Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng, HND, Mynediad Sylfaen)

Peirianneg Drydanol ac Electronig (BEng, HND, Mynediad Sylfaen)

Bydd graddedigion y rhaglen hon yn meddu ar sgiliau a gwybodaeth sydd ar reng flaen eu disgyblaeth i fodloni anghenion arbenigol y diwydiant, gan gyfoethogi cyflogadwyedd graddedigion.

Lluniwyd y rhaglen hon i gyfoethogi perthnasedd diwydiannol drwy ffocysu ar gymhwysiad ymarferol damcaniaeth gan gynnal trylwyredd academaidd.


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CADW LLE AR DDIWRNOD BLASU CAIS AM WYBODAETH Gwnewch Gais Nawr blog cyfrifiadur
E-bost Cyswllt: computing@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Gareth Jones

Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2021/22:
£9000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cymerir bod myfyrwyr sy’n dymuno astudio’r rhaglen Peirianneg Drydanol ac Electronig yn ymddiddori mewn naill ai datblygiad trydanol eu electronig, er y gall eu cefndir gynnwys astudio ffiseg a mathemateg. Bydd ganddynt ddiddordeb mewn electroneg ac efallai eu bod eisoes wedi cwblhau nifer o brosiectau yn eu hamser rhydd.
 2. Mae’r cynllun gradd hwn wedi’i ddylunio i gynhyrchu graddedigion sydd â’r medrau addas i weithio yn niwydiant systemau cyfrifiadura a gwybodaeth y DU sy’n tyfu’n gyflym. Trwy ein cysylltiadau diwydiannol, rydym hefyd wedi datblygu strwythur rhaglen i roi i fyfyrwyr y sgiliau diweddaraf ynghyd â gwerthfawrogiad o ofynion y diwydiant.
 3. Bydd myfyrwyr yn cael profiad helaeth o dechnolegau modern gan gynnwys electroneg a gyrwyr ynni, prosesyddion signalau digidol, uwch systemau cyfathrebu digidol, C, C++, Java, PLCs a systemau rheoli.
 4. Dylai’r sawl sy’n gwneud cais i’r rhaglen hon fod yn rifog a chanddynt feddwl rhesymegol, ac mae’n debygol eu bod cynt wedi astudio peirianneg, gwyddoniaeth, mathemateg neu ffiseg. Byddant yn ceisio dod yn arbenigwyr cyfrifiadurol sy’n deall caledwedd, meddalwedd ac agwedd gyfathrebu systemau cyfrifiadurol ac electronig.
 5. Byddai disgwyl i raddedigion y rhaglen hon geisio gwaith fel peirianwyr trydanol, peirianwyr electronig, peirianwyr cynnal a chadw trydanol, ac ati. Yn y rolau hyn, gallant ddisgwyl cael gwaith mewn nifer o sectorau diwydiannol gan gynnwys awyrofod, modurol, dosbarthu, gweithgynhyrchu, etc.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y cwrs BEng hwn yn datblygu gwybodaeth o’r peirianneg trydanol ac electronig sydd eu hangen ar gyfer sefydliadau diwydiannol modern.  

Bydd myfyrwyr yn astudio egwyddorion trydanol ac electronig, microbroseswyr a mathemateg. Mathemateg, dylunio cylched, prosesu signalau digidol, electroneg pŵer a dylunio system electronig.

Mae’r rhaglen hefyd yn cwmpasu cysyniadau electronig fel damcaniaeth egwyddorion trydanol, a pheiriannau a gyrwyr trydanol. Is-set o’r thema electroneg yw datblygu systemau wedi’i fewnblannu a chaiff hyn ei gefnogi gan gyflwyniad i raglennu cyfrifiadurol, peirianneg cyfrifiadurol a microbroseswyr. Hefyd, ymdrinnir â offeryniaeth a rheolaeth offer trydanol.

Rhoddir pwyslais ar ymarferion ymarferol i atgyfnerthu’r cysyniadau damcaniaethol a drafodir mewn darlithoedd. Gwneir defnydd helaeth o becynnau meddalwedd o safon ddiwydiannol, fel Matlab, Xilinx, Mentor Graffics a Visual Development Studio Microsoft.

Mae gan yr Ysgol systemau datblygu prosesu signalau digidol a datblygu synthesis digidol sy’n bosibl drwy gyfraniadau offer gan Xilinx a Texas Instruments, mae hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gael profiad uniongyrchol o’r dechnoleg orau sy’n cael ei defnyddio ar hyn o bryd yn y diwydiant.

Nod gyffredinol y rhaglen hon yw datblygu myfyrwyr sydd â’r medrau i weithio yn y diwydiannau systemau cyfrifiadura ac electroneg. Trwy nifer o gysylltiadau diwydiannol, mae’r ysgol wedi sefydlu galw diwydiannol cryf am y rhaglen hon. Caiff yr arbenigedd a’r sgiliau y byddwch yn eu datblygu wrth ddylunio a gweithredu datrysiadau i broblemau penodol yn rhan o dîm eu parchu’n fawr gan gyflogwyr.

Pynciau Modylau

Modylau Blwyddyn 1 - BEng/HND/HNC

 • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd (20 credyd)
 • Pensaernïaeth a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol (20 credyd)
 • Egwyddorion Trydanol ac Electronig (20 credyd)
 • Mathemateg (20 credyd)
 • Micros, Perifferolion a Rhyngweithio (20 credyd)
 • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)

Sylwer: Bydd myfyrwyr HNC yn astudio’r modylau uchod dros 2 flynedd, rhan amser.

 Modylau Blwyddyn 2 - BEng/HND

 • Cyfathrebu a Phrotocolau (20 credyd)
 • Peirianneg Trydanol (20 credyd)
 • Electroneg I (20 credyd)
 • Prosiect Grŵp Menter ac Arloesi (20 credyd)
 • Rheoli Prosiect a Dulliau Ymchwil (20 credyd)
 • Trawsddygiaduron a Chyflyru Signalau (20 credyd)

 Modylau Blwyddyn 3 - BEng

 • Prosiect Mawr (40 credyd)
 • Rheolwyr Rhesymeg Rhaglenadwy Cymhwysol (20 credyd)
 • Electroneg II (20 credyd)
 • Dylunio Systemau Electroneg (20 credyd)
 • Electroneg a Gyriannau Grym (20 credyd)

Sylwer: Mae mynediad Blwyddyn Sylfaen ar gael hefyd. Gweler y Flwyddyn Sylfaen ar gyfer Cyfrifiadura ac Electroneg.  Mae gennym hefyd opsiynau “Blwyddyn ym Myd Diwydiant.”

Asesiad

Nod yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yw cynhyrchu graddedigion sy’n helpu i siapio dyfodol cyfrifiadura ac electroneg. Mae cynnwys y cwrs yn gyfoes ac wedi’i lunio er mwyn annog cyflogadwyedd drwy gysylltiadau agos gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Caiff myfyrwyr eu hasesu trwy gyfuniad o asesiadau ymarferol yn y labordy, aseiniadau, cyflwyniadau, prosiectau ac arholiadau. Yn aml, caiff modylau eu hasesu drwy aseiniadau, neu aseiniadau ac arholiadau. Gall y marc terfynol ar gyfer rhai modylau gynnwys gosod a chwblhau un neu fwy darn o waith cwrs yn ystod y modwl. Caiff gwaith prosiect ei asesu gan adroddiad ysgrifenedig a chyflwyniad.

Anogir myfyrwyr i ddefnyddio ein cysylltiadau gyda Chynghrair Meddalwedd Cymru a Go Wales i weithio ar gynlluniau masnachol ar gyfer eu modwl Prosiect Mawr. Mae Go Wales yn darparu’r cyfle i fynd ar leoliadau gwaith â chyflog gyda busnesau lleol.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Achrediadau Proffesiynol

Mae cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn cynnig y cyfle i gofrestru gan Gymdeithas Cyfrifiadurol Prydain (BCS) Gweithwyr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) ar gyfer statws llawn.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol:

104 pwynt tariff UCAS sy’n cynnwys:

Dwy radd C Safon Uwch/AVCE; neu
Ddiploma Cenedlaethol BTEC gradd Teilyngdod/Teilyngdod/Teilyngdod; neu
Dystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Teilyngdod, Pas; neu
NVQ Lefel 3 - Pas

Sylwer y dylai/gall pynciau Lefel Uwch gynnwys Mathemateg, TGCh, Ffiseg neu debyg. Mae TGAU Mathemateg gradd C neu uwch yn ddewisol.

Cynnig Bagloriaeth Ryngwladol Nodweddiadol:

Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol ar gyfer HND:

48 pwynt tariff UCAS gan gynnwys:

Dau radd C Safon Uwch/AVCE; neu
Ddiploma Cenedlaethol BTEC graddau Pas, Pas, Pas; neu
Dystysgrif Genedlaethol BTEC graddau Pas, Pas; neu
NVQ Lefel 3 - Pas

Dylai pynciau Lefel Uwch gynnwys, Mathemateg, TGCh, Ffiseg neu debyg.
Mae TGAU Mathemateg gradd C neu uwch yn ddewisol.

Cynnig Bagloriaeth Ryngwladol Nodweddiadol:

Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Arall:

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rheiny sy’n cynnig cymwysterau amgen. Cysylltwch â computing@uwtsd.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd Gyrfa

Byddai ymgeiswyr y rhaglen hon yn meddu ar feddwl technegol ac efallai eu bod wedi astudio peirianneg, cyfrifiadura neu’r gwyddorau o’r blaen. 

Byddant yn ceisio dod yn arbenigwyr sy’n deall caledwedd, meddalwedd ac agwedd gyfathrebu ar systemau drydanol ac electronig. Byddai disgwyl i raddedigion y rhaglen hon geisio gwaith fel peirianwyr trydanol, peirianwyr electronig, peirianwyr cynnal a chadw trydanol, ac ati.

Yn y rolau hyn, gallant ddisgwyl cael gwaith mewn nifer o sectorau diwydiannol gan gynnwys awyrofod, modurol, dosbarthu, gweithgynhyrchu, ayb.

Costau Ychwanegol

Mae’n bosibl cwblhau’r rhaglen astudio hon heb unrhyw gostau ychwanegol.

Efallai yr hoffai myfyrwyr brynu deunyddiau ar gyfer modylau, megis prif brosiect ond nid yw hyn yn ofynnol ac ni chaiff effaith ar y radd derfynol.

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.

Llety

Ewch i adran Llety Abertawe i ddysgu rhagor.