Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (MMus, BA)

Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (MMus, BA)

Ymgeisio – Llawn Amser

Mae Technoleg Cerddoriaeth Greadigol wedi’i llunio i roi i chi’r sgiliau artistig, technegol, creadigol a phroffesiynol sy’n berthnasol i’r rheiny sy’n dymuno gweithio yn y diwydiannau cerddoriaeth. Yn rhaglen ymarferol iawn gyda ffocws ar y diwydiant ac ymagwedd aml-sgil at gynnwys cyfansoddi, dadansoddi, recordio a chynhyrchu, nod y radd yw datblygu eich gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl am dechnegau ac adnoddau technoleg cerddoriaeth.

Bydd y cwrs yn caniatáu i chi ddatblygu eich gallu i gyfleu mynegiant a dychymyg personol wrth gynhyrchu cerddoriaeth yn ymarferol, ochr yn ochr â datblygiad eich sgiliau cynhyrchu ym maes cerddoriaeth wedi’i recordio a chynhyrchu sain gymhwysol. Mae natur y rhaglen, sy’n seiliedig ar brosiectau, yn caniatáu i chi deilwra’r aseiniadau i
weddu eich diddordebau o fewn maes pwnc eang technoleg a chynhyrchu cerddoriaeth.

Trwy gyfoethogi eich dull ymholi, dadansoddi, arloesi a chreadigol i gynhyrchu a pherfformio cerddoriaeth, byddwch yn datblygu dealltwriaeth o’r busnes a’r materion cyfreithiol angenrheidiol i drosglwyddo a gweithredu’r dechnoleg berthnasol a ddysgwch yn llwyddiannus i’r amgylchedd masnachol a chynhyrchu a chyfathrebu cysyniadau gwreiddiol sy’n ymestyn y wybodaeth a gafwyd yn adrannau’r rhaglen a addysgir. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth, ymchwil a datblygiad proffesiynol parhaus.

Daeth PCYDDS yn 15fed yn y DU ar gyfer Cerddoriaeth
Tabl Cynghrair Prifysgolion Y Guardian 2023

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

DEWISIADAU LLWYBR A SUT I WNEUD CAIS

Dewisiadau Llwybr

Technoleg Cerddoriaeth Greadigol (BA)
Cod UCAS:  J931
Gwneud cais drwy UCAS 

Sut i wneud cais

Gwneir yr holl geisiadau i astudio rhaglen gradd israddedig amser llawn trwy UCAS – mae Coleg Celf Abertawe yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Daw ein holl gyrsiau o dan y cod sefydliad T80

Ewch i adran gwneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadwch le ar Ddiwrnod Agored Diwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
Enw'r cyswllt:: Simon Kilshaw


Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 rheswm i astudio’r cwrs hwn 

 1. Staff profiadol sydd ag arbenigedd helaeth.
 2. Cyfleoedd cydweithredol gwych ym mhob disgyblaeth yng Ngholeg Celf Abertawe.
 3. Cymorth un-i-un ym mhob prosiect pwysig yr ymgymerir ag ef.
 4. Amser stiwdio unigol ar gyfer pob myfyriwr.
 5. Cyfleoedd i astudio dramor.

Rhowch gip ar ein tudalen sgoriau a safleoedd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Trosolwg o’r cwrs

I ran helaeth, mae’r rhaglen Technoleg Cerddoriaeth wedi’i seilio ar arfer gan ganolbwyntio  ar arloesi a chynhyrchu ar draws y cyfryngau cyfredol, y rhai technegol yn ogystal â’r rhai artistig.

Nid yw’r cwrs hwn ar gyfer technegwyr yn unig ond hefyd ar gyfer cyfansoddwyr, cerddorion ac artistiaid sydd am fod yn arbenigwyr technoleg stiwdio gyfrifiadurol mewn cerddoriaeth a chynhyrchu sain gymhwysol. Mae sgiliau technegol yn un peth, ond mae’r staff addysgu yn talu sylw penodol i ddatblygiad y clustiau, sgiliau gwrando sythweledol dros ben, a chraffter clywedol microsgopig  sy’n rhoi i’n graddedigion lais sonig nodedig ac unigryw.

Beth y byddwch yn ei ddysgu

 • Gwybodaeth gynhwysfawr o amrywiol feddalwedd o safon ddiwydiannol;  
 • Gwybodaeth fanwl o hanes technoleg;
 • Meddwl ochrol creadigol;
 • Sgiliau ymchwil;
 • Cymhwyso technolegau
 • Sgiliau cyfathrebu a wnaiff alluogi’r myfyriwr i gyflwyno’n effeithiol, siarad yn ddealladwy ac yn ddeallus am ei bwnc, ac ysgrifennu’n glir ac yn gryno;
 • Profiad o weithio mewn timau.
 • Arfer trawsddisgyblaethol
Pynciau Modylau

Blwyddyn 1

Modylau Lefel 4

 • Heriau Cyfoes: Gwneud Gwahaniaeth (20 credyd; gorfodol)
 • Triniaethau Sain Creadigol (20 credyd; gorfodol)
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol (20 credyd; gorfodol)
 • Y Cyfansoddwr Stiwdio (20 credyd; gorfodol)
 • Y Peiriannydd Stiwdio (20 credyd; gorfodol)
 • Ffyrdd o Ganfod (10 credyd; gorfodol)
 • Ffyrdd o Feddwl (10 credyd; gorfodol)

Blwyddyn 2

Modylau Lefel 5

 • Ysgogwyr newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy (20 credyd; gorfodol)
 • Ysgogwyr newid: Creadigrwydd a Chreu Gwerth (20 credyd; gorfodol)
 • Ymchwil mewn Cyd-destun/Ymchwil Creadigol (10 credyd; gorfodol)
 • Ymchwil ar Waith/Arferion Ymchwil (10 credyd; gorfodol)
 • Dylunio Sain ar gyfer y Sgrin (20 credyd; gorfodol)
 • Recordio ar Leoliad (10 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Stiwdio (20 credyd; gorfodol)
 • Y Stiwdio Gynaliadwy (10 credyd; gorfodol)

Blwyddyn 3

Modylau Lefel 6

 • Portffolio a Thâp Arddangos Terfynol (40 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol)
 • Cynhyrchu Fideos Cerddoriaeth (20 credyd; gorfodol)
 • Mastro a Chynhyrchu (20 credyd; gorfodol)
Asesiad

Asesu

Caiff myfyrwyr sydd ar y rhaglen eu hasesu’n bennaf ar eu portffolio a’u hallbwn creadigol, eu cyfansoddiadau, eu recordiadau, eu cynyrchiadau a’u prosiectau creadigol ac ati.

Drwy’r holl brosiectau yr ymgymerwyd â nhw, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau ymarferol yn ogystal â dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol.

Mae’r cwrs yn asesu dealltwriaeth y myfyrwyr o rolau niferus technoleg wrth greu cerddoriaeth, gan gymryd ymagwedd aml-sgil a rhoi i fyfyrwyr y cyfle i arbenigo mewn meysydd yr hoffent yrfa ynddynt yn ddiweddarach.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Ein Cyfleusterau, Graddedigion a Chysylltiadau â’r Diwydiant

Tudalen arddangos Technoleg Cerddoriaeth Greadigol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Meini Prawf Mynediad

Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i gelf a/neu ddylunio ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis cwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch portffolio o waith

Ein cynnig safonol ar gyfer cwrs gradd yw 120 o bwyntiau UCAS. Rydym yn disgwyl bod gan ymgeiswyr radd C neu’n uwch mewn Iaith Saesneg (neu Gymraeg) ar lefel TGAU, ynghyd â graddau llwyddo mewn pedwar pwnc arall. Hefyd rydym yn derbyn ystod o gymwysterau Lefel 3 gan gynnwys:

 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio, ynghyd ag un TAG Safon Uwch mewn pwnc academaidd perthnasol
 • Tair TAG Safon Uwch neu gyfwerth
 • BTEC Diploma Estynedig mewn pwnc perthnasol, gyda graddau Teilyngdod o leiaf
 • Sgôr y Fagloriaeth Ryngwladol o 32
 • Gellir ystyried cymwysterau perthnasol eraill fesul unigolyn

Er bod cymwysterau’n bwysig, nid yw ein cynigion yn seiliedig yn unig ar ganlyniadau academaidd. Os nad oes gennych y pwyntiau UCAS gofynnol, cysylltwch â thiwtor derbyn y cwrs neu e-bostiwch artanddesign@uwtsd.ac.uk am y gallwn ystyried ein cynigion yn seiliedig ar rinweddau unigol, gwaith eithriadol, a/neu brofiad ymarferol.

Gweler ein Canllaw Cyfweliadau i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Cyfleoedd Gyrfaol

Mae’r diwydiant adloniant, ac yn enwedig y cyfryngau sydd wedi’u recordio a’r rhai sy’n cael eu darlledu, wedi tyfu’n ddramatig yn ystod y blynyddoedd diweddar. Mae’r diwydiant yn cyflogi nifer mawr o bobl sydd wedi’u dosbarthu ar draws ystod o wahanol weithgareddau.

Ar hyn o bryd, mae tua thri chant o gwmnïau recordio wrthi yn y DU, o labeli arbenigol bychain i gwmnïau rhyngwladol mawr.  Y mae sawl mil o stiwdios recordio ar gael, ynghyd â miloedd o leoliadau ar gyfer perfformiadau byw, hefyd cwmnïau llogi offer sain a gwneuthurwyr offer sain. Yn ychwanegol i hyn, ceir cwmnïau cynhyrchu setiau teledu, dylunwyr gemau cyfrifiadurol, darparwyr cynnwys ar gyfer y rhyngrwyd, i enwi ychydig ohonynt, ac mae angen ar bob un o’r rhain sgiliau technoleg cerddoriaeth. 

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae’r cynnydd mawr yng ngwerthiant cyfrifiaduron cartref a systemau sinema sain amgylchynol wedi cynnig cyfleoedd mewn meysydd sy’n ymwneud â systemau sain amgylchynol a thechnoleg glywedol gysylltiedig.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Rydym yn darparu’r defnyddiau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddatblygu eu gwaith ymarferol o fewn ein cyfleusterau gweithdy a stiwdio helaeth.

Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr celf a dylunio yn gorfod talu rhai costau ychwanegol wrth ymestyn eu hymchwil i’w harfer personol. Er enghraifft, prynu eu defnyddiau a’u hoffer arbenigol eu hunain, ymuno mewn teithiau astudio dewisol, ac argraffu. 

Disgwylir i fyfyrwyr ddod â’u hoffer celf a dylunio personol eu hunain gyda nhw wrth ddechrau ar y cwrs. Gallwn roi cyngor ar yr offer cywir sydd eu hangen ar gyfer eich cwrs astudio a’ch cyfeirio chi at gyflenwyr priodol i brynu eitemau hanfodol cyn neu yn ystod eich astudiaethau.

Bydd ‘pecyn offer celf a dylunio’ sylfaenol yn costio tua £100 ond mae’n bosibl y bydd gennych lawer o’r offer sydd eu hangen yn barod, felly cysylltwch â ni yn gyntaf. Hefyd, er bod gennym stiwdios dylunio digidol pwrpasol helaeth (Cyfrifiadur Personol a MAC) i chi gyflawni eich gwaith cwrs, efallai yr hoffech ddod â’ch dyfeisiau digidol eich hun, felly eto cysylltwch â ni'n gyntaf cyn prynu unrhyw beth.

Yn dibynnu ar y pellter a’r hyd, gall ymweliadau astudio opsiynol amrywio o ran cost o oddeutu £10 i ymweld ag orielau ac arddangosfeydd lleol i £200+ ar gyfer ymweliadau tramor – mae’r costau hyn yn cynnwys pethau megis cludiant, mynediad i leoliadau a llety ac fel arfer ar brisiau gostyngedig i’n myfyrwyr.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Dyfyniadau Myfyrwyr

Jake Bourton (wedi’i enwebu ar gyfer Bafta Cymru) Sain i Ffilm a Theledu

 “Ni fyddai wedi bod yn bosibl i mi ddilyn y cwrs Technoleg Cerddoriaeth oni bai am dîm darlithio mor dda a’r profiad gwerthfawr a roddwyd i mi gan y diwydiant.” 

Josh Hughes (gitarydd / artist sain)

“Mae wedi bod yn gwrs gwych, ac yn bendant dysgais lawer! Mae pob un o’n grŵp blwyddyn yn cytuno bod y staff yn wir ysbrydoledig. Ni allaf gredu pa mor gyflym mae’r amser wedi mynd heibio!!”

Gareth Lumb (Dylunydd Sain Gemau)

Rhoddodd fy amser yn Abertawe lawer o sgiliau i mi roedd arna’i eu hangen i redeg fy musnes fy hun. Cefais fy nghyflwyno i ystod eang o ddiddordebau yn fy maes a chafodd fy ngorwelion a’m meddwl eu hymestyn. Rhoddodd y staff lwyth o hyder i mi yn fy ngallu fy hun i ddilyn fy llwybr gyrfa fy hun ond hefyd y gostyngeiddrwydd i wybod y gallaf ddysgu a datblygu unrhyw bryd.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Gwybodaeth am Fwrsarïau / Ysgoloriaethau

Cynigia Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant ddau ddyfarniad academaidd: 

 • Ysgoloriaeth 1853 Coleg Celf Abertawe
 • Bwrsari Sylfaen Tyst AU

I gael gwybodaeth am y rhain yn ogystal â chynigion ledled y Brifysgol, ewch yma.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Astudio Dramor 

Gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cyfle i astudio am semester yn UDA, Ewrop a Chanada.

Llety

Yn ogystal â’n , mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys:

Map

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth