Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (BEng)

Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (BEng)

Ymgeisio drwy UCAS - Llawn Amser

Mae’r sector Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (OME) wedi cydnabod ei angen i ddatblygu sgiliau a chymhwysedd mewn maes sy’n hanfodol ar gyfer amddiffyn y DU a busnesau ffrwydron masnachol. Ein ffocws yw datblygu eich gallu i ddysgu a chymhwyso gwybodaeth yn annibynnol, gan adeiladu sgiliau deallusol megis dadansoddi, arloesi a gwerthuso beirniadol. Mae darlithoedd yn archwilio cysyniadau a damcaniaethau ac yn datblygu gwybodaeth ar gyfer sgiliau technegol uwch sylfaenol.

Arweinir y rhaglen OME gan alw’r diwydiant, gyda modylau sy’n ymgorffori tueddiadau’r diwydiant a datblygiadau technolegol i’ch ymestyn a’ch herio. Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyffredinol ac arbenigol. Mae graddedigion yn cyflawni amrywiaeth o astudiaethau peirianneg, technegol ac arbrofi gwyddonol yn eu meysydd arbenigol.

Mae gan yr adran OME gysylltiadau datblygedig iawn â’r diwydiant trwy raglenni academaidd a Grŵp Cyswllt y Diwydiant (ILG). Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i sicrhau y gall y Technegydd neu’r Gweithiwr Proffesiynol OME weithio mewn ystod eang o sefydliadau yn y maes hwn, gan gynnwys y sectorau amddiffyn, cemegol, masnachol, milwrol, diogelwch, dadansoddol ac ymchwil, ac mae wedi’i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Ffrwydrol (IExpE). Mae’r asesu’n cynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gweithgareddau ymarferol, a chyflwyniadau grŵp ac unigol, i gyd wedi’u cynllunio i roi’r gallu i chi hybu eich astudiaethau a’ch gyrfa. Mae Blwyddyn 3 y cwrs yn cynnwys lleoliadau yn y diwydiant.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gwnewch gais trwy UCAS os ydych yn dymuno ymuno â chwrs llawn amser sy’n cychwyn ym mis Medi.

Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron (BEng)
Cod UCAS: OEM1
Gwnewch gais trwy UCAS


Cadw lle ar Ddiwrnod Agored Gofyn am Ragor o Wybodaeth
E-bost Cyswllt: info@uwtsd.ac.uk

Ffioedd Dysgu 2023/24:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn
 1. Dosbarthiadau bach lle mae gennych gyfle i ofyn cwestiynau a dysgu’n weithredol.
 2. Cyfleoedd ar gyfer dysgu ymarferol trwy waith maes gan ddefnyddio ein safle daearyddol gwych.
 3. Ymgysylltiad gweithredol â chyflogwyr.
 4. Campws a chyfleusterau pwrpasol o’r radd flaenaf.
 5. Ymagwedd newydd at addysg sydd wedi’i gwreiddio yn yr ardal leol ond sydd â phersbectif byd-eang.

Mae’r cwrs hwn yn arbenigo mewn OME ac mae’n mwynhau mynediad heb ei debyg at y diwydiant. Mae gennym gorff myfyrwyr amrywiol o ddiwydiannau a sefydliadau niferus yn y DU yn ogystal â thramor, gan ddarparu profiad addysgol cyfoethog. Cyflwynir myfyrwyr i ymchwil gyfredol a phresennol, sy’n eu galluogi i gael ymwybyddiaeth feirniadol o ddatrys problemau a’r gallu i werthuso arfer gorau yn y proffesiynau OME.

Nod y BEng yw rhoi gwybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn gwella potensial cyflogaeth ar draws y maes cyfan hwn. Gall myfyrwyr ddysgu mewn modd strwythuredig ac aeddfed gan academyddion ac arbenigwyr ymarferol o bob un o’r disgyblaethau OME. Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn cynnig mynediad llawn at amgylchedd dysgu eithriadol a llenyddiaeth ar-lein trwy ein cyfleusterau llyfrgell helaeth.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio’n benodol i roi cyfle i ystod eang o fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfaoedd ym maes amddiffyn y DU a’i ddiwydiannau cysylltiedig; y farchnad amddiffyn a diogelwch byd-eang ehangach; y Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu; busnesau peirianneg ffrwydron masnachol; ac asiantaethau dyngarol a datblygiadol sy’n wynebu heriau clirio.

Mae modylau’r rhaglen OME yn galluogi myfyrwyr i astudio ystod eang o sgiliau cyffredinol ac arbenigol sy’n targedu’r sector OME yn uniongyrchol. Defnyddir darlithoedd i archwilio cysyniadau a damcaniaethau a datblygu gwybodaeth ar gyfer sgiliau technegol uwch sylfaenol. Bydd graddedigion o’r rhaglen hon yn cyflawni amrywiaeth o astudiaethau peirianneg, technegol ac arbrofi gwyddonol yn eu maes arbenigol.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Un – Lefel 4

 • Cemeg (20 credyd; craidd)
 • Hanfodion Systemau Trydanol ac Electronig (10 credyd; gorfodol)
 • Mathemateg (20 credyd; craidd)
 • Ffiseg (20 credyd; craidd)
 • Egwyddorion OME (20 credyd; craidd)
 • Egwyddorion Peirianneg Systemau (20 credyd; craidd)
 • Sgiliau Astudio (10 credyd; craidd).

Blwyddyn Dau – Lefel 5

 • Ffiseg Uwch OME (20 credyd; craidd)
 • Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur (20 credyd; gorfodol)
 • Ymbelydredd Electromagnetig (20 credyd; gorfodol)
 • Offeryniaeth a Rheolaeth (10 credyd; gorfodol)
 • Diogelwch ac Asesu Peryglon (10 credyd; craidd)
 • Peirianneg Systemau (20 credyd; craidd)
 • Prosiect Grŵp seiliedig ar Waith (20 credyd; gorfodol).

Blwyddyn Tri – Lefel 5

 • Lleoliad Proffesiynol Annibynnol (gorfodol).

Blwyddyn Pedwar – Lefel 6

 • Cemeg Uwch OME (20 credyd; craidd)
 • Cipio a Gwerthuso Data (20 credyd; gorfodol)
 • Prosiect Annibynnol (40 credyd; gorfodol)
 • Rheoli Diogelwch a Deddfwriaeth OME (20 credyd; craidd)
 • Egwyddorion Gwyddonol Dylunio OME (20 credyd; craidd).

 

Asesiad

Asesir modylau mewn ffyrdd amrywiol gan gynnwys arholiadau traddodiadol, gwaith cwrs, gweithgareddau ymarferol, cyflwyniadau grŵp ac unigol, y mae pob un wedi’u cynllunio i roi’r profiad a’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr wrth iddynt symud ymlaen yn eu hastudiaethau a’u gyrfaoedd.

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Gareth Collett

Rheolir y cwrs gan Gareth Collett CBE, cyn swyddog yn y Fyddin Brydeinig a arbenigodd mewn OME am fwy na 30 mlynedd. Mae’i gyfrifoldebau yn y ddisgyblaeth hon wedi amrywio o reoli gofynion o ran OME, dylunio a gwneuthur OME, i integreiddio OME ar blatfformau strategol a gwyliadwriaeth arnynt tra byddant yn gwasanaethu’n weithredol. Mae hefyd wedi bod yn bennaeth y proffesiwn gwaredu bomiau ac yn uwch berchennog cyfrifol am ddiogelu cyflenwadau’r DU o OME sy’n agos at weithrediadau. Mae Gareth yn arbenigwr blaenllaw ar ddeunydd cyhoeddedig ym maes rhwystro dyfeisiau ffrwydrol byrfyfyr (C-IED), lliniaru effeithiau ffrwydradau a gwaith fforensig wedi ffrwydradau, ac yn Aelod Bwrdd a Llysgennad pro-bono i ddwy elusen ym maes Cymorth Rhyngwladol i Ddioddefwyr. Ac yntau wedi cwblhau’r 4 blynedd ddiwethaf yn Yemen yn Brif Gynghorydd Technegol i Raglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig (lle roedd yn brif arweinydd ar gyfer arolygon a chlirio OME), dechreuodd yn ei swydd yn y Drindod Dewi Sant ym mis Medi 2022.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan yr adran OME gysylltiadau datblygedig iawn â’r diwydiant trwy raglenni academaidd a Grŵp Cyswllt y Diwydiant (ILG). Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio i sicrhau y gall y Technegydd neu’r Gweithiwr Proffesiynol OME cwbl gymwys weithio mewn ystod eang o sefydliadau bach neu fawr, cyhoeddus neu breifat yn y sector hwn gan gynnwys amddiffyn, cemegol, masnachol, milwrol, diogelwch, dadansoddol neu ymchwil. Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan Sefydliad y Peirianwyr Ffrwydrol (IExpE).

Costau Ychwanegol

Y gost ardystio ar gyfer y Cwrs Diogelwch OME yw £30 (gorfodol).

Mae cost teithiau maes (a achosir o reidrwydd) yn amrywio – cefnogir gan gyflogwyr.

Cydnabyddir, er enghraifft, y gallai’r union gostau’n gysylltiedig â thaith maes amrywio o flwyddyn i flwyddyn.

Lleoliad

Bydd ffi ychwanegol o £1800 ar gyfer myfyrwyr sy’n dewis astudio’r rhaglen gyda’r lleoliad blwyddyn mewn diwydiant dewisol.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Cyfleoedd i Astudio Dramor

Ewch i dudalen Teithio’r Byd gyda’r Drindod Dewi Sant i ddysgu rhagor am gyfleoedd i astudio dramor.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.