BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol)

 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol
 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol
 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol
 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol
 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol
 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol
 • Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol

Cytunodd 100% o fyfyrwyr Gwyddor Chwaraeon YDDS bod y staff yn dda am esbonio pethau - ACM 2018.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheiny sy'n ymddiddori mewn chwaraeon, iechyd a gweithgarwch corfforol, ac yn dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae'r corff dynol yn gweithio.

Mae’r llwybr penodol hwn yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr at yrfa fel Ffisiolegydd Ymarfer Corff Clinigol, rôl sy’n cynnwys gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaeth o glinigwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n rhoi cyngor ar ymarfer corff i bobl ag afiechydon cronig fel clefyd coronaidd y galon, diabetes neu glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint.

 • Daeth yn y 10 cwrs Gwyddor Chwaraeon gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr
 • Cyfle i fod ar y Gofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REPs)
 • Defnydd o gyfleusterau hyfforddi ffitrwydd pwrpasol a labordai gwyddorau ymarfer corff.
 • Cyfleoedd i weithio gyda chleientiaid mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn

Facebook‌ Twitter‌‌ WordPress‌ You Tube‌ UCAS

 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 126L
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd
Dyddiad Dechrau: Medi

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Dewis Iaith
Saesneg  

Official Facebook profileOfficial Twitter profileVisit our YouTube channelUcas Icon (60x60px)Mae blwyddyn gyntaf yr astudiaethau’n generig ar draws y portffolio o lwybrau gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, sy'n rhoi i fyfyrwyr sylfaen gre ym mhrif egwyddorion y pwnc, yn ogystal â'r amser i benderfynu p'un ai ydynt yn dymuno arbenigo mewn un llwybr penodol.

Tri phwnc craidd ffisioleg, seicoleg a biomecaneg yw'r sylfaeni, a chyflwynir y rhain drwy gyfuniad o ddarlithoedd damcaniaethol wedi'u dilyn gan gyfle i gymhwyso'r wybodaeth honno'n ymarferol yn ein labordai gwyddor chwaraeon llawn offer.

Bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddefnyddio offer fel: dadansoddwyr nwy, giatiau golau, platfformau grym, meddalwedd dadansoddi symudiad a dadansoddwyr cyfansoddiad y corff.

Ochr yn ochr â’r pynciau craidd, rhydd y flwyddyn gyntaf i fyfyrwyr y cyfle i astudio egwyddorion hyfforddi ac ymarfer corff, ac i gael dyfarniadau galwedigaethol fel Hyfforddwyr Campfa a Hyfforddwyr Personol ochr yn ochr â'u hastudiaethau, pe baent yn dymuno hynny.

Hefyd, caiff hanfodion maetheg ar gyfer chwaraeon eu datblygu, yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgarwch corfforol i iechyd a lles.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu gwybodaeth o bynciau sylfaen ffisioleg, biomecaneg a seicoleg, ochr yn ochr â datblygu eu gallu i ddeall a chynnal ymchwil. Yna, mae modylau llwybr-benodol yn datblygu gwybodaeth mewn pathoffisioleg clefydau, ac atgyfeirio ymarfer corff.

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dyfnhau eu gwybodaeth yn eu maes arbenigol drwy gynnal eu hastudiaeth ymchwil arbrofol annibynnol eu hunain, ochr yn ochr ag adolygiad manwl o’r llenyddiaeth.

Gan adeiladu ar y ddwy flynedd gyntaf, bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth mewn meysydd arbennig fel arfer clinigol a dylunio rhaglen, ffisioleg ymarfer corff clinigol ac ymarfer corff a phoblogaethau penodol.

 • Ffisioleg Ddynol a Ffitrwydd
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Cinesioleg
 • Hyfforddiant Personol
 • Maeth er mwyn Iechyd
 • Anafiadau a Chlefydau Cronig
 • Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Dulliau Hyfforddi Uwch
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol
 • Ymarfer Corff a Phoblogaethau Penodol
 • Pathoffisioleg clefydau
 • Atgyfeiriadau Ymarfer Corff
 • Arfer clinigol a dylunio rhaglenni

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yw un o’r 10 pwnc gradd mwyaf poblogaidd yn y DU, gyda dros 65,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn yn gwneud cais trwy UCAS am le ar gyrsiau ar draws y wlad.

Mae’r ‘Complete University Guide’ yn rhoi gwyddor chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr, gyda 95% o’r myfyrwyr yn fodlon ar eu profiadau yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr.

Mae ein portffolio o raddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd penodol, neu i barhau ar lwybr generig, yn unol â’u dyheadau. Ar ôl blwyddyn gyntaf gyffredin, gall myfyrwyr ddewis parhau ar y llwybr generig, neu ddewis un o’r llwybrau a ganlyn: Maetheg ar gyfer Chwaraeon; Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol; Hyfforddi Personol; neu Ffitrwydd Awyr Agored.

Astudir Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol. Mae’r holl gyfleusterau cymdeithasol, hamdden ac addysgol ar y campws hwn, er y bydd rhai profiadau dysgu ymarferol yn cael eu cynnal ar hyd a lled Sir Gâr a Gorllewin Cymru.

Mae staff darlithio hefyd wedi’u lleoli ar gampws Caerfyrddin ac mae’n hawdd cysylltu â nhw i’ch cefnogi gyda holl agweddau ar eich astudiaethau. Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar iawn yn darparu amrywiaeth helaeth o weithgareddau chwaraeon a hamdden yn ogystal â chefnogi eich anghenion cymdeithasol.

Yn ogystal â’r prif sgiliau sydd eu hangen ar Wyddonydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff, bydd myfyrwyr sy’n graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael y sgiliau sydd eu hangen i gynnal asesiadau ffitrwydd ac iechyd ac yn cael y cyfle i ymgymhwyso fel hyfforddwyr campfa a hyfforddwyr personol.

Mae cynnal a deall ymchwil hefyd yn sgil allweddol a ddatblygir trwy gydol y radd a chaiff myfyrwyr eu herio’n gyson i adolygu’n feirniadol yr ymchwil diweddaraf a chynnal eu hastudiaethau eu hunain. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Er bod y radd yn cael ei hasesu’n bennaf drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu portffolio helaeth o arfer proffesiynol a thystiolaeth astudiaeth achos.

Fel arfer, byddai disgwyl i fyfyrwyr cyflawni o leiaf 96 o bwyntiau UCAS (Tariff 2017) gyda ffocws ar bynciau seiliedig ar y gwyddorau a/neu addysg gorfforol. Bydd myfyrwyr aeddfed nad oes ganddynt bwyntiau UCAS digonol yn cael eu hystyried ar eu rhinweddau eraill drwy broses gyfweld.

Mae 90% o’n graddedigion yn y maes pwnc hwn mewn gwaith neu astudiaethau pellach llawn amser o fewn 6 mis o raddio. Yn gyffredinol, mae graddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn paratoi graddedigion ar gyfer gyrfaoedd fel:

 • gwyddor chwaraeon (yn gweithio gyda thimau chwaraeon proffesiynol, cyrff llywodraethu, ayb)
 • hyfforddwr cryfder a chyflyru
 • Ffisiolegydd Ymarfer Corff Clinigol GIG
 • Hyfforddi a chynghori athletwyr adloniadol (e.e. triathlon, rhedeg, seiclo)
 • Chwaraeon ieuenctid
 • Ymchwil Academaidd
 • Addysgu

£30 ar gyfer gweithgaredd ymsefydlu dros nos i holl fyfyrwyr blwyddyn 1

Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs.

Darperir yr holl offer sydd ei angen i astudio’r radd hon gan y Brifysgol o fewn y Clinigau Anafiadau Chwaraeon, Labordy Perfformiad Dynol, labordy cyfansoddiad y corff, pwll nofio, a chyfleusterau ffitrwydd a hyfforddi.

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu tracwisg a thopiau hyfforddi’r brifysgol y bydd eu hagen mewn sesiynau ymarferol ac wrth weithio gyda grwpiau allanol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy’n dymuno cyflawni cymhwyster ychwanegol, galwedigaethol yn gorfod talu costau ychwanegol ar gyfer y cyrsiau hyn.

Cynhelir nifer o ddiwrnodau agored yn ystod y flwyddyn ac anogwn ddarpar fyfyrwyr i ddod i drafod y cwrs gyda'r staff academaidd. Rhestrir dyddiadau’r diwrnodau agored a diwrnodau blasu ar wefan y Brifysgol / Ysgolion.