Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA) (Yn y Dydd)

Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA) (Yn y Dydd)

Mae galw cynyddol am sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a thrydydd sector.

Nod y rhaglen Arweinyddiaeth a Rheolaeth hon yw darparu cyfleoedd cyflogadwyedd i reolwyr ac arweinwyr presennol a rhai’r dyfodol. Trwy ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu gan gynnwys darlithoedd, seminarau, siaradwyr arbenigol ac ymarferion ymarferol yn y byd go iawn.

Bydd y gwaith o ddatblygu'r sgiliau hyn yn cael ei werthuso gan arweinwyr a rheolwyr sy'n ymarfer.

Mae'r rhaglen yn addas ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn rôl rheoli/arweinydd tîm neu'r rhai sy'n dymuno dilyn llwybr gyrfa yn y maes hwn.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi ennill Tyst. AU Sgiliau Lefel 4- Sgiliau ar gyfer y Gweithle neu ymgeiswyr sydd â chymhwyster Lefel 4 mewn unrhyw faes pwnc.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Ewch i adran ymgeisio’r Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Thiwtoriaid Derbyniadau Gweithle BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Maria Heffernan (Abertawe):  maria.heffernan@pcyyds.ac.uk neu

Marie  Pitson  (Caerdydd): marie.pitson@pcydds.ac.uk - BAleadershipandmanagement@pcydds.ac.uk


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu CAIS AM WYBODAETH
Enw'r cyswllt:: Maria Heffernan

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Cyfraniad darlithwyr sydd â phrofiad o ddiwydiant ac sy’n wybodus ynghylch ymchwil
  2. Y cyfle i weithio gyda sefydliadau busnes yn rhan o dîm rheoli prosiect
  3. Datblygu sgiliau meddwl strategol a beirniadol – gofynion allweddol i gyflogwyr yn yr 21ain  Ganrif
  4. Ennill cymhwyster lefel uwch mewn amgylchedd dysgu cefnogol
  5. Modylau ac asesu sy'n canolbwyntio ar faterion busnes cyfredol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Os ydych am fod yn lluniwr penderfyniadau yn y dyfodol mewn sefydliadau, ymunwch â'r rhaglen BA (Anrh) Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Bydd y rhaglen yn datblygu eich sgiliau dysgu drwy amrywiaeth o weithgareddau ystafell ddosbarth/ar-lein.

Bydd cyfleoedd i chi gymryd rôl arweiniol yn y timau a meithrin eich hyder wrth ymdrin â phobl, dadansoddi a gwerthuso gwybodaeth a gwneud penderfyniadau  

Mae’r tîm addysgu ar y rhaglen hon wedi ei gydnabod am eu hymagwedd gefnogol.  Mae gan y tîm gyfoeth o brofiad o weithio mewn sefydliadau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector yn ymarferwyr a chefnogi gweithwyr i ennill cymwysterau lefel uwch.

Yn fyfyriwr, bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys dadansoddi materion arweinyddiaeth a rheolaeth cyfredol, datblygu eich sgiliau cyfathrebu busnes proffesiynol a chyflawni rôl arweinydd neu ymgynghorydd i gynorthwyo sefydliadau allanol i ymchwilio a gwneud penderfyniadau.

Pynciau Modylau

Mae’r modylau yn y rhaglen yn cynnwys amrywiaeth o feysydd allweddol Arweinyddiaeth a Rheolaeth megis Rheoli Pobl, Cyflawni dros Gwsmeriaid, Gwneud Penderfyniadau a Newid, Gweithio gyda Diwylliannau Byd-eang, Rheoli Prosiectau. 

Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd academaidd ac ymarferol. Fe'u cynlluniwyd i hyrwyddo lefel datrys problemau, gwneud penderfyniadau a sgiliau meddwl yn feirniadol i'r myfyrwyr.

Mae asesiadau'n aml yn gysylltiedig ag enghreifftiau o'r diwydiant a gweithgareddau ymarferol ac maent yn cynnwys gwerthusiad gan ymarferwyr presennol y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae'r radd yn croesawu ymgeiswyr sydd eisoes wedi astudio a chwblhau lefel 4 Sgiliau'r Gweithle.

Croesawn hefyd geisiadau gan unigolion sydd wedi ennill cymhwyster lefel 4 mewn pynciau  eraill.

Er mwyn asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer y rhaglen rydym yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle bydd eich sgiliau, cyflawniadau a'ch profiad bywyd yn cael eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau. 

Cyfleoedd Gyrfa

Mae'r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r sgiliau a'r cymwyseddau allweddol sy'n ofynnol gan gyflogwyr mewn marchnad fyd-eang sy'n gystadleuol yn gyson gan gynnwys meddwl beirniadol a strategol, rheoli newid, bod yn arloesol a gwneud penderfyniadau.

Bydd y sgiliau a'r priodoleddau hyn yn helpu i ddarparu cyfleoedd i wella rhagolygon gyrfa ar draws  sectorau.

Mae cysylltiadau agos â'r diwydiant yn helpu myfyrwyr i bontio i fod yn weithiwr.

Mae'r Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn cynnig nifer o raglenni Meistr sy'n gysylltiedig â Busnes i'r rhai sy'n dymuno gwneud astudiaethau pellach.

Costau Ychwanegol

Yn sefydliad, rydym yn ceisio gwella profiad myfyrwyr yn barhaus ac o ganlyniad, gall y myfyriwr ysgwyddo costau ychwanegol ar weithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Pan fo'n bosibl, bydd y costau hyn yn cael eu cadw mor isel â phosibl.

Mae gan y Brifysgol lyfrgell ar-lein ardderchog sy'n galluogi pob myfyriwr i gael mynediad at ystod eang o adnoddau heb unrhyw gost ychwanegol.

Cyrsiau Cysylltiedig
Dyfyniadau Myfyrwyr

Mae'r rhaglen BA Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi fy helpu i fagu hyder ochr yn ochr â chaffael amrywiaeth eang o sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer rôl Arweinyddiaeth.

Rwyf wedi datblygu gwybodaeth fanwl am ddamcaniaethau ac arferion yn seiliedig ar Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn sefydliadau cyfredol.

Mae'r tîm Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn gaffaeliad i'r brifysgol.  Maent yn gefnogol ac yn eich cymell i gyflawni. Fe wnes i lawer o ffrindiau hefyd yn ystod fy amser yn y brifysgol.

Nashrin Sultana Ali

Gradd (Anrh) Dosbarth 1af mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Abertawe)

Roeddwn i wedi hen ddiflasu ar fod mewn swyddi heb ddyfodol ers amser hir, ac yn awchu am ddatblygu'r sgiliau a fydd yn fy helpu i fagu'r hyder i ddechrau fy musnes fy hun, ond roedd y rhaglen hon hefyd yn sefyll allan am fod ganddi batrwm hyblyg a oedd yn cyd-fynd â'm bywyd teuluol prysur

Drwy gydol y cwrs hwn aeth fy hyder a'm lefelau sgiliau drwy'r to ac roeddwn i'n teimlo'n barod i agor fy musnes fy hun. Agorodd y rhaglen hon fy llygaid i orwelion newydd, lle rwy'n dysgu bob dydd am ryngweithio, cyfathrebu, busnes, gweithwyr, rhanddeiliaid, diwylliant sefydliadau, credinwyr a gwerthoedd. Dysgais i werthfawrogi’n fwy ac i ddibynnu ar beth yn union sy'n ysgogi gweithwyr er mwyn i'r busnes dyfu ond hefyd bwysigrwydd y berthynas â chwsmeriaid.

Rwy'n teimlo'n barod i gymryd y cam nesaf ar yr ysgol yrfa. Credaf y dylid rhedeg busnesau er budd ein cymuned, teimlaf yn gryf fod angen i'r byd fod yn lle gwell, felly, rwyf wrth fy modd yn astudio'r BA Busnes nid yn unig i ddatblygu fy ngyrfa fy hun ond hefyd i ddod â gwerth, tegwch a chydraddoldeb i fyd busnes a gweithwyr.

Hoffwn ddiolch i'm darlithwyr a'r holl fyfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant am eu cefnogaeth ddi-ben-draw a'r effaith anhygoel y maen nhw wedi ei chael  ar fy nhaith.

Alina Mariutac

Myfyriwr Lefel 5 BA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Caerdydd)

Cyfrannodd y rhaglen BA Arweinyddiaeth a Rheolaeth at dwf fy ngyrfa drwy ddatblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn rheolwr ac yn arweinydd effeithiol yn yr 21ain Ganrif.

Gwnaeth gweithgareddau gwaith tîm gyda chymheiriaid o wahanol gefndir diwylliannol annog sgiliau arloesol o ran meddwl, gwneud penderfyniadau a datrys problemau. Daeth y profiad hwn â chyfleoedd gyrfa ychwanegol mewn sefyllfa fyd-eang. Cyflwynwyd gwybodaeth a phrofiad proffesiynol darlithwyr drwy ddefnyddio gwahanol dechnegau addysgu a oedd yn diwallu fy anghenion personol. Yn ogystal, fel myfyriwr tramor sydd ag anabledd, cefais y gefnogaeth fwyaf, a sicrhaodd y ces i gyfle cyfartal i gael addysg.

Yn ystod y cwrs gradd hwn, rwyf wedi cael fy herio ar hyd y ffordd, a gwnaeth hynny gynyddu fy hunan-barch. Felly, rwy'n teimlo'n hyderus i wneud cais am swyddi na fyddwn byth wedi gwneud cais amdanynt o'n blaen.

Kate Kolowrocka

Lefel 6 Myfyriwr BA Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Caerdydd)

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i’r adran llety i ddysgu rhagor.