BA Rheolaeth Twristiaeth

Bydd y rhaglen gyffrous hon yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel rheolwr yn y diwydiant twristiaeth.  Â naws leol a Chymreig gadarn, bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth am Reolaeth Twristiaeth yng Nghymru, tra bod y proffil rhyngwladol yn helpu i greu graddedigion nodedig â ffocws byd-eang a’r sgiliau gwasanaethau gwesteion o'r radd flaenaf sy’n ofynnol gan y  diwydiant. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: N800
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
3 blynedd neu 4 blynedd gyda Lleoliad Rhyngosod

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r rhaglen yn rhoi ichi’r sgiliau academaidd a’r sgiliau ar gyfer y diwydiant sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus iawn ym maes Rheolaeth Twristiaeth, fel y’i dangosir gan lwyddiant graddedigion y llwybr hwn.  Ar hyd y cwrs bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a'u gwybodaeth am y diwydiant gyda theithiau astudiaethau maes cyffrous yn y DG a thramor, interniaethau a lleoliadau ynghyd ag ystod o ddarlithoedd a thiwtorialau cefnogol.  

Mae’r rhaglen Rheolaeth Twristiaeth yn ymfalchïo mewn cysylltiadau cadarn â’r diwydiant yn rhyngwladol, sy’n eich galluogi i rwydweithio â rheolwyr rhyngwladol blaenllaw ym maes twristiaeth a datblygu cyfleoedd hyfforddi cyffrous ar gyfer graddedigion yn y DG a thramor.

Bydd datblygu sgiliau craidd yn sail i'r dysgu, gan ganolbwyntio ar sgiliau rheoli ac arwain, yn ogystal â lletygarwch a gwasanaethau gwesteion rhyngwladol sy’n ganolog i’r diwydiant.  

Blwyddyn 1/Lefel 4

 • Rheolaeth Twristiaeth a Digwyddiadau yn y Pentref Byd-eang
 • Cyflwyniad i Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Ymgysylltu Gweithredol â’r Gymuned
 • Egwyddorion Marchnata Cynaliadwy  
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol

Blwyddyn 2/Lefel 5

 • Twristiaeth Gynaliadwy
 • Rheolaeth Weithredol ar gyfer Sefydliadau Gwasanaethau
 • Lletygarwch a Gwasanaethau Gwesteion ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Cyflogadwyedd Cynaliadwy a Sgiliau Grymuso
 • Interniaeth Gymhwysol mewn Diwydiant
 • Un opsiwn o’r canlynol
 • Rheoli Menter neu Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol

Blwyddyn 3/4/Lefel 6 

 • Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Strategol  
 • Rheoli’r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth
 • Rheoli Atyniadau Hamdden

Un opsiwn o’r canlynol

 • Lleoliad rhyngosod
 • Materion Byd-eang Cyfoes
 • Rheolaeth Cyrchfannau Byd-eang

Un opsiwn o’r canlynol

 • Traethawd Hir
 • Prosiect Ymchwil i’r Diwydiant

Lluniwyd y rhaglen hon er mwyn datblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd wrth baratoi ar gyfer gyrfa fel rheolwr yn y sector twristiaeth yn y DG neu dramor.  Oherwydd cysylltiadau cryf y rhaglen ag arweinwyr rhyngwladol yn y diwydiant, defnyddir strategaethau dysgu arloesol er mwyn creu graddedigion nodedig â ffocws lleol a rhyngwladol ac â’r priodoleddau a’r sgiliau grymuso sy’n ofynnol gan y diwydiant.

Mae ffocws cadarn ar gynaliadwyedd ar hyd y rhaglen twristiaeth ac mae’r agenda gyfamserol hon yn ganolog i’r diwydiant. Byddwch yn rhoi ystyriaeth fanwl i fentrau twristiaeth cynaliadwy yn ogystal ag ennill ymwybyddiaeth ryng-ddiwylliannol ynghyd â dealltwriaeth am fenter er mwyn mynd i’r afael â materion ehangach cynaliadwyedd.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd cyffrous ar gyfer interniaethau er mwyn ichi allu ennill profiad galwedigaethol ac ymarferol o fewn y diwydiant twristiaeth yn lleol neu’n rhyngwladol.  Datblygwyd y rhaglen o leoliadau i gynnwys amrywiaeth o gyfleoedd lleol a rhyngwladol gydag ystod o ddarparwyr. Mae’r cysylltiadau agos hyn â sefydliadau rhyngwladol blaenllaw’n sicrhau bod y rhaglen yn canolbwyntio ar sgiliau o'r radd flaenaf i'r diwydiant ac ar rymuso er mwyn eich paratoi ar gyfer llwyddiant.

Bydd cyfleoedd yn cael eu hadolygu a'u diweddaru’n gyson er mwyn darparu cyfleoedd deinamig a blaengar gyda ffocws cadarn ar wasanaethau gwesteion, paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol a chreu graddedigion nodedig.  Mae cyfleoedd rhyngwladol yn cynnwys Cwmni Sgïo Aspen, Colorado UDA, Rancho Valencia Resort yng Nghaliffornia, Parc Thema Valleyfair ym Minnesota, UDA a’r Grŵp Jumeirah yn Dubai, yn ogystal â chyfleoedd lleol gyda Pharc Thema Oakwood, Twristiaeth Bae Abertawe, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac ystod o atyniadau lleol i dwristiaid ac ym maes treftadaeth a darparwyr yn cynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng y tîm addysgu, myfyrwyr a’r diwydiant yn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol gyda staff darlithio sy’n weithgar yn y diwydiant. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys twristiaeth sy’n berthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi eich profiad fel myfyriwr. Mae teithiau blaenorol wedi cynnwys teithiau rheolaidd i Lundain, yn cynnwys ymweliadau cyffrous â’r Stadiwm Olympaidd ar gyfer ymarfer gwisgoedd y seremoni agoriadol, Sir Benfro, Cernyw, Sbaen, yr Aifft a thaith ar y trên i'r Swistir, tra bod yr ardal leol yn cynnwys penrhyn Gŵyr, sy’n darparu cefndir twristiaeth yn llawn golygfeydd hardd.

 • Phil Ainsworth
 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Louise Emmanuelle
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Huw Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, cynllunio a threfnu digwyddiadau, adroddiadau rheoli, dadleuon, cyflwyniadau diwydiant a gwaith astudiaethau maes yn ogystal â chofnodion datblygiad, arholiadau, adolygiadau, DVDs a blogiau. Bydd yr asesiadau hefyd yn ceisio cefnogi datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

160 o bwyntiau UCAS yn cynnwys 120 o bwyntiau am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth, neu

Diploma Cenedlaethol BTEC (Dyfarniad 18 Uned) gyda phroffil Teilyngdod/ Llwyddo, neu

Tystysgrif Genedlaethol BTEC gyda phroffil Teilyngdod.

Ystyrir Bagloriaeth Cymru

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Ar ôl graddio mae gan fyfyrwyr y rhaglen hon hanes llwyddiannus wrth ddiogelu ystod o swyddi rheoli a gweithredu o fewn y diwydiant twristiaeth, yn lleol, ar draws y DG ac yn fyd-eang.  

Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys:-

 • Rheolaeth Twristiaeth
 • Marchnata Twristiaeth
 • Rheolaeth Treftadaeth
 • Rheolaeth Atyniadau
 • Rheolaeth Digwyddiadau
 • Rheolaeth Gwestai
 • Rheolaeth Teithio

Mae enghreifftiau ardderchog o gyn-fyfyrwyr yn llwyddo yn y sector twristiaeth yn cynnwys rheolwyr yn Walt Disney World Florida, Grŵp Merlin, Parc Thema Oakwood, Parc Gwyliau Ffont-y-gari, atyniadau treftadaeth, Croeso Cymru, gwestai lleol a rhyngwladol, gwestai Ritz Carlton, llongau mordeithiau, awdurdodau lleol, trefnwyr teithiau a chwmnïau hedfan.

Mae’r gyfadran yn cynnig MBA mewn Rheolaeth Twristiaeth Ryngwladol i’r rhai sydd yn dymuno ymgymryd ag astudiaeth bellach.  Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ymgymryd ag astudiaeth hyblyg a theilwra'u hastudiaethau i’w huchelgeisiau gyrfaol a’u hamgylchiadau personol.  Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr a’r posibilrwydd o integreiddio dysgu seiliedig ar waith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen.  Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DG, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, caniateir rhyngweithio a chyfleoedd i sefydlu cyfeillgarwch oes. Bellach mae nifer o’n graddedigion yn gweithio i gwmnïau rhyngwladol ledled y byd.

Bydd modd ichi ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Twristiaeth. 

Mae hon yn rhaglen gyffrous a luniwyd i ddatblygu graddedigion nodedig â ffocws rhyngwladol ym maes rheolaeth twristiaeth.  Mae’r rhaglen â ffocws galwedigaethol ac mae’n rhoi i’r myfyrwyr y sgiliau lletygarwch ac arweinyddiaeth sy'n hanfodol i'r sector hwn, yn ogystal â'r seiliau academaidd.

Ar hyd eich astudiaethau cewch gyfle i brofi’r diwydiant a bywiogir y dysgu drwy amrywiaeth o deithiau astudiaethau maes ac interniaethau.  Mae strategaethau blaengar yn cynnwys defnyddio teithiau astudiaethau maes lleol a rhyngwladol a ffocws ar ddefnyddio astudiaethau achos a senarios twristiaeth o fywyd go iawn.  Mae gan staff darlithio proffesiynol gysylltiadau cryf â’r diwydiant sy’n helpu hwyluso cyfleoedd cyffrous i'r myfyrwyr gael profiadau y tu ôl i'r llenni ym maes twristiaeth.