Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Y Gyfraith a Busnes (BA)

Y Gyfraith a Busnes (BA)

Mae eich gradd BA Y Gyfraith a Busnes yn agor y drws i ystod o gyfleoedd cyffrous am waith a hyfforddiant pellach ym mhroffesiwn y gyfraith.

Bydd astudio'r Gyfraith gyda Busnes hefyd yn eich paratoi’n dda at rolau arweinyddiaeth yn y dyfodol mewn unrhyw sefydliad ac yn agor y drws i gyfleoedd gwaith ym maes busnes a rheolaeth adnoddau dynol.

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ag ansawdd yr addysgu mewn Astudiaethau Busnes

Ymweld ein Ffeithiau a Ffigurau

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Y Gyfraith a Busnes (BA)
Cod UCAS: K1V2
Gwnewch Gais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae cyfuno’r Gyfraith â Busnes yn caniatáu gwybodaeth fwy manwl am weithrediadau sefydliadau’r sector preifat.  Drwy astudio Busnes, byddwch wedi arfer sgiliau ymchwil a datrys problemau a dangos eich gallu i ddadansoddi a dehongli data.  Mae’r cwrs wedi’i lunio hefyd i roi’r gallu i chi ddeall ac addasu i fusnes byd-eang.

Dengys ystadegau diweddar gan HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch) fod graddedigion y gyfraith a busnes yn llwyddo ym meysydd troseddeg, rheolaeth ariannol, busnes, adnoddau dynol, cysylltiadau rhyngwladol, newyddiaduraeth ac addysg.  Hefyd bydd swyddi’n cynnwys bancwr, tanysgrifennwr yswiriant, ymgynghorwyr rheoli a rheolwr risg yn addas i chi.

Mae’r cwmnïau cyfreithiol mwyaf blaenllaw wedi bod yn gofyn i raddedigion yn y gyfraith gael gwybodaeth weithiol am nid yn unig y gyfraith ond y modd y mae byd busnes yn gweithio.  Mae’r radd hon yn caniatáu i chi allu casglu, cymathu a dehongli toreth o wybodaeth gyfreithiol yn gyflym ac yn gywir, a byddwch yn hyderus wrth ddethol a defnyddio’r fethodoleg gyfreithiol fwyaf priodol o blith amrywiaeth ohonynt.   

Caiff y cwrs ei gyflwyno dros dair blynedd ac fe fydd yn cwmpasu pileri sylfaenol y gyfraith, gan gynnwys Cyfraith trosedd, contract, yr UE, Camwedd, Tir ac Ymddiriedolaeth yn ogystal â Phrosesau Cyfreithiol. Byddwch yn dysgu seiliau’r gyfraith yn ogystal â datblygu sgiliau arwain a rheoli allweddol a sut i ddatblygu ymwybyddiaeth fasnachol o’r modd y mae byd busnes yn gweithio.

Nid yw hon yn radd i ymgymhwyso yn y gyfraith er y bydd pynciau'r gyfraith a gwmpesir yn caniatáu i raddedigion y cwrs wneud cais am nifer o eithriadau i’r Arholiadau Proffesiynol Cyffredin (CPE) os byddant wedyn yn dewis dilyn gyrfa gyfreithiol. Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn ganolfan CILEX (Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol) achrededig ac rydym wedi gallu mewnblannu a chynnig modylau’r Gyfraith ac Arfer Lefel 3 a Lefel 6 yn y cwrs ac ochr yn ochr ag ef, fel bod myfyrwyr, pe baent yn dymuno gwneud hynny, yn gallu astudio am eu gradd ochr yn ochr ag arholiadau proffesiynol CILEX er mwyn gweithio tuag at fod yn Gyfreithiwr CILEX.

Gyda newidiadau yn y ffordd y caiff Gwasanaethau Cyfreithiol eu darparu, gall cyfreithwyr CILEX bellach ennill ffioedd o’r radd flaenaf a hyd yn oed fod yn bartneriaid mewn Cwmnïau Cyfreithiol. Gyda’r cyfuniad hwn mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig llwybr amgen i mewn i broffesiwn y gyfraith. 

Pynciau Modylau

Modylau y byddwch yn eu hastudio dros y tair blynedd:

Blwyddyn 1– Lefel 4

 • Prosesau Cyfreithiol
 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Cyfraith Trosedd
 • APPD
 • Hanfodion Cyfrifeg
 • Yr Amgylchedd Busnes Byd-eang

Blwyddyn 2– Lefel 5

 • Cyfraith Contract
 • Cyfraith Camwedd
 • Cyfraith yr UE
 • Entrepreneuriaeth
 • Rheoli Pobl
 • Cyfrifeg Rheoli

Blwyddyn 3– Lefel 6

 • Cyfraith Eiddo
 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 • Rheolaeth Strategol a Chynaliadwyedd
 • Arfer Cyfreithiol Cymhwysol

Dewiswch naill ai:

 • Theori ac Arfer Cymhwysol Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Rheolaeth Ariannol Ryngwladol

NEU:

 • Draethawd Hir
Asesiad

Bydd y cwrs yn cael ei asesu drwy gymysgedd o waith cwrs ysgrifenedig ac arholiadau. Gwerth pob modwl yw 20 credyd a fyddai’n cyfateb i ddau asesiad y modwl, gydag aseiniad 2,000 o eiriau neu’i gyfwerth, neu arholiad yn cyfateb i 10 credyd. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

80 o Bwyntiau UCAS.

Mae graddau’n bwysig; ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae tîm y cwrs wedi datblygu cysylltiadau agos iawn gyda nifer o sefydliadau proffesiynol ym meysydd y sector busnes a gwasanaethau cyfreithiol. Mae hyn wedi galluogi ymgynghori’n fanwl ar ddatblygu cynnwys y cwrs a chynnig cyfleoedd profiad gwaith unigryw.

Mae’r cwrs yn gweithio’n agos gyda sefydliadau eraill yn y sector preifat, y mae ganddynt oll adrannau cyfreithiol, a byddai’r cyfuniad o ddealltwriaeth a gwybodaeth gyfreithiol ac am y sector cyhoeddus yn cael ei ystyried yn fantais i’r cyfryw swydd.

Mae’r tîm wedi datblygu perthnasau agos gyda chwmnïau Cyfreithiol lleol gan ddatblygu cyfleoedd profiad gwaith a fyddai’n fanteisiol i’r myfyrwyr pe baent yn dewis mynd ymlaen i astudiaethau cyfreithiol pellach.

 

Costau Ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol gan y cwrs hwn.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth