Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol (BA, HND)

Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol (BA, HND)

Mae’r rhaglen BA Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol yn rhoi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i raddedigion er mwyn iddynt gyfrannu i dwf sector y diwydiannau creadigol a diwylliannol sy’n cynyddu o ran ei arwyddocâd.

Mae myfyrwyr yn astudio busnes o safbwynt cynaliadwy a moesegol ar y cyd â modylau sy’n canolbwyntio ar ofynion penodol sector y diwydiannau creadigol a diwylliannol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

BA Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol
Cod UCAS: 235N
Gwnewch gais drwy UCAS

HND Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol
Cod UCAS: 244Z
Gwnewch Gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Byddwch yn rhan o ailystyried busnes ar gyfer byd newidiol drwy ymuno ag ysgol fusnes sydd wedi ennill gwobrau*
 2. Astudiwch fusnes o safbwynt cyfoes gyda modylau a luniwyd i roi i chi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i arwain y gwaith o reoli’r diwydiannau diwylliannol yn y dyfodol.
 3. Ymunwch ag amgylchedd cefnogol lle byddwch yn trafod pynciau mewn grwpiau bach mewn cymuned ddysgu o staff a myfyrwyr
 4. Cynyddwch eich cyflogadwyedd trwy gysylltiadau cryf sydd wedi eu sefydlu ers tro â diwydiant a’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector a thrwy brosiectau byw, interniaethau, darlithoedd gwadd a gwaith maes.
 5. Cewch elwa o gymorth academaidd a bugeiliol ardderchog**

*Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant: Ailystyried Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid, Enillydd Gwobr ‘Gweithwyr Yfory’ yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd 2018

**Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ynghylch ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes - The Times & Sunday Times Good University Guide 2019.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r diwydiannau creadigol a diwylliannol yn sector cynyddol ei arwyddocâd ac maent yn ffynhonnell entrepreneuriaeth a datblygiad economaidd cynaliadwy. Nododd y Papur Gwyrdd – Datgloi potensial y diwydiannau diwylliannol a chreadigol (2010) fod ‘Llawer o astudiaethau diweddar wedi dangos bod y diwydiannau diwylliannol a chreadigol yn gwmnïau arloesol dros ben ac yn un o sectorau mwyaf deinamig Ewrop, gan gyfrannu tua 2.6% i’r cynnyrch domestig gros, gyda photensial twf uchel a darparu swyddi o ansawdd i ryw 5 miliwn o bobl ledled Ewrop.  Nododd hefyd yr angen i ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd a busnes i gynyddu arloesi a photensial economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y sector.

Nod ein rhaglen BA Rheolaeth Diwydiannau Diwylliannol yw datblygu eich dealltwriaeth o broblemau rheoli fel y maent yn berthnasol i’r diwydiannau diwylliannol. Mae syniadau cynaliadwy a moesegol wrth wraidd y rhaglen, ac yn ddysgwr, byddwch yn herio paradeimau presennol, pwyso a mesur paradeimau newydd a thrafod atebion busnes a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu a chynnal diwydiannau diwylliannol yn rhan o’r economi a’r gymuned ehangach.

Yn fyfyriwr ar y rhaglen, cewch ddull dysgu hyblyg, trawsnewidiol sy’n anelu at gynyddu eich cynaliadwyedd nid yn unig heddiw, ond ar gyfer gweithle’r dyfodol sy’n esblygu’n gyflym.  Noda adroddiad gan Fforwm Economaidd y Byd, erbyn 2020 y bydd 55% o’r sgiliau a ystyrir yn bwysig i gael swydd heddiw wedi newid; yn ôl yr adroddiad, y tri uchaf y bydd galw amdanynt gan y gweithlu fydd datrys problemau, meddwl yn feirniadol a chreadigrwydd. Trwy astudio BA Rheolaeth Diwydiannau Creadigol gyda ni, byddwch yn dysgu’r sgiliau i ddatrys yn greadigol broblemau’r dyfodol trwy fod yn rhan o ddysgu sy’n seiliedig ar broblemau ac sy’n anelu at drawsnewid eich syniadau am fenter wledig, ac sy’n gwneud i chi gwestiynu syniadau a dderbynnir yn gyffredinol ac sy’n eich trwytho mewn cydweithrediad.

Pynciau Modylau

Lefel 4:

 • Heriau Busnes Byd-eang
 • Hynodrwydd ac Adfywio
 • Dulliau Busnes Cyfoes
 • Rheolaeth Ariannol
 • Dysgu a Chydweithio ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang
 • Creu Data Busnes a Dadansoddi

Lefel 5:

 • Menter ac Entrepreneuriaeth
 • Y Gweithle Rhyngddiwylliannol
 • Ymholiad ac Ymchwil Busnes
 • Newid Technolegol ac Arloesi
 • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth
 • Rheolaeth Digwyddiadau Diwylliannol
 • Hawliau Eiddo Deallusol a Rheoleiddio Diwylliant
 • Marchnata Cymdeithasol a Moesegol

Lefel 6:

 • Busnes Cyfrifol o Safbwynt Byd-eang
 • Strategaethau ar gyfer Cydnerthedd a Llewyrch
 • Traethawd Hir
 • Prosiect Busnes Cynaliadwy
 • Interniaethau a Gwirfoddoliaeth
 • Polisi ac Ariannu’r Diwydiannau Creadigol
 • Diwylliant, Iaith ac Adfywio
 • Cyfraith Busnes a Threthi 
Asesiad

Caiff y rhaglen BA Rheolaeth Diwydiannau Creadigol ei hasesu trwy gyfuniad o ddulliau arloesol a rhai mwy traddodiadol a ddyluniwyd i ddatblygu dealltwriaeth myfyrwyr, y gallu i ddatrys problemau a meddwl creadigol yn ystod eu tair blynedd o astudio.

Myfyrwyr ac Caerfyrddin Bywyd

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

88 o Bwyntiau UCAS

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol.  Sylwer hefyd nad yw ein cynigion wedi’u seilio ar eich cyraeddiadau academaidd yn unig; byddwn yn cymryd i ystyriaeth ystod lawn eich sgiliau, profiad a chyflawniadau wrth ystyried eich cais.

Mae’r radd yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi astudio busnes gynt, fel cam nesaf naturiol ymlaen. Bydd y rheini sydd wedi astudio pynciau eraill yn trosglwyddo’n dda. Gall y rheini sydd â phrofiad gwaith, ond heb fawr ddim cymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen. Perchir dyfarniadau Lefel A ac Edexcel, yn ogystal ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Mae graddau’n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan y rhaglen gyfradd cyflogadwyedd uchel ar gyfer graddedigion, sydd mewn gwaith o fewn chwe mis i gwblhau'r radd.  Mae nifer sylweddol o raddedigion hefyd yn mynd ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig yn y brifysgol hon a rhai eraill.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hon heb unrhyw gostau ychwanegol. 

Efallai yr hoffai myfyrwyr brynu deunyddiau ar gyfer modylau, megis prif brosiect ond nid yw hyn yn ofynnol ac ni chaiff effaith ar y radd derfynol. 

Efallai yr hoffai myfyrwyr fynd ar ymweliadau dewisol dros nos yn y DU neu dramor ar ryw adeg yn ystod eu rhaglen astudio, gydag amcangyfrif o £600-£1000. Unwaith eto, nid yw presenoldeb ar ymweliadau maes dros nos ychwanegol yn orfodol ac ni fyddant yn effeithio ar y radd derfynol. Mae costau ar gyfer ymweliadau maes sy’n rhan o’r modylau wedi eu cynnwys yn ffioedd y cwrs.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth