Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Treftadaeth (BA)

Treftadaeth (BA)

Ymgeisio Nawr

Bydd y BA Astudiaethau Treftadaeth yn cynnig i fyfyrwyr raglen a fydd yn archwilio i wahanol agweddau ar asiantaethau, sefydliadau a phynciau cysylltiedig â Threftadaeth ar draws ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys hanes, archaeoleg ac athroniaeth.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Codau UCAS a Dewisiadau Cydanrhydedd

Treftadaeth (BA)
Cod UCAS: HER1
Ymgeisio drwy UCAS

Anthropoleg a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: ANH1
Ymgeisio drwy UCAS

Hanes a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: HHG1
Ymgeisio drwy UCAS

Astudiaethau Tsieineaidd a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: CSH1
Ymgeisio drwy UCAS

Gwareiddiad Clasurol a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: CCH1
Ymgeisio drwy UCAS

Ysgrifennu Creadigol a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: CWH1
Ymgeisio drwy UCAS

Treftadaeth gyda Blwyddyn Sylfaen (BA)
Cod UCAS: HEF1
Ymgeisio drwy UCAS

Astudiaethau Canoloesol a Threftadaeth (BA)
Cod UCAS: MHG1
Ymgeisio drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth

Ffioedd Dysgu 2022/23:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn?

 1. Ystod eang o fodylau’n archwilio i wahanol agweddau ar dreftadaeth ac asiantaethau, sefydliadau a safleoedd treftadaeth
 2. Modylau wedi’u seilio ar arbenigedd nodweddiadol darlithwyr mewn meysydd fel archaeoleg morwrol, arteffactau Eifftaidd a mynachlogydd Sistersaidd
 3. Cyfle i gael profiad ymarferol gyda lleoliadau mewn safleoedd treftadaeth, amgueddfeydd ac archifau
 4. Yr ymagwedd ymarferol ac addysgu ymgolli arloesol mewn grwpiau bach a thiwtorialau un i un
 5. Cyfle i astudio ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys hanes, archaeoleg ac athroniaeth

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen Astudiaethau Treftadaeth yn cynnig dull arloesol o astudio sy'n cyfuno ymchwiliad i faterion Treftadaeth cyffredinol, gydag agweddau mwy arbenigol neu benodol ar y maes.

Bydd y rhaglen yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o faes ehangach Treftadaeth, sy’n cynnwys lleoliad gwaith gorfodol ar lefel 5 ac amser yn Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen ar lefel 6. Mae hyn yn rhoi i fyfyrwyr set priodol o sgiliau a dealltwriaeth sy’n berthnasol i ystod eang o swyddi yn y sector Treftadaeth neu ddiwydiannau diwylliannol.

Mae’r rhaglenni Astudiaethau Treftadaeth wedi’u cynllunio’n arloesol i gynnig dewis i fyfyrwyr dros y meysydd yr hoffent eu hastudio.
Ar gyfer yr Astudiaethau Treftadaeth sengl bydd myfyrwyr yn cwblhau 80 credyd gorfodol ac yna’n dewis llwybr ‘â thema’ penodol neu lwybrau astudio ar gyfer y 40 credyd sy’n weddill.

Pynciau Modylau

Mae yna bedwar llwybr astudio:

 1. Archaeoleg Morwrol: Bydd myfyrwyr yn dysgu am y dreftadaeth sydd o gwmpas y môr, cadwraeth deunyddiau, cyfrifiaduro strwythurau a gwaddodion, prosesau caffael a chadwraeth. Bydd ffocws arbennig yn ystod y llwybr hwn ar brosiect Llong Casnewydd, llong canoloesol a gafodd ei ddatgladdu yng Nghasnewydd ac sydd nawr yn cael ei arddangos yn gyhoeddus.
 2. Archifau ac Amgueddfeydd: mae’r llwybr hwn hefyd yn adeiladu ar arbenigedd ym meysydd gwyddor amgueddfeydd a rheolaeth archifol, a welir mewn amrywiaeth o fodylau sy’n cwmpasu archifo, arddangos, arddangosfeydd parhaus arteffactau Eifftaidd, dehongliad gwahanol ddeunyddiau Treftadaeth, a chadwraeth llyfrau prin a phamffledi.
 3. Dyniaethau Digidol: mae’r llwybr hwn yn ceisio adeiladu cysylltiadau rhwng Treftadaeth ac is-ddisgyblaeth newydd sy’n dod i’r amlwg, sef Dyniaethau digidol. Nod y rhaglen yw ymchwilio i sut y mae methodoleg newydd, digidol o’r fath yn gallu cyfoethogi treftadaeth, fel digideiddio defnyddiau archifol, a’r defnydd o dechnoleg mewn arddangosfeydd ac arddangosiadau.
 4. Amgylchedd Adeiledig: cyflwynir y llwyr hwn gan gydweithwyr Abertawe a’i fwriad yw archwilio, dehongli a deall y Dreftadaeth sydd ymhobman o’n cwmpas yn yr amgylchedd hanesyddol ac adeiledig.
Asesiad

Asesir y rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd a fydd yn cynnwys nifer o’r mathau a ganlyn o asesiad: traethodau rhwng 1,000 a 4,000 o eiriau, dadansoddi dogfen, adolygiadau llyfrau/cyfnodolion, adroddiadau byr a dyddlyfrau adfyfyriol, profion amser, arholiadau a welir ac nas gwelir ymlaen llaw, dyddlyfrau maes, posteri, cyflwyniadau grŵp ac unigol, traethodau hir 10,000 o eiriau, wicis, sylwebaethau a gwerthusiadau ffilm.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Rhaglenni a Digwyddiadau Llanbedr Pont Steffan

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn tanysgrifio i amrywiaeth o gronfeydd data a rhwydweithiau gyrfaoedd er mwyn sicrhau eich bod yn elwa ar gael mynediad at y wybodaeth ddiweddaraf. Gall y tîm Gyrfaoedd eich helpu i ddynodi a chynllunio’ch gyrfa drwy gyplysu’ch diddordebau a’ch cwrs astudio â swyddi perthnasol. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnwys cymorth gydag ysgrifennu ceisiadau a CVs, technegau cyfweliad, Cynllunio Datblygiad Proffesiynol (CDP), yn ogystal â chyngor gyrfaoedd cyffredinol i unigolion a grwpiau.

Yn benodol, mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd am waith yn y meysydd canlynol:

 • Sector treftadaeth
 • Rheolaeth amgueddfeydd ac archifau
 • Swyddogion addysg
 • Swyddogion llywodraeth leol
 • Busnes a gweinyddu
 • Gweinyddu Treftadaeth
 • Addysgu a darlithio
 • Twristiaet
Costau Ychwanegol

Mae’r Gyfadran wedi gwneud amcangyfrif gan dybio y bydd myfyrwyr yn prynu copïau newydd o’r llyfrau. Gallai myfyrwyr hefyd ddewis gwario arian ar argraffu fersiynau drafft o’u gwaith.

Gallai myfyrwyr wario hyd at £300 y flwyddyn ar lyfrau a deunyddiau ychwanegol cysylltiedig.

Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno 2 gopi caled o’u prosiect terfynol, ac amcangyfrifir y bydd cost rhwymo’r rhain yn £20.

Taith Maes ddewisol:

Mae’r Gyfadran yn gweithio i sicrhau bod ystod o ddewisiadau ar gael o ran gwaith maes a theithiau maes yn lleol ac yn rhyngwladol. Felly gall myfyrwyr ddewis cymryd lleoliadau mwy neu lai drud. Mae’r Gyfadran yn noddi’r rhain ond mae’r gost bob blwyddyn yn ddibynnol ar gostau hedfan, lleoliad, a chyfraddau cyfnewid arian. Isod nodir pegwn uchaf y costau disgwyliedig ar sail ble mae myfyrwyr cyfredol wedi ymgymryd â lleoliadau.

Gwaith maes (yn ddibynnol ar ble mae’r myfyriwr yn penderfynu gwneud gwaith maes): oddeutu £500 i £1,500

Teithiau unigol: oddeutu £5 i £50.

Cyrsiau Cysylltiedig

Archaeoleg (BA)
Cod UCAS: V400

Gwareiddiad Clasurol (BA)
Cod UCAS: Q820

Hanes (BA)
Cod UCAS: V100

Astudiaethau Canoloesol (BA)
Cod UCAS: V130

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Llety

Ewch i’n hadran Llety Llambed i ddysgu rhagor.