BA Rheolaeth Hamdden

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 prifysgol gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr gyda’u cwrs Lletygarwch, Rheolaeth Digwyddiadau a Thwristiaeth - Guardian League Table 2019.

Mae’r rhaglen gyffrous hon yn eich paratoi am yrfa fel rheolwr yn y diwydiannau hamdden.Dyma’r cwrs astudio delfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn ystod o sectorau hamdden yn cynnwys chwaraeon, twristiaeth a digwyddiadau ac rydych yn dymuno datblygu amrywiaeth eang o sgiliau yn y diwydiant ar gyfer y sector hwn. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N872
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser / 4 blynedd â blwyddyn ryngosod

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegNod y rhaglen yw darparu llwybr astudio hyblyg sy’n caniatáu ichi ddatblygu gwybodaeth eang am faterion a chysyniadau rheolaeth hamdden ar yr un pryd ag ennill y sgiliau sy'n ofynnol gan y diwydiant.  Y prif amcan yw creu graddedigion â’r sgiliau a’r galluoedd perthnasol i’w galluogi i wneud cyfraniad effeithiol yn sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol y diwydiant hamdden, yn cynnwys rheolaeth chwaraeon, sba, twristiaeth neu ddigwyddiadau.

Bydd y rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd fel rheolwyr yn y dyfodol. O’r cychwyn cyntaf byddwch yn datblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth cyflogadwyedd drwy astudio sgiliau iaith a sgiliau yn y diwydiant. Ar yr un pryd cyflwynir theorïau a materion sy’n effeithio ar y sectorau hamdden.  Bydd y rhaglen yn un gynyddol. Gan adeiladu ar fodylau sylfaen bydd y myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth rheoli drwy leoliadau interniaethau yn ogystal â gwaith maes cymhwysol a fydd yn gysylltiedig â materion academaidd Rheolaeth Hamdden drwy’r modylau academaidd a addysgir. 

Lefel 4 / Blwyddyn 1

Yn y flwyddyn gyntaf cyflwynir materion allweddol a’r sgiliau sylfaenol hanfodol ar gyfer y diwydiannau chwaraeon a hamdden, ar y cyd ag astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata. Cewch ddealltwriaeth fanwl am y cydberthnasau rhwng twristiaeth, chwaraeon a digwyddiadau yn y diwydiant hamdden.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymgysylltu gweithredol â'r gymuned o fewn sefydliad, er mwyn datblygu eu sgiliau yn y diwydiant ymhellach a chymhwyso theori mewn cyd-destun ymarferol.

 

 • Twristiaeth a Digwyddiadau yn y Pentref Byd-eang
 • Ymgysylltu Gweithredol â’r Gymuned
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon  

 

Lefel 5 / Blwyddyn 2

Mae interniaeth gymhwysol ym maes Rheolaeth Hamdden yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad yn y diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy. Wrth baratoi ar gyfer hyn, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant rheolaeth hamdden. Cewch hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am reoli lletygarwch, bwyd a diodydd sydd bellach yn allweddol mewn lleoliadau hamdden mawr ac yn ofyniad hanfodol ar gyfer darpar reolwyr hamdden.

 

 • Rheoli Sba, Iechyd a Ffitrwydd
 • Lletygarwch a Gwasanaethau Gwesteion ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Interniaeth Gymhwysol mewn Diwydiant
 • Rheoli Cynadleddau, Gwyliau a Digwyddiadau neu Rheoli Menter

 

Lefel 6 / Blwyddyn 3

Bydd y flwyddyn hon yn cymhwyso ac yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth a enillwyd drwy’r interniaeth a bydd yr astudiaethau academaidd yn canolbwyntio ar faterion strategol, ac ar yr un pryd yn rhoi hyblygrwydd i fyfyrwyr ymgymryd â dewis o fodylau ychwanegol ar sail eu harbenigedd.  Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau a'u dealltwriaeth rheoli drwy ddysgu seiliedig ar brosiectau, lle byddant yn efelychu rôl ymgynghorydd yn y diwydiant, neu eu sgiliau ymchwil a dadansoddi drwy ymgymryd â thraethawd hir ar bwnc o'u dewis ym maes rheolaeth hamdden.

 • Rheolaeth Digwyddiadau Strategol
 • Rheoli Atyniadau Hamdden
 • Lleoliad rhyngosod
 • Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon
 • Traethawd Hir

PCYDDS yw Prifysgol Fetropolitan Abertawe, a chyda’i champws ynghanol y ddinas a lleoliad yng Nghanolfan Hamdden Abertawe does dim dwywaith nad yw’n lleoliad delfrydol ar gyfer astudio Rheolaeth Hamdden. Mae’r bwrlwm gyda’r hwyr ar Stryd y Gwynt yn atyniad pwysig i fyfyrwyr ac mae llwyddiant tîm pêl-droed Dinas Abertawe yn wir yn gwneud hon yn ddinas gyffrous o safbwynt chwaraeon uwch-gynghrair.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer interniaethau a ddatblygwyd dros yr ugain mlynedd ddiwethaf, er mwyn ichi allu ennill profiad galwedigaethol ac ymarferol o fewn y diwydiant hamdden rhyngwladol.  Y bwriad yw i’r lleoliad fod yn hyblyg er mwyn caniatáu i fyfyrwyr gwblhau’r interniaeth yn rhan amser ar hyd y flwyddyn neu’n llawn amser o'r Pasg ymlaen.

Mae cyfleoedd ar gyfer lleoliadau’n cynnwys ystod o gyfleoedd lleol a rhyngwladol gydag amrywiaeth o ddarparwyr yn cynnwys Chwaraeon Challenger, cwmni pêl-droed mwyaf y byd, Cwmni Sgïo Aspen, Rancho Valencia Resort, Parc Thema Valleyfair UDA, Chwaraeon Dŵr Rockley, Gwyliau Antur PGL, Undeb Rygbi Cymru, y Gweilch, Stadiwm Liberty, timau datblygu chwaraeon awdurdodau lleol, Canolfan Hamdden Abertawe, Cae Rasio Ffos Las, Parc Thema Oakwood ac amryw sefydliadau hamdden preifat a chyhoeddus eraill yn ôl diddordebau'r myfyrwyr.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol a’r tîm addysgu mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Mae’r tîm darlithio’n weithgar yn y diwydiant ar lefelau lleol a rhyngwladol a bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau astudiaethau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi profiadau’r myfyrwyr ymhellach. Ymhlith y teithiau blaenorol bu ymweliadau â’r Stadiwm Olympaidd yn Llundain, gan gynnwys mynd i’r ymarfer gwisgoedd ar gyfer y seremoni agoriadol, teithiau o gwmpas amryw leoliadau hamdden gan gynnwys Cae Rasio Ffos Las, Parc Thema Oakwood a Stadiwm y Mileniwm a theithiau rheolaidd i Sir Benfro, Cernyw ac Alpau’r Swistir.

 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Steven Osborne
 • Andrew Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, sesiynau hyfforddi, asesiadau ymarferol ar arweinyddiaeth mewn chwaraeon, adroddiadau rheoli,  dadleuon, cyflwyniadau diwydiant a gwaith astudiaethau maes ynghyd â chofnodion datblygiad, adolygiadau, DVDs a blogiau.

Mae’r asesiadau’n gysylltiedig â’r modylau a astudiwyd a lle bo’n bosibl fe’u lluniwyd i gyfoethogi cyflogadwyedd.  Byddant hefyd yn anelu at gefnogi datblygiad o ran sgiliau meddwl yn feirniadol, rheoli TGCh, sgiliau cyfathrebu a rhifedd ar gyfer y diwydiant, a datblygiad sgiliau allweddol yn enwedig rheoli tasgau, datrys problemau, gwaith tîm, datblygiad personol ac arweinyddiaeth.  

 • 160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth, neu
 • Diploma Cenedlaethol BTEC (Dyfarniad 18 Uned) gyda phroffil Teilyngdod/ Llwyddo, neu
 • Tystysgrif Genedlaethol BTEC gyda phroffil Teilyngdod.
 • Ystyrir Bagloriaeth Cymru

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Gall y rhaglen hon ymfalchïo mewn cyfradd gyflogadwyedd uchel ar gyfer myfyrwyr sydd mewn swydd cyn pen chwe mis ar ôl graddio, yn cynnwys;

 • Rheoli Cyfleusterau Hamdden
 • Datblygu Chwaraeon Cymunedol   
 • Rheoli Parciau Thema
 • Rheoli Chwaraeon Dŵr a Chwaraeon Antur

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA mewn Rheolaeth Chwaraeon a Hamdden i’r rhai sydd yn dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach.  Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol.  Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr a’r posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen.  Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DG, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Bydd modd ichi ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Twristiaeth.

Mae cyfleoedd i weithio tuag at gymwysterau technegol penodol ym maes hyfforddi chwaraeon a ffitrwydd (dewisol) yn ogystal â sgiliau diwydiant ychwanegol gan gynnwys achub bywyd sy'n hanfodol ar gyfer rhai sectorau cyflogaeth. Lle bo’r Brifysgol mewn sefyllfa i wneud hynny, mae’n darparu cymhorthdal sylweddol ar gyfer y tystysgrifau technegol hyn ond mae’n bosibl y bydd rhai costau ychwanegol ar ben y ffioedd myfyrwyr safonol.

Darperir rhagor o gyfleoedd ar gyfer ennill cymwysterau proffesiynol yn aml trwy'r profiad interniaeth a gallai gynnwys ystod o fframweithiau hyfforddi a chynorthwyo wedi'u hachredu gan gyflogwyr a chyrff llywodraethu.

Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol. Mae’r sgiliau a ddatblygir i sicrhau llwyddiant academaidd yn cyfateb i’r rhai sydd hefyd yn ofynnol gan gyflogwyr ac er mwyn astudio ar lefelau uwch.

Mae hyblygrwydd y rhaglen yn caniatáu cyfleoedd i fyfyrwyr ganolbwyntio ar feysydd generig y diwydiant hamdden, sef chwaraeon, twristiaeth a digwyddiadau er mwyn arbenigo pan fyddant yn barod am hynny, neu i barhau â’u hastudiaethau cyffredinol er mwyn cadw’u hopsiynau yn agored yn dibynnu ar y tueddiadau yn y farchnad swyddi.

Mae cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd, teithiau maes rhyngwladol a sefydliadau eraill wrth gyflwyno’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio â rhwydweithiau allanol ac i weld perthnasedd eu hastudiaethau.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar themâu allweddol datblygu cyflogadwyedd, menter a sgiliau grymuso, agenda cynaliadwyedd ac ymwybyddiaeth fyd-eang. Mae’r themâu hyn yn canolbwyntio ar y brif nod sef datblygu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang sy’n addas ar gyfer bodloni anghenion y diwydiant hamdden.