleoliadau interniaethau wedi cynnwys cyfleoedd gyda Thîm Digwyddiadau Ironman Cymru, amrywiaeth o wyliau a digwyddiadau lleol, trefnwyr digwyddiadau corfforaethol yn Llundain, Gŵyl Gerddoriaeth Tir Glas Telluride, Colorado UDA, Beach Break a gwyliau cerddoriaeth, Cae Rasio Ffos Las, lleoliadau cynadleddau a gwleddoedd, cynllunwyr priodasau a digwyddiadau, Stadiwm Liberty, Viking Hospitality yn trefnu digwyddiadau corfforaethol ar gyfer Undeb Rygbi Cymru, gwestai digwyddiadau'n cynnwys Gwesty'r Vale a'r Celtic Manor, cyrchfannau digwyddiadau rhyngwladol yn cynnwys Rancho Valencia yng Nghaliffornia, gwesty’r Little Nell yn Aspen, Tŵr yr Emiraethau yn Dubai, timau digwyddiadau awdurdodau lleol a gweithio fel goruchwyliwr y Blwch Brenhinol yn Wimbledon.

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a phan fo gan fyfyriwr ddiddordeb mewn interniaeth nad yw ar gynnig, gallwch drefnu'ch lleoliad eich hun yn amodol ar wiriadau iechyd a diogelwch cadarn a chymeradwyaeth y Brifysgol.

Blwyddyn 3

Mae’n cymhwyso ac yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth a enillwyd drwy’r interniaeth gyda ffocws yr astudiaethau academaidd ar faterion strategol rheoli digwyddiadau yn cynnwys etifeddiaeth, effaith a datblygu amrywiaeth o ddigwyddiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.  Rhoddir hyblygrwydd i fyfyrwyr ynghylch dewis modylau ychwanegol ar sail eu meysydd diddordeb ac arbenigedd o ran digwyddiadau.  Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu naill ai eu sgiliau a'u dealltwriaeth rheoli drwy ddysgu seiliedig ar brosiectau, lle byddant yn efelychu rôl ymgynghorydd yn y diwydiant, neu eu sgiliau ymchwil a dadansoddi drwy ymgymryd â thraethawd hir ar bwnc o'u dewis ym maes rheoli digwyddiadau.

Yn dilyn cais cyffrous ‘Cwtch’ Abertawe am statws Dinas Diwylliant, ynghyd â llwyddiant y tîm pêl-droed Swansea City yn y Brif Gynghrair, mae Abertawe yn ddinas ardderchog ar gyfer astudio Rheolaeth Digwyddiadau.  Mae’r rhanbarth hefyd yn elwa o gyllid a chefnogaeth strategol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Digwyddiadau. Mae hyn yn galluogi’r rhaglen i ddefnyddio amrywiaeth o astudiaethau achos lleol perthnasol iawn yn ogystal â chysylltiadau byd-eang cyfredol.

Lluniwyd y rhaglen gyffrous hon i helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd y myfyrwyr wrth baratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant rheoli digwyddiadau. Defnyddir strategaethau dysgu arloesol er mwyn creu graddedigion â ffocws lleol a rhyngwladol ac â’r priodoleddau sy’n ofynnol gan y diwydiant.

Bydd cyfleoedd yn cael eu hadolygu a'u diweddaru’n gyson ond mae cysylltiadau lleol cyfredol yn cynnwys gwyliau a digwyddiadau lleol e.e. Ironman Cymru, Gŵyl Wystrys a Bwyd Môr y Mwmbwls, Wythnos Bysgod Sir Benfro, Tîm Digwyddiadau Cyngor Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cynllunwyr priodasau, trefnwyr cynadleddau a digwyddiadau’n ogystal â lleoliadau digwyddiadau'n cynnwys Cae Rasio Ffos Las a Stadiwm Liberty.  Mae cysylltiadau rhyngwladol yn cynnwys amrywiaeth o westai digwyddiadau blaengar yn cynnwys gwesty chwedlonol y Little Nell Hotel yn Aspen, Colorado a Rancho Valencia yn San Diego, Califfornia.

Oherwydd natur y diwydiant digwyddiadau mae’r rhaglen hon yn caniatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr ymgymryd â nifer o leoliadau gyda digwyddiadau a lleoliadau gwahanol er mwyn cwblhau’ch interniaeth.  Mae hyn yn galluogi’r myfyrwyr i ennill ystod o brofiadau gwerthfawr mewn digwyddiadau o fathau amrywiol ac mewn rolau amrywiol er mwyn gwella sgiliau cyflogadwyedd a’ch helpu i wneud y penderfyniadau anodd hynny am eich gyrfa.      

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol a’r timau addysgu mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae natur gyfeillgar tîm bach y rhaglen a’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Mae tiwtoriaid yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau sylweddol yn y sector yn cynnwys Gŵyl Lenyddol y Gelli ac Ironman Cymru, gan sicrhau bod eu gwybodaeth a’u sgiliau’n gyfredol.  Mae hyn yn galluogi darlithwyr i ddefnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn er mwyn gwneud y dysgu yn y dosbarth yn fyw.

Mae persbectif rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol iawn a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi ymhellach eich profiad fel myfyriwr. Mae teithiau blaenorol yn cynnwys ymweliadau â’r Stadiwm Olympaidd yn Llundain yn cynnwys ymarfer gwisgoedd y seremoni agoriadol, teithiau o gwmpas lleoliadau digwyddiadau'n cynnwys Cae Rasio Ffos Las, Stadiwm y Mileniwm a lleoliad Cwpan Ryder yng ngwesty'r Celtic Manor, ynghyd â theithiau rheolaidd i leoliadau digwyddiadau yn y Swistir a chymryd rhan mewn digwyddiadau i fyfyrwyr ym Mharc Thema Oakwood ar gyfer Wythnos y Glas a Chalan Gaeaf. 

 • Phil Ainsworth
 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Louise Emmanuelle
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Steven Osborne
 • Huw Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, cynllunio a threfnu digwyddiadau, adroddiadau rheoli, dadleuon, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaethau maes, cofnodion datblygiad, arholiadau, adolygiadau, DVDs a blogiau. Mae’r asesiadau’n gysylltiedig â’r modylau penodol ac wedi’u llunio i ddatblygu’r sgiliau cyflogadwyedd rhyngwladol sy’n ofynnol gan y diwydiant.  Byddant hefyd yn ceisio cefnogi datblygiad o ran rheoli TGCh, meddwl beirniadol, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

 • 160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth, neu
 • Diploma Cenedlaethol BTEC (Dyfarniad 18 Uned) gyda phroffil Teilyngdod/ Llwyddo, neu
 • Tystysgrif Genedlaethol BTEC gyda phroffil Teilyngdod.
 • Ystyrir Bagloriaeth Cymru

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Ar ôl graddio mae gan fyfyrwyr y rhaglen hon hanes llwyddiannus iawn wrth ddiogelu ystod o swyddi rheoli a gweithredu o fewn y diwydiant Rheoli Digwyddiadau bywiog, yn lleol, ar draws y DG ac yn fyd-eang.

Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys:-

 • Rheoli Confensiynau a Chynadleddau
 • Trefnu Gwyliau (Festivals)
 • Cynllunio Priodasau a Gwleddoedd
 • Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon
 • Rheoli Lleoliadau Digwyddiadau
 • Rheoli Stadia
 • Lletygarwch Corfforaethol

 

Mae enghreifftiau rhagorol o lwyddiant cyn-fyfyrwyr yn y diwydiant Digwyddiadau’n cynnwys y swyddi canlynol: Uwch Reolwr Cynadleddau a Digwyddiadau, gwesty Yas Viceroy Resort, cartref Grand Prix Abu Dhabi; Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol yr 02 Arena; Rheolwr Digwyddiadau yng ngwesty Marriott Abertawe; Rheolwr Digwyddiadau Arena Wembley; Rheolwr Cynadleddau Neuadd San Steffan; Rheolwr Gwleddoedd yn Snowmass Club, Aspen, Colorado; Swyddog Digwyddiadau yng Nghae Rasio Ffos Las; Swyddogion Digwyddiadau gydag Awdurdodau Lleol.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA i’r rhai sydd yn dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach. Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol. Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr a’r posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen. Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DG, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd

Bydd modd i fyfyrwyr ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Digwyddiadau. 

Mae hon yn rhaglen gyffrous a luniwyd i ddatblygu graddedigion nodedig â ffocws rhyngwladol ym maes rheolaeth digwyddiadau.  Mae’r rhaglen yn seiliedig ar ddiwydiant ac mae’n darparu sgiliau lletygarwch ac arweinyddiaeth sy'n hanfodol i'r sector hwn ar gyfer y myfyrwyr yn ogystal â'r seiliau academaidd.

Mae'r agenda cynaliadwyedd yn rhan annatod o’r rhaglen hon ac mae’n rhan o astudiaethau ar bob lefel.  Mae hyn yn gysylltiedig â ffocws cryf ar greu’r graddedigion wedi’u grymuso ac â’r ffocws rhyngwladol y mae’u hangen ar y diwydiant drwy bwyslais cryf ar ddatblygu gwerthfawrogiad o hunaniaethau diwylliannol a phwysigrwydd entrepreneuriaeth.

Ar hyd astudiaethau’r myfyrwyr cânt gyfle i brofi’r diwydiant a bywiogir y dysgu drwy amrywiaeth o deithiau astudiaethau maes ac interniaethau.  Mae strategaethau blaengar yn cynnwys defnyddio sefydliadau lleol a rhyngwladol a ffocws cadarn ar ddefnyddio astudiaethau achos a senarios Digwyddiadau o fywyd go iawn.  Mae gan staff darlithio proffesiynol gysylltiadau cryf â’r diwydiant sy’n helpu hwyluso cyfleoedd cyffrous i'r myfyrwyr gael profiadau y tu ôl i'r llenni mewn digwyddiadau. 

Opsiwn fel cwrs rhyngosod?

Yn ogystal ag ymgysylltu â’r gymuned ac interniaethau yn y diwydiant ar lefel 4 a 5, mae opsiwn i ymgymryd â lleoliad rhyngosod ychwanegol o 20 credyd ar lefel 6.  Bydd y cwrs rhyngosod yn golygu astudio am flwyddyn ychwanegol naill ai o fewn y diwydiant rheoli digwyddiadau yn y DU neu'n rhyngwladol er mwyn datblygu gwybodaeth y myfyriwr am y diwydiant a'i sgiliau cyflogadwyedd a chreu cysylltiadau ar gyfer graddedigion.  Mae’r rhan fwyaf o’r cyfleoedd Interniaethau Rhyngosod yn swyddi â thâl sydd hefyd yn galluogi’r myfyriwr i ennill arian i helpu tuag at ei flwyddyn astudio derfynol.