BA Y Cyfryngau Creadigol

 • Y Cyfryngau Creadigol

Mae creu cynnwys safonol a graenus yn hollbwysig i ddatblygiad proffesiynol ein myfyrwyr ac mae’n hysbys bod y diwydiannau creadigol a’r cyfryngau yn feysydd cyflogaeth sydd yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad economaidd y wlad.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: P306
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Y Gyfadran Berfformio
Enw Cyswllt:
Jonathan Pugh
E-bost Cyswllt:
j.pugh@tsd.uwtsd.ac.uk
  CymraegO safbwynt creadigrwydd, mae’r maes digidol yn un sy’n datblygu’n gyson ac yn gyflym, a diben y rhaglen yma yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyfredol o rôl a photensial y cyfryngau hyn. Wrth astudio cynnyrch cyfredol ar draws meysydd radio, teledu, ffilm a’r rhyngrwyd, rhoddir pwyslais ar feithrin a datblygu creadigrwydd ymarferol yr unigolyn ynghyd ag ymwybyddiaeth o arferion, safonau a’r gwerthoedd cynhyrchu uchaf.

Mae creu cynnwys safonol a graenus yn hollbwysig i ddatblygiad personol ein myfyrwyr ac yn hysbys fel ffactor er mwyn datblygu economi’r wlad. Bwriad y cwrs yw hyfforddi unigolion creadigol sy'n meddu ar sgiliau technolegol cyfredol ar gyfer rhychwant eang o swyddi o fewn y cyfryngau a thu hwnt. Bydd sgiliau llythrennedd clyweledol a digidol yn ffactor dylanwadol mewn ystod eang o feysydd a chyflogaeth yn y dyfodol.

 • Hyfforddiant camera, sain a golygu
 • Sgiliau cyflwyno a chyfweld
 • Cynhyrchu radio
 • Cynhyrchu ffilm
 • Gohebu digidol
 • Hanes a datblygiad y cyfryngau
 • Creu rhaglenni dogfen
 • Y cyfryngau ar blatfformau amrywiol
 • Dadansoddi delweddau
 • Natur cynulleidfaoedd

Diben y rhaglen yma yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyfredol o rôl a photensial y cyfryngau cyfathrebu. Wrth astudio arferion a chynnyrch cyfredol ar draws meysydd radio, teledu, ffilm a’r rhyngrwyd, rhoddir pwyslais amlwg ar feithrin a datblygu creadigrwydd yr unigolyn ynghyd ag ymwybyddiaeth o arferion, safonau a’r gwerthoedd cynhyrchu uchaf. Byddwch yn defnyddio cyfarpar recordio a golygu i greu gwaith cwrs gyda chefnogaeth staff y Brifysgol ac ymarferwyr o’r diwydiant yn gyson.

Mae’r Ysgol yn rhoi pwyslais ar ddatblygu a hyfforddi gwneuthurwyr; ymarferwyr amryddawn sydd â’r, ymarferwyr sydd â’r gallu a’r parodrwydd i fentro’n greadigol drwy greu, datblygu ac arddangos eu gwaith ar draws sawl math o lwyfan, cyfrwng a genre.

Rhoddir pwyslais o fewn yr Ysgol ar y grefft elfennol o adrodd neu drosglwyddo storïau, boed trwy gyfrwng theatr, ffilm, gwaith ar lein, radio neu deledu.

Mae’r Ysgol yn manteisio ar gefnogaeth arbenigwyr o’r maes a chwmnïoedd proffesiynol wrth iddynt rannu profiadau trwy gyflwyno sesiynau a gweithdai ymarferol sydd â chysylltiad uniongyrchol ag arfer cyfredol y diwydiannau creadigol.

Yn unol ag ethos yr Ysgol, caiff sgiliau trosglwyddadwy buddiol eu meithrin er mwyn hybu eich cyflogadwyedd mewn meysydd ehangach yn ogystal.

 • Darlithwyr gwadd o'r diwydiant yn cyfrannu'n helaeth i'r modylau
 • Hyfforddiant mewn grwpiau bychain
 • Cyfle i ennill profiad yn y cyfryngau trwy gysylltiadau'r Ysgol
 • Gweithdai a chyfle i arddangos gwaith
 • Sgiliau trosglwyddadwy
 • Meithrin a datblygu creadigrwydd a dyfeisgarwch yr unigolyn
 • Ystyriaeth i ddatblygu potensial pob unigolyn yn llawn
 • Cyfle i ymestyn galluoedd ymarferol ac academaidd
 • Tîm o fyfyrwyr Cymraeg brwdfrydig
 • Awyrgylch Cymreig a bywyd unigryw
 • Cyfle i ddatblygu doniau newydd a chael cyfle i'w harddangos
 • Cyfle i feithrin nifer fawr o sgiliau galwedigaethol hollbwysig

Mae natur alwedigaethol y cwrs yn golygu eich bod yn cael eich asesu ar brosiectau ymarferol yn bennaf, bydd rhaglenni dogfen, eitemau radio, ffilmiau byrion a gwaith llun llonydd yn cyfrannu at eich gradd. Mae ymatebion dadansoddol yn hanfodol i ddatblygiad yr unigolyn wrth iddynt weithio trwy’r radd. Mae’r tasgau atblygol ac adfyfyriol yn cael eu hasesu ar ffurf llyfrau proses, gwaith ysgrifenedig dadansoddol a blogiau.

Bydd pob unigolyn yn derbyn gwahoddiad i gyfweliad lle ceir y cyfle i drafod eu gwaith a’u dyheadau o fewn y maes.  Y gofynion ar gyfer y rhaglen yw rhwng 64 a 96 o bwyntiau neu fwy.

Yn ogystal â pharatoi ffordd tuag at waith yn y diwydiannau cyfryngol, bydd y cwrs yn cyflwyno agweddau ar fentergarwch a rheoli cyllid er mwyn rhoi'r hyder i fyfyrwyr greu a datblygu eu cyfleoedd gyrfäol eu hunain. Yn sgil natur alwedigaethol y radd a'r cysylltiad cyson â'r diwydiannau cyfryngol, mae cyfran uchel o’n graddedigion wedi canfod swyddi ym meysydd teledu, radio, theatr, gwasanaethau cyhoeddus ac addysg.

Ceir cyfleodd am gyfnodau o brofiad gwaith o fewn y diwydiant ac ar brosiectau proffesiynol trwy gydol eich cyfnod astudio.

Mae ein graddedigion yn gweithio. Mae graddedigion cymwys a hyderus y cwrs yn gweithio i gwmnïoedd cynhyrchu proffesiynol o bob maint yng Nghymru a thu hwnt.

Wnewch chi weld ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio o fewn adrannau recordio - camera a sain, golygu, ymchwilio, cyfarwyddo a chynhyrchu ar gyfer cwmnïoedd a chleientiaid ar draws ystod o ddisgyblaethau.

Ffioedd Dysgu’r DU/UE

Ewch i’r adran ar Ffioedd Dysgu’r DU/UE i ddarganfod rhagor.

Ffioedd Dysgu Tramor

Ewch i’r adran ar Ffioedd Tramor i ddarganfod rhagor.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cyllid i helpu i gynnal eich astudiaethau. I ddarganfod rhagor am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a’r cyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael ewch i’r adran ar Fwrsariaethau ac Ysgoloriaethau  os gwelwch yn dda.